Loading...

Watch The Lamb - Ray Boltz

Watch The Lamb

Walking on the road to Jerusalem

The time had come to sacrifice again

My two small sons,

They walked beside me on the road

The reason that they came

Was to watch the lamb

 

CHORUS:

Daddy, daddy what will we see there?

There's so much we don't understand

So I told them of Moses

And Father Abraham

And then I said,

Dear children, Watch the lamb

 

For there will be so many

In Jerusalem today

We must be sure the lamb

Doesn't run away

And I told them of Moses

And Father Abraham

And then I said,

Dear children, Watch the lamb

 

When we reached the city

I knew something must be wrong

There were no joyful worshippers

No joyful worship songs

I stood there with my children

In the midst of angry men

And then I heard the crowd cry out,

Crucify Him

 

We tried to leave the city

But we could not get away

Forced to play in this drama,

A part I did not wish to play

Why upon this day

Were men condemned to die?

Why were we standing here

Where soon they would pass by?

 

I look and said, Even now they come

The first one cried for mercy,

The people gave him none

The second one was violent,

He was arrogant and loud

I still can hear his angry voice

Screaming at the crowd

 

Then someone said, There's Jesus!

And I scarce believed my eyes

A man so badly beaten,

He barely looked alive

Blood poured from His body,

From the thorns upon His brow

Running down the cross

And falling to the ground

 

I watched Him as He struggled

I watched Him as He fell

The cross came down upon His back,

The crowd began to yell

In that moment I felt such agony

In that moment I felt such loss

Until a Roman soldier grabbed my arm

And screamed, You, carry His cross!

 

At first I tried to resist him

Then his hand reached for his sword

And so I knelt and took

The cross from the Lord

I placed it on my shoulder

And started down the street

The blood that He'd been shedding

Was running down my cheek

 

They led us to Golgotha

They drove nails

Deep in His feet and hands

An yet upon the cross

I heard Him pray, Father forgive them

Oh, never have I seen such love

In any other eyes

Into they hands I commit My spirit,

He prayed and then He died

 

I stood for what seemed like years

I'd lost all sense of time

Until I felt two tiny hands

Holding tight to mine

My children stood there weeping

I heard the oldest say

Father, please forgive us

The lamb ran away

 

Daddy, daddy what have we seen here?

There's so much

That we don't understand

So I took them in my arms

And we turned and faced the cross

And then I said,

Dear children, watch the Lamb

De muur

Sep 29 '13
Vertaling van Watch the Lamb
Lopend op de weg naar Jeruzalem,
de tijd was weer gekomen om te offeren,
Mijn twee zoontjes,
ze liepen naast mij op de weg
De reden dat ze kwamen was
om op het lam te letten

Papa, papa,
Wat zullen we daar zien,
er is zoveel dat we niet begrijpen,
Dus ik vertelde hen van Mozes
en vader Abraham,
Toen zei ik: “ lieve kinderen, let op het lam!”

Er zullen zoveel mensen in Jeruzalem zijn vandaag,
We moeten er zeker van zijn dat het lam niet zal weglopen
En ik vertelde hen van Mozes
en vader Abraham,
Toen zei ik: ”lieve kinderen, let op het lam!”

Toen we de stad bereikten
wist ik dat er iets niet in orde was
Er waren geen blijde aanbidders,
geen vrolijk aanbiddingsliederen,
Ik stond daar met mijn kinderen
temidden van boze mannen
Toen hoorde ik de menigte schreeuwen:
“Kruisig Hem!”

We probeerden de stad te verlaten
maar we konden niet wegkomen
We werden gedwongen om mee te spelen in dit drama
zelfs een deel dat ik niet wilde spelen
Waarom werden op deze dag
die mannen ter dood veroordeeld?
Waarom stonden wij net nu hier?
Hoe snel zijn ze weer voorbij?

Ik keek en zei:“Zelfs nu komen ze!”
De eerste riep om genade,
de mensen gaven hem geen,
De tweede was een gewelddadige,
hij was arrogant en luid,
Ik kan zijn boze stem nog steeds horen,
schreeuwen naar de menigte

Iemand zei: “Daar is Jezus!”
Ik geloofde mijn eigen ogen niet
Een man zo hard geslagen,
Hij leek nauwelijks meer te leven
Bloed stroomde uit zijn lichaam,
van de doornen op Zijn voorhoofd,
Struikelen onder het kruis,
vallend op de grond.

Ik keek naar hoe Hij worstelde,
en ik keek naar hoe Hij viel,
Het kruis kwam neer op Zijn rug
De menigte begon te schreeuwen
Op dat moment voelde ik de doodsangst
Op dat moment voelde ik zo’n verlies,
Een Romeinse soldaat pakte mijn arm
en schreeuwde: “ Jij, draag Zijn kruis!”

Ik probeerde het eerst te negeren,
maar zijn hand greep naar zijn zwaard
Dus ik knielde en nam
het kruis van de Heer
Ik nam het op mijn schouders,
we startten op de straat
En het bloed dat hij had vergoten,
liep langs mijn wang

Ze leidden ons naar Golgotha
Zij sloegen nagels
diep in zijn voeten en handen,
Aan het kruis hoorde ik Hem bidden:
“Vader, vergeef het hen!”
Nooit heb ik zoveel liefde gezien
in iemands anders zijn ogen,
“In Uw handen beveel Ik Mijn geest!”
bad Hij en toen stierf Hij,

Ik stond daar, het leek wel een jaar ,
Ik verloor alle besef van tijd
Toen voelde ik twee kleine handen
de mijne goed vasthouden
Mijn kinderen stonden te huilen,
en ik hoorde de oudste zeggen:
Vader, alstublieft,vergeef ons
het lam rende weg

Papa, papa,
wat hebben we hier gezien?,
Er is zoveel dat we niet begrijpen,
Ik nam ze in mijn armen
We draaiden en keken naar het kruis
en ik zei: “Lieve kinderen,
zie het Lam!”

Sep 29 '13
Op de site http://www.creatov.nl stond een mooie uitleg over dit lied, ‘k ben zo vrij geweest om het hier te plaatsen.


In het lied gaat het om het verhaal van de man die gedwongen wordt om het kruis van Jezus te dragen als Hij dreigt te bezwijken onder het kruis. Het is een bijzondere ontmoeting waar je vanuit de Bijbel weinig van weet verder. Dit is de tekst waar het wordt verteld:

Matteüs 27 vers 32 – Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en hem dwongen ze het kruis te dragen.
Cyrene was een regio in Noord Afrika met een grote Joodse gemeenschap. Simon was hoogstwaarschijnlijk een Jood die naar Jeruzalem was gereisd vanwege het Paasfeest.

Het Lam van God

Wat het filmpje prachtig laat zien is de koppeling van het offerlam dat geofferd moest worden en Jezus die als het Lam van God wordt opgeofferd voor de mensheid. Jezus wordt in het evangelie van Johannes direct aangewezen als het offerlam: “Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1 vers 29). Dit was de missie van Jezus, dit was Zijn opdracht en bestemming. Maar daarvoor moest deze Jezus zichzelf laten opofferen als een offerlam.

Waar was een offer voor bedoeld? Om mensen met God te “verzoenen”, om de scheiding tussen God en mensen weg te nemen. Nu was het offer van al die dieren die door de eeuwen heen dagelijks en in soms ongelofelijke hoeveelheden werden geofferd niet genoeg om deze verzoening definitief te maken. Het getuigenis van de Bijbel over het offer van Jezus is dat dit eens en voor altijd is. Lees maar in bijvoorbeeld Romeinen 6 vers 10, Hebreeën 7 vers 27, 9 vers 12, 10 vers 10, 1 Petrus 3 vers 18.

De boodschap van het kruis

Geen offer was voldoende om de mensen met God te verzoenen. De enorme afstand tussen God en mens kon niet worden overbrugd. Tot dit moment van de kruisiging. Gods eigen Zoon stierf een vervloekte dood. Omdat dit de enige manier was om mensen weer in Gods nabijheid te brengen. Hij slaagde in zijn missie. Ondanks zijn ongelofelijke angst en stress gaf Jezus niet op. Vlak voor Hij stierf zei Hij: “Het is volbracht“. Wat was volbracht? De straf op de zonde, het kwaad, was zo voldaan. God is niet boos meer. Dat is Goed Nieuws!

Bron: http://www.creatov.nl

Log in om een reactie te plaatsen

Zoeken op site

Dagelijks Woord

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17