Loading...

 • De verwisseling die de wereld veranderde

  »Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.« (2 Corinthe 5:21)

  De Bijbel laat ons weten dat Jezus toen Hij aan het kruis ging plaatsvervangend onze plaats innam. Christus werd tot zonde gemaakt opdat wij tot gerechtigheid van God gemaakt zouden worden.
  Dat noemen wij rechtvaardiging en het is een geschenk van God aan allen die zich van hun schuld tegenover God bewust zijn en weten dat ze nooit aan Gods maatstaf zullen kunnen voldoen.
  Uit genade door geloof alleen worden we door God gerechtvaardigd; de Bijbel drukt het zo uit: »Maar als het door genade is, is het niet meer uit de werken, anders is genade geen genade meer« (Romeinen 11:6).
  Ieder die probeert om met eigen middelen en met eigen inspanning tegenover God gerechtvaardigd te staan – hetzij door zijn gedrag hetzij door religieuze handelingen – zal daarin net zo falen als de Israëlieten in de tijd van het Oude Testament.
  Maar ieder die zich van zijn onmacht bewust is en zijn vertrouwen alleen maar in Gods genade stelt zal van God de gerechtigheid ontvangen waar hij zo naar verlangt (vgl. Romeinen 9:30-31).
  Er zijn christenen die een zeer grote waarde hechten aan heiliging en daarom hun uiterste best doen om de zonde in hun leven te bestrijden. Ze leggen daarbij vooral de nadruk op Bijbelteksten die over de zwaarte van de zonde (Romeinen 3:23) en over een geheiligd leven gaan ( Romeinen 6:14). Maar helaas lijken velen van hen de teksten die ons op de weg van zonde naar gerechtigheid moeten leiden (zoals bijv. Romeinen 3:24-5:21) buiten beschouwing te laten.
  Deze eenzijdigheid kan er al snel toe leiden dat we een onbillijk oordeel over anderen vellen.
  Ook de Farizeeërs waren trots op hun eigen »heiligheid« en veroordeelden allen die niet aan hun voorstelling van »heiligheid« voldeden.

  We moeten oppassen dat we niet dezelfde fout maken als zij.
  maar Jezus droeg niet alleen de straf voor onze zonden – Hij werd voor ons tot zonde gemaakt! We zullen nooit helemaal kunnen begrijpen wat dat voor onze Heer betekende daar we veel te veel aan de zonde gewend zijn geraakt.
  Ik wil twee vergelijkingen aanhalen die ons erbij kunnen helpen te begrijpen – al is het maar bij benadering – hoe sterk de afschuw was die Jezus voor de zonde voelde: stel je voor dat er van je verlangd zou worden om een bad te nemen in de waterzuivering, of wat nog erger is je met een ziekte te laten besmetten die je hele lichaam gaat vergiftigen.
  Deze twee vergelijkingen zijn maar een heel zwak voorbeeld van wat Jezus te lijden had en hoe groot Zijn liefde voor ons moet zijn die Hem ertoe bracht dat voor ons te dragen.
  Hij nam vrijwillig de zonde die Hij zo verafschuwt op Zich opdat wij de gerechtigheid zouden worden die voor God geldt.

  Op een dag zullen we oog in oog met Jezus staan en dan zullen we misschien iets beter begrijpen hoe hoog de prijs was die Hij voor onze redding betaald heeft.
  Nu hebben we Gods woord dat ons iets van de mate van Zijn reddende liefde laat inzien.
  Er zijn twee gebieden waarop de satan ons voortdurend probeert aan te klagen: enerzijds met het oog op de zonden die we in het verleden hebben begaan en anderzijds met het oog op onze huidige toestand. Op deze manier wil hij ons van de hoop op Gods genade beroven. Maar God zij dank, Hij gaf ons in Zijn woord voldoende beloftes die onze hoop op Hem kunnen versterken.

  Wat onze zonden uit het verleden betreft zegt Zijn woord: »Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn« (Romeinen 5:9). Het bloed van Jezus reinigt ons van al onze zonden zodat God er nooit meer aan zal denken (vgl. Hebreeën 8:12).
  Als God niet meer aan onze zonden uit het verleden denkt dan kun je met recht zeggen dat God ons aanziet alsof we nooit gezondigd hadden!
  Satan zal alles proberen om ons zover te krijgen dat we aan deze waarheid geen geloof hechten; wie zijn leugen gelooft zal geen vergeving van zijn zonden ervaren en daardoor ook nooit zijn vertrouwen op God kunnen stellen.
  Maar allen die hierop vertrouwen:
  »En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood« (Openbaring 12:11) zullen overwinnen.
  Wat onze huidige toestand betreft: God heeft ons in Christus geplaatst. In onszelf, dat wil zeggen in ons vlees woont niets goeds. Zelfs als we onze begeerten ons leven lang in toom zouden kunnen houden, zou dat nog niet voldoende zijn om voor God te kunnen bestaan.

  Om deze reden verbood God de Israëlieten de toegang tot het allerheiligste in de tabernakel. De voorhang naar het allerheiligste was een symbool voor het menselijke vlees dat door de zonde zo
  verdorven is dat het voor de mens onmogelijk is om tot God te komen (vgl. Hebreeën 10:20).
  Gods gerechtigheid overstijgt veruit onze menselijke voorstelling van gerechtigheid. Zelfs de zondeloze engelen zijn niet in staat om God in de ogen te kijken zodat ze hun gezicht voor Hem verbergen moeten (vgl. Jesaja 6:2‑3).
  Alleen de Zoon van God kan voor de alles verterende heiligheid van de Vader bestaan. En daarom plaatste God ons
  door het geloof in Jezus Christus opdat wij in Hem tot God komen en voor Hem kunnen bestaan.
  Door het geloof in Christus Jezus staan we voor God met de gerechtigheid van Christus bekleed als was het onze eigen gerechtigheid.
  Ieder die iets anders predikt dan de rechtvaardiging door geloof alleen is volgens Paulus vervloekt (vgl. Galaten 1:8). Wie God rechtvaardigt die heiligt Hij ook – om een leven te leiden dat over de zonde triomfeert met het doel om God te eren.

  Door: Z. Poonen
  Jul 16 '17
  0 1
  Siska vind dit leuk

Over ons

Welkom op mijn vrienden en ik. Maak vrienden en organiseer een evenement, of maak een foto album of videoreportage. veel mogelijkheden dus.

Word lid!

Zoeken op site

Dagelijks Woord

 • Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet. Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal. -- Deuteronomium 4:39-40
  10 uur geleden

Forum Onderwerpen

Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17
Versleten schoenen Ik heb me vanmorgen... Meer
Siska Jul 9 '16
Beautiful Birds  slideshow... Meer
DeHoeksteen Nov 27 '14