Loading...

Bijbelse antwoorden... | Forum

Locatie van onderwerp: Forum » Algemeen » Algemeen Forum
DeHoeksteen Jun 19 '14

Bijbelse antwoorden...

Er zijn veel punten/situaties/onderwerpen die in de Bijbel staan...waar vaak een verkeerd licht op geworpen wordt.

Of...men leest iets...en beseft vaak niet wat het nu werkelijk inhoud.


En daar gaat dit forum over.

Hier komen een paar Bijbelse vraagstukken, of zinsneden te staan, waar velen niet altijd een antwoord op hebben.


Ik wil alleen de Bijbel laten spreken. 

En ieder kan zelf toetsen, wat hier neer gezet wordt.


Hier komen verschillende onderwerpen te staan.


Esther.  

Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Jun 19 '14
DeHoeksteen Jun 19 '14

DE BEDEKKING VAN ISRAËL


Wat is dit nu voor onderwerp, zullen sommigen wel denken? En toch is het een onderwerp, waar wij niet onderuit komen.


In Nederland bestaan de gelovigen vooral uit twee groepen aangaande Israël. Zij die achter het aards Israël staan, en zij die daar een andere mening over hebben. Dat is nu niet aan de orde betreft het onderwerp.

Maar wél, dat velen ook weer terug gaan naar die bedekking.


Het gaat vooral om die Bijbelteksten, waar we lezen dat Israël een bedekking op hun hart heeft. Vooral de apostel Paulus heeft het er een aantal keren over. Een van de bekende verzen vinden we  o.a. uit de Romeinenbrief.


Maar nu gaan we iets dieper, en komt de vraag, "Wat is dán die bedekking"?

Het klinkt vreemd, maar velen praten, lezen en discussiëren er over, alleen legt niemand uit wat nu eigenlijk die bedekking is.

Ook ik las er vaak over...totdat ik eigenlijk wilde weten wat nu die bedekking eigenlijk is, die over het hart van Israël lag.


WAT is nu die bedekking waar we zoveel over lezen en horen.


We gaan de antwoorden zoeken in de Bijbel. En het duidelijkste antwoord vinden we in 2 Korinthiërs 3. daar lezen we over het Oude en het Nieuwe Verbond.

Dan gaan we naar de verzen 14-16, "Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus.

Ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen".

Zie hier de link, http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=2+Kor+3&id47=1&l=nl&set=10&pos=0


Als we lezen over de boeken van Mozes, dat is het Oude Verbond, ligt er een bedekking op hun hart.


Die bedekking is  'het Oude Verbond'. 


Dan vallen er ineens allerlei puzzelstukjes op hun plaats. Dan begrijpen we ineens waarom velen Joden zo tegen Jezus bediening en prediking gekant waren. 


Zij gingen er vanuit, 'Wij hebben genoeg aan de wet van Mozes'  ook de uitspraken, 'Abraham is onze vader', zij dachten en gingen er van uit dat door de wet van Mozes, wat het Oude Verbond inhield, zij gered waren. Zij hadden het Nieuwe niet nodig, was hun denkbeeld. Met duidelijkere woorden...velen hadden Jezus niet nodig.


Laten we eens denken aan het gesprek die Jezus heeft met Nicodemus,  waar de Heer uit legt over de wedergeboorte. Waarom zou Hij dat doen? Nicodemus stond toch onder de wet van het oude Verbond, hij was toch een echte Jood, een farizeeër zelfs, waar toch van verwacht werd dat ze de regels van de wet onder het oude Verbond, zo goed kenden. Waarom legt dan de Heere Jezus uit over wedergeboorte??


En het is bijzonder om in de evangeliën steeds weer te lezen, dat de Heere Jezus wees naar iets groters, iets wat niet van deze wereld is. HIJ wees naar het Koninkrijk Gods, met Geestelijke wetten. Die wetten die in het verstand en in het hart geschreven zou worden.

Waar God, doormiddel van de profeten, steeds weer naar verwees, als nieuwe belofte.

De wetten en regels van het nieuwe Verbond ging pas in werking met en na Jezus sterven aan het kruis. Dat was de belofte van de Heilige Geest, die komen zou.

Dat alleen is het nieuwe Verbond, bekrachtigd door Jezus bloed.

De Heere Jezus wist als geen ander dat het oude vervangen moest worden door totaal iets nieuws. Iets van veel grotere waarde, iets wat tot in de eeuwigheid altijd zijn waarde behoud. Een veel beter Verbond, een Nieuw verbond, door Jezus bloed bekrachtigd.

Mattheüs 26 : 26-28, "En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden". 


Het is heel bijzonder dat juist met het Pascha, de Heere Jezus het Avondmaal instelde. Het Pascha behoorde onder het oude Verbond. Het Pascha was een schaduwbeeld en wees steeds weer naar het grootste offer die ooit gegeven zou worden, het offer van Gods Zoon, Jezus Christus. Christus offer op Golgotha, was de totale vervulling van het Pascha. Door het Avondmaal in te stellen, moest het oude eerst verdwijnen om plaats te maken voor het nieuwe.

Dat verdwijnen gebeurde met Jezus sterven.

Maar...ook met Zijn opstanding. Anders kon de Heilige Geest niet uitgestort worden.


De Heere Jezus is het ware echte Paas-Lam dat geslacht werd voor de zonde van de mensen. Het wordt een leven in de Geest. Het wordt een uitstorting van de Heilige Geest, het gaat over geestelijke vruchten. Het gaat over de belofte, waar God steeds naar verwees, die Nieuwe belofte, het Nieuwe Verbond, in Christus Jezus.


En dat is het Nieuwe Verbond. Die twee verbonden gaan totaal niet samen. Hoewel wij overal zien en meemaken, dat beide Verbonden door elkaar worden gehaald.

Of, men beweerd dat het Nieuwe Verbond een nieuw jasje is, die het Oude Verbond aan trekt.

Hebreeën 8 is daar heel duidelijk in. Daar staat niet dat het Oude Verbond nieuwe regeltjes kreeg, néé...het Oude Verbond verdwijnt.


In Jezus Christus gaat het om de vernieuwing van de mens door de Geest.


Het Oude Verbond, geeft geen vrijheid. Het Oude Verbond bestond alleen uit wetten, regels, en geboden. En vooral de offeranden, die schaduwbeelden waren en wezen naar het grootste offer, gegeven door de Heere Jezus zelf.  

Men stond onder de wet. Paulus noemde de wet 'de wet des doods'.


Zeg ik hier mee dat het oude Verbond slecht was? absoluut niet. Het was door God zelf gegeven voor de mens. Als een richtlijn in het leven van het volk Israël.

En omdat niemand die wetten konden houden, die onder het Oude Verbond waren, waren de offers steeds weer nodig voor verzoening met God, voor hun zonden.


Het Nieuwe Verbond, is van een totale andere orde. Dat Verbond, waar Jezus de Middelaar van is, wat bekrachtigd wordt door Zijn bloed, is een Verbond van vrijheid in Christus.


Vers 16, geeft het antwoord al, "Die bedekking wordt tenietgedaan in Christus".


Dus wat is nu die bedekking??? dat is het Oude Verbond, dat is die bedekking.

Onder die bedekking, het Oude Verbond, is geen plaats voor de Heere Jezus. Men heeft HEM niet nodig.

Onder die bedekking van het oude Verbond is totaal geen plaats voor de Heere Jezus. Alleen in en door Hem verdwijnt die bedekking.


Maar...niet alleen vele mensen uit Israël heeft die bedekking, ook nu merken we overal dat velen anderen onder die bedekking leven. Zodra mensen steeds meer onder het Oude Verbond gaan leven, Jezus Christus steeds meer op de achtergrond verdwijnt.


Maar ook nu in deze tijd hebben veel mensen een bedekking. Velen denken of geloven 'ik ga toch altijd braaf naar de kerk', en denken dat het voor God genoeg is. Anderen, denken, 'ik doe toch altijd mijn best voor mijn naaste, geef geld aan collectes, ben vriendelijk, wil graag een ander helpen'.

Veel mensen willen hun bevrediging vinden in allerlei studies, Bijbelbijéénkomsten, zangdiensten....dat is allemaal fijn, maar men heeft Jezus Christus nodig.


Net zo als het volk Israël onder het oude Verbond stond, en velen het nieuwe Verbond niet wilden hebben, Jezus niet wilden aanvaarden, zo ook nu in onze moderne tijd. Men wil van alles, maar...wel zonder Christus Jezus.

Allemaal bedekkingen, terwijl elke bedekking alléén maar verdwijnt in Jezus Christus.


Het gaat zelfs zó ver, dat er mensen zijn, die erg leven vanuit het oude Verbond, die beweren dat het geloof in Christus Jezus niet genoeg is om gered te worden, maar dat er een scala aan wetten en regels vanuit het Oude Verbond toegepast moeten worden, om God tevreden te stellen, en om op deze wijze gered te worden.

Of...wat ik erg betreur, dat men het steeds normaler vind om weer de dier-offeranden in te stellen.

Wat de grootste ontkenning is, van het grootste en dierbaarste offer, de Heere Jezus die zichzelf als offer gaf.


Deze beide Verbonden staan haaks tegen elkaar.

Als het Oude Verbond volmaakt was geweest, had er geen nieuwere/ beter Verbond  hoeven te komen.


Hebreeën 8, zet beide Verbonden tegenover elkaar. Zie hier de link, http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Heb+8&id47=1&l=nl&set=10&pos=0


Het Oude Verbond, ook wel de boeken van Mozes, is de bedekking van het hart. En alleen door geloof in Christus Jezus verdwijnt die bedekking.


En ieder kan dit toetsen. Maar, toets alles met behulp van de Heere Jezus doormiddel van de Heilige Geest.


Esther. 

Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Jul 11 '14
DeHoeksteen Okt 1 '18

Het volk Israël door de zee...Exodus 14:21-22

 

Exodus 14, waar we het geweldige wonder kunnen lezen dat het volk Israël door de Schelfzee, trokken. Ook wordt het wel de Rode zee of Rietzee genoemd.

Waar zou hier nu een dwaalleer in zitten?? Zoals de Bijbel het weergeeft, mogen wij deze indrukwekkende gebeurtenis volledig als waarheid zien.      

Het probleem waar ik vooral mee zit, is, dat ik vaak lees dat zelfs 'gelovigen', dit grote wonder niet naar waarheid willen of kunnen geloven. Ik heb al een aantal verschillende uitleggingen gelezen, over deze teksten.

Het komt hier op neer, dat men er van uit gaat dat door een natuurverschijnsel, dat gedeelte van de Schelfzee doorwaadbaar is. Modderig en vochtig, maar dat men daar kan oversteken. Of dergelijke vergelijkbare fantasieën.

 Maar is dat de waarheid?? Zullen we de Bijbel zelf laten spreken??

 Exodus 14 : 21-22, ‘Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur’.

Als we dit zo lezen, is het God zelf die ervoor zorgt dat het water wegvloeide. Die hele nacht gebruikte God een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. Kunnen wij ons dat voorstellen?? Dat het water doormidden werd gespleten. Het werd droog. Niet zoals men beweerd, modderig of zompig, néé gewoon droog. Wat mij altijd weer fascineert is het laatste zinnetje. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur’. Werkelijk een muur van water. Wat moet dat toch een onvoorstelbare ervaring geweest zijn voor het volk Israël. Midden in zee als op het droge. Ze waren zo angstig, en bang. Achter hen het krijgsgewoel van de Egyptenaren en vóór hen de watermassa van de zee. En dan laat God Zijn kracht en almacht zien. Muren van water links en rechts van je. Om als volk, zo veilig te kunnen oversteken.

Zou er voor God iets onmogelijk zijn. Hij die alles heeft gemaakt. Zou het voor God de Almachtige te veel geweest zijn om een zee te splijten?? Om een heel volk veilig naar de overkant te leiden. HIJ die het hele universum heeft gemaakt??

Daarom vind ik het een dwaalleer, om niet Gods macht en wonder daar in te zien. Als men daar een andere uitleg aan geeft, worden juist Gods woorden, maar ook Zijn wonderen teniet gedaan. En is het een dwaalleer.

Esther 

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. -- Filippenzen 4:8
    19 uur geleden

Forum Onderwerpen

Een filmpje van plm. 30 min. Eerste deel. Het... Meer
DeHoeksteen Feb 11 '21
Karla Faye Tucker FOREVERMORE is... Meer
Siska Jun 18 '14
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17