Loading...

Bemoedigende Bijbelteksten | Forum

Locatie van onderwerp: Forum » Algemeen » Algemeen Forum
DeHoeksteen Nov 22 '13

Hier kunnen we bemoedigende Bijbelteksten plaatsen.

Om elkaar te bemoedigingen, aan te sporen. Er schuilt zoveel kracht in Gods Woord.

Misschien is er een Bijbeltekst waar u veel kracht uit hebt kunnen halen, of gewoon, omdat u een bepaalde tekst erg mooi, en bemoedigend vind.

Ieder is welkom.

Gods Woord een Kracht om te groeien,

Gelijk jong groen, water en voedsel nodig heeft,

Om te groeien en vrucht te dragen

Hebben wij, Heere Uw voedsel en Levend Water, 

Nodig, om te groeien en vrucht te dragen,

Ter eer van Uwe Naam, in Jezus Christus onze Heer. 

 

 

Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Nov 22 '13
DeHoeksteen Nov 22 '13

Deze teksten zijn mij heel dierbaar. Ooit, al weer jaren geleden, toen ik het erg moeilijk had, hebben deze teksten mij zoveel steun en kracht gegeven.

 

Romeinen 8 : 38-39, "Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere".

Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Nov 22 '13
Siska Nov 22 '13
Mooi Esther, en zo waar!

Een tekst waar ik veel steun uit haal is Johannes 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.    Johannes 3:16

Siska Nov 23 '13

De wet en de Profeten door Jezus in Mattheüs 22:37-39 samengevat.

 

U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand.

Dit is het eerste en het grote gebod.

En het tweede, hieraan gelijk, is:  U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Mattheüs 22:37-39
De liefde

 

 Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.  Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.  Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.

 

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.  Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,  ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.

 

De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan –  want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.  Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

 

1 Korintiërs 13

DeHoeksteen Nov 23 '13

Hele fijne, diepe teksten Siska.

Deze past heel mooi bij de tekst van 1 Korinthiërs.

Siska Jun 7 '14


1 Korinthe 16:14

 

Laat alles bij u in liefde gebeuren.

 

Siska Jun 8 '14

Handelingen 2:1-4

De komst van de heilige Geest

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.  Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.  Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,  en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.Siska Jun 8 '14

En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.  Mattheüs 28:20

DeHoeksteen Jun 25 '15

Deze mooie Bijbeltekst... is soms ook wel eens een strijd. We willen zo vaak een andere weg inslaan.

Maar Gods Weg is altijd de beste Weg.

Wonderlijk... dat de Heere Jezus ook zegt dat Hij de Weg de Waarheid en het Leven is. Daar vinden we het ook weer in terug... 'de Weg'.

Zoals we ook lezen in Psalm 143 mogen we vragen aan onze God om Zijn weg bekend te maken.

DeHoeksteen Jun 27 '15
DeHoeksteen Aug 6 '15
DeHoeksteen Aug 6 '15
DeHoeksteen Aug 17 '15

Dit is een blijde en vreugdevolle tekst.

DeHoeksteen Okt 13 '15

Bijzondere mooie Bijbeltekst.

DeHoeksteen Okt 13 '15

Mooie bemoedigende Bijbeltekst. Deze geweldige woorden, kunnen we alleen met de kracht van Jezus volbrengen. Daarom staat er ook... de wijsheid die van boven is...     Daar waar Christus is.


Siska Okt 13 '15
Mooi Esther, dank je wel, heel veel liefs, Siska
DeHoeksteen Jul 26 '16

Bijbeltekst

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. -- Marcus 25:40
    22 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17