Loading...

Gemeenteblad februari 2013 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Jul 5 '20

Beste mensen,

 

Het is alweer 10 januari 2013 als ik dit

schrijf. Alle feestdagen weer achter de rug.

Wij zijn zelf met en rond de kerstdagen naar

Wenen geweest. Een geweldige busreis gehad en

veel gezien.

Op Kerstavond hebben we daar ook een

kerstnachtdienst bijgewoond, met als

voorganger een Nederlandse pater die daar

voorganger van een Katholieke parochie was.

We hebben ook echt genoten van die dienst,

niet alleen de zang maar ook de woorden

die deze pater sprak was echt bemoedigend en

kon je wat mee.

Er zijn tegenwoordig nogal wat mensen die de

kerk (ik spreek nu even over de PKN) om wat

voor reden verlaten. Is dat erg? Ja en nee,

denk ik.

Wanneer mensen de kerk verlaten omdat men zich

daar om wat voor reden niet meer thuis voelt

en een andere gemeente vindt waar men zich

prettiger of meer thuis voelt, prima!

( misschien dat de kerk zich ook wel eens af

zou mogen vragen: hoe komt dit? is er wat

veranderd? prediking veranderd?, maar dat is

een andere discussie!)

Wanneer men echter helemaal geen kerk meer

bezoekt/wil bezoeken, is dat een ander

verhaal. Alhoewel de kerk de rug toekeren niet

per se ook inhoud de Heer van de kerk, God

dus, de rug toekeren.

Ik moet wel in dit geval definiëren wat men

verstaat onder de kerk.

Ik bedoel met kerk dus niet het instituut

zoals er vaak over gesproken wordt. Ik versta

onder kerk, eigenlijk Kerk (met een

hoofdletter) een gemeenschap van gelovigen die

elkaar ontmoeten, elkaar bemoedigen en

opbouwen in het geloof en dat gebeurd dan

"toevallig" in een kerkgebouw, alhoewel dit

ook in een huiskamer zou kunnen gebeuren.

De Kerk is eigenlijk wat de bijbel zegt: het

Lichaam van Christus, wereld wijd! Alle

gelovigen bij elkaar.

Er zijn dus mensen die om wat voor reden dan

ook, dit instituut (de kerk) de rug toekeren.

OK, laat dat zo zijn,

maar je afzonderen van je mede gelovigen,

omdat je je ook afkeert van die groep van mede

gelovigen, is wat moeilijker te begrijpen.

Geloven is al niet zo makkelijk en vooral om

op de goede weg te blijven is niet makkelijk,

maar in je eentje is dat helemaal moeilijk.

Daarom heb je eigenlijk die gemeenschap van

mede gelovigen nodig om je te laten

bemoedigen, troosten en samen de weg te gaan

die de Heer ons door Zijn Woord (de Bijbel)

wil aangeven. Daarom hebben we ook

Bijbelstudie nodig om met elkaar te ontdekken

wat de Heer in Zijn Woord tot ons zegt/wil

zeggen/ons dingen wil duidelijk maken.

 

IK wens u allen Gods onmisbare zegen toe,

Met vr. groet, P.K.

 

 

deBron Jul 5 '20

Ben jij een goede Christus?

 

We vragen ons allemaal weleens af of we wel

een goede Christen zijn. Misschien wordt het

tijd om die vraag wat aan te passen. In onze

huidige maatschappij heeft het woord 'christen'

niet veel betekenis meer. Dat woord is

verwaterd. Er lopen miljoenen nette, brave

mensen rond die zichzelf graag Christen

noemen, maar wier levensstijl in het geheel

niet meer lijkt op het leven dat Jezus voor

Zijn volgelingen voor ogen had. Misschien is

het beter om onszelf eens af te vragen: "Ben

ik een goede Christus? " In andere woorden:

lijk ik misschien een heel klein beetje op

Jezus? Ik had hier nooit lang over nagedacht

totdat ik onlangs een vriend opzocht.

 

Danny is al jaren een goede vriend van me. Hij

was laatst naar Mexico geweest en daar wilde

hij me graag over vertellen. Hij was daar

samen met Von, die dominee was, op pad

geweest Ik verwachte een uitgebreid

reisverslag van de verschrikkelijke armoede in

Mexico, waar grote groepen mensen een

onderkomen proberen te zoeken bovenop de

vuilnisbelt. Maar Dan sprak slechts over de

warmte en de genegenheid waarmee Von de

ongewassen, ondervoede kinderen benaderde.

 

Toen zei Dan iets wat me diep in mijn hart

raakte. Hij zei: "Die dag met Von was een dag

met Jezus! Het was eigenlijk heel raar. Ik

dacht de hele tijd dat het zo geweest moest

zijn toen Jezus op aarde was. De discipelen

moeten die liefde ook zo gevoeld hebben!"

 

Toen ik die avond in bed lag te woelen spookte

het nog steeds door mijn hoofd. Had iemand

zulke woorden ooit over mij gesproken? "Die

dag dat ik met Francis meeliep was een dag met

Jezus…"

Het antwoord op die vraag lag helaas voor de

hand. "Nee, niemand had dat ooit over mij

gezegd!"

Zou een eerlijk mens dat over jou kunnen

zeggen?

Wat me nog het meest dwars zat was niet dat ik

dit punt nog niet bereikt had, maar dat ik in

de verste verte niet eens in de juiste

richting leek te lopen. Als ik mijzelf eerlijk

onder de loep nam was het duidelijk dat ik

nauwelijks iets deed in die richting en dat

niemand mijn gedrag snel zou verwarren met dat

van Jezus.

 

Raar eigenlijk, dat een mens bekend kan staan

als een succesvolle dominee en als christen,

terwijl hij in zijn doen en laten in niets op

Jezus lijkt? "Daaraan is te zien of u christen

bent of niet. Ieder die zegt één met Christus

te zijn, moet leven zoals Hij leefde. ( 1

Johannes 2:6)

 

Toen Johannes dit schreef had hij het niet

over hoe je een goede ouderling kunt zijn of

hoe je een "goed" christen bent. Hij bedoelde

niets anders dan dat een ieder die zichzelf

christen noemt, ook moet leven zoals Jezus dat

deed.

 

En hoe leefde Jezus dan? Je zou een lijst van

karaktertrekken van Jezus kunnen maken en die

vergelijken met jezelf. Dat is een begin. Wij

raken in deze gehaaste maatschappij zo snel de

weg kwijt in onze jacht naar succes. Maar wat

is succes eigenlijk? Vanuit een bijbels

standpunt is een succesvol leven een leven dat

het leven van Jezus weerspiegelt.

Ik wil het mij graag tot doel maken dat mijn

levenswandel iemand mag inspireren om over mij

hetzelfde te zeggen als mijn vriend Dan deed

over Von.

 

Wij klagen al snel over de vijandige houding

van onze ongelovige vrienden en kennissen

tegenover Jezus en het geloof, maar

persoonlijk ben ik er niet zo zeker van dat

die mensen ook werkelijk niets met Jezus te

maken willen hebben. Ik denk eigenlijk dat ze

Jezus nog nooit hebben gezien.

 

Door Francis Chan – Catalyst

 

deBron Jul 5 '20

Ziende op JEZUS Hebreeën 12:2

 

Het zijn maar drie woorden, maar in deze drie

woorden ligt heel het geheim van het leven.

 

Een paar heerlijke beloftes, gegeven van de

Allerhoogste God, voor een ieder die Hem en

Zijn Zoon aanroepen. We lezen dit allemaal in

de Bijbel, Gods boek, Zijn Woord, voor u en

voor mij.

 

Mattheüs 28 :20, "En zie, Ik ben met u al de

dagen, tot aan de voleinding der wereld".

 

Psalm 121:5 "De Here is uw Bewaarder, de

Here is uw schaduw aan uw rechterhand".

 

Spreuken 10:22a 'De zegen des Heren maakt

vrij..."

 

Psalm 91:4a "Met zijn vlerken beschermt

Hij u, en onder Zijn vleugelen vind u een

toevlucht".

 

2 Petrus 3 : 13,"Wij verwachten echter naar

Zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe

aarde, waar gerechtigheid woont".

 

Filippenzen 4 : 7,"En de vrede Gods, die

alle verstand te boven gaat, zal uw harten

en uw gedachten behoeden in Christus

Jezus".

 

Lieve mensen, de Bijbel staat vol met zulke

heerlijke, ware beloften, ook voor u. En zoals

in de laatste tekst al staat, "het gaat ons

verstand te boven".

Wat een God de Vader en Jezus Christus .

 

 

deBron Jul 5 '20

Hem achterna

 

De Heer Jezus heeft twaalf discipelen die

Hij zorgvuldig uitgekozen heeft.

Van verschillenden staat vermeld hoe Hij

ze geroepen heeft.

Van anderen weten we dat niet.

Vier vissers zijn er bij: Simon Petrus en

Andreas, Jacobus en Johannes.

Twee maal twee broers.

De Heer ziet ze als ze met hun netten bezig

zijn en zegt alleen maar: 'Kom achter Mij.'

Zonder vragen of wat dan ook laten ze hun

boten en netten achter en volgen Hem. Even

kort is de roeping van Levi, de tollenaar.

'Volg Mij', en hij stond op en volgde Hem.

Waarom discipelen?

Drie dingen noemt de Heer in Marcus 3:

= opdat ze met Hem zouden zijn

= opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken

= om macht te hebben boze geesten uit te drijven.

Discipel -zijn heeft wel consequenties.

Positief is dat ze alles zullen horen wat

Hij zegt en alles zullen zien wat Hij doet.

Negatief is dat ze een nogal barre tijd

tegemoet gaan waarvoor de Heer ze ook

waarschuwt in Mattheüs 8:20.

'De vossen hebben holen en de vogelen

des hemels nesten, maar de Zoon des

mensen heeft geen plaats om het hoofd

neer te leggen.'

Dit betekent: voorlopig geen huis en thuis

hebben en slapen in de open lucht met een

steen als kussen. Toch zullen ze met Hem een

gouden tijd beleefd hebben.

'Volg Mij' is niet aan tijd, plaats of persoon

gebonden.

De oproep Hem te volgen kan aan u en mij

gedaan worden om een bepaald werk voor Hem

te doen.

 

J.W. Grul

deBron Jul 5 '20

Het voelen in ie portemonnee

 

Een arme weduwe in een dorpje had maar één

koe. Het was een ramp voor haar, toen op een

kwade dag haar koe stierf. Een buurman had

medelijden met haar. Hij was zelf niet in

staat haar een andere koe te geven. Daarom

ging hij langs de hele buurt en vertelde wat

er gebeurt was en vroeg om hulp.

Maar wat een teleurstelling voor hem; iedereen

had medelijden met deze arme weduwe, iedereen

vond het erg voor haar, maar haast niemand was

bereid iets te geven om haar te helpen.

 

Toen hij bij een welgestelde boer kwam en om

hulp vroeg, kreeg hij het zelfde verhaal te

horen, alleen maar gevoelens van medelijden,

maar geen daadwerkelijke hulp. Wat geërgerd

zei hij: 'Ik twijfel niet aan de oprechtheid

van uw gevoelens, maar u voelt niet op de

goede plaats.'

De boer antwoordde : 'Maar ik voel met heel

mijn hart en ziel met deze arme vrouw mee.

'Daar twijfel ik niet aan, maar het is nodig

dat u het ook voelt in uw portemonnee.

 

Wat zegt de Bijbel hier over?

 

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren

heeft en elke dag eten tekort komt, en een van

u zegt dan: 'Het ga je goed! Kleed je warm en

eet smakelijk!' zonder de ander te voorzien

van de eerste levensbehoeften - wat heeft dat

voor zin? (Jakobus 2:15, 16)

 

Wie zijn oren sluit voor het gejammer van de

arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen, en geen

antwoord krijgen. Spreuken 21:13

 

Door Lucky

deBron Jul 5 '20

Vol verwachting blijf ik uitzien

 

Vol verwachting blijf ik uitzien,

tot die dag eens dagen zal.

Dat de Heiland op de wolken,

weerkomt met bazuingeschal.

Welk een vreugde zal het wezen.

Als mijn oog Hem schouwen mag,

en mijn oor Zijn stem zal horen,

op die grote, blijde dag!

Refrein

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!

Eeuwig Hem ten eigendom.

"Maranatha" blijv' ons wachtwoord,

"amen, ja Heer Jezus, kom!"

 

Al de teek' nen onzer dagen

zeggen mij: de komst genaakt

van de Bruigom, die Zijn liefste

tot Zich roept en haar volmaakt.

O, hoe blijde zal ik wezen,

op te trekken met die stoet,

juichend, met ontelb're zaal' gen

onze Bruigom tegemoet!

Refrein

O, soms voel ‘k een sterk verlangen,

heimwee in mijn hart ontstaan;

'k vraag mij af dan, dierb're Heiland

zijt Gij reeds op weg gegaan?

Neen, het zal niet lang meer duren;

Hij verlangt nog meer dan wij.

Maranatha! Blijve 't wachtwoord

voor een elk, maar ook voor mij.

Refrein

 

Lied 769 (bundel Joh. de Heer)

deBron Jul 5 '20

Al weer een jaar voorbij

 

Ik dank U voor de dagen

van het afgelopen jaar

de morgens van opstaan

de middagen van voortgaan

de avonden van gedaan.

 

Ik dank U voor de mensen

van het afgelopen jaar

hun pure aanwezigheid

hun investering in tijd

hun steun in menige strijd.

 

Ik dank U in de moeiten

van het afgelopen jaar

de angsten en de zorgen

de wanhoop voor morgen

de pijn diep verborgen.

 

Ik dank U voor de vreugden

van het afgelopen jaar

een schitterende natuur

een beetje extra levensduur

een kind vol durf en vuur.

 

Ik dank U voor Uw daden

van het afgelopen jaar

de soms duidelijke wegen

de momenten van zegen

de lessen van U gekregen.

 

Ik dank U voor Uw genade

van het afgelopen jaar

het geloof in wat is gedaan

de hoop om voort te gaan

de liefde om op te staan.

 

Ik dank U voor de dagen

van het nieuwe jaar

want ze zijn van U

en U maakt mij klaar!

 

 

Marij van den Heuvel

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    Gisteren, 00:07

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17