Loading...

Gemeenteblad november 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Feb 23 '20

Beste mensen,

 

Wat gaat de tijd toch snel, het is alweer bijna eind van het

jaar. lk begin al te denken nog een paar maanden dan is

het al weer lente. Wel erg optimistisch, dat weet ik.

Ook Bijbels gezien gaat de tijd erg snel, wanneer we

letten op de profetieën en wat men noemt, op de tekenen

van de tijd, lijkt het er wel heel erg op dat we inderdaad in

de eindtijd leven.

Wat is de eindtijd?

In het kort gezegd: de tijd dat we de Wederkomst van de

Heer snel mogen verwachten.

U zult misschien zeggen dat is al zo vaak gezegd, dat is

ook zo, maar nu wijzen alle tekenen en profetieën die

kant uit. Het zou on-Bijbels zijn om een tijdseenheid of

datum aan te geven.

De Bijbel zegt zelf dat zelfs de Zoon, Jezus Christus dus,

het niet weet, dus wij zeker niet. Laten we in elk geval

klaar zijn om Hem te ontmoeten, op welk tijdstip dan ook.

De Heer komt weer op een moment dat niemand het

verwacht, zoals ook een dief in de nacht onverwachts

komt.

Laten we wakker en waakzaam zijn, elkaar bemoedigen

als we het soms moeilijk hebben. Het is een spannende

tijd voor de wereld, niet alleen vanwege de crisis, maar

ook dat men klaar is om de Heer te ontmoeten. Het lijkt

overigens dat in andere delen van de wereld men daar

meer mee bezig is als in Europa c.q. Nederland.

De Heer wacht niet met de belofte van zijn wederkomst,

maar is lankmoedig jegens de mens en geeft ze meer

tijd, opdat er meer mensen tot geloof zullen komen. Hij

wil niet dat er maar iemand verloren gaat, maar juist dat

allen behouden worden.

Laten we bidden dat ook in Nederland de ogen mogen

open gaan voor de Heer die binnenkort komen zal, dat

veel mensen nog voor die tijd Jezus zullen aannemen als

hun heiland en Verlosser.

 

lk wens u allen Gods onmisbare zegen toe.

Met vr. groet, P.K

 

deBron Feb 23 '20

Ik weet niet hoe mijn weg zal zijn.

‘k Behoef het niet te weten.

De Vader, Die Zijn Zoon mij gaf,

zal nimmer mij vergeten.

Hij baant een weg zelfs door de zee

voor wie Hem toebehoren.

Hij heeft hen, schuilend achter ‘t bloed,

tot kind’ren Gods verkoren.

 

Mijn Vader heeft de weg al klaar;

voor mij is hij verborgen.

Maar ‘k weet: mijn Heiland leidt mij Zelf,

op God werp ik mijn zorgen.

Zo kan ik van die last bevrijd

blijmoedig voorwaarts treden.

God zorgt ook morgen weer voor mij.

‘k Leef dankbaar bij het heden.

 

Toch laat Hij mij de toekomst zien

In ‘t Vaderhuis daarboven,

waar al Gods kind‘ren bij Hem zijn

om eeuwig Hem te loven.

Als ik aan deze toekomst denk,

kan ik mijn aardse leven

met vast vertrouwen op Zijn zorg

in ‘s Vaders handen geven.

 


deBron Feb 23 '20

Niet voor mij...

 

'Zonder geld, en zonder prijs!' Dit zijn de voorwaarden waarop

God de gave van het eeuwige leven aan allen aanbiedt. Maar

hoe weinigen willen het op deze voorwaarden aannemen.

Een vriend van arme mensen stond er om bekend, dat hij vaak

een paar mud kolen bestelde, om die dan te laten brengen

naar mensen van wie hij wist dat ze in nood zaten. De winter

was streng (1929), de sneeuw lag hoog, en de gever verheugde

zich in gedachten over de warmte en de gezelligheid die zijn

gaven zouden brengen in vele harten en huizen.

De kolenwagen reed voor bij een armoedig uitziend huisje. De

kolenman klopte op de deur en vertelde de oude man die

opendeed, dat hij wat kolen kwam brengen. 'Wie stuurt dat?'

'Weet ik niet,' zei de man, 'maar ze hebben mij gezegd die

kolen hier te brengen en hier zijn ze dan.' 'Dat is een

vergissing; ze zijn niet voor mij,' antwoordde de oude man.

'Dat zou te mooi zijn - ik ken niemand die mij kolen cadeau

geeft. Neem ze weer mee. 't Is niet voor mij en ik wil er niets

mee te maken hebben.' En hij deed de deur dicht. De wagen

reed weg....met de kolen die voor de oude man bestemd

waren.

De volgende dag reed dezelfde wagen voor bij een armoedig

hofje in de stad, en de kolenman klopte bij een van de deuren

aan met een paar zakken kolen. 'lk breng u wat kolen,' zei hij

welgemoed. 'Waar zal ik ze zetten? 'Die zijn niet voor mij,'

antwoordde de man die de deur opendeed, 'dat is een

vergissing.' 'Het is geen vergissing,' zei de kolenman. 'Kijk eens,

hier heb ik de opdracht: nr. 24, twee mud kolen. Nu ziet u het

zelf.' 'Het nummer klopt, zeker,' antwoordde de ander, 'maar

ik kan ze niet aannemen. 'Ze zullen wel voor iemand anders

zijn bedoeld!' 'Nou, 'zei de man met de kolen, 'die kolen geven

me nogal wat gezanik. Je zou haast denken dat het vergif was.

lk breng een paar zakken kolen gratis rond en u wilt ze niet

hebben. Maar ik moet ze kwijt; gisteren ging het bij een ander

huis ook zo, en ik krijg op mijn kop. Als u dan de kelder niet

opendoet, gooi ik ze hier neer op de stoep.' Toen opende de

bewoner tenslotte de kelder en zei: 'Je zult ze wel weer terug

komen halen denk ik, maar afijn, gooi ze dan maar neer. Als ze

werkelijk voor mij zijn, word je bedankt.'

Opnieuw ging de kolenman met een lading naar een huis,

klopte aan en zei tegen de vrouw die opendeed, dat hij kolen

kwam brengen. 'Voor mij? vroeg ze. 'Dat kan niet, het zal wel

voor iemand anders zijn.' 'Nee, hier staat uw nummer,

duidelijk genoeg: nr.8, twee mud kolen.' 'Ja, ik zie het!

Nou, dan denk ik dat God ze gestuurd heeft, want niemand

anders weet dat ik aan mijn laatste beetje kolen toe ben.

Breng ze maar binnen. lk moet Hem danken.' 'Dat zou ik maar

doen,' bromde de man kortaf, maar voegde er bij zichzelf aan

toe: 'Zij is de enige met verstand, de anderen zijn gekken.

'Hoeveel dwazen zijn er in de wereld! Hoewel God Zijn Zoon

gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren

zou gaan, maar eeuwig leven hebben.

De kolen waren betaald; zo is onze verlossing gekocht met een

prijs; het kostbare bloed van de Zoon van God. Toch zijn er

velen net zoals die arme mensen die de kolen weigerden.

Sommigen weigeren zelfs, net als die oude man, pertinent.

Beste lezer: 'Indien u wist van de gave van God, en Jezus

aannam als uw Zaligmaker', dan kon u zeggen: 'God zij dank

voor Zijn onuitsprekelijke gave.'

 

deBron Feb 23 '20

'Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden,

opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld

door Hem behouden worde'.  Johannes 3 : 17

deBron Feb 23 '20

Zo is God!

 

Je bent voor Hem niet zomaar een object.

Hij heeft je lief, Hij is met jou bewogen.

Hij buigt zich naar je toe met mededogen

en houdt zijn armen naar je uitgestrekt.

 

Ga niet voorbij het doel van je bestaan.

Hij nodigt je om tot een keus te komen.

Zijn Vaderhart is groot! Kom zonder schromen.

Waarom zijn aanbod nu nog af te slaan?

 

Ja, zó is God. Hij roept je bij je naam

en wil zó graag dat je zijn weg zult kiezen

en heel je hart aan Jezus zult verliezen.

Hij maakt je zelf tot deze keus bekwaam.

 

Hij maakt je zelf tot deze keus bekwaam.

Dus waarom nog geaarzeld om te kiezen?

 

deBron Feb 23 '20

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat

Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars

waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd

zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de

toorn.  Romeinen 5 : 8-9

deBron Feb 23 '20

Wat ik van God leerde in Haiti

 

Mijn naam is Scott Svendsen. Ik ben met een team

medische hulpverleners in Haïti geweest en wil graag iets

zeggen over mijn ervaringen daar, een week na de

verschrikkelijke aardbeving waarbij meer dan 260.000

mensen zijn omgekomen.

Voor de aardbeving had Haïti natuurlijk al hulp nodig. Het

is het armste land op het westelijk halfrond en heeft een

enorme geschiedenis van problemen, corruptie, geweld en

natuurlijke rampen zoals wervelstormen en dan nu de

aardbeving. Veel van wat wij in onze beschaving als

gewoon beschouwen is in Haïti niet te krijgen.

Waarom ik ben gegaan? Toen ik via mijn kerk hoorde over

een groep vrijwilligers waar ik me bij aan kon sluiten

voelde ik dat God het me vroeg. Ik kon gaan; ik had de

tijd en hulp was nodig. Waarom dan niet? Bovendien zat ik

in een moeilijke periode in mijn eigen leven, dus was een

onderbreking van de dagelijkse sleur me meer dan

welkom.

Ik had niet gedacht dat ik ooit in een arm land als Haïti

zou rondlopen om daar vrijwilligerswerk te doen na een

aardbeving. Soms neemt het leven een onverwachte

wending. God sprak eens tot Jesaja en vroeg hem: "Wie

zal ik sturen? " Jesaja antwoordde en zei: "Hier ben ik,

Heer! Stuur mij maar!"

Zo voelde ik dat ook en dus zat ik niet veel later in het

vliegtuig op weg naar Haïti.

Ik heb er veel gezien. Veel leed, maar ook veel moois. Wat

het meeste indruk op me heeft gemaakt is de ervaring

waar ik over wil schrijven.

Op een avond hadden mijn vriend Carlton, Dokter Anthis

en ik dienst in de ziekenzaal van het ziekenhuis waar de

patiënten lagen in afwachting van hun operatie. Wij

moesten een oogje in het zeil te houden en voor de

patiënten zorgen. Om half zes 's morgens was het heel stil

geworden en zaten we met zijn drieën even uit te blazen.

Opeens klonk er prachtige muziek.

Een van de patiënten zong in het Creools.”Amazing

Grace!"

Wij zaten als aan de grond genageld. Het was zo mooi. Zo

zuiver. De stem van een engel. Het lied weerklonk met

hoop en geloof in die trieste ruimte vol pijn en leed. Het

was het mooiste lied wat ik ooit gehoord heb. De vrouw

die het zong was een 31-jarige vrouw die in de plaatselijke

kerk in het koor zong. Darlene was haar naam. Ze had

haar bekken gebroken terwijl ze probeerde om de

kinderen van haar zuster te beschermen toen de stenen op

hen neerregenden. Ze had zich bovenop de kinderen

gestort.

De kinderen waren dankzij haar ongedeerd, maar Darlene

had enorm veel pijn. Elke keer als de pijn ondraaglijk werd

begon ze te zingen. Er waren vrijwel geen pijnstillers voor

de patiënten, dus het zingen van haar geliefde liederen

hielp haar door de pijn. Soms zong ze uren achter elkaar

en zongen andere gewonden met haar mee.

Wij gaven haar de naam "onze nachtegaal" want haar

muziek was zo mooi en zo zuiver en bracht vrede en rust

in die angstaanjagende duisternis van het ziekenhuis. Ze

was stevig verankerd in Jezus die haar de moed gaf om in

de erbarmelijke omstandigheden waarin ze zich bevond

door te vechten. Ze prees God in haar moeilijkheden zoals

de apostel Paulus dat ook deed in zijn moeilijkheden.

Toen ik weer terugvloog naar Amerika realiseerde ik me

dat mijn eigen moeilijkheden relatief gesproken maar

nietig en klein waren. Hoe kon ik me zorgen maken

vergeleken bij de pijn en het lijden waar ik in Haïti mee

geconfronteerd werd. We vergeten maar al te snel hoe rijk

en gezegend we eigenlijk zijn. Ik heb God in Haïti letterlijk

aan het werk gezien. In kleine wondertjes, maar ook op

grote momenten. Wat is het een zegen als wij voor Hem

mogen werken.

 

Uit : Houston Chronicle, door Scott Svendsen

 

deBron Feb 23 '20

De wijsheid van de dieren

 

Maar vraag toch het gedierte en het zal u onderrichten.

Job 12:7a

 

Alle dieren in ons land bereiden zich, elk op hun eigen

manier, voor op de winter. Dit is nodig om de winter te

overleven, omdat er dan heel weinig voedsel te vinden

is. Eekhoorns leggen in de herfst, wanneer er voedsel in

overvloed is, wintervoorraden aan van eikels en noten.

Ze eten dan ook extra veel om een vetreserve te vormen

voor de winter.

Net als eekhoorns en andere dieren, moeten wij ook in

ons geestelijke leven ons voorbereiden op donkere en

koude tijden, waarin wij geen of weinig voedsel kunnen

zoeken.

Ons geestelijk voedsel is Gods Woord.

Als het ons goed gaat, kunnen we geestelijke schatten

verzamelen en die bewaren in ons hart. Aardse schatten

kunnen ons allemaal afgenomen worden, maar hemelse,

geestelijke schatten nooit.

Als wij geestelijke voorraden hebben opgebouwd,

kunnen wij daaruit putten als het moeilijk wordt in ons

leven en zal dit Woord ons kracht en moed geven zodat

we het vol kunnen houden.

 

deBron Feb 23 '20

Humor

 

Humor is een hemelse eigenschap. God houdt van een

lach op onze lippen, ook al is het soms door onze tranen

heen. Humor vinden we overal waar God zijn almacht

toont. De bittere strijd tussen Israëlieten en Filistijnen bij-

voorbeeld, wordt beslecht door middel van een nietig

steentje uit de slinger van een herdersjongen. Een tot de

tanden bewapende reus wordt erdoor geveld! De geleerde

en eerbiedwaardige Apollos, een bekwaam 'theoloog',

doorkneed in de Heilige Schrift, ziet de weg van God nog

wat nauwkeuriger uitgelegd worden door... een eenvou-

dig echtpaar. De machtige generaal Naâman wordt gene-

zen van zijn melaatsheid omdat hij gehoor geeft aan de

raad van een van zijn dienstboden, een jong meisje nog.

Humor van God!

 

Een christen is in staat de betrekkelijkheid van eigen pro-

blemen te onderkennen tegenover het licht van Gods

grootheid. Zo kan hij afstand nemen van zijn zorgen en de

humor van God in eigen leven bespeuren. Hij kan dan

glimlachen over dingen waarover hij anders wel had kun-

nen huilen. Daarom kan een christen letterlijk en figuurlijk

een opgewekt mens zijn, die zich altijd mag verheugen in

een goed humeur. Humor is het Latijnse woord voor vocht,

levensvocht. Een Geest vervuld mensenkind is vol van het

goede vocht, door de bijbel levend water genoemd de Hei-

lige Geest.

 

Wanneer Gods Geest in ons woont, kunnen we de humor

onderkennen van God, die bezig is, door middel van de

gemeente, aan de wereld zijn overweldigende macht en

heerlijkheid te tonen!

deBron Feb 23 '20

DE HEMELSE HOVENIER

 

De Hovenier des Hemels, stond in zijn bloemengaard,

de bloemen, die zijn liefde geplant had en bewaard.

Hij zag zijn schone bloemen met droefheid in het oog,

haar knopjes hingen neder, haar blaadjes waren droog.

Mijn bloemen sprak de meester, verwelken in de zon,

Doch waarmee zal Ik ‘t water toch scheppen uit de bron.

Dicht bij zijn voeten lag daar een eenvoudig aarden vat,

Hij had het maar voor 't grijpen, zo dicht lag het bij het pad.

De Meester zag het en beurde het op uit het vuil waar het lag,

En zei: Dit kan mij dienen bij het werk van deze dag.

Al is het slechts een aarden vat, het is juist wat ik nodig had.

Hij nam het met zich mede en vulde aan het bron,

wat was het vaatje dankbaar dat het Hem dienen kon.

Hij goot van ‘t Levenswater op alle bloemen neer,

En was het vaatje ledig? Dan vulde Hij het weer.

De bloemen hieven spoedig hun kopjes weer omhoog;

Een stille reine vreugde blonk in des Meesters oog.

Ofschoon Zijn hand de bloemen haar bloei hergeven had,

was het middel in Zijn handen toch het kleine vat.

En het fluisterde in zich zelve, zo dankbaar en zo blij,

de Meester had mij nodig.... ja mij... zelfs mij……….

Dicht blijf ik bij de Meester, en steeds wil ik ledig zijn,

misschien kan ik dan nogmaals Hem wel ten dienste zijn.

deBron Feb 23 '20

Te weinig heb ik aan U gedacht

 

Zoveel problemen die mij in beslag nemen.

Maar veel te weinig denk ik aan U.

Zoveel zaken die mij steeds weer raken.

Maar veel te weinig denk ik aan U.

 

Zoveel werk heb ik steeds te verwerken.

Maar veel te weinig denk ik aan U,

Zoveel zorgen heb ik iedere dag vanaf de morgen

Maar veel te weinig denk ik aan U.

 

Zoveel vragen die me dagelijks weer belagen.

Maar veel te weinig denk ik aan U.

Zoveel zegen heb ik iedere dag weer gekregen.

Maar nóg steeds dacht ik niet aan U.

 

Zoveel dagen hebt U mij in liefde gedragen.

Zo dikwijls was U mij tot steun en heil.

Toen is eindelijk bij mij 't besef gaan knagen

dat ik enkel leven mag in Uw welbehagen.

 

Egbert Jan van der Scheer

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17