Loading...

Gemeenteblad oktober 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Feb 22 '20

Beste mensen,

 

lk loop al een tijdje met een bepaalde tekst in m'n hoofd en nu

kwam ik hem weer tegen, dus ik dacht ik moet daar maar eens kort

wat over zeggen, in de eerste plaats tegen mezelf denk ik, omdat ik

dat vers krijg en u moet maar zien wat u er mee doet.

lk heb een gedachte hierover gevonden, en wil het eigenlijk

onveranderd doorgeven, ik heb er eigenlijk ook niets aan toe of af

te doen.

Niet gij hebt Mij, maar lk heb u uitgekozen en u aangewezen,

opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen

 

De rank kiest niet de wijnstok, of beslist aan welke wijnstok hij wil

groeien. De wijnstok brengt de ranken voort, waar en wanneer hij

dat wil. Zo zegt ook Christus: 'Niet gij hebt Mij, maar lk heb u

uitgekozen'.

Maar sommigen zullen zeggen, is dat niet juist het verschil tussen

de rank in de natuurlijke en de rank in de geestelijke wereld, dat de

mens de wil en de macht heeft om te kiezen, en dat het is

krachtens zijn besluit Christus te accepteren, en Hem als zijn Heer

te kiezen, dat hij nu een rank is? Dat is ongetwijfeld zo. En toch is

het maar een halve waarheid.

De les van de wijnstok, de leer van onze Heer, wijst op de andere

helft, de diepere, de goddelijke kant van ons in Christus zijn.

 

Als Hij ons niet uitgekozen had, dan hadden wij Hem nooit

gekozen. Dat wij Hem kozen was het resultaat van Zijn kiezen

en Zijn grijpen van ons. Het is vanzelfsprekend Zijn recht als

Wijnstok om Zijn eigen rank te kiezen en te scheppen.

Al wat we zijn hebben we te danken aan 'de verkiezing der genade’

(Rom. 11:5).

Als we Christus willen leren kennen als de ware Wijnstok, het enige

begin en de enige kracht van het rank-leven, en onszelf

willen leren kennen als ranken in onze volkomen, hoogst

gezegende, en hoogst beschermde afhankelijkheid van Hem,

laten we dan diep drinken van deze gezegende waarheid: 'Niet gij

hebt Mij, maar lk heb u uitgekozen'.

 

En waarom zegt Christus dit? Opdat ze mogen weten met welk

doel Hij hen uitgekozen heeft en de zeker dat ze hun

bestemming zullen bereiken, mogen vindt hun geloof in Zijn

uitverkiezing.

Door de gehele Schrift is dit het grote doel van de verkiezingsleer.

'Tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon

(Rom. 8:29), (om ranken te zijn naar het beeld en de gelijkenis van

de Wijnstok).

'Uitverkoren opdat wij het zouden zijn' (Efeze 1:4). 'Verkoren tot

behoudenis en heiliging door de Geest' (2 Thess. 2:13).

'Uitverkoren heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid' (11 1:2)

En sommigen hebben de leer der uitverkiezing gebruikt, en

anderen, uit vrees voor het misbruiken, hebben deze verworpen,

omdat ze de lering voorbij zagen, hebben zich

beziggehouden met zijn verborgen sprong in de eeuwigheid, met

de ondoorgrondelijke verborgenheden van de Raad van God,

in plaats van openbaring van Zijn doel in het tijdelijk bestaan aan te

nemen met de zegeningen die dit meebrengt in ons leven.

 

Denk er eens over na wat die zegeningen zijn. In vers 16 onthult

Christus Zijn tweevoudig plan, als Hij ons kiest als Zijn ranken:

opdat we vrucht mogen dragen, waarde en macht van gebed

hebben in de hemel. Wat zekerheid ligt er in de gedachte dat Hij

ons hiervoor gekozen heeft, dat Hij niet falen zal in het ons toerust

om Zijn plan te volbrengen!

Wat een zekerheid dat vrucht kunnen dragen die blijvend is, en dat

we dit door gebed kunnen verkrijgen!

Wat een ononderbroken oproep tot de diepste nederigheid en

lofprijs, tot meest volkomen afhankelijkheid en verwachting!

Hij ons nooit laat kiezen voor wat we niet kunnen doen, of waartoe

Hij ons niet toe in staat kan stellen.

 

Hij heeft ons uitgekozen; dit is de gelofte, Hij zal alles in ons doen.

Laten we in de stilte van de ziel luisteren naar onze Heilige

Wijnstok, die tot een ieder van ons spreekt:

'Niet gij hebt Mij gekozen!' En laten wij zeggen: 'Ja Heer, maar ik

heb U gekozen! Amen Heer!' Vraag Hem u te tonen wat dit

betekent. In Hem, de ware Wijnstok, heeft uw leven als de rank zijn

goddelijke oorsprong, zijn eeuwige zekerheid, en de macht om Zijn

voornemen ten uitvoer te brengen.

Van Hem aan wiens wil van liefde u dit alles te danken hebt, mag

alles verwachten. In Hem, Zijn doel, en Zijn macht, en Zijn

getrouwheid, in Zijn liefde, laat mij daarin blijven.

 

lk heb u gekozen - Heer, leer mij wat dit betekent - dat Uw hart

naar mij uitgaat, en U mij uitgekozen hebt om vrucht te dragen

die blijvend is en gebeden te bidden die verhoord worden. In dit,

Uw eeuwig raadsbesluit, wil mijn ziel rusten en zeggen:

'Waar Hij me voor uitkoos, dat wil ik zijn, dat kan ik zijn en dat zal ik

zijn'

 

Deze mooie gedachte wil ik aan u meegeven, misschien iets om

over na te denken.

 

Gods zegen toegewenst. Met vr. groet, P.K

 

 

deBron Feb 22 '20

Verscheidenheid

 

De een is verlegen, de ander stapt zo op mensen af.

De een is uitbundig, de ander beweegt zich liever op

de achtergrond.

De een voelt zich minderwaardig, de ander is meer dan

tevreden met zichzelf.

De een lacht graag, de ander is dikwijls depressief.

De een is rijk, de ander kan maar net rondkomen.

De een vraagt altijd om aandacht, de ander geeft het

altijd.

De een is snel op zijn teentjes getrapt, de ander

heeft een olifantshuid.

De een is technisch, de ander heeft twee linkerhanden.

De een is knap, de ander maar heel gewoon.

De een wil graag leiding geven, de ander laat zich

liever leiden.

De een kan goed spreken, de ander komt zeer moeilijk

uit zijn woorden.

De een heeft lieve kinderen, de ander heeft kinderen

die het bloed onder je nagels vandaan halen.

De een kan snel vergeven, de ander kan niet vergeven

wat hem is aangedaan.

De een is arrogant, de ander veel te bescheiden.

De een wil alles doen, de ander denkt dat hij niets kan.

De een is zeer muzikaal, de ander kan niet zingen.

De een is zeer creatief, de ander kan geen schaar

hanteren.

De een kan goed dichten, de ander komt niet verder dan

een sinterklaasrijmpje…..

De een……,de ander……….

Wat een verscheidenheid aan mensen in de Gemeente.

Wat een oefenterrein om elkaar te leren aanvaarden en

te ver- dragen.

 

Wat een aanvalsterrein van de boze om het zaad van

jaloezie te zaaien. Wat een reden temeer dat de Here

Jezus Christus voor ons pleit.

Hij moest terug naar de hemel om daar voor ons te

pleiten!

Hij moest ons Zijn Heilige Geest geven, opdat wij niet

ge- richt op elkaar zouden zijn, maar op de Zoon,

waarvan wij soms zingen: U maakt ons een, U bracht ons

tezamen....

Hebben we dat begrepen... ?

De een denkt: ik heb de ander nodig.

De ander zegt: zonder jou zou mijn leven een stuk

saaier zijn.

De een zegt: kunnen wij niet samenwerken?

De ander denkt: vele handen maken licht werk.

De een zegt: ik wil wel de voet zijn, de ander

antwoordt: laat mij dan de hand zijn!

Dit bedoelt onze Hemelse Vader met: "Aanvaardt

elkander en vergeeft elkander, met de liefde als de

band der volmaaktheid!"

 

deBron Feb 22 '20

 

Jezus is Ware Spijs  Johannes 6 : 33-35

Want het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt

en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tegen

Hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen

hen: "Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal

beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft,

zal nooit meer dorst hebben".

 

deBron Feb 22 '20

Bent u bang?

 

Waarvoor bent u bang? Bent u bang hem of haar te verliezen die het meest

van alle mensen op de wereld voor u betekent? Bent u bang voor een bepaalde

ziekte? Bent u bang voor de dood? Bent u bang voor een naderende catastrofe?

 Ik ontmoet mensen die onder al die vormen van angst lijden. Misschien is één

daarvan ook uw angst. De psalmist David had ook zo zijn angsten. Hij was bang

dat hij in de handen van zijn vijanden zou vallen, dat God hem aan hemzelf en zijn

plannen zou overlaten.

 Ik overdrijf niet als ik zeg dat er maar weinig mensen zijn die niet in de een of

andere vorm van angst leven. Bent u bang dat u uw hele leven door een onverstandig

besluit of door onkunde verknoeit? Velen worden gekweld door de vrees hun

leven te verknoeien en anderen mee in het ongeluk te storten. Bent u bang niet los

te komen van een bepaalde zonde? Bent u bang nooit vergeving en vrede in

hart te zullen verkrijgen? Hebt u het gevoel een hulpeloos slachtoffer van de omstandig-

heden te zijn?

 De grootste angst voor velen is de angst voor de onbekende toekomst. Sommigen

vrezen daarbij de ondergang van de wereld of de mogelijkheid als invalide in

een ten dele verwoeste wereld te moeten voortleven. Anderen vrezen een uiteen

vallen van hun huwelijk en gezin. Anderen vrezen have en goed kwijt te raken en

weer anderen zijn bang voor werkloosheid, armoede en honger. Er zijn er die vrezen

alleen door het leven te moeten gaan; anderen maken zich ernstig zorgen over hun

geliefden in den vreemde.

 Zo ongeveer zien de moderne angsten er uit. Elke nieuwe ontdekking, elke nieuwe

wetenschappelijke verworvenheid die enerzijds nieuwe mogelijkheden opent, tot

hernieuwde hoop aanleiding geeft en een nieuw gevoel van menselijk prestatievermogen

met zich meebrengt, doet anderzijds ook nieuwe angsten ontstaan doet oude  vormen

van angst opnieuw oplaaien.

 Misschien bent u ook bang uw verstand kwijt te raken. Er zijn zoveel mensen van wier

geest of zenuwen teveel gevergd is, dat hun grootste angst is hun geestelijk evenwicht

niet meer te zullen kunnen bewaren. Hoe vaak hebt u de laatste tijd het gevoel gehad:

»lk kan niet meer, ik ben op«? Maar u kon weer verder. Maar u weet van mensen die

over hun toeren raakten. En u wordt achtervolgd door de angst dat u de volgende zou

kunnen zijn die aan de beurt komt.

 De psalmdichter zegt: »lk zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen« (Psalm 34:5). Maar het ongecompliceerde leven van de tijd van David

ligt zo ver achter ons dat wellicht iemand zegt: »Zijn gedachten waren goed en aardig

voor zijn tijd, toen de mensen voelden dat God hun nabij was. Maar hoe ver is die van

ons verwijderd! Heeft het enige zin vandaag God te zoeken? Is Hij dicht genoeg bij?

Is Hij sterk genoeg onze moderne wereld tegemoet te treden? Heeft Hij de oplossing

voor onze gecompliceerde situatie? Zal Hij ons horen zoals Hij David gehoord heeft?

Of, om  persoonlijker te worden, kan Hij mij van mijn angst bevrijden?« Het antwoord

op die vragen luidt zonder meer: »Ja.«

 Wij doorvorsen het wereldruim met onze ingenieus geconstrueerde instrumenten.

Maar die kunnen God evenmin in verlegenheid brengen als de bewegingen van de

ontelbare hemellichamen op hun omloopbanen. Hij wist miljoenen jaren geleden reeds

wat er allemaal zou gebeuren. Atheïsten mogen zich hebben beroemd: »Wij waren in

de ruimte en constateerden dat Hij daar niet is«. Maar wie heeft ooit gezegd dat God

daar te vinden is? God zegt ons niet dat wij ons omhoog moeten begeven en Hem in de

hemelen moeten zoeken. Hij is veel dichter bij een ieder van ons dan wij denken!

 En nog meer, God heeft zelfs een dringende boodschap voor ons. Hij zoekt ons God

daalde tot ons neer om onzentwille. »Zozeer heeft God de wereld liefgehad dat Hij Zijn

eniggeboren Zoon gegeven heeft«. Hij gaf Hem een kribbe als wieg en een kruis als troon,

»opdat allen die in Hem geloven, niet verloren gaan, doch eeuwig leven hebben«. »God

was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende« doordat Christus aan dat kruis

 buiten de muren van het oude Jeruzalem stierf «en rekende hen hun zonden niet toe...«.

Christus is gekomen om de verlorenen, de in  angst verkerenden en verbrokenen, te zoeken

en te redden. Hij kan voor ons doen wat  wij zelf niet kunnen. Hij kan ons gezond maken.

God wacht er op dat Hij u Zijn genade  schenken kan. U behoeft niet langer in angst te leven

indien u slechts de zonde de rug  toekeert en tot Christus komt Die voor uw zonde stierf,

indien u zich aan Hem als uw Redder toevertrouwt en Hem wilt gehoorzamen. Een arts zei

enige weken geleden tegen mij: »lk kan geen rust in mijn binnenste vinden«. Hij was nog niet

als een zondaar bij God gekomen om Hem om vergeving te vragen en zich te beroepen op

Christus' dood voor zondaren. Toen hij het eindelijk deed, vond hij rust, vrede, die de wereld

niet geven en ook niet wegnemen kan. Hij zocht de Heer, en de Heer antwoordde hem en

redde hem uit al zijn angsten.

 De levende God heeft niet alleen Zijn Zoon gezonden opdat Die onze Verlosser zou zijn.

Hij heeft Zijn Heilige Geest gezonden Die gekomen is om iets groots tot stand te brengen

in de harten en levens van hen die in Christus geloven. Hij is de Geest van liefde en Hij

geeft iets van Gods eigen liefde in ons hart. Zijn volmaakte liefde drijft de vrees uit.

»Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van

liefde en van bezonnenheid« (2 Timotheüs 1:7). »Hij redde mij uit al mijn angsten.«

 Misschien zegt nu deze of gene: »Het is alles goed en wel voor u. U bent in het christelijk

geloof opgevoed en hebt er nooit aan getwijfeld. Maar wij werden van alle kanten in ver-

warring gebracht en door allerlei twijfel heen en weer geworpen«. Ik wil u herinneren

aan de geweldige uitnodiging van de Heer: »Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast

zijt, en Ik zal u rust geven« (Mattheüs 11:28).

Hij zei niet: »die vermoeid zijt van alles wat u belast, uitgezonderd de twijfel« maar Hij

zei: »Allen die vermoeid en belast zijt«. Breng Hem uw twijfels en angsten. Niet een

groot geloof in een kleine Heiland maakt ons vrij van onze zonden en angsten, maar

ons kleine geloof aan een grote en heerlijke Heiland.

 U zegt misschien: »Als ik maar meer geloof had!« U zou meer kunnen hebben. »Het ge-

loof is uit het horen, en het horen door het woord van Christus« (Romeinen 10:17).

Leest u de Bijbel? Indien niet, waarom begint u er dan niet vandaag nog mee? Hoe

meer wij in de Bijbel lezen, des te beter zien wij hoe betrouwbaar Jezus Christus is. Hij

is getrouw. Anderen houden zich niet altijd aan hun woord, maar Christus doet Zijn

woord altijd gestand. En hoe meer wij ervaren dat Hij betrouwbaar is, des te vanzelf-

sprekender vertrouwen we Hem. Hij heeft beloof: »Wie tot Mij komt zal Ik geenszins

uitwerpen« (Johannes 6:37). Hij neemt zondaars aan. Hij reinigt ze van hun zonden.

Hij maakt ze nieuw. Hij neemt ook u aan wanneer u tot Hem komt en door Hem rein

en nieuw gemaakt wilt worden.

 Het kan zijn dat u niet bang bent voor het gericht, dat u niet bang bent dat uw zonden

niet vergeven zouden worden. Misschien hebt u het te kwaad met een slechte gewoon-

te en bent u bang daar nooit vrij van te zullen komen. Als christenen zingen wij: »Hij

verbreekt de ketenen der zonde en maakt alles, alles nieuw«. Dat is werkelijk zo. Hij redt

de mensen van hun zonden, niet alleen van de verdoemenis. »Wanneer dan de Zoon u

vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn« (Johannes 8:36). Hij maakt ons vrij, opdat wij

Hem dienen. »lk zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrik-

kingen.«

 Op een lentedag stond ik op een balkon in Berkeley in Californië. In de verte nam ik vaag

de contouren van de ,Golden Gate'-brug waar. De bouw van deze brug vorderde uiterst

langzaam doordat er daar zoveel ongelukken gebeurden en de mensen bang waren naar

beneden te vallen. Onder de plaats waar gewerkt werd, was als veiligheidsmaatregel een

reusachtig net gespannen. Maar dat hielp aanvankelijk niets. Het werk vorderde maar lang-

zaam. Toen gebeurde het dat een de werklieden in het net viel. Toen hij lachend terug-

kwam, wisten ze dat ze veilig waren en van dat ogenblik af verliep alles in snel tempo. Als

wij ons aan Christus toevertrouwen, geeft Hij ons ware veiligheid. Hij maakt ons vrij van de

angst verloren te gaan, opdat wij al onze krachten er op concentreren kunnen Hem te die-

nen.

Christenen tobben zich niet af om hun ziel te redden. Zij werken voor Hem Die alles voor

hen gedaan heeft. Ga naar Hem met de zonde die u drukt en de angst die u kwelt en vraag

Hem u ervan te bevrijden. Hij zal ook u vrijmaken, vrij om Hem te dienen. Hem dienen is

volkomen vrijheid. »lk zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.«

 Maar misschien bent u bang voor de onbekende toekomst. U bent bang voor wat er met u

en uw kinderen gaat gebeuren. Wees niet bang! God is nog op de troon. Hij is de Allerhoog-

ste en heel het volkerengebeuren staat onder Zijn gebied. De  hedendaagse geleerden ont-

dekken slechts wat Hij ontsluiert. Hij heeft de hele wereld in Zijn hand en werkt jaar in jaar

uit naar Zijn plan. Er komt een dag dat, zoals wij weten, de geschiedenis door haar Schepper

tot een einde komt. Maar dat is niet het einde voor een gelovige. »Uw hart worde niet ont-

roerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen —

anders zou Ik het u gezegd hebben — want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer

Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook

gij zijn moogt waar Ik ben« (Johannes 14:1-3). En tot de dag komt geschiedt alles nauwkeurig overeenkomstig Zijn plan en zorgt Hij voor ons en voor onze geliefden, wat er in die tussentijd

ook gebeuren mag. »lk zocht de HERE en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn  verschrikkingen.«

Wilt u de u onbekende toekomst niet leggen in de hand van Hem Die haar nauwkeurig kent?

Voor Hem is de toekomst even bekend als het verleden. Als u uzelf in Zijn hand legt, zal Hij

van u maken wat u moet zijn. Geheel onverschillig hoe verward de omstandigheden op dit

ogenblik ook mogen zijn. Hij zal alles op Zijn tijd en op Zijn wijze in orde maken. Hij zal uw

bedroefde hart genezen. Hij zal u bevrijden van de macht der zonde en van dag tot dag door

deze kommervolle wereld heenleiden.

 Zoek de Heer zolang Hij Zich laat vinden. U zult dan ook naar waarheid met David kunnen

zeggen: »lk zocht de Heer en Hij antwoordde mij, Hij redde mij uit al mijn angsten«. »Een

en Dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die Hem aanroepen«, hoe ook hun verleden

en opvoeding waren, uit welk land zij ook komen mogen. En »AI wie de naam des Heren

aanroept, zal behouden worden« (Romeinen 10:13).

 

Leith Samuel

 

Als u meer over de navolging van Jezus zou willen weten sturen wij u gaarne het boekje

 »Het leven van Jezus Christus...« gratis toe.

 

Stem-Lektuurzending

Postbus 3605, 6019 ZG Wessem

IN DE WOESTIJN

 

deBron Feb 22 '20

Golgotha

 

 

Een nacht van angst en zorgen

In de hof van Gethsemané

Van God en mens verlaten.

Jezus stond alleen.

 

Het angstzweet brak hem uit,

het zweet werd bloed uit duizend wonden.

Zijn vrienden gingen slapen.

Waar bleven zij die naast Hem stonden.

 

Voor zondaars heeft Hij gestreden,

Hij streed zo als geen mens ooit strijdt.

Hij heeft zo veel geleden,

meer als een mens ooit lijdt.

 

Geen aanklacht hield bij Jezus stand.

Wat Jezus deed was goed gedaan.

Er werd geen kwaad in Hem gevonden.

Hij kon het zwaarst gericht doorstaan.

 

Zelfs zijn verborgen paden waren goed.

De farizeeën en de zondaars van Jeruzalem.

Hoorden het vonnis van Pilatus,

ik vind geen kwaad of schuld in Hem.

 

Hij moest de kruisdood sterven.

Het ging door merg en been.

De farizeeën spotten,

Uw God laat U alleen.

 

De dag werd als de nacht.

Zijn dood deed hier de aarde beven.

Jezus was en is en zal altijd zijn,

De weg, de waarheid en het leven.

 

Jan van der Veen

deBron Feb 22 '20

Een lunch met God

 

Een kleine jongen wilde God ontmoeten. Hij wist dat het een lange

reis was, naar waar God leefde dus pakte hij in zijn rugzak wat eten

en een aantal pakjes drinken en begon zijn reis. Toen hij ongeveer

drie blokken gelopen had, ontmoette hij een oude man (die in het

park naar wat duiven zat te staren).

De jongen ging naast hem zitten en deed zijn rugzak open. Hij

stond net op het punt een slokje van zijn drinken te nemen, toen hij

zag dat de oude man er eigenlijk wel hongerig uitzag. Dus bood hij

hem een broodje aan. De jongen was verrukt! Ze zaten daar de hele

middag etend en glimlachend, maar wisselden geen woord.

Toen het donker werd, realiseerde de jongen zich hoe moe hij was

en hij stond op om te vertrekken. Maar voordat hij meer dan een

paar stappen had gedaan, draaide hij zich om, rende terug naar de

oude man en gaf hem een knuffel. Die gaf hem de allergrootste

glimlach ooit.

Toen de jongen de deur van zijn huis even later opende, was zijn

moeder verbaasd over de uitstraling van geluk op zijn gezicht. Ze

vroeg hem" Wat heb jij gedaan vandaag, dat je er zo gelukkig uit

ziet?” Hij antwoordde" Ik heb geluncht met God" Maar voordat zijn

moeder kon antwoorden, voegde hij er aan toe. "Weet je, hij heeft

de meest mooie glimlach die ik ooit heb gezien!"

Ondertussen ging de oude man, stralend van geluk terug naar zijn

huis. Zijn zoon was verbaasd door de blik van vrede op zijn gezicht

en vroeg. "Vader, wat heb jij vandaag gedaan datje zo gelukkig

maakt"? Hij antwoordde "Ik heb brood gegeten in het park met

God" En voordat zijn zoon kon antwoorden voegde hij eraan toe"

Weetje, hij is veel jonger dan ik verwachtte."

Veel te vaak onderschatten wij de kracht van een aanraking of een

glimlach, een vriendelijk woord, een luisterend oor, een eerlijk

compliment, of het kleinste blijk van zorg, die allemaal de potentie

in zich hebben een leven om te keren. Vertel het de mensen die je

leven op een speciale manier geraakt hebben. Laat ze weten hoe

belangrijk ze zijn. Lunch met God!

En dank U, dat U mijn leven hebt aangeraakt.

deBron Feb 22 '20

Jezus leeft

Wat het lege graf van Jezus verkondigt

 

»En zij gingen terstond weg van het graf, met vrees en

grote blijdschap, en liepen haastig voort om het zijn

discipelen te berichten.« (Mattheüs 28:8)

Het graf is leeg! Jezus is opgestaan! Dat is het blijde nieuws

dat de vrouwen die bij het graf waren geweest aan de

discipelen verkondigden.

Dat is de boodschap die steeds weer gehoord moet worden. Het

graf is leeg. Jezus leeft. Hij is de aanwezige, levende Heiland.

Waar twee of drie in Zijn naam vergaderd zijn, daar is Hij bij

hen. Hij ontmoet ook ieder persoonlijk, ieder die Hem zoekt. Je

kunt dag en nacht naar Hem toegaan. Hij is altijd te spreken. Je

kunt Hem alles vertellen en ook je hart bij Hem luchten. Hij

luistert naar ons. Hij is een levende Heiland. Paulus heeft gelijk

als hij zegt: »Als Christus niet is opgestaan, dan zouden wij de

ellendigste van alle mensen zijn« (zie ook 1 Corinthe 15:13, e.v.)

Maar nu weten wij: Hij leeft. En dat maakt ons rijk en blij.

Het lege graf zegt ons nog iets anders. Zoals het graf van

Jezus leeg was, zo zal op een dag ook mijn graf leeg zijn. »Wat

in vergankelijkheid werd gezaaid, zal opstaan in

onvergankelijkheid; wat in zwakheid gezaaid werd, zal opstaan

in kracht; wat gezaaid werd in oneer, zal opstaan in

heerlijkheid. «

 

Ernst Modersohn

deBron Feb 22 '20

Kolossenzen 3 : 12-17

 

12 Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen

bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig

medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid

en geduld. 13 Verdraag elkaar en vergeef elkaar als

iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u

vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14 En bovenal,

kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een

eenheid maakt. 15 Laat in uw hart de vrede van Christus

heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van

één lichaam. Wees ook dankbaar. 16 Laat Christus'

woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en

vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart

psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u

vol genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de

naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt

door hem.

 

deBron Feb 22 '20

Mijn eerste gebod

 

Met heel mijn ziel,

met al mijn gedachten.

Met heel mijn verstand,

met al mijn krachten.

 

Met het kuiltje in mijn wangen,

met mijn dikke bovenbenen.

Met het puntje van mijn neus,

met mijn twee kleine tenen.

 

Met mijn grappige billen,

met de knokkels op mijn hand.

Met tranen en mijn woede,

met mijn rare scheve tand.

 

Zal ik van je houden, God.

Dat is mijn eerste gebod!

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    Gisteren, 00:07

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17