Loading...

Gemeenteblad september 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Okt 13 '19

Beste mensen,

 

De tijd gaat snel, vooral lijkt het wel, heb ik wel eens gezegd als

je ouder wordt.

Toen ik 15 was leek de tijd wel stil te staan, was ik maar 16 dan

mag ik brommer rijden, de tijd kwam bij wijze van spreken niet

om. Als je b.v. vakantie hebt, lijkt die tijd ook razendsnel te

gaan.

 

Ik moest daaraan denken toen ik een stukje las over Jezus.

Jezus die rondging door het land, goed doende en mensen

genezend. Rondging door het land. Jezus ging te voet door het

land met zijn discipelen, als je dat zo leest is het net alsof ze

alle tijd van de wereld hadden.

Nergens bespeur je ook maar enige haast of stress. Ja, Jaïrus

had haast omdat zijn dochtertje ziek was, Jezus gaat op weg,

maar laat zich niet haasten. Neemt zelfs alle tijd voor de vrouw

die Hem aanraakt.

Tenslotte de boodschap voor Jaïrus, je hoeft de Meester niet

langer lastig te vallen, uw dochtertje is gestorven. Van Jezus

uit geen stress of wat dan ook, alleen de geruststellende

woorden: "Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal

behouden worden".

Het lijkt erop uit dit verhaal, (denk ik) dat Jaïrus bij Jezus blijft,

hij holt niet vooruit, en als ze bij het huis gekomen zijn staat er;

laat Jezus maar enkele mensen toe om met Hem naar binnen te

gaan.

Als Jaïrus inderdaad bij Jezus is gebleven op zijn tocht naar zijn

huis, heeft hij inderdaad de woorden aangenomen die Jezus

sprak: Weest niet bevreesd, geloof alleen!

Niet alleen de woorden aangenomen zou je zeggen, maar in z'n

hart gesloten en zich aan de woorden van Jezus, dus aan Jezus

vastgehouden. Vertrouwen zou je zeggen.

Binnen evangelisch kringen wordt veel gesproken over genezing

en waarom die wel en die niet, maar misschien moeten we ons

eens veel meer verdiepen in "vertrouwen". Vertrouwen in Jezus

"Ik ben met jullie, tot aan het einde der wereld!" Niet zomaar

een zin, maar een heel diepe betekenis als je daar goed over na

denkt. "Wees niet bevreesd, geloof alleen!"

En dan nog : "Ik ben met jullie, tot aan het einde der wereld!".

Misschien goed om deze twee teksten eens goed tot ons door te

laten dringen en over na te denken, als wij ook ons deze

woorden kunnen eigen maken, misschien dat er ook iets gaat

veranderen in ons geloofs-leven, want deze woorden zijn

woorden van bemoediging en vertroosting.

Dus ook in moeilijke en verdrietige tijden, juist dan zijn de

woorden van Jezus belangrijk om te herinneren: Vrees niet!

en Ik ben met jullie!

Hierover doordenkend terwijl ik dit schrijf wordt ik er blij van.

Veel meer dan van allerlei discussies over waarom dit en waarom

dat en waarom die wel en ik niet. Misschien ook het loslaten van

allerlei visies en meningen en meer bezig zijn met Zijn woorden.

 

Vreest niet, Ik ben met jullie! Geweldig!

Gods zegen toegewenst.  P.K.

 

deBron Okt 13 '19

Niet gisteren of morgen, maar vandaag.

 

Er zijn twee dagen in de week waarop we ons geen zorgen

moeten maken, twee dagen die vrij moeten zijn van angst en

ongerustheid.

Een van die dagen is "Gisteren”, met zijn fouten en zorgen,

zijn blunders, zijn pijn en verdriet. Gisteren is voorgoed

voorbij, en we oefenen er geen enkele controle meer over uit.

Al het geld in de wereld kan gisteren niet terugbrengen. We

kunnen geen enkele handeling die we hebben verricht

ongedaan maken, en geen woord dat we hebben gezegd

kunnen we uitwissen. Gisteren is voorbij.

De andere dag waar we ons geen zorgen over moeten maken

is "Morgen”, met zijn mogelijke strijd, zijn moeilijkheden,

zijn grote verwachtingen en zijn tegenvallers. Ook over

morgen oefenen we geen directe invloed uit.

Morgen zal de zon opgaan, in al zijn pracht of achter een

sluier van wolken, maar hij zál opgaan. Tot dat gebeurt

hebben we geen belang bij morgen, want morgen bestaat nog

niet.

Hiermee blijft er maar één dag over, Vandaag.

Ieder mens kan slechts de strijd van één enkele dag aan. Pas

wanneer we de last van die twee vreselijke eeuwigheden,

gisteren en morgen, eraan toevoegen, wordt het ons teveel.

Niet de ervaring van vandaag die de mens tot wanhoop drijft,

het is wroeging of verbittering over iets wat gisteren is

gebeurd en de angst voor wat morgen misschien zal

brengen.

 

“Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag

van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan

zijn eigen last”.   Mattheus 6:34

deBron Okt 13 '19

Als het volk Gods boodschap niet meer hoort,

raakt het uit de koers (Spreuken 29:18).

 

Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof,

hebben vrede bij God, door onze Heere

Jezus Christus (Romeinen 5:1).

 

deBron Okt 13 '19

(On)smakelijk onderwijs

 

Er was eens een man die deel uitmaakte van een kerkenraad,

ofwel hij was medebestuurder van een kerkelijke gemeente.

Veelvuldig probeerde hij tijdens de vergaderingen de andere

kerkenraadsleden ervan te overtuigen dat ook het

evangelisatiewerk zo belangrijk was. Meestal werd daarop

instemmend geknikt, maar van daadwerkelijke plannen

maken en het uitvoeren daarvan kwam het niet. Hoe hij het

ook probeerde, het lukte niet.

Op een dag krijgt hij een idee. Als de kerkenraad weer

vergadert, vraagt de man: 'Volgende week vrijdagavond nodig

ik de hele kerkenraad uit om bij mij thuis te komen eten. lk heb

iets bijzonders te vertellen, maar dat vertel ik pas op die

avond.'

De meesten hadden het eigenlijk te druk om elders te gaan

eten, maar vanwege de nieuwsgierigheid blijkt toch dat de

meesten voor deze zaak belangstelling hebben. En zie daar, op

de bewuste vrijdagavond komt het grootste gedeelte van de

kerkenraad, plus de predikant, die avond bij de man eten.

Nadat iedereen eerst een kopje koffie gedronken heeft en ieder

druk met elkaar in gesprek is gewikkeld, roept de man

iedereen voor het eten.

'Is je vrouw niet thuis?' 'Nee, vanavond niet, dus ik heb het

eten klaargemaakt. ' 'Nou we hopen dat het smaken zal, maar

jou kennende zal dat best goed komen’.

Nadat er gebeden is, wordt de soep opgediend. De soep ruikt

goed, 'Nou dat belooft veel goeds', wordt er gezegd. Als ieder

een bord met soep gekregen heeft, begint men te eten. Maar

wat een tegenvaller, de soep is erg lauw. Ze is niet heet genoeg

en bovendien smaakt ze ook erg flauw; ze is veel te weinig

gekruid of er is te weinig of geheel geen zout in verwerkt. Als

de gastheer nog een tweede bord aanbiedt, zegt iedereen

beleefd: 'Nee, hoor dank je wel, het was heerlijk, maar één

bord is voor mij genoeg.'

Plotseling gaat de bel. De gastheer verontschuldigt zich en

opent de deur.

De gasten zitten nu alleen en al snel mompelen ze tegen

elkaar: 'Wat was er met die soep aan de hand?' 'Ik weet het

ook niet, maar ik durfde niks te zeggen. Je moet een gegeven

paard niet in de bek kijken, maar volgens mij was er geen zout

in verwerkt.

Nee, dat was net wat ik dacht… trouwens, erg heet was ze ook

niet... Na de eerste hap dacht ik bij mezelf: Als je zo soep moet

eten, hoeft het voor mij helemaal niet... '

'Zo excuus heren. Het ging om en deurcollecte. We gaan verder

met eten’, zegt de gastheer. Een pan met aardappels, een pan

met bonen en een pan met de vlees wordt opgediend. leder

krijgt naar behoefte en begint te eten.

Maar ook nu blijkt hetzelfde euvel. De aardappels zijn

ongezouten, evenals de sperziebonen en ook het vlees is

ongekruid. Het eten was gewoon...onsmakelijk. Toch doet

ieder zijn best om de gastheer niet het gevoel te geven dat het

niet smaakt. Niemand durft om zout te vragen, want ze willen

de gastheer niet beledigen.

Nadat ze nog wat na hebben gegeten, zitten ze weer druk met

elkaar te praten over allerlei kerkelijke zaken. Het wordt al

laat en buiten begint het al wat donker te worden.

'Zullen we de maaltijd besluiten heren?' De gastheer pakt een

kaars en steekt die aan, vervolgens doet hij de lampen uit en

pakt de Bijbel. 'Nou, jij houdt van sfeer zeg', wordt er

opgemerkt 'Ach ja', zegt de gastheer.

Opeens staat hij op en pakt een grote en hoge pan uit een van

de keukenkastjes. Tot ieders verbazing plaatst hij die over de

kaars heen. 'Wat ga je nou doen? Wat heb je zo aan die kaars

man? Zo had je die kaars net zo goed niet kunnen aansteken?

Zo kun je toch niet lezen?'

Jawel hoor, wat ik wil gaan lezen, kan ik met mijn ogen dicht

nog wel lezen, 'Iedereen kijkt in het schemerdonker elkaar

verbaasd aan. En dan begint de ouderling te spreken,

Ik wil deze maaltijd met twee Schriftgedeelten besluiten;

en hij begint: "En schrijf aan de engel van de Gemeente der

Laodicea : "Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige

Getuige, het Begin der schepping Gods; Ik weet uw werken, dat

gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart of heet! Zo

dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit

mijn Mond spuwen".

Vervolgens bladert hij terug en leest: "Gij zijt het zout der

aarde; indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het

gezouten worden? Het deugt nergens meer toe, dan om buiten

geworpen, en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het

licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet

verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan, en zet die

onder een korenmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt

allen, die in het huis zijn.'

Zonder een woord te zeggen sluit de man zijn Bijbel en gaat

voor in dankgebed. Hij dankt God voor de spijzen en bidt om

een zegen voor het onderwijs uit Zijn Woord.

Na het gebed wenst de gastheer ieder een goede bekomst en

zegt: "Nu weten we hoe wij smaken en hoe dwaas we

omgaan met het Licht, Zijn licht…!”.

Er wordt niet meer zo druk gepraat. Ieder dankt de gastheer

beschaamd voor deze uitnodiging en voor het smakelijke

onderwijs.

deBron Okt 13 '19

Wie is Hij?

 

Hoewel Hij zelf geen enkel boek geschreven heeft, zijn er

meer boeken over Hem geschreven dan over wie dan

ook.

Nooit schreef Hij een lied, toch heeft Hij de thema's

verschaft voor meer liederen dan alle liederenschrijvers

samen kunnen bedenken.

Hij vestigde nooit een hoge school, toch kunnen alle

scholen samen niet zeggen zoveel studenten gehad te

hebben als Hij had en nog heeft.

De gehele beschaafde wereld heeft aanvaard dat Hij de

loop der tijden in tweeën deelde: De jaren vóór en na

Christus.

Hij voedde een grote menigte met de lunch van een

kleine jongen.

Hij was rijk, maar werd arm voor onze zaak.

Hoe arm? Vraag het de wijze mannen. Hij sliep in

andermans kribbe. Hij reed op een geleende ezel.

Hij werd begraven in een andermans graf.

Anderen faalden. Hij nooit.

Hij overwon de dood, verrees uit het graf, zoals Hij zei

dat Hij zou doen. Om wat Hij deed zijn wij vrijgekocht

met hetgeen Hij gaf: Zijn bloed! Hij is mijn redder,

Zijn naam is: Jezus!

 

deBron Okt 13 '19

De hele weg...

 

Richard Wever, een bekende evangelist, was eens op reis, maar

had geen geld meer voor de terugreis. Gelukkig ontmoette hij

een goede vriend, die hem een kaartje gaf voor de terugreis.

Richard hoefde niets te betalen hij hoefde alleen het kaartje te

gebruiken, dat zowel voor de treinreis als ook voor de

aansluitende bootreis geldig was.

Deze gebeurtenis gebruikte hij later als voorbeeld en…zo vertel-

de hij,: Zo ontmoette ik de Heere Jezus, Hij zei dat ik me aan

Hem moest toevertrouwen en dat Hij mij een 'kaartje' zou geven

dat voor mijn hele levensweg geldig was.

Het kostte mij niets, Hij betaalde met Zijn eigen kostbare bloed.

Sommige mensen denken dat ze telkens een nieuw 'kaartje'

moeten hebben maar dat is niet nodig, omdat het 'kaartje' voor

de hele weg geldig is.

Het hangt niet van mij af, maar wel van het werk dat Jezus

Christus volbracht had aan het kruis.

Voor Richard Wever was tijdens de trein-bootreis het bezit en

het tonen van het kaartje voldoende om verder te reizen.

Het geloof, in het volbrachte verzoeningswerk van Jezus Christus

is 'ons kaartje'.

En het is een 'kaartje', niet door ons betaald, dat geldig is voor

de hele reis naar de eeuwigheid.

God en Jezus Christus daarvoor gedankt!

deBron Okt 13 '19

"lk schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven

om Zijns Naams wil”.   1 Johannes 2:12

deBron Okt 13 '19

Aan het strand

 

Stel dat je aan het strand staat en in de verte een omgeslagen

boot ziet dobberen, waaraan een drenkeling zich vastklampt.

Om de paar minuten klotst er een golf koud water over hem

heen.

Je haalt een reddingboot en roept hem toe: 'lk kom eraan en

trek je in de boot.'

Verbeeld je dat de man zou antwoorden: 'Nee, ik kan het hier

nog wel een tijd uithouden, kom morgen maar terug, dan zal ik

in de boot komen en naar de kant varen.'

Je zou dan toch zeker zeggen: 'Ben je wel bij je verstand? Je

kunt vandaag al op het droge komen en wil je nu tot morgen

hier in het water blijven liggen?'

De wijze ziet wat er vandaag gedaan moet worden en hij doet

het vandaag. De dwaas zegt: 'lk zal wel zien, morgen misschien.

GOD zegt 'vandaag'. De mens zegt, onbezonnen, 'morgen'.

Ongetwijfeld waren duizenden mensen ooit eens van plan

christen te worden, maar ze hebben steeds weer gezegd: 'Nu

niet, vandaag niet.'

Maar hoe eerder je tot Christus komt, des te eerder zul je die

heerlijke vreugde vinden, die in Hem is. In Jezus is een

weergaloos mooiere vreugde te vinden, dan die er in de wereld

is, een vreugde die op elk gebied meer tevredenheid geeft.

Miljoenen mensen kunnen getuigen dat ze ervaren hebben dat

vergeleken met de vreugde in Christus, de vreugde van de

wereld niets voorstelt. leder die Christus werkelijk gevonden

heeft, zal je kunnen vertellen dat de vreugde in Christus hoger,

dieper, weidser en in elk opzicht heerlijker is dan de vreugde

die de wereld geeft. Hoe eerder je tot Christus komt, des te

eerder zul je deze vreugde ontvangen.

Hoor je ook bij de mensen die hebben ingezien dat hun

levensboot schipbreuk heeft geleden? De koude golven slaan

over je heen met alle ellende van een slecht geweten, de

doodsangst en de zinloosheid die een mens die zonder GOD

leeft, ervaart. Waarom wil je je nog één nacht langer aan

wrakhout vasthouden ?

Als je in de reddingboot klimt, kun je nu direct aan land komen,

waar je zekerheid en vreugde vindt.

Zou je vandaag Christus niet als je Redder willen aannemen?

Christus wil de beschuldigingen van je geweten van je

afnemen, je van de zonde bevrijden en de angst voor onheil

wegnemen. Je hoeft zelfs geen angst voor de dood te hebben,

want wat de mensen dood noemen, zal voor jou alleen maar

betekenen dat je weggaat om bij Christus te zijn.

 

deBron Okt 13 '19

Psalm 23 God is mijn herder

 

Ik zing voor God

ik zing van een herder

met een warme jas

hij bracht mij, zijn schaap,

naar lekker groen gras.

 

daar mocht ik rusten

aan een koele bron

en water drinken

zoveel ik maar kon

 

waar ik ook heenga

ik zal nooit verdwalen

als de herder me mist

komt hij me halen

 

moet ik door het donker

heel eng en heel lang?

de herder gaat mee

zo ben ik niet bang

 

waar ik ook zit

nooit word ik vergeten

hij brengt me naar huis

en ik mag blijven eten

 

God dekt een tafel

vol heerlijke spullen

ik schuif lekker aan

en mag nu gaan smullen

 

ik ben altijd welkom

de deur heeft geen slot

ik blijf altijd wonen

in het huis van mijn God.

 

 

Uit : Het begon met licht

deBron Okt 13 '19

Zegenbede

 

Moge wat op je weg komt

jou tot zegen zijn:

de vreugde van de ontmoeting,

de pijn van de ontbering,

de tijd van de verwachting,

het genot van de volheid,

de kaalte van het gemis.

 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:

dat je ogen met mildheid kijken,

dat je handen open zijn en opbouwen,

dat je luistert tot in het zwijgen,

dat je woorden oprecht zijn

en dat je in hart en nieren bewogen bent

om de mens op je weg.

 

God zegene jouw weg,

moge jouw leven tot Gods eer zijn.

 

Andries Govaart

 

deBron Okt 13 '19

Spreuken en Nadenkertjes

 

Wie Jezus wil volgen moet Hem ook voor laten gaan.

 

Wij schrikken over onze eigen zonden, wanneer wij ze

bij anderen aanschouwen.

 

De lamp op ons levenspad verlicht alleen onze

volgende stap.

 

Beter één bijbel in de hand dan tien op de plank.

deBron Okt 13 '19

Heb jij ook een lijn naar boven?

 

Heb jij ook een lijn naar boven

met je Schepper in contact.

Sloot jij ook voor heel je leven

met Hem een vertrouwenspact.

 

't Blijkt in 't leven zo belangrijk

die verbinding met de Heer.

Want als die is weggevallen

is er plots geen steunpunt meer.

 

Maar één ding blijft altijd gelden

de verbinding kan hersteld.

Door je zelf weer aan te dienen

als jij je opnieuw weer meldt.

 

Ieder mens kent perioden

dat het contact soms verflauwt.

Totdat er plots in zijn leven

iets is wat zijn hart benauwt.

 

God blijft immers altijd wachten

tot jij het contact herstelt.

En jij Hem weer net als vroeger

alles uit je hart vertelt.

 

Justus A, van Tricht.

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    22 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17