Loading...

Gemeenteblad juli - augustus 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Apr 28 '19

Beste mensen,

 

lk wil u iets doorgeven wat mij ook ter tafel kwam: Het gaat over

iemand die een beeld of visioen kreeg en dat naar een kenis van

mij gestuurd heeft, zo heb ik het in handen gekregen. Misschien

dat het een bemoediging mag zijn voor velen.

 

Quote:

 

Johannes 14: 6 'lk ben de weg, de waarheid en het leven,

niemand komt tot de vader dan door Mij. '

Jesaja 30:21'... en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt

willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: dit is  de

weg, wandelt daar op!'

 

Het beeld dat ik kreeg, betrof een weg... Deze weg was Jezus.

Daarop wandelde een echtpaar, een man en een vrouw en God

liep tussen hen in.

lk wist dat ze nooit daar samen met God konden wandelen, als

Jezus niet deze weg geopend had, voor ons.

Door dit wandelen met de Heer, maken we dingen mee en komen

we ook ergens!

Toen zag ik naast deze weg, een opeenhoping van mensen. Er

stond een kruis en daar omheen zochten mensen wanhopig naar

genezing,. lk hoorde het kermen van hun hart: 'Genees mij, Heer,

waarom dan niet, Heer...

Die geneest u wel, en mij geneest u niet?' 'Genees mij, genees

mij... raak mij aan... '

Om deze kwetsbare groep zieken huppelden blijde mensen die

constant riepen dat God groot was, vanwege de genezingen, die

soms niet eens werkelijke genezingen waren.

Toen ik weer naar de weg keek, zag ik tot mijn verwondering dat

God de Vader door was gelopen met het echtpaar... Het verbaasde

me dat Hij niet eens een moment bleef staan bij die grote groep

mensen naast de weg.

lk denk niet dat God hier de zieken passeerde, (die gaan Hem altijd

aan het hart) maar dat Hij mij liet zien hoe Hij het onderwerp

'genezing' passeerde en de discussie en het extreme zoeken naar

genezing liet voor wat het was...

Want het was NIET op de weg van Jezus. God trok voorbij en Hij

ging vooral verder met de mensen... en dat laatste ontroerde mij…

God gaat door, ook als je niet genezen bent! Vergeet dat nooit!

Nu zag ik dat de man ziek was en dat God voortdurend op deze

zieke lette. Wat is zegen als je ziek bent? Genezen worden? Of, je

zal toch maar zo wandelen, met God tussen beiden en zo tastbaar

en dichtbij.

Na een tijdje zag ik dat de man vermoeid raakte. Hij zei het ook:

'Vader, ik ben zo moe... lk ben zo ziek en eerlijk gezegd, Heer: ik

weet eigenlijk soms niet meer goed wat ik zal bidden. lk word zelfs

moe van dit wandelen met U... van het geloven, als ik eerlijk mag

zijn Vader, het valt me steeds zwaarder... en het maakt me ook

onzeker, dat ik mijn geloof niet goed vast kan houden...

Toen zag ik hoe God de man optilde en in zijn armen nam, zoals

een Vader een ziek en slapend kind draagt in zijn armen. "ben je

bang dat je nu nog op het laatst uit mijn liefde zou vallen, omdat je

je geloof niet meer zo goed kunt vasthouden... Mijn kind, lk houd

jou vast... niemand kan je roven uit mijn liefde... lk zal voor je

zorgen, je dragen!'

lk zag dat de man zijn ogen sloot en zich liet dragen.

Na een tijdje sprak ook de vrouw. Zij was de mantelzorger, ze

stond voortdurend voor haar man klaar en steunde hem zoveel ze

kon: 'Heer, ik bid u altijd voor mijn man, maar als ik eerlijk mag zijn,

lieve Vader… eigenlijk ben ik ook helemaal stuk en afgedraaid van het

mantelzorgen.

lk kan geen stap meer zetten. lk ben zo moe dat ik soms ook niet

meer goed weet wat ik nu wel of niet moet bidden en geloven... lk

hoop dat U het niet erg vind... ' lk zag dat ze begon te huilen…

God stopte en bukte zich op de weg. Hij viel niet om, deze sterke

Vader. 'Mijn lieve dochter, kom maar gauw, lk zal jou ook dragen.

Stap maar op mijn rug. lk ben je Vader en een Vader kan twee

kinderen naar huis dragen, als het moet.'

Ook dit ontroerde me, die sterke Vader die op de hurken ging, om

het zijn kind mogelijk te maken achter op de rug te klimmen.

De vrouw sloeg haar armen stevig om Vaders hals en ook zij

rustte van haar inspanningen. De man had zijn ogen dicht, het leek

alsof hij genoot... als een gespeend kind bij zijn moeder…

Zo tot rust gekomen, zo vol vertrouwen en zo stierf hij ook. Er

kwamen engelen en Vader hield zijn kind hoog:

'Toe maar, neem hem maar mee, breng hem naar ons huis... wij

zullen er straks ook komen!'

Toen vroeg de Vader of de vrouw al weer wat was bijgekomen? Of

ze al weer zelf kon wandelen?

'Maar Vader, ' zei de vrouw, terwijl ze weer naast God ging lopen,

'waarom hebt u nu mijn man weg laten gaan en waarom ben ik niet

gegaan als eerste?'

'Mijn lieve kind, ' zei God, 'ik wil nog even een klein stukje met je

wandelen hier... op de weg van Jezus.

Jouw leven en wandeltocht met mij is nog niet voltooid... Er is iets

dat je nog moet zien, iets waarvan ik denk dat jij het beter kunt

gebruiken dan je man... We gaan straks ook, vertrouw me...

 

lk begreep uit het beeld een paar dingen:

a)God is meer begaan met de zieke dan met onze theologische

discussie over genezing en niet genezen worden.

b) Loop met je Vader door... vooral als je niet genezen bent...

Blijf niet hangen in het zoeken naar mogelijke oorzaken,

in onvrede over het feit dat je niet genezen bent, in je schuldig

voelen of in anderen verwijten maken...

Dat zijn allemaal dingen die náást de weg van Jezus plaatsvinden.

c) Als jij ziek bent en niet genezen, probeer de hand van je

Heiland te pakken die tegen je zegt: 'Kom, mijn kind, zullen we

samen verder gaan op de weg... Want lk ben met je, alle dagen

van je leven, tot de dag dat je in mijn armen veilig zult sterven!'

d) God zegt: 'Wees maar niet bang dat je op het laatst nog uit

mijn gratie of mijn liefde zult vallen, omdat je ziek bent, moe

bent, verward bent... lk ken je beter dan iemand anders je ooit

zal kennen! lk houd je vast en breng je thuis.

 

Unquote.

 

Gods rijke zegen, laat Hij je versterken en bemoedigen! Mocht je

iemand kennen die dit woord zou kunnen waarderen en er door

geholpen zou kunnen worden, breng het dan bij die persoon!

God werkt onder ons, daar vertrouwen we op!

 

Met vr. groet, P.K.

deBron Apr 28 '19

De goede keus

 

In het begin van de vorige eeuw was er in Engeland een rijke

man die veel personeel had. Zijn naam was Lord Winston. Deze

man had de gewoonte om met zijn verjaardag aan al zijn

personeelsleden een cadeau te geven. Hij was een gelovig man,

die oprecht de Heere vreesde. De Bijbel was voor hem van

onschatbare waarde.

Deze keer had hij besloten om zijn personeel te laten kiezen uit

twee cadeaus: een Bijbel of een briefje van 5 pond, dat voor die

tijd een aardig bedrag was. Hij riep zijn personeel bij elkaar, op

tafel lagen de Bijbels en de briefjes van 5 pond. Als eerste

mocht de chauffeur kiezen. Die zei: 'Ik geloof niet in de Bijbel.

Alles wat er in staat vind ik maar onzin. Wat moet ik dan met

een Bijbel. Geef mij het geld maar, daar weet ik wel raad mee...'

Daarna was het dienstmeisje aan de beurt, een echt modepopje

zo te zien. 'Oh, zei ze, ik zag zo'n leuk jurkje in de winkel hangen,

dat zou ik graag willen kopen. Nu neem ik het geld, dan kan ik in

dat snoezige jurkje lopen, want u moest eens weten wat dat

allemaal kost en ja, je wilt er toch ook leuk uitzien.'

De kokkin had haar keus ook al gemaakt. Ze had het niet breed

thuis en moest de eindjes aan elkaar knopen. Een briefje van 5

pond was meer welkom dan een Bijbel.

 

Lord Winston ging steeds bedroefder kijken. Iedereen koos

voor het geld en niemand voor een Bijbel. De koetsier zei: 'Ik

heb vroeger op zondagsschool gezeten en een Bijbel gekregen

maar ik heb hem in de kast neergelegd en daar is hij niet meer

vandaan gekomen en ik ben ook niet van plan hem weer

tevoorschijn te halen. Geef mij dat geld maar.'

Als laatste kwam de boodschappenjongen. Hij en zijn moeder

hadden het erg arm. Ze konden best wat extra geld gebruiken.

Zijn moeder had hem veel uit de Bijbel voorgelezen en eruit

verteld. Bij die jongen was toen ook het verlangen opgekomen

om zelf zo'n Bijbel te bezitten en hij had tegen moeder gezegd

dat hij er voor zou gaan sparen. En nu kon hij zomaar een Bijbel

krijgen! Zijn keus was niet moeilijk. Hij koos de Bijbel.

Lord Winston was erg verbaasd dat hij de Bijbel koos. Hij

vroeg: 'Waarom kies je de Bijbel uit, jullie kunnen thuis toch

best wat geld gebruiken?'

'Ja' , zei de jongen, 'dat is zo, maar mijn moeder zegt altijd dat

de Bijbel veel meer waard is dan al het goud en zilver op deze

aarde.' De Lord was zeer ontroerd. Hij gaf de jongen met

blijdschap een Bijbel. Het overige personeel keek spottend naar

de jongen: wie kiest er nu een Bijbel, je hebt toch veel meer

aan die vijf pond?

Maar die jongen sloeg blij de Bijbel open en... tot zijn grote

verbazing zag hij voor zich biljetten samen 25 pond! Dit had de

Lord erin gelegd voor degenen die de goede keus zouden maken.

Het overige personeel moest het nu met het felbegeerde 5

pond biljet doen. Zo zie je maar: De Heere zorgt voor degenen

die op Hem vertrouwen.

 

Matth. 6:31-33, "Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat

zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen

wij ons kleden?

Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader

weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid,

en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden'.

 

 

deBron Apr 28 '19

Het geweten

 

"Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde

daarvan voert naar de dood" (Spr. 16:25). Deze spreuk

is van Salomo afkomstig.

 

Een goed voorbeeld van deze waarheid vinden we in het

N.T. bij Paulus: "Ik breng dank aan Hem, die mij kracht

gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, dat Hij mij

getrouw geacht heeft, daar Hij mij in de bediening gesteld

heeft, hoewel ik vroeger een godslasteraar en een

vervolger en een geweldenaar was.

Maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn

onwetendheid, uit ongeloof, gedaan heb, en zeer

overvloedig is de genade van onze Here geweest, met

het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw

woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de

wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder

welke ik een eerste plaats inneem. Maar hiertoe is mij

ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats

in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een

voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen

ten eeuwigen leven" (1 Tim. 1:12-16).

 

Paulus had een goed geweten toen hij de christenen

vervolgde en zelfs liet doden, omdat hij naar eer en

geweten  dacht God hiermee te dienen. Maar

niettegenstaande zijn goed geweten was zijn handelswijze

zonde.

 

In het woord 'geweten' zit het woord 'weten'. Ons

geweten richt zich altijd naar ons weten, onze kennis.

Of deze kennis juist is, kan ons geweten ons niet zeggen.

Wij kennen de wil van God niet uit ons geweten (zie Paulus'

voorbeeld) maar alleen uit de openbaring van de Vader in

Zijn Zoon. Aan Jezus zien we de wil van God. Zijn woorden

en Zijn werken zijn de uitdrukking van Gods wil die we in de

Heilige Schrift terug kunnen vinden. Wij moeten dus ons

geweten aan Zijn Woord toetsen. Alleen dan kunnen wij ons
geweten vertrouwen .

 

Toen God in Paulus' leven ingreep (Handelingen 9)

veranderde Hij Paulus' geweten. Paulus bekeerde zich en

beleed Jezus voor de Joden en de heidenen. Bij zijn doop

werden zijn zonden vergeven (Hand. 22:16).

Steeds moeten wij weten dat de Bron van kennis, die ons

geweten moet volgen, buiten onszelf ligt; dat God zelf in

Zijn Zoon deze Bron is die in Zijn Woord tot  ons spreekt en

Zich openbaart: "Uit uw bevelen heb ik inzicht ontvangen;

daarom haat ik elk leugen pad. Uw woord is een lamp voor

mijn voet en een licht op mijn pad" (Ps. 119:104,105)

 

Hans van Erp

 

deBron Apr 28 '19

Nooit te klein...

 

Soms zeggen mensen.

Kinderen, was ik maar ook zo klein,

Om ook een schaapje van Jezus kudde te zijn ..

Ja zeker, klinkt het antwoord ,

Geen mens is ooit te klein om ook

een schaapje van Jezus kudde te zijn !!

 

deBron Apr 28 '19

Gods reddingsplan in kleuren

 

Zwart

de kleur van de zonde

die wij hebben begaan

en wij door de vloek

niet tot God mochten gaan

Romeinen 3:23

 

Rood

de kleur van het offer

wat Jezus heeft gebracht

God heeft door Zijn Zoon

uit liefde aan ons gedacht

Romeinen 5:8

 

Blauw

de kleur van het water

waarmee wij in Christus zijn gedoopt

gewassen van het kwade

waar wij op hadden gehoopt

Romeinen 6:4

 

Wit

de kleur van de reinheid

als sneeuw, zo puur, zo schoon

door God gewassen

ons zonder zonde aan Hem tonen

Psalm 51:9

 

Groen

de kleur van grazige weiden

waar Hij ons in ruste leidt

Hij ons leert van Gods genade

Hem zij alle eer en lof toegewijd

2 Petrus 3: 18

 

Goud

de kleur van het eeuwig leven

die God als lauwerkrans aan ons wil geven

als wij tot aan onze dood

trouw aan Hem zijn in ons leven

Openbaringen 2: 10b

 

 

Iekje Cornelisse-Pietersma

deBron Apr 28 '19

Pastoraal

 

Pastoraal, dat betekent: herderlijk. De opdracht om voor

de schapen van Jezus' kudde te zorgen heeft Hij aan

‘herders' overgelaten. Mensen die door Hem zijn

aangesteld om Zijn kudde te overzien, en de schapen in

hun noden bij te staan. Schapen, dat kunnen 'lammeren'

zijn, dat wil zeggen, kinderen, maar evengoed tieners,

ouderen en hoogbejaarden. Vooral de zwakkere schapen

hebben extra aandacht nodig. Die aandacht mag iedereen

die zich eigendom van Jezus weet, aan die ander geven. Ik

heb aan een grote gemeente wel eens de vraag gesteld:

als ieder die tot de gemeente hoort één persoon had die

hij of zij in de gaten hield, was er dan nog iemand eenzaam?

 

J.d.A

deBron Apr 28 '19

Bemoedigende Bijbelteksten

 

En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u

tot een volmaakte eenheid maakt. Kolossenzen 3:14

 

Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Jacobus 4:8

 

deBron Apr 28 '19

Spreuken/ Nadenkertjes

 

*Wie zichzelf is vergeten heeft laten zien wat liefde is.

 

*Er zijn van die mensen die op de heils weg nooit een stap verder

komen omdat hun ego hen voortdurend in de weg loopt.

 

*Hoe minder we er naar streven om voor anderen zichtbaar te

zijn des te meer wordt Jezus Christus in ons zichtbaar.

 

*Een mens heeft vele gezichten, maar zijn enige echte gezicht is

zijn persoonlijkheid.

 

deBron Apr 28 '19

When the saints go marching in

 

Er gaat het verhaal van een Franse grenadier die bekend stond

om zijn moed maar die in een bepaalde veldslag de dood vond.

Zijn kameraden stonden erop dat zijn naam niet van de

appellijst zou worden verwijderd. Dat werd besloten en als er

appel gehouden werd en zijn naam werd opgelezen, zei één die

de betreffende veldslag overleefd had: "Dood op het slagveld"

Hoelang ze dit volgehouden hebben vertelt het verhaal niet,

maar in Hebreeën 11 is sprake van een naamregister van

geloofsgetuigen en van één van hen, Abel, wordt gezegd, dat

hij nog spreekt nadat hij is gestorven. Meer nog: uit dat

naamregister van geloofsgetuigen zal nooit een naam worden

geschrapt!

 

Dit roept bij mij een herinnering op aan lied 490 uit de bundel

van Joh. de Heer getiteld "Als 't bazuingeschal des Heren klinkt

en Jezus' komst is daar". Elk couplet van dat vers eindigt met

de vraag of we dan klaar zijn voor zijn komst. Dit lied is de

vertaling van een Engelse song die de titel draagt "When the

roll is called up yonder". Vrij vertaald luidt dat in het

Nederlands: 'Als het register of de hele bemanning daarboven

wordt af- of opgeroepen' en dan vervolgt het met "l will be

there", 'dan zal ik erbij zijn'!

Een ander lied dat dezelfde gedachte weergeeft is het bekende

'When the saints go marching in", ofwel 'als de heiligen

binnenmarcheren'. Het vervolg luidt dan "Lord, I want to be

among that number" of wel 'Heer dan wil ik erbij zijn'.

 

Laat dat maar niet een vrome wens voor ons zijn, maar laat

het ons hele leven kenmerken.

 

deBron Apr 28 '19

Licht in de nacht

 

’t Is nacht, maar ik kan de slaap niet vatten,

woelend lig ik daar, alleen met mijn gedachten,

die door mijn hoofd razen, mijn geest afmatten.

Ik lig daar maar op de morgen te wachten.

 

’t Is donker buiten, duisternis heerst in mijn hart

als ik kijk naar wat er allemaal is gebeurd,

vandaag, gisteren, ja vanaf mijn allereerste start,

wat mijn hele leven zwart heeft gekleurd

 

Dan hoor ik heel zacht Uw stem o Heer’:

Al waren je zonden als scharlaken zo rood,

Ik maak ze witter dan sneeuw, telkens weer.

daarvoor moest Ik dwars door de dood.

 

Maar Heer’, ik kan dat helemaal niet geloven,

Ik heb geleerd dat het zo gemakkelijk niet gaat.

Mijn kind, zou Ik je dat dan echt beloven

en dan toe moeten zien hoe jij verloren gaat?

 

Heer’, ik heb niets om aan U te geven,

alleen mijn verdriet, mijn opstand en mijn zonden.

Maar kind, juist daarvoor gaf ik mijn leven,

niets van jou, maar alleen Mijn wonden.

 

Jij kunt, en hoeft Mij niets te betalen

voor de genade, die IK aan jou wil geven.

Geloof alleen wat Ik je zeg, Ik kan niet falen,

Mijn beloften staan vast en gelden heel je leven.

 

’t Is donker buiten, maar in mijn hart is het licht,

Hij heeft het zelf gezegd, ik mag alleen geloven

in het werk wat Hij, ook voor mij, heeft verricht.

O Heere, ik zal Uw naam, ja U, hiervoor loven.

 

Ad Kalle

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    Gisteren, 00:07

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17