Loading...

Gemeenteblad juni 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Apr 20 '19

Beste mensen

 

We hebben pas weer Hemelvaart gevierd.

Hemelvaart, wat Is dat eigenlijk?

Op donderdag, de 40e dag na Pasen vieren Christenen de

hemelvaart van Jezus Christus. Het is dus de 40e dag na Zijn

opstanding en 10 dagen voor Pinksteren. Tot de 4e eeuw na

Chr. was Hemelvaart geen apart feest. De herdenking van de

hemelvaart van Christus naar zijn vader in de hemel was

slechts een onderdeel van het Pinksterfeest. In de 5e eeuw

werd Hemelvaartsdag een apart feest.

Pasen (Jezus verrijzenis), Hemelvaart (Jezus verheffing aan

Gods rechterhand) en Pinksteren (nederdaling van de Heilige

Geest) vormen een fundamentele eenheid. Verrijzenis,

hemelvaart en zending van de Geest drukken een en

hetzelfde heilsgebeuren uit, het hoort bij elkaar.

( U ziet al in welk probleem je terecht komt als je niet in de

opstanding van Jezus geloofd, wat dan met Hemelvaart en

Pinksteren. Degene die de leer aanhangen van een

"geestelijke opstanding" hebben hier wel een uitleg, passend

visie voor uiteraard, maar dat gaat nu te ver!)

Terug naar Hemelvaart: Jezus heeft gezegd ( In mijn

woorden): Als lk naar de Vader ga, (Hemelvaart) dan zal lk

jullie niet alleen laten, maar omdat jullie me zullen missen zal

ik de Trooster zenden, de Heilige Geest. En deze Trooster zal

jullie overtuigen van zonde en gerechtigheid, en deze Geest,

de Geest der waarheid zal U de weg wijzen tot de volle

waarheid!

Het staat er misschien een beetje moeilijk, maar het houd

zoveel in: Zonder het werk van de Heilige Geest zijn wij

geestelijk tot niets in staat, we kunnen niet buiten de Heilige

Geest.

Daarom ontvangt ook iedere gelovige de Heilige Geest, je kan

niet staande blijven in je geloof zonder deze Geest.

Geweldig dus dat Jezus is opgevaren naar de Vader en

daardoor de Heilige Geest gestuurd kon worden. Het was toen

overigens ook al heel belangrijk, want Jezus zegt zelf tegen

zijn discipelen te wachten in Jeruzalem totdat de belofte van

de Vader zou komen, de Heilige Geest dus. Zonder konden ze

niets doen.

Belangrijk dus om te ontdekken hoe belangrijk en

onlosmakelijk deze gebeurtenissen met elkaar verbonden zijn,

Hemelvaart en Pinksteren. Alhoewel er dus geen kerkviering

was op hemelvaart, zouden we er in elk geval in

gedachte/gebed bij stil mogen staan.

En staat er dan in vers 8 van hfdst. 1 in Handelingen: gij zult

kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt en jullie

zullen mijn getuigen zijn, in Jeruzalem en in Judea en Samaria

EN TOT HET UITERSTE DER AARDE.

M.a.w. als we de Geest ontvangen hebben moeten we er ook

wat mee doen! Want daar krijg je hem voor. Net als de zegen

die je in de kerk meekrijgt aan het eind van de dienst, om die

uit te dragen naar anderen.

 

met vr. groet, P.K.

 

deBron Apr 20 '19

Jij bent zo innig geliefd door God

 

Wil jij Gods diepe liefde (meer) ervaren,

zodat alle duisternis in je leven wegblazen wordt?

Kies dan voor Jezus, radicaal, in alles,

en volg Hem.

 

Durf te geloven dat Hij voor jou stierf.

Durf te geloven dat Hij is opgestaan uit de dood.

Durf te geloven dat Hij al je fouten en tekorten vergeeft.

Durf te geloven dat Hij echt is,

Echter dan de woorden die je nu leest.

 

Hij leeft.

Hij ziet jou.

Ook nu, op dit moment.

Hij vindt je waardevol.

Je leven heeft zin.

Je hoeft je niet schuldig te voelen.

Je bent innig geliefd door Hem.

 

Wat je ook hebt gedaan:

Jezus houdt van jou,

oneindig veel meer dan ooit iemand van je gehouden heeft.

Jezus kan elk tekort aan liefde van je vullen.

 

Gods liefde is de grootste kracht in het universum.

Als je dat ontdekt, dan heb je de sleutel van echt leven.

De sleutel waar jij al zo lang naar op zoek bent.

 

Laat het diep tot je doordringen

 

 

Bron: Openhands

 

deBron Apr 20 '19

Geen 'denk' Gebed

 

Mieke is gewend dat papa altijd voorgaat in gebed,

En zij wordt, net als haar broertje,

ook al vroeg er aangezet.

Samen bidden voor de noden van de wereld

schept een hechte band.

En je houdt daardoor de vrede en

saamhorigheid in stand.

Elke avond voor het slapen

bidt elk hardop een gebed,

't Gaat bij hen nog heel gebrekkig,

maar daar wordt niet op gelet.

Dan gaat Mieke uit logeren,

waar bidden zachtjes wordt gedaan,

Mieke is niet erg tevreden,

dat ze heel niet kan verstaan.

‘s Avonds vraagt ze aan haar tante,

die haar onderstopt in bed:

'Wilt u eerst nog met mij bidden?

maar wel hardop, geen 'denk 'Gebed!

 

Uit de kindermond

deBron Apr 20 '19

Leer om in het zand te schrijven

 

Twee vrienden liepen door het woestijn. Op een bepaald

moment van hun wandeltocht, kregen ze een meningsverschil

en een vriend sloeg de ander in het gezicht. De ander, die in het

gezicht geslagen werd, had verdriet, maar zonder iets te

zeggen, schreef hij in het zand:

MIJN BESTE VRIEND SLOEG ME IN HET GEZICHT.

Ze bleven verder lopen, totdat ze een Oase vonden, waar ze

besloten een bad te nemen. Degene die geslagen was en

verdriet had begon te verdrinken, maar de andere vriend redde

hem. Toen hij bij kwam schreef hij op een steen:

VANDAAG HEEFT MIJN BESTE VRIEND ME HET LEVEN GERED.

De vriend wie de ander geslagen en gered had vroeg hem:

"Waarom heb je, nadat ik je geslagen heb in het zand

geschreven, en nu op een steen geschreven?"

De andere vriend, glimlachend, antwoordde:

"Wanneer een vriend ons verdriet doet, dienen we dat in het

zand te schrijven, waar de wind van vergeving het over neemt

om het te wissen, en wanneer iets moois gebeurt moeten we

dat op het de steen van ons hart schrijven, waar geen wind het

kan wissen. "

We moeten allemaal leren in het zand te schrijven.

 

deBron Apr 20 '19

"Laat alle bitterheid, en toorn, en gramschap, en

geschreeuw, en lastering van u worden geweerd,

met alle boosheid. Maar weest jegens elkaar

vriendelijk, barmhartig, elkaar vergevend, zoals ook

God in Christus u vergeven heeft". Efeziërs 4:31-32

deBron Apr 20 '19

Het meesterwerk

 

Het Koninkrijk van God is gelijk aan een antiquair die op

zoek is naar verloren gegane meesterwerken. Stad en land

reist hij af om deze waardevolle schilderstukken weer op te

sporen en vaak is hij op veilingen te vinden. Wanneer hij

dan een meesterwerk heeft ontdekt en een origineel

kunstwerk in handen heeft, bonst zijn hart van vreugde,

want met kennersblik ziet hij dat hij niet met een

vervalsing te maken heeft, maar met een écht schilderij

van de grote meester. Veelal ligt het doek onder een dikke

laag vuile stof en vette aanslag, vertoont het scheuren en

krassen.

In sommige gevallen is er een andere voorstelling overheen

geschilderd, maar dat ontmoedigt hem niet, integendeel!

Des te mooier zal immers het origineel weer zijn. Dan gaat

hij aan het werk en hanteert op de juiste manier de

middelen om het doek schoon te maken en te restaureren,

Geduldig is hij uren en dagen lang bezig met reinigen en

zuiveren, met het herstel van beschadigingen of met het

afkrabben van verkeerde verflagen.

Geleidelijk komen de heldere tinten en prachtig diepe

kleuren naar boven, wordt ook de handtekening zichtbaar

en wanneer het oude meesterwerk totaal gereinigd is en

hersteld, staat er een schitterend mooi schilderij voor hem,

Dan haalt hij vrienden en buren bij elkaar om hun het

prachtige kunstwerk te tonen, het kunstwerk dat de maker

helemaal tot zijn recht doet komen. De restaurateur is blij

dat het áf is: je kunt duidelijk zien wat het voorstelt en de

originele signatuur van de meester-schilder betekent een

waarmerk van echtheid.

 

Zo is het ook met een ieder, die ontdekt wordt door het

evangelie van Jezus, want Hij is ook gekomen om wat

verloren was, wat zoekgeraakt was, weer te voorschijn te

brengen. Hoe zwaar een mens ook beschadigd in zijn

denken is, wat een vuil er ook over hem heen gekomen is,

of in het ergste geval wanneer hij een ander moet zijn dan

degene die hij in werkelijkheid is, God ontfermt zich, zodat

de originele mens weer aan het licht komt. Dit betekent

niet alleen dat de mens totaal herstelt, maar meer nog dat

hij als mens van God gaat functioneren. Eeuwenlang na

Adam en eeuwenlang na Jezus Christus is het de duivel

gelukt, vooral door middel van valse leringen, om de

oorspronkelijke bestemming van de mens te verduisteren,

hem te bedekken met een laag vuil, door te vertellen dat

hij van nature slecht is, geneigd tot alle kwaad, dat hij de

erfzonde als een biologische handicap meetorst, met als

grote afmaker de dood. Maar geprezen is de vader, die het

waarachtige licht weer doet schijnen, zodat begonnen

wordt met het eerherstel van de mens. God is de schenker

van het eeuwige leven. Hij is vol van genade en schenkt

deze royaal aan de mens. Wat is het heerlijk om daarvan

leven en om dat uit te delen.

 

Zoals een schilderij hangt ter ere van de maker, zo leven

ook wij ter ere van God en zal iedereen God prijzen om wat

Hij aan ons heeft gedaan. Of om het met onze Voorganger,

Jezus Christus te zeggen:

 

'Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat

zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de

hemelen is, verheerlijken'.

 

deBron Apr 20 '19

Christus bloed en Gerechtigheid,

Dat is mijn sieraad en erekleed,

Daarmee wil ik voor God bestaan,

Als ik ten hemel in zal gaan.

deBron Apr 20 '19

Dank voor iedere dag

 

De aarde Heer als Uw domein

vol vrede geluk en vreugde

kan als het paradijs zo liefelijk zijn

waarin een ieder zich verheugde.

 

Gesterkt door rust in trouwe wacht

mogen wij Uw tuin bewerken

U gaf ons daartoe ook deze nacht

Uw vertrouwen door ons te sterken.

 

Uw schepping in de morgenzon

licht vol heil en Uw belofte

brengt ons Uw groet o Zegenbron

en schenkt weer naar behoefte.

 

Dat wij ons leven weer iedere dag

aan Uw grootheid mogen wijden

ons onderwerpen aan Uw gezag

als dank voor ons leven door Uw lijden.

deBron Apr 20 '19

Herder, schapen, lammeren, kudde

 

lk woon in Drenthe. Daar heb je nog een paar schaapskooien

met kudde. De herder kan in de zomertijd altijd op bekijks

rekenen als hij met de kudde thuis komt. Een paar

herdershonden houden de schapen in het gareel. Er is genoeg te

eten, en de weg is vertrouwd. In het Midden-Oosten, in Israël,

lag dat heel anders. Een herder moest er heel wat voor over

hebben, eer hij met zijn schapen de plek bereikt had waar

voldoende gras was. En vooral, waar 'rustige wateren' waren

(schapen hebben, net als ik, watervrees) waarbij zij heerlijk

konden drinken en uitrusten. Een herder als David had meer dan

eens met leeuwen en beren te maken. Hij had ze letterlijk

verscheurd, om de schapen te beschermen. En olie en zalf waren

altijd bij de hand om gewonde schapen te verzorgen.

Jezus heeft ook zo zijn kudde rondlopen. Sommigen kennen de

stem van de Goede herder. Zij weten zeker dat zij tot Zijn kudde

horen. Anderen zijn heel ver van de Herder verwijderd. Zoeken

Hem nauwelijks of nooit. Maar....de Herder zoekt hen wel.

 

J.d.A.

deBron Apr 20 '19

Herder, schapen, lammeren, kudde

 

lk woon in Drenthe. Daar heb je nog een paar schaapskooien

met kudde. De herder kan in de zomertijd altijd op bekijks

rekenen als hij met de kudde thuis komt. Een paar

herdershonden houden de schapen in het gareel. Er is genoeg te

eten, en de weg is vertrouwd. In het Midden-Oosten, in Israël,

lag dat heel anders. Een herder moest er heel wat voor over

hebben, eer hij met zijn schapen de plek bereikt had waar

voldoende gras was. En vooral, waar 'rustige wateren' waren

(schapen hebben, net als ik, watervrees) waarbij zij heerlijk

konden drinken en uitrusten. Een herder als David had meer dan

eens met leeuwen en beren te maken. Hij had ze letterlijk

verscheurd, om de schapen te beschermen. En olie en zalf waren

altijd bij de hand om gewonde schapen te verzorgen.

Jezus heeft ook zo zijn kudde rondlopen. Sommigen kennen de

stem van de Goede herder. Zij weten zeker dat zij tot Zijn kudde

horen. Anderen zijn heel ver van de Herder verwijderd. Zoeken

Hem nauwelijks of nooit. Maar....de Herder zoekt hen wel.

 

J.d.A.

deBron Apr 20 '19

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.

Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de

schapen hebben niet naar hen geluisterd.

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij

behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te

laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed

hebben.  Johannes 10:7-10

 

deBron Apr 20 '19

Ze waren voak bie' n kander kommen'

in een volhardend smeekgebed

Dat nou de Geest op hun zol stromen

deur niks en naks doartou belet.

En din, opneis bie 'n kander vergoaderd

Om te vieren 't Pinksterfeest

Is 't, of een sturmwind noadert,

Mit kracht en vuur komt doar de Geest!

'Geluud wur staarker vanoet de Hemel

en vulde 't haile hoes.

Boeten begun een groot gewemel

Wat is 't, dat doar braandt en broest!

Tongen van vuur en vrumde tongen,

dei proaten ja in 'n aander toal

de doaden van God wurden doar bezongen

de Jeuden heurden 't allemoal.

Mor hun verboazing kon gain greenzen,

de toal van heur geboortegrond

klinkt in heur oren ans een daipe

verheven roup boven heur verstaand.

Summegen spotten en ze zeden:

"Ach, ze zitten vol zuite wien"

Mor gainain kon de Geest verjoagen

Dei op abmoal wilde wezen.

't Wur een feest as nooit teveur,

een oogstfeest van de hoogste rang!

Dreidoezend zielen dei opneis geboren

onderweegs goan mit 'n nei gezang!

 

deBron Apr 20 '19

God luistert

 

Heer U wilt naar mijn smeken horen

Als ik mij biddend tot U wend

U bent met mijn verdriet bekend

Bij U voel ik mij nooit verloren.

 

Heer, ik wil mij geheel richten op U

Omdat ik op U kan vertrouwen

En mijn leven op U mag bouwen

U wilt naar mij horen, altijd, ook nu.

 

U hebt steeds een luisterend oor

En aan U kan ik alles vertellen

Ook als zorgen mij soms kwellen

Mijn woorden gaan bij U niet teloor.

 

Dank, dat U naar mij luisteren wilt

Dat U mij nooit in de steek zult laten

En dat ik elke dag met U mag praten

Want U bent mijn rots en mijn schild.

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17