Loading...

Gemeenteblad mei 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Apr 19 '19

Beste mensen, broeders en zusters,

 

We zijn Pasen al weer een paar weken voorbij als u dit leest, ik schrijf

dit nu op dinsdag na Pasen en als u dit leest zijn we al weer een eind

op weg naar Pinksteren, 27 mei. Pasen, ik denk wel een van de

belangrijkste Christelijke feestdagen, alhoewel dit in het algemeen

niet zo wordt gezien, kijk alleen maar naar het hele "gedoe" rondom

Kerst.

Maar dan Pinksteren, veel mensen, zelfs ook binnen de kerken weten

nauwelijks wat dit feest betekend/inhoud!

 

Maar Jezus zelf vond de kracht van de Heilige Geest, die dus op

Pinksteren werd uitgestort zo belangrijk dat hij zelfs tegen zijn

discipelen zei: "Op de belofte van de Vader te wachten!"

(Joh. 1:4) En in vers 8 staat dan; "dat ze kracht zullen ontvangen,

wanneer de Heilige Geest over u komt en ze zouden kracht

ontvangen om te getuigen (door die kracht van de HG) in Jeruzalem

en geheel Judea en Samaria EN TOT HET UITERSTE DER AARDE!”

Dus zo belangrijk was deze kracht van de Heilige Geest, wat dus

gebeurde, deze uitstorting van de HG, met Pinksteren.

Wat zouden we moeten en wat kunnen wij zonder die kracht van de

Heilige Geest.

lk denk wel eens wanneer men zich wat meer met de Heilige Geest

had beziggehouden, m.a.w. beter naar geluisterd had, er niet zo'n

verdeeldheid in de kerken was geweest.

Ik bedoel, de Geest spreekt met 1 stem, dus niet apart voor elke

geloofsrichting, dus is er vaak niet goed geluisterd of is er te vaak een

eigen weg gegaan. Wat we als mens natuurlijk ook vaak doen! Nu ga

ik hier niet verder op in, maar het zal duidelijk zijn dat we niet

kunnen leven, zoals God dat bedoeld heeft, zonder/en onder de

leiding van de Heilige Geest.

God heeft ons Zijn woord, de bijbel, gegeven, maar om die bijbel te

lezen en te begrijpen kunnen we niet zonder Zijn Geest. Hoe zou Hij

anders door Zijn woord tot ons kunnen spreken?

Toch alleen maar door Zijn Geest. Anders zouden de woorden die we

in de bijbel lezen gewoon zwarte letters zijn zoals in elk ander boek.

Maar ja, zult u zeggen, het is nu wel duidelijk dat die Heilige Geest

belangrijk is, maar hoe kom ik daaraan? Hoe krijg ik die?

Als Paulus te Efeze komt b.v. dan lezen we in Han. 19, dat hij daar

enige discipelen vond en hij vraagt aan hen; "hebt gij de Heilige Geest

ontvangen toen gij tot geloof kwam?" en ze antwoorden; "we hebben

zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is!" Paulus legt hun dan de

handen op en ze werden vervuld met de Heilige Geest.

Dit is dus d.m.v. handoplegging de Heilige Geest ontvangen.

Maar je kan er ook gewoon aan God om vragen, "Heer vervul mij met

uw Geest".

We moeten er denk ik voor oppassen dat we er niet een systeem van

maken, als je zus en zo doet dan.....!

Wanneer je echt tot geloof komt krijg je de Heilige Geest en we

moeten ons dan niet door de duivel tot twijfel laten brengen: "Heb ik

die wel ontvangen?". De duivel wil alleen maar twijfel in ons hart

brengen.

Geloof dat je bij je bekering de Heilige Geest hebt ontvangen en wees

er mee bezig en strek je uit naar meer en meer van Zijn Geest. Paulus

zegt zelfs als een opdracht; "wordt vervuld met de Heilige Geest!".

Doe er wat aan met andere woorden!

Nou dit gebeuren, het ontvangen en de uitstorting van de Heilige

Geest vieren we met Pinksteren.

Een geweldig en genadevol gebeuren. Er is nog ontzettend veel meer

over te zeggen, maar zou ik zeggen, kijk het zelf eens na in de Bijbel

wat die er over zegt, u zult geweldige dingen ontdekken!

De Heilige Geest is er voor iedereen en niet voor sommige z.g.

"uitverkorenen"!

Strekt u zich er naar uit, en u zult de Heilige Geest ontvangen!

Gezegende Pinksterdagen gewenst alvast.

 

P.K.

 

 

deBron Apr 19 '19

Mooie bemoedigende Bijbelteksten.

 

"Vertrouw op de Heere, tot in eeuwigheid, want de Heere

Heere is een eeuwige rots"   Jesaja 26 : 4

 

"Loof de Heere, roept Zijn naam aan, maak ZIJN daden

bekend onder de volken". Psalm 105 : 1,

 

"In HEM hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk

de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de

rijkdom van Zijn Genade". Efeziërs 1 : 7

 

deBron Apr 19 '19

Wie wil er nog Jezus volgen ?

 

Persoonlijk zag ik door het bos der kerken niet meer de kerk

van Christus, waarvan Jezus leerde dat Hij die zou bouwen op

Zichzelf, de Rots, en dat Hij als Hoofd van zijn kerk met haar

zou zijn tot het einde der eeuwen.

In al de jaren dat ik zocht naar de belijdende kerk van Christus

werd het duidelijk dat de bron van geloof niet in de gekende

kerken lag door het feit al van hun ontstaansgeschiedenis, hun

verschillende vormen van eredienst, geloofspraktijken en leer.

Dit strookte niet met wat de apostelen onderwezen. De ene

kerk met één geloof en één Geest, de ene kudde met één Her-

der.

De enige oplossing om uit de verdeeldheid te komen, leerde

God zelf vanuit zijn Woord. Het is vanzelfsprekend dat geen

mens uit zichzelf kennis en waarheid bezit. Het woord en het

begrip 'christen' volgt uit de leer van Christus. Hij openbaarde

de kennis en de waarheid aan zijn apostelen en profeten.

Zo ontstond de Heilige Schrift, de bijbel. Deze leert dat de

waarheid die Jezus onderwees slechts in Hem te vinden is. Pau-

lus bevestigt dat ons geloof in de kracht van God moet zijn en

niet in de wijsheid van mensen (1 Kor. 2:5). ledere oprechte

gelovige die God zoekt en Jezus Christus in waarheid wil vol-

gen, zal dit uitsluitend aan de hand van Gods woord doen.

 

Om een volgeling van Jezus te zijn, volstaat het niet van zich-

zelf te denken, "lk ben een christen, een goed braaf mens die

trouw naar de kerk gaat, " indien men niet het geloof bezit, dat

beantwoordt aan de rechtseis van God. Deze stelt dat alle

mensen zondaars zijn en de dood zullen sterven indien ze God

niet erkennen volgens het evangelie (Rom. 3:23), indien ze niet

erkennen dat ze verzoening voor hun zonden behoeven en dat

Jezus Christus hiertoe hun ENIGE MIDDELAAR en Verlosser is

voor God (1 Tim. 2:5), en ook indien ze niet erkennen en geloven

dat ze zich moeten bekeren en zich laten dopen tot vergeving

van zonden (Hand. 2:38). Jezus volgen is meer dan behoren

bij een groep gelovigen. Christen-zijn is meer dan een sociaal

engagement. Christen-zijn is op de eerste plaats, God geloven

en dienen in waarheid, opdat de aanbidding en eredienst

voor God aannemelijk zou zijn. Als leden van Christus' gemeente,

roepen wij tezamen met Jezus op aan allen die het hore: "KOM!

En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens

om niet" (Openb. 22:17).

 

Komt u ook om Jezus te volgen in waarheid? Onderzoekt uw

geloof. Bent u dit niet verplicht indien u beweert God te geloven,

indien u Hem liefheeft? Want eens komt Gods oordeel, volgens

het evangelie. Waar zult u dan staan? lk schrijf u dit in ernst, maar

vooral in liefde.

 

Door: Tony Geens

deBron Apr 19 '19

“En zie, Ik kom spoedig en Mijn Loon is bij Mij om

aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn".

Openbaring 22:12

 

deBron Apr 19 '19

Ziende op Jezus...

 

En niet op onze zwakheid. Wie is er ooit sterker door

geworden, om alsmaar te klagen over zwakheid. Laten

we op de Heere Jezus zien en ZIJN kracht zal in ons

stromen. Dan wordt onze zwakheid gebruikt door Hem.

Dan worden we in onze zwakheid, sterk gemaakt door

Hem, de Heere Jezus zelf. Niet wij, maar HIJ.

deBron Apr 19 '19

De liefde van Christus

 

Nadenkend over de liefde van Christus, tot uiting gekomen

toen Hij stierf voor ons, brengt ons tot stilte.

Beschaamd en tegelijkertijd dankbaar ontvangen wij deze

gift van genade.

En we ontvangen ook die onvoorwaardelijke liefde Gods,

welke door de Heilige Geest in ons hart werd uitgestort

toen we ons leven aan Hem toevertrouwden.

Niets en niemand kan ons scheiden van die Goddelijke

liefde en ... wij mogen op onze beurt die liefde weer door-

geven aan anderen. Wij kunnen liefhebben met Gods liefde,

omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

" opdat de liefde, waarmede Gij Mij liefgehad hebt, in

hen zij en Ik in hen." (Johannes 17:26)

“… en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde

Gods in onze harte uitgestort is door de Heilige Geest, die

ons gegeven is, zo zeker als Christus, toen wij nog zwak

waren, ten zijne tijd voor goddelozen gestorven is. Want

niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven -

maar misschien heeft iemand nog de moed voor een

goede te sterven - God echter bewijst zijn liefde jegens

ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren,

voor ons gestorven is." (Romeinen 5:5-8)

"Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch

engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch

krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander

schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods,

welke is in Christus Jezus, onze Here. " (Romeinen 8:38,39)
deBron Apr 19 '19

Zomeravondgebed

 

De zon kust zacht de toppen van de bomen

Nu wil ik enkel danken, lieve Heer:

Me niet verliezen in de vage dromen

Over de mooie reizen-van-nooit-meer,

 

Want als ik daaraan denk, moet ik soms huilen:

Het smalle weggetje langs een rivier,

Een Griekse tempel met gebroken zuilen,

Een strand, bedekt met grote keien en met wier,

 

En al die bloemen met hun felle kleuren:

Het rood en paars en geel in overvloed,

En overal de bomen met verfijnde geuren:

Mimosa, eucalyptus, pittig zoet.

 

Maar nu ik bid, voel ik U heel dichtbij

En zeg alleen maar: 'God, hoe groot zijn Gij'

 

 

Nel Benschop

deBron Apr 19 '19

Jezus liefde voor ons

 

Er waren eens 2 schoolvrienden die allebei rechten gingen

studeren. De ene vriend had het fijn op school en haalde goede

resultaten. De andere vriend had het minder. Hij zakte voor school

en viel terug in de drank en criminaliteit.

Op een gegeven moment werd hij gearresteerd en voor de rechter

gebracht. De rechter bleek echter zijn oude school vriend  te zijn.

Iedereen wachtte gespannen af wat de rechter zou doen. Zou hij in

voordeel van zijn vriend recht spreken of zou  hij zijn vriendschap

vergeten en zijn vriend keihard laten straffen?

Even later kwam de rechter tot een uitspraak. Hij gaf zijn vriend

een paar maanden celstraf, de rechtvaardige straf, maar zat hem

zelf uit.

Dat is ook liefde. De rechter offerde zichzelf op uit liefde voor

zijn vriend.

 

Zo is het ook met Jezus.

deBron Apr 19 '19

Onzichtbaar aanwezig...

 

God is dikwijls op onzichtbare wijze in je hart werkzaam.

Als er een hoopvolle gedachte in je opkomt of als je hart

bewogen wordt voor liefde voor iemand, weet dan dat God

je inspireert. Dat is het geheim van de Heilige Geest. Ook al

is God voor ons onzichtbaar, Hij laat zich vinden door Zijn

Zoon Jezus Christus. Vergeet nooit dat Hij hand in hand met

jou langs de weg wandelt. Blijf ervan overtuigd dat de Here

Jezus je steeds uitnodigt om met Hem mee te gaan.

Misschien zal je pas achteraf merken dat Hij je héél dicht

nabij was en dat Hij Zijn goede, mooie, wonderlijke werken

langs jou heeft verricht.

 

Geest van Jezus, kom wonen in mijn hart. Beweeg mij met uw

zachte kracht. Help mij bereidwillig te staan tegenover Uw

spreken Jezus in mijn leven. Laat UW liefde geworteld zijn

diep in mijn hart. Dat ik, met U, mensen geborgenheid en

steun mag geven. Dank U Here Jezus. AMEN.

deBron Apr 19 '19

De weggesmeten Bijbel.

 

"Gooi dat ding uit het raam"! Het waren uitroepen

van soldaten in een trein. Soldaten kunnen zich

meestal vermaken en houden wel van luidruchtige

grappen, vooral als ze in een trein zitten. In de hoek

van de coupé zat een jongeman een groentje nog, in

zijn zak Bijbeltje te lezen. "Laten we met dat vrome

jong een grap uithalen, en mik de Bijbel uit het raam".

Het was het werk van een seconde, en daar lag de

Bijbel tussen het rails.

Was de jonge soldaat boos? Nee, hij had een meester,

Die gezegd heeft "Leert van Mij, want Ik ben

zachtmoedig en nederig van hart" (Mattheüs 1 1: 29).

Hij was verdrietig, ja dat wel, maar hij zweeg.

Een paar dagen later kreeg onze jonge vriend een

pakje  met de post, waar...zijn Bijbel in zat, waar een

heel bijzondere brief in zat. Een wegwerker van de

spoorwegen, die daar in de buurt bezig was, had de

Bijbel gevonden. En meer nog: door deze Bijbel

gevonden tussen de rails had hij een boodschap van

God ontvangen.

De spoorwegman was in angst voor zijn zonden. En

door het lezen van de gevonden Heilige Schrift had

hij, de spoorwegman, als het ware een ontmoeting

met de Heiland Jezus Christus gehad.

Nu begreep de jonge soldaat waarom hij zijn Bijbel

een paar dagen had moeten missen, en ook dat de

duivel weer eens een nederlaag geleden had.

deBron Apr 19 '19

Moedervogel

 

Als een sterke moedervogel, vloog je met mij, op je rug.

Vroeger, toen ik nog klein was, steeds vooruit, nooit terug.

Kleine vogels worden groter, voor zelf vliegen was ik bang.

Toch moest ik het ook leren, en jij riep: " ga maar, ik vang”.

Gaf ik angstig een paar slagen, riep ik: mama, help me toch.

Dan zei je: durf maar vrij te zweven, als je valt, ben ik er nog.

Vloog je met je brede wieken onder mij en ik, doodop,

Liet me vallen in de ruimte en je ving mij altijd op.

En je droeg me op je vleugels, zelf weer vliegen hoefde pas,

Als ik lekker had geslapen en helemaal op krachten was.

Lieve God, ik vlieg nu zelf, met vrije, lichte vleugelslagen.

Maar als ik even niet meer kan, bent U er dan om mij te dragen?

 

Uit: "Het begon met licht”

 

deBron Apr 19 '19

Wie van de Drie

 

Wie van de Drie

de Vader, de Zoon of de Geest

zeg mij toch wie

inspireert ons het meest

 

is het de Vader die ons schiep

is het de Zoon die ons bevrijdde

of is het de Geest die ons riep

tot geloof in die Beide

 

Ze zijn niet te scheiden

Ze horen bijeen

Drie zullen ons weiden

of anders niet één

 

je bidt tot de Vader

door geloof in de Zoon

je komt hem steeds nader

door de Geest die in ons woont

 

José Consemulder

deBron Apr 19 '19

Laat je tranen maar vrij lopen,

Wees maar niet groter dan je bent.

Ik weet dat tussen vrees en hopen,

je draagkracht zijn beperking kent.

 

Huil maar eens uit dat doet bevrijden

van al wat je hebt opgekropt.

Ik weet hoe vaak je zwaar moest lijden

hoeveel je steeds hebt weggestopt.

 

Laat nu de spanning maar eens breken,

Ik ben nabij, met hart en oor.

Leg alles kind, wat je deed steken,

gerust maar in mijn handen hoor.

 

Want samen dragen wij het lijden,

van alle angst en zorg.

En voor het drogen van de tranen

sta Ik als Heiland borg.

 

Ik weet hoe zwaar de angst kan knellen,

wat twijfel , zorg en spanning is.

Hoe wanhoop vaak een mens kan vellen,

en geen begrip vindt, een gemis.

 

Al voel jij je nog zo verlaten,

Ik laat je kind, echt nooit alleen.

En alles zullen wij bepraten,

Ik sla mijn armen om je heen.

 

Spreek maar vrijuit van het benauwen,

van al wat Ik in je ogen lees.

Je kunt in alles Mij vertrouwen,

Ik maak je vrij van angst en vrees.

 

De weg die jij niet zag, zal Ik wijzen,

kom lach maar door je tranen heen.

Ik leidt je naar een nieuwe toekomst,

leg nu je armen maar om Mij heen.

 

Ik zal je leiden en je dragen,

en weiden zoals een herder doet.

In lichte en in donkere dagen

Ik ben het die jouw leven voedt.

 

Maar ook het licht zal Ik voor je wezen,

het schijnsel op je levenspad

Ik ben immers uit de dood verrezen,

voor ieder die te lijden had.

 

Hier is mijn hand, je kunt hem voelen,

die altijd op je schouder rust.

En op je hoofd leg Ik mijn zegen,

en vree, die alle onrust sust.

 

Kom wees bevrijd, wij moeten verder,

de weg die voor ons ligt is lang,

Jij bent mijn schaap, Ik ben je Herder,

weet als je struik'len mocht, Ik vang.

 

En ben altijd bij je

 

Je vriend, en verlosser, Jezus

 

deBron Apr 19 '19

Het Lijden

 

Het lijden van de mensen

en het lijden van de Heer

de marteldood van Gods geliefde

Zijn Zoon het doet me zeer.

 

Het lijden overschaduwt

de taak die Hij volbracht

de afwijzing en eenzaamheid

in die donkere duistere nacht.

 

Zijn lijden is niet weg te denken

ik kan er niet omheen

maar dwars door al het lijden

vond ik Jezus, Hem alleen.

 

Ik hoef niet meer te wachten

bij een leeg verlaten graf

Hij is opgewekt, verrezen

de dood viel van Hem af.

 

Ik word nog steeds getroffen

door het lijden dat Hij leed

en heb nog vele vragen

over de strijd die Hij daar streed.

 

Ook zie ik nog veel mensen

met een last ondraaglijk zwaar

het verwart me diep van binnen

en het antwoord ligt niet klaar.

 

Ik zeul met al mijn vragen

en ik leg ze nu maar neer

aan de voeten van mijn Heiland

bij het kruishout van mijn Heer.

 

 

Alie Holman

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    22 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17