Loading...

Gemeenteblad april 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Apr 9 '19

Lieve mensen,

 

We zitten al weer in de 40 dagen tijd, de tijd voor Pasen, dit jaar 8

april. In verschillende kerken vast men in deze tijd, of deed dat

vroeger en is dat in onbruik geraakt. De intentie van vasten op

zich was prima, tegenwoordig zijn er ook nog wel mensen

die vasten. Ik denk echter dat vasten wel een expliciet doel moet

hebben, vasten zonder een doel of reden is denk ik niet

gebruikelijk.

Hieronder wat men onder Vastentijd in het algemeen verstaat, en

daarna wat de Protestantse kerk er onder verstaat. ( het vasten

van andere kerkgenootschappen laat ik achterwege, niet omdat

het niet goed zou zijn, maar meer vanwege de lengte van het

artikel)

En verder nog wat extra informatie over dit onderwerp.

 

Vastentijd,

Veertigdagentijd of Quadragesima is de periode die begint op

Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De

veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de

feitelijke christelijke levenspraktijk. Alhoewel er zesenveertig

dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van

de vastentijd) wordt er traditioneel (binnen de Katholieke Kerk)

niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je

op veertig dagen uitkomt.

Binnen de orthodoxe kerken wordt er achtenveertig dagen

gevast tot Pasen. De laatste week voor Pasen wordt echter niet

meer gerekend tot de "Veertigdagentijd", maar tot de Goede

week.

In de vroeg-christelijke tijd vastte men tot zonsondergang.

Onder andere koning David en de profeet Daniël vastten in voor-

christelijke tijden al, om Gods hulp en steun te zoeken (2 Samuël

12:16; Daniël 9:3).

Ook Jezus ging direct na zijn doop vasten (Mattheüs 4:2).

Rond het jaar 250 werd dit vasten uitgebreid naar alle dagen van

de Goede Week, terwijl het Concilie van Nicea in 325 getuigt van

een 40-dagen vasten.

 

Protestantisme,

Binnen het protestantisme is er geen expliciete gezamenlijke

traditie van vastenperiode.

Wel zijn er individuele protestanten die vasten in de 40 dagen

voor Pasen. Op individuele basis of in kleine groepen wordt er

door sommige protestanten ook elders in het jaar gevast.

De precieze inhoud van het vasten is niet helder gedefinieerd. Zo

zijn er mensen die meerdere dagen achter elkaar in het geheel

niet eten, terwijl anderen zich onthouden van een bepaalde

gewoonte, zoals roken, televisie kijken of alcohol nuttigen.

De grondleggers van het gereformeerd protestantisme hebben

wel oog gehad voor een goede vastenpraktijk.

Calvijn wijdt in zijn grote werk "de institutie" verschillende

paragrafen aan de praktijk van het vasten.

Voetius gaat in zijn grote werk over de godsvrucht uitvoerig in op

het daadwerkelijk vasten door gelovigen.

Dit vasten is echter gekoppeld aan boetedoening, bijvoorbeeld

rond biddagen en niet aan de periode van de veertig dagen voor

Pasen.

In het protestantse christendom van de 21e eeuw is deze praktijk

goeddeels verloren gegaan.

 

Nog wat meer info over vasten,

Het is algemeen bekend dat de islam een vastenperiode kent.

Maar ook de Bijbel spreekt over het minderen van eten. In de 40-

dagen tijd, de tijd voor Pasen zijn er christenen die vasten.

Er zijn ook mensen die gewoon eens een paar dagen vasten.

Wat zegt de Bijbel hierover en kom je dan echt dichter bij God,

zoals vaak beweerd word?

Waarom vasten?

In de Bijbel wordt vasten gezien als 'het zich met een geestelijk

doel onthouden van voedsel'.

Volgens de Bijbel zorgt God voor zijn mensen, niet alleen door

brood te geven. In het boek Deuteronomium 8 is te lezen dat een

mens niet alleen van brood moeten leven, maar van Gods

woorden.

U hebt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u

toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en uw

voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een mens niet

leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de HEER

voortbrengt. Veertig jaar lang raakten uw kleren niet versleten en

zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de

HEER, uw God, u opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt.

Vasten gebeurde dan ook om ergens helemaal op te focussen. Bij

het maken van belangrijke keuzes of moeilijke beslissingen werd

gevast. Om niet gericht te zijn op voedsel, maar op het verstaan

van God. Ook bij het overlijden van een dierbare of een treurige

gebeurtenis, werd in die tijd veel gevast.

Het spreekwoord 'in zak en as' is hierom bekend. Als er werd

getreurd, werd kleding gescheurd en niet gegeten.

Tegenwoordig word vaak gevast om stil te staan bij de betekenis

van Pasen.

 

Voorbeelden

In de Bijbel zijn veel voorbeelden te vinden van mensen die

vastten. Het gaat hier niet altijd om 40 dagen achter elkaar,

ook kortere periodes van vastten komen voor. Een voorbeeld van

iemand die korte periode vastte is Daniel, een profeet uit het

oude testament. In hoofdstuk 10 wordt geschreven:

"In die dagen was ik, Daniel, drie volle weken in de rouw,

smakelijk voedsel at ik niet. Vlees en wijn kwamen niet in

mijn mond, en ik wreef mij niet in met olie tot de drie weken

verstreken waren". (Daniel 10: 2)

 

Een ander voorbeeld is Nehemia, ook een profeet uit het oude

testament. Over hem staat geschreven:

"Toen ik (Nehemia) deze woorden hoorde, ging ik huilend op de

grond zitten. Ik rouwde dagen lang.

Ik vastte en riep God van de hemel aan". (Nehemia 1: 4)

In onder andere de psalmen 35 en 51 is regelmatig te lezen dat

David vastte.

 

In het Nieuwe Testament is te lezen dat apostel Paulus

regelmatig vastte. In het boek Handelingen staat beschreven

dat de christenen uit de eerste gemeenten vastten (hoofdstuk 9

en 13). Tijdens gebedsdiensten, die lang konden duren, werd niet

gegeten.

 

Jezus en vasten,

Een voorbeeld van iemand die een lange tijd gevast heeft, is

Jezus zelf. Tijdens het vasten zondert Jezus zich af en is helemaal

gericht op God. Van deze tijd maakte de duivel gebruik om Jezus

te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking. Dit is te

lezen in Lucas;

"Vervuld van de heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan, en

geleid door de Geest zwierf hij veertig dagen rond in de

woestijn, waar hij door de duivel op de proef werd gesteld. Al die

tijd at hij niets, en toen de veertig dagen verstreken waren,

had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: 'Als u de Zoon van

God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen.

Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet

van brood alleen." Na nog twee beproevingen verlaat de duivel

Jezus voor deze periode.

Hoewel Jezus zelf vastte, is zijn hele levensstijl er niet op gericht.

Hij hield van eten en drinken op zijn tijd.

Als Hij niet vastte, at hij ook niet weinig. Hij at regelmatig met

tollenaars (belastinginners) en zondaars (Lucas 7:34).

In Marcus 2: 18-21 zegt Jezus dat bruiloftsgasten niet kunnen

vasten waar de bruidegom bij is.

Dit is een antwoord op de vraag waarom zijn discipelen niet

vasten.

 

Praktisch

Er zijn mensen die volgens een vast rooster ieder jaar vasten. Dat

schept duidelijkheid en is er een eindpunt om naar toe te leven.

Daarnaast is het handig om met een (kleine) groep te vasten om

elkaar aan te moedigen.

Vasten is niet alleen om andere mensen iets te laten zien of jezelf

iets bewijzen. Volgens de Bijbel moet het voortkomen uit een

innerlijk verlangen.

In Matheus 6: 16-18 staat beschreven dat mensen niet hoeven te

vasten met een somber gezicht om de omgeving te laten zien dat

er gevast word. Matheus raad aan om te vasten in het verborgene,

zodat alleen de Vader het kan zien.

Waar het God vooral om gaat is te lezen in Jesaja 58: 1-7.

Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt u niet op dat wij ons

onthouden?' Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven

en jullie arbeiders afbeulen, omdat jullie onder het vasten strijden

en ruziën en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. (…) Is het niet:

je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen

zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren

om je medemensen?

 

Een heel verhaal over vasten is het toch nog geworden. Laten we

in ieder geval ons bezinnen op het feit dat Jezus op aarde kwam  en

z'n leven gaf voor ons, OPDAT WIJ NIET VERLOREN ZOUDEN GAAN,

MAAR EEUWIG LEVEN HEBBEN! Zo lief had God de wereld, niet te

begrijpen.

Laat dit centraal staan in ons denken , speciaal in deze tijd voor

Pasen en Pasen.

Gods onmisbare zegen toegewenst.

 

Met vr. groet, P.K.

 

deBron Apr 9 '19

De rijkste man


In de negentiende eeuw leefde in het dorp A, een landman.

Hij had uitgestrekte bezittingen en bijna ieder jaar werd er

nieuwe grond aan zijn gebied toegevoegd door aankoop of

erfenis.

De tijden waren niet zo best voor de kleine boeren, zodat ze

zich telkens genoodzaakt voelden om een deel van hun grond

te verkopen, Jonkheer S., die van de benarde omstandigheden

profiteerde, werd steeds rijker en liet geen gelegenheid

voorbij gaan om zich op zijn rijkdom te roemen.

Bijna dagelijks zag men hem op zijn schimmel het kasteel

uitrijden om zijn landgoed te bezien. Dikwijls hield hij zijn

paard in bij werkende boeren en arbeiders, die dan hoog

moesten opzien naar de man op het paard, die zijn grootste

genoegen vond in de mededeling van een nieuwe aankoop.

Jarenlang had er tussen alle akkergronden die zijn eigendom

waren een stuk land gelegen dat een boer toebehoorde die

geregeld geweigerd had te verkopen. Nu waren er echter

omstandigheden die het noodzakelijk maakten en de

landjonker was zeer verheugd nu een aaneengesloten gebied

te bezitten. Op de morgen na de aankoop reed hij weer uit op

zijn prachtige paard Hij ontmoette één van de armste

dagloners van het dorp, de oude Jacob.

Als naar gewoonte hield hij zijn paard in en maakte op

snoevende toon een praatje, "Heb je 't al gehoord, Jacob, dat

ik gisteren het stuk land van je baas gekocht heb?" “Jawel,

meneer, " was het antwoord.

"Nu moet je eens kijken, Jacob, zover je kunt zien zijn nu alle

akkers mijn eigendom, " vervolgde de jonker. "Jawel, meneer. "

"Nu ben ik verreweg de rijkste man van het dorp, Jacob, " zo

klonk het weer. "Alles wat je ziet, is van mij, " snoefde hij.

De oude Jacob wees naar boven en vroeg: "En de hemel boven

al die landerijen, is die ook van u, meneer?"

"Nee, natuurlijk niet, " was het antwoord,

"Welnu, meneer, die is van mij, " was het verrassende

weerwoord van de oude man. "Ik mag door genade weten dat

de Heere Jezus Zijn dierbaar bloed voor mij gestoord heeft

aan het kruis van Golgotha. Ik weet mij Zijn eigendom in

leven en in sterven en nu heeft Hij mij die hemel beloofd. Die

hemel is nu van mij!"

De jonker wist niet wat hij daarop moest antwoorden en

draafde haastig weg. De nacht daarop had hij een benauwde

droom. Hij zag een uitgestrekte arm en hoorde een stem die

sprak: "Over drie dagen zal de rijkste man van het dorp

sterven. "

Badend in het angstzweet schrok hij wakker. O, zou hij nog

maar drie dagen te leven hebben? Hij was immers de rijkste

man van het dorp. En dan nog slechts enkele dagen leven?

Vreselijke angsten verteerden hem. Hij kon haast niet meer

eten. En slapen ging ook niet meer. Hij had zelf geen lust meer

om nu op zijn prachtige paard uit rijden te gaan.

Zo brak de derde morgen aan en hoewel hij zich ellendig

voelde, hij leefde toch nog, maar met de angst dat het nu wel

de laatste dag van zijn leven kon zijn.

Toen kwam één van de bedienden binnen die zei: "Ik heb

zojuist gehoord dat vannacht de oude Jacob, die alleen

woonde, plotseling is gestorven. "

Daarvan schrok de jonker toch wel. Hij dacht: Het zou de

rijkste man van het dorp zijn die zou sterven. En de rijkste

man ben ik toch zelf?

Toen opeens dacht hij aan het laatste gesprek van hem met

de oude Jacob. Hij had gedaan alsof de hele wereld van hem

was, maar: "De hemel is van mij, "sprak de oude Jacob. Toen

zag hij dat Jacob een schat had in de hemel, al was hij arm in

de wereld. En de jonker voelde nu dat hij zelf met al zijn

rijkdom mateloos arm was, want de hemel is niet voor geld te

koop. Toen hij dat zag en voelde, zonk hij op zijn knieën neer

en riep: "0 God, wees mij, arme, hoogmoedige zondaar, nog

genadig.”

 

Als des werelds glans verdwijnt,

als geen zon of maan meer schijnt,

dan eerst weet ik en erken,

Heere! Wat 'k U schuldig ben!

 

 

deBron Apr 9 '19

Jezus zei tegen de discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat

een rijke moeilijk het Koninkrijk der Hemelen

kan binnengaat. Mattheüs 19 : 23

deBron Apr 9 '19

Spreuken

 

Op Jezus Christus is alles gebaseerd: De schepping, de Bijbel,

het geloof, het Heil, de vrede, de hoop, de weg naar de Vader, het

doel van het leven nu, en in de eeuwigheid.

 

Onze God nodigt ons uit om dicht bij Hem te zijn.

Het geheim van een gezegend leven is verborgen in de overgave

aan de Heer.

 

Als wij Christus als verlosser aannemen, ontvangen wij allen het

zelfde leven - ZIJN LEVEN. Daarom hebben wij een geestelijke

eenheid, onafhankelijk van de gemeente, kerk of groep waartoe wij

eventueel behoren.

 

deBron Apr 9 '19

Samen onderweg naar Pasen...

 

Samen onderweg naar Pasen, met de Heiland meegegaan.

Op de kruisweg vol verschrikking, bevend hebben stilgestaan.

Als Hij wankelt onder 't Kruis, een vervloekte, nergens thuis.

Samen onderweg naar Pasen, zien hoe Hij verraden wordt.

Hoe de haat van alle mensen, over Hem wordt uitgestort.

En ervaren dat Hij is, alles wat ik bitter mis.

Samen onderweg naar Pasen, zien hoe Hij verlaten sterft.

Uit het aarde donker komend, als Gods Zoon, Die alles erft.

Wachters, dood en graf ten spijt, leven, dat ons verder leidt.

Samen onderweg naar Pasen, hier gekomen in het licht.

En de Blijde Boodschap horen, na het dodelijk gewicht.

Van het niet te dragen kruis, mensen onderweg naar huis.

Samen onderweg naar Pasen, naar het wonder, dat ons wacht.

Dat vandaag in onze ogen, als het nieuwe leven lacht.

Pasen, juichend ondergaan, uit de doden opgestaan.

 

Uit: Vertrouwen dat God leidt.

deBron Apr 9 '19

Lieve God,

 

U geeft ons constant zoveel van uw zegeningen - laat ons een zegen

voor anderen zijn.

U gaf ons handen - gebruik hen om voor U te werken.

U gaf ons voeten - leid hen op Uw wegen.

U gaf ons stemmen - laat ons vriendelijke, ware woorden spreken.

U gaf ons verstand - help ons om positieve, aardige gedachten te hebben.

U hebt ons alledaagse leven met Uw liefde aangenaam gemaakt - help ons

het leven van anderen elke dag aangenaam te maken door de liefde die wij

aan hen geven.

Help ons zo te leven dat U daar plezier van hebt, Heer.

Help ons te leren; dat we niet slechts iets zeggen, maar ook iets doen om

onze dankbaarheid te tonen; dat we niet alleen iets zeggen, maar ook iets

bidden; dat we iets kleins aan U kunnen teruggeven, omdat U nooit

ophoudt ons te overladen met Uw goedheid.

                                                                        Amen.

deBron Apr 9 '19

Onder Zijn vleugelen

 

"Onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht." (Psalm91 :4b)

 

Er werd eens een wedstrijd georganiseerd voor beeldende kunstenaars.

De opdracht was om een tekening of een schilderij te maken dat de

begrippen rust en vrede zou weergeven.

Veel kunstenaars concentreerden zich op symbolische beelden van vrede

en rust zoals een zonsondergang, lammeren in een wei, een dwarrelend

blad en een rustig brandende kaars.

De eerste prijs werd echter gewonnen door een kunstenaar die een

schilderij maakte van een verschrikkelijke storm die tegen een rotswand

beukte.

In een kleine nis in de rotsen was een nest te zien waarin een adelaar een

aantal jonge vogels beschermde met haar vleugels.

 

Wat een prachtig beeld van de bescherming die wij kunnen vinden onder

Gods vleugels.

Ons leven en alles wat op ons afkomt is soms ook als een (verschrikkelijke)

storm. Soms voelen wij ons bedreigd en weten wij niet of wij het geestelijk

of lichamelijk zullen redden. Juist in die tijden mogen wij weten en zullen

wij ervaren dat God ons beschermt onder Zijn vleugelen.

Psalm 91 beschrijft in mooie woorden de hulp en de bescherming die God

ons aanbiedt. Bij Hem mogen wij schuilen en bij Hem kunnen wij rust vinden.

Hij stuurt zelfs Zijn engelen om ons te beschermen op onze wegen (vers 11).

Jezus zei: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en lk zal u rust

geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want lk ben zachtmoedig en

nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht

en mijn last is licht." (Mattheüs 11:28-30)

Dat is een belofte van onze Heer, waar wij onze hand op mogen leggen.

In Psalm 23:4 staat: "Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees

geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij."

Petrus schrijft aan de christenen in de verstrooiing: "Werpt al uw

bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." (1 Petrus 5:7) God wil ons

beschermen, troosten, rust geven.

Daar ligt echter één voorwaarde aan ten grondslag en dat is dat wij dicht bij

Hem blijven, dat wij tot Jezus gaan, dat wij bescherming zoeken onder Zijn

vleugelen, dat wij bewust onze zorgen bij Hem brengen.

 

Zo gauw de jonge adelaar uit het voorbeeld van het schilderij het nest verlaat

zal het beestje blootgesteld worden aan allerlei gevaren en niet meer kunnen

rekenen op de bescherming van de moeder. Als wij ons 'nest' verlaten en los

van onze Heer gaan avonturieren zullen wij niet meer kunnen rekenen op de

bescherming van 'Vader'.

 

Misschien bevindt u zich op dit moment wel midden in een storm.

Als dat zo is, zoek dan vandaag heel bewust bescherming onder Zijn vleugelen.

'Voel' Gods vleugelen om u heen en ervaar de rust die van Hem uitgaat.

 

Gebed: Neem vandaag eens de tijd om Psalm 91 'terug te bidden' tot God. Dat

kunt u bijvoorbeeld zó doen: 'Heer, dank U dat ik mag schuilen in Uw schuilplaats.

Dank U dat U mijn toevlucht en mijn vesting wilt zijn. Dank U dat ik op U mag

vertrouwen ... '

 

 

deBron Apr 9 '19

Zien op Jezus

 

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft,

zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden,

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,

maar eeuwig leven heeft.  Johannes 3: 14, 15

 

Zoals in de woestijn,

te midden van de pijn

een koperen slang

werd opgeheven,

dat wie daar doodziek lag

en naar de slang opzag,

niet sterven zou

maar leven…

 

Zo staat op Golgotha

het kruis van Gods genâ

waar Christus werd verheven.

Wie daar gelovig kijkt …

zijn zondenlast bezwijkt,

zijn schuld wordt hem vergeven!

 

Joke van Sliedregt

deBron Apr 9 '19

MIJN HEER EN MIJN GOD

 

Er is zoveel verdriet, dat ik niet mee kan lijden,

en er is zoveel pijn, die ik niet mee dragen kan;

er is dikwijls strijd, die ik niet mee kan strijden,

en zoveel eenzaamheid, die ik niet verlichten kan;

er is veel liefde nodig, die ik niet kan geven,

en er is zoveel haat, die ik niet verdrijven kan;

er is de dood - en ik kan niemand laten leven,

en er is zoveel leed, dat ik niet verminderen kan.

Maar er is Eén, die het antwoord is op al mijn vragen,

die eenzaamheid en pijn geneest en vreugde geven kan;

er is er Eén, die helse smarten heeft geleden,

opdat ik eeuwig mij in Hem verheugen kan;

er is er Eén, die altijd voor mij heeft gebeden,

dat mijn geloof niet ophoudt of verdwijnen kan;

er is er Eén, die eenzaam voor mij is gestorven,

opdat ik eeuwig bij mijn Vader leven kan;

er is er Eén, die alles wat ik heb bedorven,

bij God en bij de mensen, weer herstellen kan:

dat is mijn Heiland, die om mij zo werd bespot,

dat is mijn Redder -  ja, dat is mijn Here God!

deBron Apr 9 '19

Ziende op Jezus

 

De Aanvoerder en Voleinder van het geloof. Die het begin is

en het einddoel van ons geloof is. Van de eerste tot aan de

laatste stap loopt Hij aan de spits van Zijn volgelingen. Zo

ontvangen we van Hem bemoediging, ondersteuning en

leiding totdat we als overwinnaar vol blijdschap het

einddoel bereiken.

deBron Apr 9 '19

Pasen

 

Pasen is: opnieuw beginnen.

't Oude is voorbij gegaan!

Elke dag aan waarde winnen.

Want de Heer is opgestaan!

 

Pasen is: je handen heffen

naar een open Hemelpoort.

Opstaan is een blij beseffen,

dat de nieuwe morgen gloort.

 

Pasen maakt van sterven: leven.

Hij, die zelf Zijn graf ontsloot

Heeft de duisternis verdreven,

Overwon de macht der dood.

 

Pasen is: nog even wachten

op een blij ontmoetingsfeest.

Al Gods kinderen eendrachtig

rond Vader, Zoon en Heil 'ge Geest.

 

Pasen dat is: openspringen

Als een rijpe korrel, graan.

Pasen dat is: juichend zingen

dat de Heer is opgestaan.

 

Jelly Verwaal

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17