Loading...

Gemeenteblad maart 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Apr 7 '19

Beste mensen, broeders en zusters,

 

Ik kwam ergens wat citaten tegen van NIET - Christelijke historici uit

de tijd van Jezus of kort erna;

(sommige delen heb ik door het internet laten vertalen uit het

Grieks, vandaar dat het niet allemaal mooie Nederlandse zinnen

zijn!)

 

Josephus:

Josephus schreef;

Nu was er in die tijd Jezus, een wijs man, als het geoorloofd is Hem

een man te noemen, want Hij werkte wonderen, een leraar van

mensen die de waarheid graag aannemen.

Hij trok tot zich velen uit de Joden en velen uit de heidenen. Hij was

de Christus.

En toen Pilatus Hem op aandringen van de oversten van ons volk

tot het kruis hadden veroordeeld, lieten zij die Hem vanaf het begin

liefhadden, niet in de steek.

Op de derde dag namelijk verscheen Hij weer levend aan hen, zoals

de goddelijke profeten, naast ontelbare andere wonderlijke zaken

aangaande Hem, voorspeld hadden.

En deze groepering der Christenen, zo genoemd naar hem, bestaat

tot op de huidige dag!

 

Tacticus:

Tacticus schreef het volgende:

Maar niet door menselijke inspanningen, schenkingen van de keizer

of door zoenoffers aan de goden, weken de boze praatjes dat men

geloofde dat de brand( de brand van Rome) op bevel aangestoken

was. Dus om dat gerucht uit te roeien schoof Nero schuldigen naar

voor en onderwierp hen aan de meest afschuwelijke folteringen:

het waren mensen die wegens hun schanddaden gehaat werden en

die het gewone volk Christenen noemde.

De grondlegger van hun naam, Christus, werd onder de

heerschappij van Tiberius door de provinciegouverneur Pontius

Pilatus terecht gesteld. Dat verderfelijke bijgeloof dat voorlopig

onderdrukt was, dook weer op, niet alleen in Judea, de oorsprong

van het kwaad, maar zelfs in Rome, waar alle wrede en schandelijke

rituelen van overal bijeenkwamen en vlijtig beoefend werden.

Eerst werden dus zij die bekenden voor de rechter gebracht,

vervolgens werd op hun aanwijzen een enorme massa veroordeeld

niet zozeer op grond van brandstichting dan wel omwille van hun

haat tegenover hun soort mensen.

Ook werd met de slachtoffers de spot gedreven: zo kwamen ze om,

gehuld in huiden van wilde dieren, door het verscheuren van de

honden of ze werden gekruisigd om te dienen tot nachtelijke

verlichting wanneer de dag verstreken was. Nero had voor dit

schouwspel zijn eigen tuinen opengesteld en hij gaf circusspelen,

waarbij hij zich gekleed als wagenmenner onder het volk mengde

of op een renwagen.

Zo ontstond medelijden met deze mensen, hoewel ze schuldig

waren en de strengste straffen verdienden, omdat ze niet werden

omgebracht voor het nut van de gemeenschap, maar door de

bloeddorst van één man.

 

Plinius:

Plinius schreef het volgende aan zijn meester(de Keizer van Rome):

Anderen, die door de aanklagers genoemd werden, zeiden dat zij

Christenen waren en weldra ontkenden ze dat; ze waren het wel

geweest maar nu niet meer, sommigen drie jaar geleden, andere

meerdere jaren daarvoor al, een enkeling zelfs twintig jaar geleden

Ook deze allemaal hebben zowel jouw beeltenis aanbeden als

beelden van de goden en Christus vervloekt.

Zij legden echter een verklaring af dat het totaal van de schuld of

hun dwalingen, als een vaste gewoonte op een vaste dag

samenkomen voor het licht werd en een lied zingen tot Christus als

tot een god om beurten en zich met een eed zich verplichten tot

geen diefstal noch roofmoord noch echtbreuk moesten plegen.

Na dit, hadden ze de gewoonte uiteen te gaan en weer bij elkaar te

komen voor het nemen van voedsel maar toch gewoon en

onschuldig; en daarmee hielden ze mee op te doen na mijn

vordering dat ik had verboden in overeenstemming van jouw

opdrachten dat er geen samenkomsten meer mochten zijn.

 

Lucianus:

Lucianus schreef dit: ...de man die gekruisigd werd in Palestina

omdat hij deze nieuwe cultus introduceerde...Bovendien overtuigde

hun eerste wetgever hen ervan dat ze allemaal broeders van elkaar

waren, toen ze de ultieme grens hadden overschreden door de

Griekse goden te verwerpen en die gekruisigde solist zelf te

aanbidden en onder zijn wetten en regels te leven.

 

Historici in 2112:

Wat wil ik hier mee zeggen? Ik vroeg me af wat historici (over 100

jaar b.v.) over onze tijd zouden schrijven:

Hopelijk het volgende: Er waren in die tijd mensen, die zich

Christenen noemden, mensen die geloofden dat Christus, (dezelfde

persoon als waar die oude geschriften over schrijven), voor hen aan

het kruis gestorven was, om op die manier verzoening tussen God

en de mens te bewerken. Ze geloofden ook dat die Jezus was

gestorven maar ook weer opgestaan was uit de dood, opgevaren

naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God de Vader,

maar als bemoediging de Heilige Geest heeft gestuurd in Zijn

plaats. De Heilige Geest die de gelovige wil leiden, bemoedigen en

onderwijzen.

Deze Christenen leefden als broeders en zusters met elkaar en

hielpen elkaar zoveel mogelijk, spraken met andere mensen over

hun geloof en stonden in de gunst bij het hele volk. Zo leefden zij,

zoals ook beschreven staat over de eerste Christengemeente. Ze

hadden goede banden met andere Christenen die ook hun eigen

samenkomsten hadden, maar op onderdelen wat andere

interpretaties van de Bijbel hadden.

Ze probeerden zo elkaar te bemoedigen op de weg die ze samen

gaan en waren een voorbeeld voor velen!

Wanneer ze het moeilijk hadden of vervolgd, bleven ze vasthouden

aan hun geloof, waar anderen zich over verbaasden.

 

Ik zal niet verder filosoferen over wat historici zouden schrijven over

onze tijd, maar zeker is dat we nog veel te leren hebben, veel

kunnen leren van die eerste Christengemeente.

Laten we met elkaar verdraagzaam zijn en niet te snel anderen een

stempel opdrukken. Zolang we broeders en zusters zijn in de Heer,

laten we dit dan ook proberen uit te dragen als zodanig.

 

De hoofdzaak is het geloof in Christus en die

gekruisigd, en weer opgestaan! Amen!

Hallelujah.

 

Met vr. groet, P.K.

deBron Apr 7 '19

Kennismaken

 

Eeuwige, die mij ziet, mij kent.

Leer mij, te zijn, aandachtig in het luisteren,

ontdaan van vooroordelen, open met respect voor

het bestaan van de ander en mijzelf.

Geef dat ik zo in de ander U ontmoet

en uiteindelijk mijzelf, mens die ik mag zijn.

 

deBron Apr 7 '19

ZIJN UW GEWADEN GEWASSEN?

 

'Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen

hebben op het geboomte des levens en door de poorten in-

gaan in de stad.' Openbaring 22:14

 

Er komt een nieuw Jeruzalem, dat als een bruid neder zal dalen. U

kunt alleen door de poort die stad binnen, als uw gewaad (ziel) van

alle zonden schoongewassen is door het bloed van Jezus Christus.

Want de zonde is het enige wat u tegenhoudt om die stad binnen

te gaan langs de weg die het kruis geopend heeft. Dáárom is dat

kruis zo belangrijk, want dáár wordt u geconfronteerd met uw zon-

den!

Het kruis confronteert u met uw fouten en tekortkomingen. Alle

mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Met

andere woorden: niemand kan die poort binnengaan zonder het

kruis. Wat hebben we dan nodig om wel naar binnen te kunnen

gaan? De genade van de Here Jezus Christus! Dat kruis is genade,

en wij hebben genade nodig om die stad binnen te kunnen gaan.

Hoe vinden we die genade? Door wat Jezus deed aan het kruis.

Men kan het niet kopen. Als uw gewaad niet is gewassen in het

bloed van Jezus Christus; als uw naam niet geschreven staat in het

boek des levens, is er niets wat u kunt betalen voor de vrijkoping

van uw ziel. Het bloed van Jezus Christus, dat Hij vergoten heeft

aan het kruis, is de redding van uw ziel. Als de namen worden op-

genoemd en u staat te wachten bij de poort, maar uw naam wordt

niet genoemd, dan is dat verschrikkelijk! Dan kunt u niet naar

binnen gaan, omdat het enige wat u toegang verschaft tot de hemel,

de genade van de Here Jezus Christus is. Neem Hem vandaag aan

want straks is het te laat. Het is nú de tijd van beslissing, het is nú

de tijd om te zeggen: 'O God, ik heb gezondigd, vergeef mij, wees

mij, zondaar , genadig en red mijn ziel!' 'Buiten zijn de honden en

de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars

en ieder, die de leugen liefheeft en doet. lk, Jezus, heb mijn engel

gezonden, om u lieden dit te betuigen voor de gemeenten. lk ben

de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster'

(Openbaring 22:15-16).

 

Uit ledere dag met God Volume 2, Door: David Maasbach

 

deBron Apr 7 '19

Hoe LIEFDE te installeren

 

HELP: Goede morgen mevrouw, waarmee kan ik u van dienst

Zijn?

KLANT: lk heb er lang over nagedacht, maar ik wil nu LIEFDE

gaan installeren. Kunt u me daar stap voor stap bij helpen?

HELP: Ja zeker kan ik dat. Bent u er klaar voor?

KLANT: Tja, ik ben niet zo technisch, maar ik denk dat ik er wel

klaar voor ben. Wat moet ik eerst doen?

HELP: De eerste stap is het openen van uw HART. Weet u waar

HART zit, mevrouw?

KLANT: Ja, dat weet ik, maar er worden nu verschillende andere

programma's uitgevoerd. Kunnen die tijdens het installeren blijven

draaien?

HELP: Welke programma's zijn dat, mevrouw?

KLANT: Laat me eens kijken, op het ogenblik worden OUD-

ZEER.EXE, LAGE-ZELFWAARDERING.EXE, WROK.EXE en

WREVEL.COM uitgevoerd.

HELP: Geen probleem. OUD-ZEER.EXE wordt geleidelijk wel

door LIEFDE gewist uit uw huidige besturingssysteem. Het kan zijn

dat het in het geheugen aanwezig blijft, maar dan laat het andere

programma's ongemoeid. LAGE-ZELFWAARDERING.EXE wordt

op den duur wel door een module van LIEFDE overschreven die

HOGE-ZELFWAARDERING.EXE heet. Maar WROK.EXE en

WREVEL.COM moet u wel helemaal afsluiten. Door deze

programma's kan LIEFDE niet goed worden geïnstalleerd. Kunt u

deze afsluiten, mevrouw?

KLANT: lk weet niet hoe dat moet. Kunt u me daarbij helpen?

HELP: Met genoegen. Ga naar uw startmenu en klik op

VERGEVING.EXE. Doe dat net zolang tot WROK.EXE

enWREVEL.COM helemaal zijn gewist.

KLANT: O.K., dat is gebeurd. Nu is LIEFDE vanzelf gestart. Is dat

normaal?

HELP: Ja hoor. U moet nu een melding krijgen dat het opnieuw

wordt geïnstalleerd voor de levensduur van uw HART. Krijgt u die

melding?

KLANT: Ja, die zie ik. Is LIEFDE nu helemaal geïnstalleerd?

HELP: Ja, maar denk eraan dat u nu alleen nog maar de

basisprogramma's heeft. U moet de andere HARTEN aansluiten

voor de programma-uitbreidingen.

KLANT: Oei. lk krijg al een foutmelding. Wat moet ik nu doen?

HELP: Welke foutmelding?

KLANT: Er staat "FOUT 412 - PROGRAMMA WORDT NIET

UITGEVOERD OP INTERNE COMPONENTEN." Wat wil dat

zeggen?

HELP: Geen zorgen, mevrouw. Dat is een probleem dat wel vaker

voorkomt. Het wil zeggen dat LIEFDE is ingesteld om op externe

HARTEN te worden uitgevoerd, maar dat het nog niet op uw eigen

HART draait. Het ligt nogal ingewikkeld, maar in lekentermen wil

het zeggen dat u pas aan "LIEFDE" voor anderen toekomt als u

eerst "LIEFDE" voor uw eigen computer draait.

KLANT: Wat moet ik dan doen?

HELP: Kunt u de directory "ZELFAANVAARDING" openen?

KLANT: Ja, die heb ik.

HELP: Mooi zo. U wordt er echt goed in.

KLANT: Dank u.

HELP: Graag gedaan. Klik op de volgende bestanden en kopieer

die naar de directory "MIJN-HART": VERGEEF-JE-ZELF.DOC,

KEN-JE-WAARDE.TXT en ERKEN-JE BEPERKINGEN.DOC. De

computer zal alle bestanden overschrijven die problemen geven en

programma's met fouten verbeteren. U moet ook OVERDREVEN-

ZELFKRITIEK.EXE uit alle directory's wissen en dan de prullenbak

leegmaken zodat u zeker weet dat het programma voorgoed

verdwenen is en nooit meer terug kan komen.

KLANT: Zo, da 's gebeurd. Hela! Mijn HART loopt vol met nieuwe

bestanden. GLIMLACH.MPG draait nu op mijn beeldscherm en

geeft aan dat VREDE.COM en TEVREDENHEID.COM in mijn

HART worden overschreven. Is dat normaal?

HELP: Dat gebeurt wel eens, ja. Voor sommigen duurt het een

tijdje, maar op den duur worden alle programma's geladen. Maar,

alles op zijn tijd. Dus LIEFDE is nu geïnstalleerd en wordt

uitgevoerd. Vanaf nu moet u het allemaal zelf aankunnen. lk heb

nog één ding voordat ik ophang

KLANT: Ja?

HELP: LIEFDE is een gratis programma. Zorg ervoor dat u het

programma en de modules ervan geeft aan iedereen die u maar

tegenkomt. Die geven het dan weer aan anderen en van hen krijgt

u dan weer soortgelijke andere mooie modules.

KLANT: Dat zal ik doen. Bedankt voor uw hulp. Hoe heet u

trouwens?

HELP: Noem me maar de Goddelijke Cardioloog, maar ik sta ook

bekend als De Grote Heelmeester, maar de meeste mensen

noemen me gewoon God. Men vindt dat een jaarlijkse controle

voldoende is voor een gezond hart, maar de fabrikant (lk dus)

beveelt een dagelijkse onderhoudsbeurt aan, wil men optimaal

functioneren. Anders gezegd, blijf contact houden...

 

 

 

deBron Apr 7 '19

Nadenkertjes

 

*De Bijbel is niet gegeven om ons meer kennis te geven, maar

om levens te veranderen.

 

*Zonder God leven betekent: zonder hoop sterven.

 

*Ga de dag niet tegemoet, voordat je God hebt ontmoet.

 

*De mens heeft geen licht in zichzelf. In Christus alleen, kan de

mens het licht zien, want Hij is het enigste ware licht in de

wereld.

 

 

deBron Apr 7 '19

Ziende op Jezus...zolang we nog op de aarde

zijn, moeten we op de Heere Jezus zien van

ogenblik tot ogenblik. Zien op Hem zonder ons

te laten afleiden door herinneringen aan een

verleden dat we achter ons moesten laten, noch

de bezorgdheid over een toekomst. We zien uit

naar dat moment dat Hij Gods kinderen beloofd

heeft; "Ik kom spoedig", en daar mogen wij

op hopen en die belofte verwachten.

 

deBron Apr 7 '19

 

Mijn weg is voor U nooit verborgen.

U neemt mijn hand, U leid mijn voet.

En dwars door alle moeite en zorgen,

Houd U mij vast, maakt U het goed

 

Joke van Sliedrecht

deBron Apr 7 '19

De klok die stilstond

 

Iemand bezat eens een grote, mooie wandklok. Op een

dag bleef de klok ineens stilstaan, zodat de eigenaar

niet meer kon zien hoe laat het was. 'Wat jammer', zei

hij bij zichzelf, 'nu moet die klok maar naar de

klokkenmaker. Dan ben ik hem een poosje kwijt. Maar

ik hoef toch zeker niet dat hele ding mee te nemen? Het

zijn alleen de wijzers die niet meer draaien. Weet je

wat? Ik haal de wijzers eraf en dan breng ik die naar

de klokkenmaker.'

Zo gezegd zo gedaan. Hij nam de wijzers van de klok,

pakte ze in een papiertje en bracht ze naar de klok-

kenmaker. Hij zei tegen de klokkenmaker: 'De wijzers

van mijn klok doen het niet meer, wilt u ze even ma-

ken?' 'Meneer, heeft u de klok zelf niet mee gebracht?

Met de wijzers alleen kan ik niets beginnen. Ik moet

de héle klok hebben!

'Nee, die breng ik u niet! U wilt alleen de reparatie

maar duurder maken, daarom wilt u de klok hebben!'

en hij liep boos de winkel uit.

 

Vind je dat geen rare man? Iedereen weet toch dat als

de wijzers van een klok het niet meer doen, dat dan de

klok van binnen kapot is? Oh ja?

 

Als jij verkeerde dingen doet, dan is er iets van binnen

niet in orde. Dan is ons hart niet in orde. Dat moet ook

iedereen weten, maar veel mensen weten dat niet.

Als je hart niet in orde is, ga dan naar Jezus. Hij heeft

gezegd dat wij Hem moeten vragen om in ons hart te

komen. Als wij dan naar Hem toegaan, dan zal Hij in ons

hart gaan werken.

 

deBron Apr 7 '19

Een liedje van de wind

 

Als de wind waait uit het westen,

en ze iemand steeds maar pesten.

Sta dan stevig en zeg: nee!

Wees jezelf en waai niet mee.

 

Als de wind waait uit het noorden

met gescheld en harde woorden

Doe niet mee met dat gekrijs.

Praat maar op je eigen wijs.

 

Als de wind waait uit het oosten

en ze zeggen: iemand troosten.

Da's niet stoer, da's niet in tel,

wees dan wijs en doe het wel.

 

Als de wind waait uit het zuiden,

luister dan naar de geluiden

van je hart, want in dat zwijgen

hoor je soms de stem van God, die jou kent

en zegt: "Blijf jij maar wie je bent".

 

 

Uit: Het begon met licht.

 

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    22 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17