Loading...

Kleine en grote dwaalleren om Gods Woord te ontkrachten. - Samen in de naam van Jezus

Gemaakt: Aug 19 '13 Administrator: DeHoeksteen

'Samen, in de naam van Jezus', is ook de titel van een lied.

Samen Jezus grootmaken, samen elkaar bemoedigen, samen delen, de grote liefde Gods in Jezus Christus.

 

Heeft u een mooie gedicht, fijne bemoedigende Bijbeltekst, een lied, of iets als bemoediging om te delen met anderen, wees van harte welkom op deze groep.

DeHoeksteen Okt 18 '13

Hier wil ik allerlei dwaalleren, van klein naar groot ontrafelen. Dit wil ik alleen vanuit de Bijbel doen, en met hulp van de Heilige Geest. Tenslotte geeft Gods Woord zelf de antwoorden.

 

Zelfs een 'kleine' dwaalleer, zoals men het zou zien, holt wel Gods Woorden uit. Zijn macht en grootheid, Zijn Woorden worden dan niet geloofd. Zijn wonderen, Zijn beloften, alles van God de Vader, en Christus Jezus, worden, beetje bij beetje afgebroken.

 

Laat je altijd leiden door God de Vader en Jezus Christus door de Heilige Geest.

 

DeHoeksteen Okt 22 '13

Het Volk Israël door de zee...Exodus 14:21-22

 

Exodus 14, waar we het geweldige wonder kunnen lezen dat het volk Israël door de Schelfzee, trokken. Ook wordt het wel de Rode zee of Rietzee genoemd.

Waar zou hier nu een dwaalleer in zitten?? Zoals de Bijbel het weergeeft, mogen wij deze indrukwekkende gebeurtenis volledig als waarheid zien.      

Het probleem waar ik vooral mee zit, is, dat ik vaak lees dat zelfs 'gelovigen', dit grote wonder niet naar waarheid willen of kunnen geloven. Ik heb al een aantal verschillende uitleggingen gelezen, over deze teksten.

Het komt hier op neer, dat men er van uit gaat dat door een natuurverschijnsel, dat gedeelte van de Schelfzee doorwaadbaar is. Modderig en vochtig, maar dat men daar kan oversteken. Of dergelijke vergelijkbare fantasieën.

 Maar is dat de waarheid?? Zullen we de Bijbel zelf laten spreken??

 Exodus 14 : 21-22, ‘Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de HEERE liet de zee die hele nacht wegvloeien door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur’.

Als we dit zo lezen, is het God zelf die ervoor zorgt dat het water wegvloeide. Die hele nacht gebruikte God een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog, en het water werd doormidden gespleten. Kunnen wij ons dat voorstellen?? Dat het water doormidden werd gespleten. Het werd droog. Niet zoals men beweerd, modderig of zompig, néé gewoon droog. Wat mij altijd weer fascineert is het laatste zinnetje. Het water was voor hen aan hun rechter- en linkerhand een muur’. Werkelijk een muur van water. Wat moet dat toch een onvoorstelbare ervaring geweest zijn voor het volk Israël. Midden in zee als op het droge. Ze waren zo angstig, en bang. Achter hen het krijgsgewoel van de Egyptenaren en vóór hen de watermassa van de zee. En dan laat God Zijn kracht en almacht zien. Muren van water links en rechts van je. Om als volk, zo veilig te kunnen oversteken.

Zou er voor God iets onmogelijk zijn. Hij die alles heeft gemaakt. Zou het voor God de Almachtige te veel geweest zijn om een zee te splijten?? Om een heel volk veilig naar de overkant te leiden. HIJ die het hele universum heeft gemaakt??

Daarom vind ik het een dwaalleer, om niet Gods macht en wonder daar in te zien. Als men daar een andere uitleg aan geeft, worden juist Gods woorden, maar ook Zijn wonderen teniet gedaan. En is het een dwaalleer.

Esther 

 

 

 

 

 

 

Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Nov 4 '13
Siska Okt 26 '13
Mooie, duidelijke uitleg, dankjewel Esther, lieve groet Siska
DeHoeksteen Jul 15 '14

De vorst van Tyrus...uit Ezechiël 28 : 12-19,...wie is dat nu werkelijk??Als wij deze teksten lezen, krijgen wij bijna altijd te horen dat het hier om satan de duivel gaat. Hier is de link, zodat ieder dit zelf kan lezen,

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ez+28%2C11-19&id47=1&l=nl&set=10&pos=0 


Nu komen we dus bij het probleem...is dit een waarheid of is dit een dwaalleer??


Ik weet uit eigen ervaring, dat velen zelf niet toetsen of het wel klopt. Men hoort het van de dominee, of men hoort het van de één of andere  uitlegger, misschien leest men het in één of ander ‘christelijk’ boek. Of vanuit  een kerkelijke/evangelische richting waar iemand bij zit, wordt het geleerd.


Maar men onderzoekt vaak zelf niet, of het eigenlijk wel klopt.

Ontzettend veel gelovigen gaan er van uit dat de vorst van Tyrus, satan de duivel is.

Het is niet zo verwonderlijk, dat men zo iets al gauw denkt, als wij het klaaglied lezen. Daar lezen we over een cherub, over de hof van Eden, en meer van dat soort uitspraken.

Maar...het is God zelf die het laat opschrijven door Ezechiël. God gebruikt veel zinnebeeldige beelden.Eén klein voorbeeld wil ik graag geven, zo even tussendoor.  Dat vinden we in Ezechiël  31 :1-18. daar lezen we over de waarschuwing aan de Egyptische farao, met als voorbeeld het Assyrische rijk. Daar wordt het rijk vergeleken met een grote boom. Dan lezen we in de verzen 8-9 uitspraken als..."De ceders in de hof van God evenaarden hem niet.  De cipressen waren niet te vergelijken met zijn takken.  De platanen waren niet als zijn twijgen.  Geen enkele boom in de hof van God was met hem  te vergelijken in zijn schoonheid.  Ik had hem zo mooi gemaakt met zijn vele takken,  dat alle bomen van Eden hem benijdden,  daar in de hof van God".

Hier komen we het ook tegen, over Gods hof...of Eden.

Dan gaat het er om...is dit zinnebeeldig, of werkelijkheid. Natuurlijk zijn de bomen in Eden niet jaloers, of benijden hem. Dat is allemaal zinnebeeldig.

Hier is de link, zo dat ieder het zelf kan lezen;  http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Ez+31%2C1-18&id47=1&l=nl&set=10&pos=0 


Bovenstaand heb ik als een voorbeeld neergezet. En zo, is het ook met het klaaglied over de vorst van Tyrus.

Maar...we gaan nu verder met 'de vorst van Tyrus', wat zegt de Bijbel er zelf verder over, als alleen het klaaglied.

Die geschiedenis van de vorst van Tyrus, omvat een paar hoofdstukken meer, als alleen maar de nadruk, over het klaaglied, die door velen alleen maar wordt gebruikt. 


Waar zou hier nu een dwaalleer inzitten?? Zullen we gewoon de Bijbel zelf antwoord laten geven??


Dan gaan we beginnen bij Ezechiël 26, waar we in dit hoofdstuk kunnen lezen over Gods gramschap aangaande de vorst van Tyrus.

In vers 2 lezen we één van de redenen van Gods boosheid, er is nog een reden van Gods gramschap. Wat we verder op in deze geschiedenis kunnen lezen. Maar in vers 2 kunnen we lezen"

Mensenkind, omdat Tyrus van Jeruzalem gezegd heeft: Haha! Ze is verbroken, de poort van de volken! Haar macht is op mij overgegaan. Ik zal vol worden, de stad is verwoest..." ,

 De vorst van Tyrus bespotte de val van Jeruzalem. 

Het gaat om de val van Jeruzalem, door Nebukadnezar, door het Babylonische rijk, de Chaldeeën, ten tijde dat het volk Israël in ballingschap ging.


Laten we niet vergeten dat juist al die landen rondom Israël, door bespotting of anderszins negativiteit tegen het volk, bestraft werden door God.

Dat kunnen we allemaal lezen in de hoofdstukken 25 tot 32 in het Bijbelboek Ezechiël.


We gaan nu weer verder met Tyrus.

Dan kunnen we verder lezen wat God laat gebeuren met de stad en de vorst van Tyrus, in hoofdstuk 26.

Ze zullen verwoest worden door Nebukadnezar, vers 7. Daar staat duidelijk beschreven over de ondergang van het rijk van Tyrus. En hoe God dat laat gebeuren.


Als we verder naar hoofdstuk 27 gaan, lezen we heel uitgebreid, over de immense grote handel die de vorst van Tyrus onderhield met allerlei volken. We lezen ook over welke handel, en met welke volken, allerlei kostbaarheden, zodat de vorst van Tyrus steeds rijker en rijker werd. Waardoor deze vorst hoogmoedig werd. In die mate zó erg...dat hij zich gelijkstelde als een God.

Ook lezen we in dit hoofdstuk, dat op het moment van de val van Tyrus, veel van zijn scheepslieden verdwijnen in het ‘hart van de zee’,  wat te lezen is invers 27. De verdere verzen vanaf 28 tot 36 geven een beeld hoe het er verder aan toe ging. Totale verwoesting.


Wij gaan nu naar hoofdstuk 28, waar ook het bekende klaaglied te lezen is. Ook kunnen we lezen in vers 18 over de oneerlijke handel "...Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden door uw oneerlijke handel ...'Maar…voor dat we lezen over het klaaglied, in het zelfde hoofdstuk, lezen wij twee heel opmerkelijke teksten. Die een heel andere kijk op alles brengen.

Ezechiël 28 vers 1-2, “

Het woord van de HEERE kwam tot mij:

Mensenkind, zeg tegen de vorst van Tyrus: Zo zegt de Heere HEERE: Omdat uw hart hoogmoedig is geworden en u zegt: Ik ben God, ik zit op de zetel van God in het hart van de zeeën – terwijl u een mens bent en geen God– geeft u uw hart uit voor het hart van God”.


In vers 9 lezen we, “

Zult u werkelijk in de tegenwoordigheid van uw moordenaar blijven zeggen: Ik ben God, terwijl u een mens bent en geen God, en u zich in de macht bevindt van hem die u verslaat?


Tot twee maal toe, kunnen we lezen dat het om een mens gaat. Een mens…waarvan zijn hart erg hoogmoedig is geworden, en zichzelf God noemt.

God tolereert het niet dat een mens, door hoogmoed, zichzelf God noemt.  Er is maar één ware, echte levende God. Genoeg reden voor gramschap.


Dan komen we bij de vraag…is de vorst van Tyrus…satan de duivel??? Of…gaat het hier om een menselijke vorst???

Zou de duivel nou werkelijk verslagen worden door Nebukadnezar?? Zoals we lezen in het hoofdstuk 26 vers 7. Ook lezen we tot twee maal toe, dat de vorst van Tyrus een mens is!!! Wijst dat op de duivel??? Natuurlijk niet…de duivel is geen mens.


Zoals ieder zelf heeft kunnen lezen, gaat het om een menselijke vorst…de vorst van Tyrus. Deze vorst staat in het zelfde rijtje van vorsten, waar Ezechiël over moest profeteren. Ammon, Moab, Edom, Filistijnen, Kretenzers, vorst van Tyrus,  Sidon en de farao van Egypte.  Ezechiël moest het oordeel over hen allen profeteren.


En daarom is het een grote dwaalleer. Als men sommige delen of losse teksten uit de Bijbel gaat isoleren, kan men er een nieuwe en grote dwaalleer van maken.

Wij worden niet voor niets ontzettend veel gewaarschuwd in de Bijbel voor dwaalleren of dwaalleraren. Het hele Nieuwe Testament staat er vol mee. Beginnende bij de Heere Jezus zelf.


Alles wat ons wordt geleerd…door mensen, toets te alle tijden…of de boodschap die gegeven wordt ook werkelijk waar is.


En toets samen met Jezus door de Heilige Geest.


Esther


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dit forum bericht wordt bewerkt door DeHoeksteen Sep 22 '14
Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17