Loading...

Gemeenteblad februari 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Mar 17 '19

Beste mensen,

 

We zijn al weer vergevorderd in 2012 als u dit leest, de tijd

vliegt wel eens zeggen we, maar zo zitten we tegen de winter

aan te kijken en we zijn al weer aardig op weg naar de lente,

alhoewel we nog wel winter kunnen krijgen. Feestdagen zijn

weer achter de rug met mooie diensten.

Opvallend dat juist die dagen zoveel mensen wel naar de kerk

gaan en anders niet. Hopelijk hebben mensen toch enige

bemoediging in een van deze diensten gevonden, want daar

gaat het tenslotte om. Niet om een volle kerk te hebben (zou

mooi zijn!), maar om mensen te bemoedigen en van de Here

Jezus te vertellen.

lk zag op TV een jonge Amerikaanse dominee die in de

voetsporen van zijn vader trad als dominee. Z'n vader was

voorganger van een grote kerk met meer dan 3000

zitplaatsen en algemeen werd aangenomen dat hij wel de

opvolger van z'n vader zou worden, maar nee, hij wilde zelf

een grote gemeente beginnen en niet op het succes van z'n

vader bouwen. De discussie of het inderdaad het succes van

z'n vader was laat ik even in het midden. Maar hij vond een

gemeente van 20-30 man, en werd daar voorganger.

Nadat hij daar een aantal keren gepreekt had was het aantal

gezakt tot 2 !!!!!!!! En hij vroeg zich af wat er fout gegaan

was. De Heer sprak tot z’n hart: "lk wil niet dat je gaat voor

succes, maar dat je jezelf dienstbaar opstelt."

Dat was even schrikken, je dienstbaar opstellen om succes te

hebben is nog wat anders als je dienstbaar op te stellen om je

medemens te helpen. Hij dacht dat hij het goed deed, maar hij

begreep wat de Heer tegen hem wilde zeggen.

Om een lang verhaal kort te maken; hij ontdekte dat de

drankwinkels 24 uur per dag open waren, de pooiers waren

24 uur per dag actief, mensen die achter weggelopen meisjes

van huis aan zaten om ze in de porno te krijgen waren 24 uur

per dag actief, bars en bordelen waren 24 uur actief enz.

En de kerk?? De kerk was maar een aantal uren in de week

bereikbaar..... wat een strijd! Die moest je wel verliezen.

Toen hij dit ontdekte en tot zich door had laten dringen,

(onder invloed van de heilige Geest!) ging hij anders te werk,

hij wilde dienstbaar zijn (en niet in de 1e plaats succes

hebben!) en opende een opvanghuis, 24 x 7 open, geen

spreekuur, 24 uur per dag spreekuur.

Z'n gemeente groeide van bijna niets naar 600 man in 6

maanden, Wouw!! dat was wat. Meer mensen die ook mee

gingen werken in het opvangtehuis, verdere uitbreiding want

de nood was groot.

 

Het zette me aan het denken toen ik dit hoorde. Eigenlijk zo

logisch en vanzelfsprekend en een ieder zal dat beamen, maar

wat doen wij er zelf aan? Dat heb ik me ook afgevraagd en ik

weet ook zo niet hoe ik dat zou moeten aanpakken, het lijkt

wel alsof in Amerika de dingen toch anders gaan, (wij horen

ook alleen de succes story's en niet wat mislukt is, dat weet ik

wel!) maar dan nog, ook dat zijn mensen zoals wij, al

reageren ze misschien anders als wij, of wij reageren anders

als zij, kan je ook zeggen.

In ieder geval iets om over na te denken bij het begin van dit

nieuwe jaar (het is 10-01-2012 als ik dit schrijf) ik heb ook niet

het idee dat we de boel wel eens even snel kunnen

rechtzetten.

Maar het zou ons op z'n minst tot denken kunnen zetten;

"Waar liggen onze prioriteiten?"

Laten we in onze gebeden de Heer vragen: Wat wilt u dat ik

doe? Een volle kerk is niet ons probleem! ons probleem is:

Willen we ons beschikbaar stellen voor Hem?

"Laat Hem besturen waken, t's wijsheid wat Hij doet!"

 

Gods onmisbare zegen toegewenst.

Met vr. groet, P.K.

 

deBron Mar 17 '19

U bent alles wat ik ooit zou willen zijn

 

Heer, ik wil U danken, voor Uw handen die mij dragen.

Heer, ik wil U danken, voor Uw ogen die mij zien.

Heer, ik wil U danken, voor Uw oneindige genade.

En ik besef te weinig, dat ik dat niet verdien.

Ik heb spijt van die momenten, dat ik U vergeet.

Maar dwars door alles heen, Heer,

Wil ik zo graag dat U dit weet.

 

U bent alles wat ik ooit zou willen zijn.

U bent mijn eindeloos streven,

de passie van mijn leven. U bent de sterke arm,

in mijn moment van pijn. De diepste liefde die ik voel,

U bent mijn weg, U bent mijn doel.

U bent alles, wat ik ooit zou willen zijn.

 

Heer, ik kan niet zeggen, dat ik altijd trouw aan U ben.

En ik moet bekennen, soms voelt U zo ver weg.

Heer ik wil belijden, dat ik zo vaak gefaald heb.

Maar ondanks al mijn fouten, bent U er, die mij kent.

Ik heb spijt van die momenten, dat ik U vergeet.

Maar dwars door alles heen Heer, wil ik zo graag

dat U dit weet.

 

 

U bent alles wat ik ooit zou willen zijn.

U bent mijn eindeloos streven,

de passie van mijn leven. U bent de sterke arm,

in mijn moment van pijn. De diepste liefde die ik voel,

U bent mijn weg, U bent mijn doel.

U bent alles, wat ik ooit zou willen zijn.

 

Ik wil meer van U, Ik verlang naar meer van U.

Laat me zijn, zoals U bent, opdat men U, in mij herkent.

 

Jezus, U bent alles wat ik ooit zou willen zijn.

U bent mijn eindeloos streven,

de passie van mijn leven. U bent de sterke arm,

in mijn moment van pijn. De diepste liefde die ik voel,

U bent mijn weg, U bent mijn doel.

U bent alles wat ik ooit zou willen zijn.

 

 

deBron Mar 17 '19

Adres onbekend

 

Het was in een dichtbevolkte straat van een grote stad.

Een nog jonge postbode zocht een zekere meneer Z.

Het huisnummer was echter onleesbaar geworden en tot

tweemaal toe had hij al ergens aangebeld om te vragen

of meneer Z misschien op dat adres woonde.

Nu belde hij aan op het derde adres. Als een mevrouw

de deur opent vraagt hij : "Woont hier misschien

meneer Z. "Zeker", zegt die mevrouw, "'hij woonde

hier maar hij is vertrokken."

En... vraagt de postbode: "Ook een adres achtergelaten?”

Dan bemoeit ook een andere buurvrouw zich er mee en

die zegt: "Overleden en begraven!"

"Ja", zegt ook de eerste "overleden en begraven, adres

onbekend."

De postbode pakt z'n pen en schrijft zonder verder na te

denken achter op de enveloppe ; "Overleden en

begraven, geen adres achtergelaten."

Als de brief onbestelbaar terug komt op het postkantoor

en in handen komt van een hogere ambtenaar, dan

vraagt die de jonge postbode : "Zou jij dan wel een

adres hebben achtergelaten wanneer je gestorven en

begraven was?"

Eerst begreep de jonge postbode niet wat er vreemd aan

was wat hij gedaan had.

 

Later thuis, toen hij er nog eens over nadacht en vooral

toen hij in bed lag, kwam steeds de vraag bij hem boven,

 

"En ik dan, als ik gestorven ben, laat ik dan een adres

achter?

Zouden mijn nabestaanden weten waar ik ben?

Wat is mijn adres voor de toekomst?"

Hij moet lang nadenken en na een innerlijke strijd

toegeven, dat ook hij niet kon zeggen ; "daar zal ik zijn

als ik gestorven ben."

Dan vouwt hij zijn handen en vraagt:

"Heer, U weet het, helpt U mij."

Hoe lang hij gebeden had wist hij niet meer maar ineens

was het als hoorde hij een stem die zei : "Waar IK ben,

daar zal Mijn dienaar zijn."

Op dat ogenblik voelde hij zich rustig worden en een

diepe vrede daalde in hem.

 

Toen hij de volgende morgen op het postkantoor kwam

en die andere ambtenaar tegen het lijf liep zei hij:

"Nu weet ik wat je gisteren bedoelde en nu weet ik ook

mijn toekomstig adres als ik gestorven en begraven

ben. "

"Waar mag dat dan wel zijn?" vroeg de ander.

"Bij Jezus". Hij zei tegen mij : "Waar lk ben daar zal ook

Mijn dienaar zijn."

 

Wat is uw toekomstig adres?

 

deBron Mar 17 '19


  

"Ik ga heen om u plaats te bereiden; en

wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik

weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt,

waar ik ben".  Johannes 14 : 3

 


deBron Mar 17 '19

LIEFDE

 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in

Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

 

Ware liefde kan nooit onopgemerkt blijven. Echte liefde

verlangt ernaar zich te uiten. Echte liefde gebruikt woorden,

maar kan zich niet echt uitdrukken in de woorden van de

menselijke taal. Echte liefde toont zichzelf in daden. En die

echte liefde drukt zich uit door onvoorwaardelijk te geven. Die

liefde vindt het niet erg zichzelf weg te cijferen voor de ander.

Deze liefde verheugd zich daarin! Deze grenzeloze liefde zal

nooit iets geven wat haar niets kost. lk heb het over een hele

bijzondere liefde. Deze liefde is uitgegoten als een offer aan

het kruis om de verloren mensheid te redden. Dit offer ging

gepaard met pijn, tranen en het kostbare bloed van een Mens

die nooit gezondigd had: Jezus Christus, Gods Zoon. Deze

liefde, die gegeven is door de levende God, de Schepper van

hemel en aarde, wil Hij in het hart van een ieder uitgieten,

zodat wij anderen met Zijn liefde kunnen liefhebben. Omdat

God liefde is, kan Hij niet alleen over die liefde praten zoals

zovele mensen doen; God toont Zijn liefde door Zijn

handelingen. Vaak zien wij echter die liefde niet. Neem

bijvoorbeeld een liefdevolle christelijke opvoeding. Je hebt

veel reden om God daarvoor te danken. Je kunt Gods liefde

ook zien in de Tien Geboden die Hij ons heeft gegeven. Die

geboden vertellen ons dat we het meest gelukkig zijn als wij

ons daaraan houden. Wij kunnen Gods liefde ook zien in Zijn

dagelijkse voorzieningen. Is het niet door Gods genade dat je

elke dag wakker mag worden, dat je niet ziek bent of dat je

niet reeds in het graf ligt? Als je dat ziet, dan dank je God voor

elke boterham die je eet, voor elke ademhaling. Hierin is de

liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn

eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij

zouden leven door Hem.( 1 Johannes 4:9). Dit is het ultieme

bewijs van Gods liefde.

 

David Maasbach

 

 

 

deBron Mar 17 '19

Indien ik je dragen kon over de diepe grachten

van je gesukkel en je angsten heen

dan droeg ik je

uren en dagen lang.

 

Indien ik de woorden kende

om antwoord te geven op je duizend vragen

over het leven, over jezelf,

over liefhebben en gelukkig worden,

dan praatte ik met je

uren en dagen lang.

 

Indien ik de vrede in je hart kon planten

door geduldig te wachten en te hopen

tot het zaad van vrede in je openbrak,

dan wachtte ik

uren en dagen lang.

 

Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart

aan onmacht, ontevredenheid en onverwerkt verdriet,

dan bleef ik naast je staan

uren en dagen lang.

 

Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij

en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel

ik ben maar een vriend op je weg

al uren en dagen lang.

 

En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:

je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen

als je een vriend hebt

voor uren en dagen lang

 

 

Marcel Weemaes

 

 

Waar niemand met je mee kan gaan,

houd één vriend je hand omvat.

 

 

deBron Mar 17 '19

Door het Woord...

 

Hoe kunnen wij groeien? Velen denken dat wij door ervaring

groeien, en dat is ook zo, maar het is beter te antwoorden:

'door het Woord’. Vergeet niet dat het Gods Geest is die het

Woord levend voor ons maakt.

De Geest is het, die levend maakt... de woorden, die lk tot u

gesproken heb, zijn geest en zijn leven.   Johannes 6:63

 

Heer, als ik aan de afgelopen maanden denk, moet ik belijden

dat er niet veel groei was. Vul mij met uw Heilige Geest, opdat

uw Woord meer voor mij gaat leven en ik alles wat ik

meemaak, zal zien als uw training.

 

deBron Mar 17 '19

Vertrouwen op wie wij zijn in Christus.

 

Elk onderdeel van de vrucht van de Geest is

bij iedere gelovige in Jezus Christus

constant aanwezig! Wat voor nood je ook heb,

of in bent, de voorziening die God heeft is

zo enorm veel groter!

Als je de blijdschap kwijtraakt, is dat een

teken, een signaal dat je focus niet op God

en de Geest is. Meer is het niet. Mijn

emoties zijn een signaal waar ik sta, in de

Geest of het vlees.

Rom: 8:5-6 zegt 'dat leven in het vlees is

denken in het vlees en leven door de Geest is

denken in de Geest'. Dus je denken bepaald in

welke staat je bent. Merk je dat je in het

vlees denkt met iets wat niet goed is, moet

je beseffen wat je denkt en dat meteen

meenemen in gebed. Breng zulke gedachten

meteen bij Jezus, want met Jezus erbij hoeven

wij die strijd niet alleen te voeren, ook

onze gedachten worden dan bewaard bij Hem.

Dan kan Jezus ons weer reinigen van dode

gedachten met Zijn kostbare bloed. En dan

komt er weer ruimte in ons voor de vruchten

van de Geest, door en met Jezus Christus.

 

De sleutel is vaak dat wat je denkt!

Denk je vlees of Geest.

 

 

deBron Mar 17 '19

Pak de hand van de hemelse Vader vast !

 

Vogels zaaien niet, ze zullen nooit oogsten

Nee, het is jullie hemelse Vader die ze voedt

zie hen krachtig vliegen, in de volle avondgloed

Zijn jullie voor God niet veel meer waard

dan de vogels in de lucht en in de landen

Hij geeft je eten drinken, Hij bewaart

jouw leven in zijn ontfermende handen.

 

Een lelie in het veld , gehuld in zoveel luister,

geschapen door Gods sterke hand

Uitgegroeid in ware schoonheid, daar door hem gepland.

Zelfs Salomo was in zijn mooiste gewaad

niet zo zuiver schoon als die lelie in het veld

Als God in zorg om een bloem opgaat

hoeveel te meer aan jou, die zoveel meer voor Hem telt?

 

Dus maak je geen zorgen, vertrouw op God!

Hij die je voorziet in drinken en eten

geeft  je kleding en kracht, Hij is je niet vergeten

Want niemand leeft langer door zich zorgen te maken

De hemelse Vader geeft wat je nodig hebt

Laat zijn liefde tot je komen, je hart raken

want Gods hand is het die vrede schept

 

Zoek eerst het koninkrijk van God, zijn gerechtigheid

Al het andere zal je ontvangen bovendien

Hou je hoofd omhoog, je mag naar Hem opzien

Je hoeft niet meer te leven in de zorgen

want elke dag heeft zijn eigen last

Denk nog niet aan de dag van morgen.

Pak die sterke hand van je Hemelse Vader vast.

 

 

Joanne Brinkman

 

deBron Mar 17 '19

Ook de kleine dingen…

 

De tuinen, de perken bewijzen Gods werken.

De roos, in haar uitbundigheid, is teken van Zijn kundigheid.

De bomen, de bloemen, de bijen die zoemen, de eenden

die kwaken, zij prijzen hun Maker.

De lammetjes springen, de vogels bezingen van louter genot

de schepping van God.

Of zie eens de hyacint, die in het bollenveld een plekje vindt!

 

Maar… kijk ook eens naar de kleine dingen, die zich niet zo naar voren dringen:

Zie eens die vieze vuilnishoop, waar bloemenzaad naar binnen kroop,

dat door de wind werd weggeblazen. Je kunt je zelfs daar blij verbazen,

wanneer de bloemen welig tieren en heel de vuilnishoop versieren!

 

Wie het kleine wonder leert waarderen, gaat héél bewust Gods schepping eren!

 

 

Jelly Verwaal

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    Gisteren, 00:07

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17