Loading...

Gemeenteblad december 2011- januari 2012 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Mar 10 '19

Beste mensen,

 

De maand december staat bol van de vele feestdagen

en veel mensen kijken er naar uit en verheugen zich er

op. Aan de andere kant veel alleenstaanden vinden de

maand december nu juist de vervelendste maand. Veel

alleen en ook extra geconfronteerd met het alleen zijn.

Maar het is en blijft de maand waarin wij naast

Sinterklaas en Oud en Nieuw ook Kerst vieren.

Kerst het feest van het licht, het Licht wat in de wereld

gekomen is om de duisternis te verdrijven.

lk denk wel eens aan een anekdote die ik eens

hoorde: Bij de geboorte van Jezus waren er herders in

het veld die als eerste van de geboorte van Jezus

hoorde. Ze lieten hun kudde achter en gingen naar

Bethlehem om het kindje Jezus te zien. Dit verhaal

vertelde een oude man aan zijn kleinkinderen; "We

waren in het veld en plotseling waren daar engelen, die

ons vertelde dat Christus de Heere geboren was in

Bethlehem, in de stad van David." We konden het

kindje herkennen gewikkeld in doeken en liggende in

een kribbe. "Laten we naar dit kindje gaan kijken"

zeiden mijn collega's, vertelde de oude man aan z'n

kleinkinderen. "En ze zijn allemaal naar Bethlehem

gegaan om te zien wat er gebeurd was, behalve ik!"

"Maar opa, u kijkt altijd zo verdrietig als u dit verhaal

verteld", zeiden z'n kleinkinderen. "Ja", zei hij, "dat klopt,

ik vond het zo'n onzin, maar ik heb er nu zo'n spijt

van dat ik niet mee naar Bethlehem gegaan ben om

het Kindje te zien en te aanbidden en nu is het te laat!

Had ik maar gewoon meegegaan!"

 

Tot zover dit verhaal. Er staat eigenlijk één onjuistheid

in.......? Nu is het te laat! Mensen voor u en voor mij,

het is NOOIT te laat voor Jezus. Al hebben we ons hele

leven het geloof maar een zweverig gedoe gevonden

wat nergens op sloeg, al komen we er in onze laatste

levens jaren achter dat het echt is en niet zweverig,

dan is het nog nooit te laat, we kunnen altijd nog zeggen:

 "Jezus, hier ben ik, ik heb nooit veel met U te maken

willen hebben, dat hele zweverige gedoe, maar ik heb

ontdekt dat ik U nodig heb, kom in mijn leven!" En Hij

zal ook in uw leven komen, zoals Hij al in het leven van

zovele andere mensen is gekomen!

Het is nooit te laat, er zijn kansen te over. Het lied

zegt het niet voor niets: "Grijp toch de kansen door

God u gegeven!" laat u nooit het zelfde verhaal als die

oude hoeven te vertellen, dat het nu te laat is, maar

vertel ; "lk ben ook naar Jezus toegegaan om Hem te

aanbidden!" U leven zal nooit meer het zelfde zijn. Hij

zal dan ook in uw leven komen, niets zal meer hetzelfde

zijn!

 

Jezus het Licht van de wereld, heeft de duisternis

overwonnen, laten we dat vieren met Kerst en Hem

eren en loven voor wat Hij voor ons heeft gedaan.

Glorie voor Jezus!

Allen gezegende Kerstdagen gewenst.

 

Met vr. groet, P.K.

 

deBron Mar 10 '19

Rabbi en Zeepfabrikant

 

De zeepfabrikant zei tegen de rabbi: "Wat stelt

godsdienst nu eigenlijk voor? Kijk naar alle ellende

en de toestand in de wereld na duizenden jaren

godsdienst. Als godsdienst waarheid is, wat heeft het

dan te betekenen? "

 

De rabbi zei niets maar nam de zeepfabrikant mee naar

buiten. Daar liep een stel jongens, die van boven tot

beneden onder de modder zaten. Hij zei: "Kijk daar nou

eens naar. We hebben al generaties lang zeep, maar ze

zijn net zo vies als varkens. Wat heeft zeep dan voor

zin? "

 

De zeepfabrikant protesteerde: "Maar rabbi, zeep heeft

alleen maar werking als ze wordt gebruikt". "Precies”,

zei de rabbi, "en met godsdienst is het niet anders! "

deBron Mar 10 '19

Spreuken en diepe nadenkertjes

 

• De mens komt met lege handen ter wereld en als hij sterft zullen

zijn dode handen niet kunnen vasthouden wat hij meende te

bezitten. Wij kunnen alleen iets vasthouden met ons hart en het

enige dat wij daarmee kunnen vasthouden is het eeuwige leven.

Wie echter met een dood hart sterft zal daarna nooit meer het

eeuwige leven kunnen grijpen.

 

• Het is beslist niet onze taak om de wereld te verbeteren. Het is

onze taak om het evangelie te verkondigen en pas daarna zal Jezus

zelf deze wereld verbeteren. Hij zei namelijk: "Zie, Ik maak alle

dingen nieuw ". Ieder "sociaal evangelie " is daarom een list van

de satan om ons dit te doen vergeten.

 

• Onze afkomst is absoluut niet van belang, onze eeuwige

bestemming wel.

deBron Mar 10 '19

Wat is de belijdenis van uw geloof?

 

'Daar wij nu een grote Hogepriester hebben, die de hemelen is

doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis

vasthouden.' Hebreeën 4:14

 

Menigmaal krijg ik een zeer gevarieerd antwoord als ik vraag: 'Wat is de

belijdenis van uw geloof?' Of: 'Wat gelooft u?' De een zegt: 'lk ben

katholiek', de ander protestant, Jehova's getuige, heilsoldaat, of men

zegt vaak: 'lk ben niets van mijn geloof!' Ook mij wordt dat wel eens

gevraagd. Dan heb ik niet veel woorden nodig. De belijdenis van mijn

geloof is niet een kerkgemeenschap, een organisatie of een stichting,

maar een Persoon! En Zijn naam is Jezus Christus! God heeft ons verlost

door Jezus Christus, onze Heer, en Paulus zegt hier in de Hebreeënbrief

dat we ons hieraan moeten vasthouden. Waarom vasthouden? Je houd

vast aan iets wat je niet verliezen wilt. Je houdt vast, omdat het waarde

voor je heeft. Als je op reis bent, pas je goed op je camera of op je geld.

Thuis heb je sloten en beveiliging. Je wilt niet dat er iets waardevols

gestolen wordt. De Bijbel zegt dat de dief (satan) gekomen is om te

slachten, te stelen en te verdelgen, maar dat Jezus gekomen is om leven

en overvloed te geven (zie Johannes 10:10). Satan heeft menig mens

beroofd van vrede, rust, blijdschap, voorspoed, en zoals u weet zijn dit

alle waardevolle dingen! We moeten vasthouden aan:

1. De integriteit (echtheid) van de Bijbel;

2. Het werk van Christus dat Hij voor ons gedaan heeft;

3. Het feit dat Christus ons leven is.

Elke keer als we belijden dat we zwak, ellendig, ziek en onvolmaakt zijn,

verheerlijken we de duivel boven hetgeen Jezus zegt. We moeten ons

vasthouden aan de belijdenis: Jezus Christus, het levende Woord van

God. Laat het Woord — Jezus — de basis zijn van onze belijdenis. Sta op uw

rechten, die u door genade verkregen hebt. Zeg wat Paulus zegt in

Galaten 3:26: 'Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in

Christus Jezus. 'We zijn dus kinderen van God door het geloof in

Christus Jezus!

 

 

Uit: ledere dag met God 2

Door: David Maasbach

 

deBron Mar 10 '19

God bezoekt ons dikwijls, maar meestal zijn wij… niet thuis

 

 

Niet thuis? Inderdaad: wij zijn weg.

Wij zijn op zakenreis, of op vakantie, of boodschappen doen.

Wij zijn meestal zo druk met van alles en nog wat, dat we

nauwelijks thuis zijn. En als we wel thuis zijn, zijn we eigenlijk

nog steeds niet echt thuis. We kijken televisie, we laten ons

hoofd op hol jagen door allerlei dingen die onze aandacht

vragen. Echt "thuis" zijn we zelden.

Geen wonder dat God ons niet bereiken kan!

Het is alsof Hij keer op keer onze stem in de voicemail hoor:

"Op dit moment ben ik niet thuis, spreek uw boodschap in,

ik bel U dan zo spoedig mogelijk terug.

Eigenlijk zouden we elke dag minstens een half uur, zomaar

rustig uit het raam moeten staren, zonder iets om handen te

hebben: stil worden voor God, je openstellen voor Zijn stem.

Je kunt nu wel klagen over Gods afwezigheid in deze wereld,

maar wie zelf nooit thuiskomt in zijn eigen ziel, heeft geen

recht om op Gods afwezigheid te mopperen.

Wie thuis is in zijn eigen hart, weet: God bezoekt ons dikwijls.

Niet op een spectaculaire manier. Niet met ingevingen en

hemelse stemmen, maar in stilte, in de verborgen omgang, in

de intieme ontmoeting, waarvoor Zijn Geest ruimte maakt in

de diepte van ons hart.

 

 

 André Troost

 

deBron Mar 10 '19

Sterren

 

Er zijn van die mensen, die schitteren in ' t duister.

Zij schenken als sterren een boodschap vol luister.

Zij wijzen naar 't Kindje, in doeken gewonden.

En hebben 't eerst zelf in hun leven, de kribbe gevonden.

 

Zij stralen een kracht uit van vreugde en van vrede.

Vertellend dat Jezus de aard heeft betreden.

Hun ogen, zij blinken, hun woorden, zij strelen,

hun reikende handen, zij geven, zij delen.

 

Het zijn liefdevolle, eenvoudige naasten,

die telkens waar nood is, zich naarstiglijk haasten.

Als flonk 'rende sterren, gaan zij al hun wegen.

Misschien kom je straks, nog wel zo'n lichtdrager tegen!

 

 

Frits Deubel

deBron Mar 10 '19

"Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt,

en Ik zal u rust geven".  Mattheüs 11 : 28

 

deBron Mar 10 '19

God spreekt nu tot jou...

 

Laat Gods woorden diep tot je doordringen.

Hij zegt:

 

*Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven watje hart

verlangt, (PS 37:4)

 

*Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, uw

jeugd vernieuwt zich als een adelaar. (Ps 103:5)

 

*Wie bij U hun geluk zoeken zullen lachen en vrolijk

zijn. (Ps 70:5)

 

*Mijn plan met jullie staat vast spreekt de HEER. Ik

heb jullie geluk  voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal

je een hoopvolle toekomst geven. (Jer 29:11)

 

*Jezus zegt:

'Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn

volheid'. (Joh 10:10)

 

*Zoek en je zult vinden.

Klop en er zal voor je worden opengedaan. (Mat 7:7,8)

deBron Mar 10 '19

De eerste stap naar echt geluk.

 

Het beste en mooiste wat bestaat is te vinden bij Jezus.

Hij is de bron van echt geluk, van leven in overvloed.

Hij is veel beter, veel mooier dan je beste ervaring ooit.

Jezus is de deur naar echt leven.

Een leven vol echte liefde en blijdschap.

 

Wij vieren nu zijn geboorte, durft u het aan.

Een keuze voor Jezus, Zijn geboorte en sterven, ook voor

u, om ook u of jij te bevrijden. Jezus is de enige Weg, de

Waarheid en het Leven. Jezus de enige Weg naar God.

deBron Mar 10 '19

De papieren zak kerst

 

Leden van zondagsschoolgroep voor pasgehuwden

werden gevraagd om hun favoriete kerstverhaal

met de groep te delen. Carrie Fuller vertelde

een verhaal met de titel: "De papieren zak

kerst". Nadat ze klaar was met haar verhaal, had

ik de behoefte naar meer details. Twee dagen

later sprak ik met een familielid.

 

Het was begin jaren '30, tijdens de zogenaamde

'Dust Bowl ' periode midden in de economische

depressie van de staat Kansas. De familie

Canaday - een vader, moeder en zeven kinderen -

hadden het financieel bijzonder moeilijk, dus er

zou geen luxe zijn tijdens de kerst dat jaar.

 

Moeder stuurde de kinderen naar buiten om een

kerstboom te zoeken in het bos. Na een lange

zoektocht kwamen de kinderen terug met het enige

dat ze hadden kunnen vinden, namelijk een dode

tak. De tak werd rechtop in een emmer zand

geplaatst en versierd met stukjes papier aan

touwtjes. Judy, een meisje van vier jaar, had

geen idee hoe een kerstboom eruit moest zien,

maar op de één of andere manier wist ze dat het

anders was dan hun boom!

 

Naar mate kerst dichterbij kwam, begonnen de

kinderen steeds vaker bij hun ouders te vissen

naar de kerstcadeautjes die ze onder de boom

konden verwachten. De vader wees de kinderen er

steeds weer op dat de kasten leeg waren en ze

nauwelijks genoeg te eten hadden. Er was echt

geen geld dit jaar voor cadeautjes. Moeder was

een gelovige vrouw en ze vertelde haar kinderen:

"Bid en vertel het aan Jezus. " De kinderen

gingen bidden zoals hun moeder het had gezegd.

 

Op kerstavond keken de kinderen uit het raam in

de hoop dat er bezoek zou komen, maar niemand

kwam. "Blaas het licht uit, " zei vader. "Er zal

niemand komen. Niemand weet zelfs dat wij hier

zijn."

 

De kinderen deden het licht uit en lagen keurig

in bed, maar waren te opgewonden om te gaan

slapen. Het was toch al kerst? Ze hadden God

toch gevraagd om hun die cadeautjes te sturen

die Hij wilde dat zij zouden krijgen? Had moeder

hun niet geleerd dat God gebeden verhoort?

 

Later op de nacht zag één van de kinderen een

auto op het zandpad rijden dat langs hun huis

ging. De kinderen vlogen allemaal uit bed en

keken zo goed als het ging door het raam. Ze

maakte zoveel lawaai dat hun ouders wakker

werden. "Rustig blijven, " zei vader. "Die auto

komt niet voor ons. Het is vast iemand die een

verkeerde weg heeft genomen. " De kinderen bleven

hopen en vader stak een licht aan. Ze wilde

allemaal naar de deur stormen, maar vader hield

ze tegen. "Blijf hier. Ik ga! "

 

Er stapte iemand uit de auto en riep: "Ik vraag

me af of iemand mij wil helpen deze zakken uit

de auto te halen. " De kinderen vlogen de deur

uit om te helpen. Moeder zei tegen de jongste,

"Judy, jij blijft bij mij om te helpen alles uit

de zakken te halen."

 

Een diaken van de kerk uit het dorp was die

avond naar bed gegaan, maar kon niet in slaap

vallen. Hij lag in bed te draaien en bleef

steeds aan de familie Canaday denken. Later

vertelde hij dat hij geen idee had waar het

gezin aan toe was, maar hij wist dat ze veel

kinderen hadden. Hij ging uit bed en kleedde

zich aan. Hij wekte een aantal mensen in het

dorp en vroeg hun een bijdrage voor de familie

Canaday. Zijn auto werd gevuld met

levensmiddelen, speelgoed en kleding. De kleine

Judy kreeg een lappenpop, die jaren later nog

steeds haar favoriet was.

 

Met al dit eten wilde vader een feestmaal, alles

uitgespreid neerzetten en eten zoals nooit

tevoren. Moeder zei: "Nee, we moeten zorgen dat

het zo lang mogelijk meegaat. " Ze hebben er

weken van kunnen eten.

 

De volgende zondag stond moeder Canaday op in de

kerk om te vertellen wat de leden - één van de

diakenen in bijzonder- voor hun gezin hadden

gedaan. Geen enkel oog bleef droog.

 

Jaren later schreef Eva, de oudste zus, deze

gebeurtenis op ten behoeve van een

schoolproject. Eva schreef: "We waren allemaal

zo uitgelaten door alle prachtige dingen in de

zakken, dat we even geen oog meer hadden voor

het meest speciale geschenk. Het mooiste

geschenk zat helemaal niet in die

papierenzakken. Het mooiste geschenk was het

geloof van hun moeder. Het geloof waarmee ze de

kinderen onderwees om hun noden bij Jezus te

brengen en te vertrouwen dat Hij daar mee aan de

slag gaat. Het was vaderliefde waarmee hun vader

de kinderen wilde beschermen tegen pijn en

teleurstelling.

 

Toen Carrie Fuller klaar was met haar verhaal,

sloot ze af met: "Kleine Judy is mijn geweldige

Oma. " Judy Canaday Dryden leeft tegenwoordig in

Sanger, Texas. Terwijl zij via de telefoon over

deze gebeurtenis vertelde, kon je een traan in

haar stem horen. Je kon ook voelen hoe trots zij

was om zo'n kostbaar erfgoed te hebben

meegekregen van haar vader en moeder.

 

Met kerst gedenken wij de biddende moeders, de

liefhebbende vaders en de gelovige kinderen. We

zijn dankbaar voor gevoelige diakenen, gulle

vrienden en slapeloze nachten. Wij prijzen God

voor de moeilijke tijden die ons onvergetelijke

lessen onderwijzen, geloofsversterkende verhalen

die steeds weer opnieuw worden verteld en nieuwe

generaties inspireren om geloof te hebben in een

liefhebbende verlosser.

 

 

Waargebeurd verhaal, Auteur onbekend

deBron Mar 10 '19

Adventsvraag

 

Weer wordt het kerstfeest: weer begint

ons hart van vreugd te zingen.

Om alles wat het hemels Kind

ons bracht aan goede dingen:

om blijdschap, om het schoon verhaal

van herders en van wijzen,

om eng 'len, die in mensentaal

Gods wond 're liefde prijzen.

Maar denken wij in deze tijd

van feest 'lijk voorbereiden,

alléén aan Christus, aan Zijn strijd,

Zijn offer en Zijn lijden?

Of is ons Kerstfeest zo verarmd,

't geloof zo afgesleten,

dat wij, als God zich niet erbarmt,

de Christus zelf vergeten?

 

 

Nel Benschop

deBron Mar 10 '19

Gebed der Gebeden (onze Vader)

 

Zeg niet onze,

als je slechts aan jezelf denkt.

 

Zeg niet Vader,

als je geen kind kunt zijn.

 

Zeg niet Hemelen,

als je slechts aardse zaken verlangt.

 

Zeg niet Uw Naam worde geheiligd,

als je voortdurend je eigen eer zoekt.

 

Zeg niet Uw Rijk kome,

als je hoopt er zelf beter van te worden.

 

Zeg niet Uw Wil geschiede,

als je geen tegenslag kunt dragen.

 

Bid niet voor het brood van vandaag,

als je niet voor de armen wilt opkomen.

 

Bid niet voor vergeving van schulden,

als je in wrok leeft met familie of buren.

 

Bid niet voor een leven zonder bekoringen,

als je voortdurend met het kwaad omgaat.

 

Bid niet voor een leven zonder kwaad,

als je niet op zoek bent naar het goede.

 

Zeg niet Amen en zo zij het,

Als je dit gebed niet ter harte neemt.

 

deBron Mar 10 '19

Kerstfeest – viering

 

Het Kerstfeest is zoals een munt

die door elks handen gaat:

de beeltenis is afgesleten.

Slechts weinigen is het vergund

om van de Koning die daar staat,

méér dan de naam te weten.

 

En ik, die álles van Hem weet,

Zijn woorden en Zijn daden....

Hoe vier ik Zijn geboorte — feest?

Als ik Hem voor mijzelf vergeet,

blijf ik met schuld beladen:

bedroef ik Hem het meest.

 

Maar als mijn ogen opengaan

voor 't heil in Hem gegeven

en ik gelovig voor Hem kniel,

dan is het met mijn "ik" gedaan,

beheerst Hij heel mijn leven,

als Koning van mijn ziel!

 

 

Joke van Sliedregt

 

deBron Mar 10 '19

Hij geeftjou vleugels!

 

Neem er iedere dag even de tijd voor. Door te bidden en

in de Bijbel te lezen. Op een rustig plekje. Waar jij je

prettig voelt. En weet dat je niet zomaar gestoord wordt.

En je zal het merken: Jezus wordt dan je Bron.

Steeds meer...

Het is een proces. Maar je zal het verschil echt merken:

Hij gaat je dragen. In het begin onmerkbaar bijna.

Maar steeds meer, steeds weer. Tot Hij je vleugels geeft.

En Hij je energie en ruimte geeft. Mogelijkheden, moed,

kracht. Rust en hoop. Troost. Voor jou.

Uit een onuitputtelijke Bron. Van eeuwige, vurige Liefde!

 

 

Bron: openhands

deBron Mar 10 '19

Ben je volverwachting?

 

Jezus zegt: Ik hou van je. Meer als je beseft.

Speciaal voor jou ben Ik gekomen op aarde.

Speciaal voor jou ben Ik geboren, en speciaal voor jou

ben Ik gestorven en weer opgestaan.

Voor jouw verbrokenheid en voor jou zonden.

Vertrouw op Mij. Geloof en vertrouw in Mij.

Ik wil je genezen en herstellen. En vullen, rijk vullen

met krachtig, zuiver, nieuw Leven!

Open je hart en laat je (opnieuw) vullen!

Open je leven en laat Mij (opnieuw) toe!

 

Ben jij opnieuw geboren?

Ben jij vol verwachting?

 

God zegt: 'Wanneer de tijd daarvoor gekomen is,

luister Ik naar je, op de dag van de redding help Ik je. '

Nu is de tijd daarvoor gekomen, nu is de dag van de

redding.(2 Kor 6:2).

 

deBron Mar 10 '19

Waanzinnig hoopvolle toekomst!

 

God zegt in de Bijbel: 'Ik heb jullie geluk

voor ogen, niet jullie ongeluk; Ik zal jullie

een hoopvolle toekomst geven. '

(Nieuwe Bijbelvertaling, Jeremia 29:11) Hij zegt ook:

'Wat niemand heeft gezien, niemand heeft

gehoord en wat niemand ooit heeft bedacht, dat

heb Ik allemaal klaar voor hen, die Mij

liefhebben '

Als je je openstelt voor God en gelooft in

Hem, dan heeft God een fantastische toekomst

voor jou! Voor dit leven, en het toekomstige

leven bij Jezus.

deBron Mar 10 '19

Rust, alleen bij Hem...

 

Mijn kind, Geef je over, laat je leven los.

Maar Heer, ik wil het zo graag zelf doen.

Mijn kind, geef je over, leg je leven in

Mijn handen.

Maar Heer, juist dat is zo ontzettend

moeilijk.

Mijn kind, geef je over, laat het los en

vind rust.

Heer, hier is alles, mijn pijn, verdriet,

zorgen en moeite.

Mijn lieve kind, Ik hou van je, ik draag je

door alles heen.

deBron Mar 10 '19

Jezus alleen

 

Jezus alleen, ik bouw op Hem.

Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht.

Door stormen heen hoor ik zijn stem,

dwars door het duister van de nacht.

 

Zijn woord van liefde dat mij sust,

verdrijft mijn angst; nu vind ik rust!

Mijn vaste grond, mijn fundament;

dankzij zijn liefde leef ik nu.

 

Jezus alleen werd mens als wij;

klein als een kind, in kwetsbaarheid.

Oneindig veel hield Hij van mij,

leed om mijn ongerechtigheid.

 

En door zijn offer werd ik vrij,

Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij,

ontnam de dood zijn heerschappij;

dankzij zijn sterven leef ik nu.

 

Daar in het graf, in dood gehuld,

leek al zijn macht tenietgedaan.

Maar, o die dag, dat werd vervuld:

Jezus, de Heer is opgestaan!

 

Sinds Hij verrees in heerlijkheid,

ben ik van vloek en schuld bevrijd

lk leef in Hem en Hij in mij;

dankzij zijn bloed ben ik nu vrij.

 

Geen levensangst, geen stervensnood;

dat is de kracht, waar ik in sta.

Van eerste stap tot aan de dood

leidt Hij de weg waarop ik ga.

 

Geen duivels plan of aards bestaan,

kan mij ooit roven uit zijn hand.

Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam;

in die verwachting houd ik stand.

In Hem alleen, in Hem alleen!

 

 

 

Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien.

Openbaring 1:7a

 

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17