Loading...

Gemeenteblad november 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Mar 3 '19

Beste broeders en zusters,

 

Deze keer eens een ander soort bijdrage van mijn

kant. Bijbelvertalingen!

Er zijn talloze Bijbelvertalingen, waar is dat goed

voor vraag je jezelf wel eens af?

Ik las bv. dat er 151 verschillende Engelse

Bijbelvertalingen zijn, 151…..!!! allemaal om het

nog beter te doen? Misschien heeft geld er ook

wat mee te maken. Op Bijbels zit copyright, en dat

wil een nieuwe vertaler niet graag betalen, maar

als je 10% afwijkt van de standaard tekst is het

copyright vrij!

Maar hoe kan je afwijken van een door God

geïnspireerd boek met een vaste grondtekst?

Zo is het in ieder geval in de Engels sprekende

landen, mijn info komt daar vandaan. Wat wil ik

hier mee zeggen: dat wanneer je een nieuwe bijbel

koopt je goed op moet letten welke vertaling je

aanschaft.

Over het algemeen komt de Statenvertaling (SV)

Het beste uit de bus (het dichtst bij de grondtekst)

en daarna is het eigenlijk niet beter geworden met

de vertalingen om wat voor reden dan ook.

Ik zal een paar voorbeelden geven: In de SV

staat: Gen. 1-3; "En in u zullen alle geslachten

des aardrijks gezegend worden ", in de NBG staat

ongeveer het zelfde, maar in de NBV staat: ”alle

volken op aarde zullen wensen gezegend te worden

als jij!

Naar mijn interpretatie gaat het eerste vers over

de Messias die geboren zal worden uit het

nageslacht van Abraham maar in de NBV lijkt het om

een heel andere zegen te gaan.

 

Ik kan nog talloze voorbeelden geven, maar geef er

nog een: in de SV staat in Job 1:7: "toen zeide de

Heere tot de satan ", in de NBG ook iets in die trant,

maar in de NBV: "de  Heer vroeg aan Satan". M.a.w.

in de SV was satan een  zelfstandig naamwoord.

Betekenende "de tegenstander" en in de NBV wordt

het een eigennaam met een hoofdletter. Teveel eer

Voor deze afvallige engel.

 

Nog een laatste voorbeeld: Math. 9:13, SV: "Ik ben

niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar

zondaars tot bekerinq! "

In beide vertaling zowel NBG als NBV wordt tot

bekerinq weggelaten. (In de grondtekst staat er

toch echt achter zondaar nog de woorden "eis

metanoian " "tot bekering" dus.

 

Wat ik al zei, er zijn nog vele voorbeelden, maar

Het gaat mij er niet om om de ene of de andere

Bijbelvertaling te promoten of aan te bevelen, het

gaat mij er om, ALS je een keer een nieuwe bijbel

koopt, (het kost ook al gauw 50-90 euro) doe dat

dan wel overwogen.

De ene bijbel is de ander niet. Het is ook heel fijn

om een z.g. Parallel bijbel te hebben, op de ene

bladzij b.v. de SV en op de andere bladzijde de NBG.

Ga dus niet automatisch voor de nieuwste vertaling,

maar denk er over na en zoek een en ander na op

internet als je internet heb. Ook de nieuwe Herziene

Statenvertaling is heel goed bruikbaar, maar ook hier,

niet het niveau van de oudere versies van de SV. B.v.

het woord hel wordt meer dan eens vervangen door

graf, maar wel prettiger leesbaar.

Opgelet dus. Wanneer je een parallel bijbel koopt

laat er in elk geval een SV bij zijn.

Indien mogelijk vergelijk verschillende vertalingen

met elkaar om goed te begrijpen wat er gezegd/en

bedoeld wordt.

Er is veel over te zeggen, maar laat ik het er bij

houden met de uitdrukking: ONDERZOEK ALLE DINGEN

EN BEHOUDT HET GOEDE!

 

Met vr. groet, P.K.

 

deBron Mar 3 '19

Zijn hart bleef zacht

 

Zijn hart bleef zacht

ondanks mijn harde woorden

Zijn liefde week

niet voor boosaardigheid.

Oprechte liefde

vloeide door mijn leven

doorstroomde heel mijn wezen

ik werd voorgoed bevrijd.

 

Zijn hart bleef zacht

ondanks mijn vreemde daden

Zijn liefde bleef

mij wijzen op Zijn pad.

Terechtgewezen

keerde ik mijn schreden

veranderde mijn leven

en schonk Hem heel mijn hart.

 

Zijn hart bleef zacht

terwijl ik Hem bleef mijden

Zijn liefde kwam

tot in mijn diepste nacht.

Hij bleef het roepen

vanuit Zijn grote liefde

-terwijl ik Hem zo griefde-

Mijn kind het is volbracht.

 

Alie Holman

 

 

deBron Mar 3 '19

Ga niet alleen door ’t leven,

Maar ga met God uw leidsman.

Hij wil u sterkte geven.

En heeft met u een plan.

 

Ga niet alleen door ’t leven.

Maar laat u leiden door God.

Hij zal u nooit begeven.

Hij is bewogen met uw lot.

 

God wil u veilig leiden.

Over bergen en door dalen

Hij zal nooit van u scheiden.

Hij wil u met liefde omstralen.

 

 

Fedde Nicolai

deBron Mar 3 '19

OPDRAGEN

 

Lief klein wonder, kind van God

bloem nog in de knop

wij zegenen jou in Jezus naam

en leggen jou in de Hand van God.

 

Daar ben je veilig en geborgen

iedere dag van jouw leven

jij bent een Parel in Gods Hand

een geschenk door Hem gegeven.

 

Kies voor het goede in jouw leven

leer Jezus kennen als jouw Vriend

je bent een kind om van te houden

wees een gezegend mensenkind.

 

 

Onze kinderen mogen we in de Hand van God leggen.

Hiermee laten we zien dat we in alles van Hem afhankelijk zijn.

Het zijn Zijn kinderen die wij als een geschenk van God

mochten ontvangen.

Het is onze taak hen te vertellen van hun Hemelse Vader,

die hen zo oneindig lief heeft.

Wij mogen hen helpen te worden zoals God hen heeft bedoeld.

In Zijn Handen zijn ze veilig en geborgen, nu en tot

in eeuwigheid.

 

 

deBron Mar 3 '19

"En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken,

doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij

het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen,

verhindert ze niet; want voor zo danigen is het Koninkrijk der

hemelen Voorwaar, zeg u: Wie het koninkrijk Gods niet ontvangt

als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde

ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze. " Marc. 10:13-16

deBron Mar 3 '19

Advent

 

Druilerige dagen, gehuld in mist. Regen, en nog eens

regen. Alles lijkt te treuren. Het sterven in de

natuur bepaalt ons bij onze eigen dood. Deze tijd van

het jaar bezorgt veel mensen de novemberblues. Er

komen existentiële vragen los. Waarom leef ik

eigenlijk? Alleen maar om op een gegeven moment weer

dood te gaan? En wat komt er daarna? Gaat het verder

of ga ik gewoon op in het niets?

Het christelijk geloof weet het antwoord. Nee, niet op

alle vragen. De vraag hoe het er in de hemel precies

zal uitzien en of de motorfreak dan eindelijk zonder

kans op ongelukken naar hartenlust zijn rondjes kan

rijden, is bijvoorbeeld niet te beantwoorden zonder

dat we gaan speculeren. Maar één ding is zeker: het

zal er onbeschrijfelijk mooi zijn. Zo mooi dat we in

onze arm zullen knijpen om te zien of het allemaal

maar een droom is. We zullen een nieuw lichaam

krijgen. Er zal geen ziekte meer zijn, geen oorlog,

geen geweld en geen zonde. De dood is definitief

overwonnen. Wat een vooruitzicht!

En Jezus heeft de deur van de hoop geopend.

Daarom vieren we eind november ook de eerste advent.

deBron Mar 3 '19

"Here, maak mij uw wegen bekend,

leer mij Uw paden".  Psalm 25 : 4

 

 

Geef mij te zien hoe U mij wilt gebruiken.

Laat mij Uw stem toch duidelijk verstaan…

deBron Mar 3 '19

De Vis-club

 

Er stond laatst een bijzondere advertentie in een huis-aan-

huis krant:

 

Hengelsport-vereniging " SP " (Simon Petrus)

Met beschikking over rijke viswateren, zoekt dringend

NIEUWE LEDEN.

Wij vergaderen regelmatig!

Vaste agendapunten daarbij zijn:

*… Visie op het vis

*… Overvloed aan vis

*… De uitdaging van het vangen van het vis!

 

Toen de vereniging eens voltallig bijeen was, suggereerde

één der leden, dat er een echt VISBELEID nodig was. Men

stelde daarom, zeer zorgvuldig, een voorlopig visvangst-

definitie op en later volgde er uiteraard nog eens een

definitieve definitie.

 

Ook werd er, even zorgvuldig, een doelstelling geformuleerd.

Werkwijze en vis-strategie werden ontwikkeld en grondig

bestudeerd. Kortom, het was op de vergaderingen een

drukte van belang.

 

Later besefte men wel erg éénzijdig bezig te zijn met de hele

materie. Het vissen was namelijk alleen maar benaderd

vanuit het gezichtspunt van de visser en niet vanuit dat van

de vis…

 

Hoe kijkt een vis tegen de wereld van de vissers aan?

Hoe komt de visser over op de vissen?

Wat eten vissen-en wanneer eten ze het liefst?

Dát zijn allemaal belangrijke en interessante vragen…

 

Dus begon men dat alles eens heel grondig te onderzoeken!

Men woonde conferenties bij over het vissen. Sommigen

reisden naar veraf gelegen plaatsen om de verschillende

soorten vis en andere vis-methodes aan een grondige studie

te onderwerpen. Enkele actieve leden haalden zelf een

"graad" in de viskunde…

Maar, al met al was er niemand, die viste….

Er werd nu een commissie gevormd om vissers uit te zenden!

Maar, omdat er natuurlijk veel meer visplaatsen waren dan

vissers, moest die commissie eerst de prioriteiten vaststellen.

Een voorkeurslijst van visplaatsen werd op de publicatieborden

van de vereniging gehangen.

Maar... nog steeds viste er niemand!


Er werd toen een enquête gehouden, om eens "uit te vissen"

hoe het kwam, dat er niemand viste.

Maar, zoals gebruikelijk, vulde de meeste leden de vragenlijst

niet in. Dat gebrek aan "mee-denken" veroorzaakte, zeer

begrijpelijk, behoorlijk wat verontrusting bij het bestuur.

 

Toch, van de mensen die wel op de enquête reageerden,

voelden sommige zich geroepen om de totale materie van

"het vissen" nu eens grondiger te gaan bestuderen.

 

Anderen gingen zich vervolgens toeleggen op het leveren

van de benodigde visuitrusting.

Een aantal andere leden wilde wel actief zijn om de vissers

te bemoedigen!

 

Door het grote aantal vergaderingen, conferenties en

studiedagen over al deze onderwerpen had echter niemand

tijd om te vissen….


Jaap (What 's in a name?) was aangetrokken door die

advertentie en werd lid van de Hengelsport-Vereniging "SP"

Na een inspirerende vereniging-avond begon hij onmiddellijk

te vissen! Hij probeerde het één en ander eens uit, kreeg de

smaak te pakken en ving een paar prachtige exemplaren.

Op de eerstvolgende vergadering vertelde Jaap het verhaal

van die mooie vangst. Hij werd uitbundig geprezen om het

behaalde resultaat!

 

Er werd gelijk ook maar afgesproken, dat hij enkele

voordrachten zou houden over "hoe" hij het had gedaan…

Maar, door al die spreekbeurten, en natuurlijk (want dat kon

niet uitblijven) zijn verkiezing in het bestuur van de vereniging

had Jaap geen tijd meer om te vissen.


Al gauw voelde hij zich onrustig en onvoldaan.

't Was allemaal wel aardig en interessant, maar hij wilde zo

graag die ruk aan zijn vislijn weer eens voelen.

Dus annuleerde Jaap al zijn spreekbeurten, trad af als

bestuurslid en zei tegen een vriend "Ga je mee vissen…?"

 

Dat deden ze.

Gewoon met z 'n tweeën. En ze vingen de éne vis na de

andere. Er waren genoeg vissen te vangen en maar heel

weinig vissers.

 

En ik? Dat, lieve mensen, is een klemmende vraag….

 

Ik heb mij óók heel vaak door allerlei goede en zelfs

noodzakelijke dingen laten afhouden van WIE ik MOET

zijn en WAT ik WIL zijn: Een “Visser van mensen”

 

Een bevriend predikant zei eens tegen mij: Wij zijn zo

druk bezig met al het “Kerkenwerk” dat we geen tijd

meer hebben voor het “Werk van de Kerk!”

Voor het “vissen van mensen” is natuurlijk iets meer

nodig dan ingooien, beet hebben en binnenhalen…

 

Vissen van mensen betekent: bidden-getuigen-

Barmhartige Samaritaan zijn-opnieuw leren luisteren

naar mensen, maar bovenal naar God.

 

Het betekent ook: jezelf wegcijferen, samen de Bijbel

bestuderen, de “mens” geworden Christus weer laten

zien en uiteindelijk vragen om heel bewust en

persoonlijk een keus te maken voor die Levende Heiland!

 

Ik wens u allen een GOEDE VANGST!

 

 

Ds. D. Bouwman

 

deBron Mar 3 '19

Oneindig is Zijn Liefde

 

Een bus is bijna aan het eind van z'n route. Er zitten nog 6

passagiers in de bus. Ze raken met elkaar in gesprek. Een man,

ongeveer 37 jaar oud, vertelt zijn verhaal.

 

Hij heeft in de gevangenis gezeten en is net vrijgelaten. In de 5 jaar

dat hij in de gevangenis zat, heeft hij zijn vrouw en kinderen niet

gezien. Ze wilden niets met een crimineel te maken hebben. Maar

in de gevangenis is hij erachter gekomen dat hij helemaal verkeerd

bezig was. Hij heeft zijn criminele leven achter zich gelaten. Hij wil

weer gewoon gaan werken. Hij wil er zijn voor zijn vrouw en

kinderen. Daarom heeft hij zijn gezin een brief geschreven, een

paar dagen voor dat hij vrijgelaten werd. Hij heeft nog geen

antwoord gekregen. In die brief heeft hij gevraagd of ze hem willen

vergeven en of hij weer naar huis mag komen. Om dat aan te

geven heeft hij ze gevraagd als teken van vergeving een geel lint in

de laatste boom voor het dorp te hangen.

De mensen in de bus zijn geraakt door het verhaal en samen gaan

ze voor de ruiten van de bus op de uitkijk staan. Nog 1 km voordat

ze het dorp bereiken. En dan de laatste bocht. Ze zien het dorp

liggen. Het komt dichter en dichterbij. En dan zien ze ook de boom.

 

Hij hangt helemaal vol met gele linten.

Als na twee minuten de bus stopt bij de halte waar hij er uit moet,

draait hij zich nog 1 x om en zegt tegen zijn mede reizigers: lk had

het kunnen weten.

 

Zo is het ook met Gods Genade en Zijn Liefde.

Ook al heb jij nog zo iets stoms gedaan.

Kom naar Hem toe en Hij zal je vergeven.

 

 

deBron Mar 3 '19

Psalm 30: "Uw liefde duurt een leven lang, U wil ik

eeuwig loven. "

 

Hoog wil ik u prijzen, HEER, want u hebt mij gered

en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.

HEER, mijn God, ik riep tot u om hulp en u hebt mij

genezen.

HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog,

ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven.

Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn, loof zijn

heilige naam.

Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang,

met tranen slapen we 's avonds in, 's morgens staan we

juichend op.

In mijn overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen.

HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg,

u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.

U, HEER, roep ik aan, u, Heer, smeek ik om genade.

Wat baat het u als ik sterf als ik afdaal in het graf?

Kan het stof u soms loven en getuigen van uw trouw?

Luister, HEER, en toon uw genade, HEER, kom mij te hulp.

U hebt mijn klacht veranderd in een dans,

mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.

Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen.

HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.

deBron Mar 3 '19

Je bent pas cool als je je grenzen kent.

 

Je bent pas cool als je iemand erop aan durft te

spreken als hij of zij roddelt.

 

Je bent pas cool als je met diegene bidt die zijn hart

bij jou heeft uitgestort.

 

Je bent pas cool als je, zelfs als iedereen moppert,

dankbaar blijft.

 

Je bent pas cool als je met je vrienden besluit een

avondje voor elkaar te bidden in plaats van te kaarten.

 

EIGENLIJK BEN JE PAS COOL ALS JE

ANDERS DURFT TE ZIJN!!!!

deBron Mar 3 '19

SPREUKEN/NADENKERTJES

 

De gemakkelijkste manier voor de satan om mensen naar de

hel te begeleiden is: ze in welvaart te laten leven.

 

Het blijft opmerkelijk dat al die huichelaars die roepen dat

God niet bestaat, in hun schuttersputjes opeens precies

weten wie hun Schepper is.

 

Als men de "eenheid" denkt te kunnen bereiken door de

waarheid te negeren is het resultaat slechts een tikkende

tijdbom.

 

Voor de discipelen van Jezus is het evangelie een kracht

Gods, voor veel theologen is het slechts een wetenschap.


deBron Mar 3 '19

Vanwaar de kracht, de moed gevonden.

Alleen door U God, door U alleen.

Vanwaar vertrouwen, heling van wonden.

Alleen door U God, door U alleen.

 

Waardoor dit leven, kunnen leven.

Alleen door U God, door U alleen.

Wij zijn op aarde, slechts voor even.

Alleen voor U God, voor U alleen.

 

Daarna wacht ons, het eeuwig leven.

Alleen bij U God, bij U alleen!

deBron Mar 3 '19

Handen heb je om te geven

 

handen heb je om te geven...

van je eigen overvloed...

een hart om te vergeven...

wat een ander jou misdoet...

 

ogen heb je om te zoeken...

naar wat mensen nog ontbreekt...

een hart om uit te zeggen...

wat een ander moed inspreekt...

 

schouders heb je om te dragen...

zorg en pijn van alleman...

een hart om te aanvaarden...

wat een ander beter kan...

 

oren heb je om te horen...

naar de mens die vrede is...

en een hart om te geloven...

in God die in Jezus liefde is...

 

 

 

 

 


Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    Gisteren, 00:07

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17