Loading...

Gemeenteblad september 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Feb 17 '19

Vooroordelen:

 

Een lid van een kerkenraad die een nieuwe dominee zocht, verloor

tenslotte zijn geduld. Hij had net meegemaakt hoe de speciale

beroepingscommissie de ene sollicitant na de ander had afgewezen

vanwege een - al dan niet ingebeeld - onbeduidend gebrek.

Het werd tijd dat iemand de commissie eens een spiegel voor hield. Hij

stond op en las een sollicitatie brief voor van een zogenaamde nieuwe

sollicitant:

 

Geachte heren,

lk heb begrepen dat u een nieuwe predikant zoekt en bij deze wil ik mij

graag aanbieden. Ik heb veel kwaliteiten, Ik heb als predikant veel

bereikt en ook als schrijver heb ik enig succes gehad.

Volgens sommigen kan ik goed organiseren en meestal heb ik een

leidinggevende positie. Ik ben 50 jaar en meestal ben ik nooit langer

dan 3 jaar in een gemeente geweest, Soms moest ik vertrekken omdat

mijn werk voor rellen en opschudding zorgde. lk moet bekennen dat ik 3

of 4 keer in de gevangenis heb gezeten, maar nooit vanwege een echt

vergrijp. Mijn gezondheid is niet best, al breng ik nog heel wat tot stand.

De kerken waar ik gewerkt heb waren klein, maar stonden wel in

verschillende grote steden. Ik kon niet opschieten met godsdienstige

leiders in de steden waar ik gepredikt heb. Sommigen hebben me

bedreigd en zelfs lichamelijk aangevallen. Mijn geheugen is niet heel erg

goed. Het is bekend dat ik nog wel eens vergeet wie ik gedoopt heb.

maar als u mij kunt gebruiken beloof ik mijn best bij u te doen.

 

Het kerkenraadslid keek de commissie aan en zei: "Wat denkt u ervan?

Zullen we hem uitnodigen?"

De brave kerkgangers waren ontzet! Een ziekelijke, onrust stokende,

verstrooide ex-gevangene? Was het raadslid gek geworden? Van wie

kwam die sollicitatie? Wie had er het lef?

 

Het raadslid keek hen allen doordringend aan en zei toen:

"De brief is ondertekend met: "De apostel Paulus!"

 

Ja, wat zal ik hier nog meer van zeggen? Ik denk dat het wel duidelijk is

Paulus verkondigde het Woord zoals God dat bedoeld had en dat geeft

duidelijk tegenstand. Als je wat sjoemeld met Gods woord, zal je niet

gauw tegengas ervaren. M.a.w. Geen tegengas?? Oppassen! gaan we wel

de juiste weg, zoals de Heer dat bedoeld heeft?

 

Met vr. groet, P.K

 

deBron Feb 17 '19

Een aarden vat

 

lk ben een aarden vat, met barsten en met scheuren.

Zo zwaar beschadigd, datje nauwelijks ziet mijn kleuren.

 

't Liefst liet ik me in een kast goed achteraf neerzetten.

Niemand had nog last, langer op mij te letten.

 

Toen hoorde ik Zijn stem: 'Je bent nog niet gebroken'.

lk luisterde naar Hem. Hij heeft tot mij gesproken:

 

'lk vul je met Mijn schat, nu mag je uit gaan delen.

Je bent een bruikbaar vat; lk zal 't geschondene helen'

 

 

Wim Plomp

deBron Feb 17 '19

"En dankt u met blijdschap de Vader,

die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen

in het licht".  Kolossenzen 1: 12

 

“Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, dat U

al mijn gedachten en verlangens kent. Dat U zo stil en

rustig en begrijpend bent. Mijn Vader, dank u wel.”

 

deBron Feb 17 '19

De Goudsmid


Enkele vrouwen van een bijbelstudiegroep lazen samen het boek

Maleachi. In hoofdstuk drie lazen ze over een Goudsmid die het zilver

reinigde.

 

Maleachi 3 vers 2 en 3

2 Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan,

als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en

als zeep der vollers.

3 En Hij zal zitten, louterende, en het zilver reinigende, en Hij zal de

kinderen van Levi reinigen, en Hij zal ze doorlouteren als goud, en als

zilver; dan zullen zij den HEERE spijsoffer toebrengen in gerechtigheid,

 

Ze vroegen zich af wat dit te betekenen had, juist ook als het gaat om

het karakter van God.

 

Eén van de vrouwen zegde toe een Goudsmid op te zoeken. Ze maakte

een afspraak en ging bij een Goudsmid op bezoek, zonder precies uit te

leggen waar ze voor kwam, wat ze wilde weten en waarom.

 

Ze vroeg hem hoe hij het zilver zuiverde en of ze erbij mocht kijken.

Terwijl ze toekeek legde hij uit dat het zilver op het heetste punt in het

vuur moest komen om alle onreinheden eruit te branden. De vrouw

dacht weer aan het bijbel gedeelte en vroeg zich af of God ons daarom

in de hitte van de beproeving brengt om ons leven te reinigen en te

zuiveren.

 

Toen vroeg ze of de Goudsmid erbij moest blijven zitten tijdens het

reinigingsproces. "Ja", zei de man, "want ik moet er voortdurend mijn

oog op houden, zodat het zilver niet te lang in de hitte is en verbrandt".

Toen vroeg de vrouw hoe hij het moment wist dat zilver geheel

gereinigd was.

 

De Goudsmid antwoordde: "O, dat is eenvoudig, als ik mijn eigen beeld

weerspiegeld zie in het zilver".

 

deBron Feb 17 '19

Spreuken

 

God vergeet nooit iets voordat het is vergeven.

 

deBron Feb 17 '19

Dankbaarheid

 

God, wij danken U voor het licht en de duisternis,

de dagen en de nachten.

God, wij danken u voor de ruimte,

de zuurstof die ons laat ademen.

Wij danken u voor de aarde en de zee,

zo kostbaar en levensnoodzakelijk.

God, wij danken u voor de tijden en seizoenen,

voor de kracht die Gij in de natuur legt.

God, wij danken u voor de dieren in al hun verscheidenheid.

Ze beangstigen ons soms, maar ze zijn ons ook vertrouwd;

wij kunnen ze niet missen.

God, wij danken u voor ons leven als mensen

voor het vertrouwen dat Gij in ons stelt

om te zorgen voor uw kwetsbare schepping.

God, wij danken u voor het wonder van al wat leeft

en voor Uw liefde die alles omvat.

 

deBron Feb 17 '19

"Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen,

altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in

U zullen juichen wie Uw naam liefhebben".

Psalm 5:12

deBron Feb 17 '19

Een grote gemeente

 

Soms lachen de mensen met ons omdat wij als gemeente

zo klein zijn. Maar dan lachen ze met Christus want Hij

heeft beloofd: "Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn

naam, daar ben Ik in hun midden " (Matteüs 18:20).

"Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw

Vader behaagd u het koninkrijk te geven " (Lucas 12:32).

 

Gods volk is altijd klein geweest, vergeleken met de

tallozen die God ongehoorzaam blijven. "Gaat in door de

enge poort, want wijd is (de poort) en breed de weg, die tot

het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;

want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt,

en weinigen zijn er, die hem vinden" (Matteüs 7:13,14).

Waarom zijn er zo weinigen, die de weg vinden? Het ligt

aan de mens zelf, niet aan God. Hij roept iedereen: "De

Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie hoort, zegge: Kom!

En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des

levens om niet" (Openbaring 22:17).

 

Wat voor een gemeente is deze? Wij hebben geen

kathedraal, geen orkest, geen kunstschatten, geen

politieke macht, geen hiërarchie.

Wat hebben we dan wel? Christus en Zijn woord. Een

gemeente van Christus is altijd groot, ongeacht haar

ledental, doordat zij van Christus is.

 

'Gemeente' betekent nooit in de Schrift een gebouw, een

afzonderlijk kerkgenootschap, of de overheid van een

kerkgenootschap.

Met 'gemeente van Christus' bedoelen wij of een

vergadering van christenen, of de christenen die ergens

wonen, of alle christenen van alle tijden.

 

Betekent dit dat onze gemeente de enige juiste is? Deze

vraag wordt alleen gesteld door mensen die niet begrijpen

wat wij bedoelen. Christus heeft volgens de Schrift slechts

één gemeente en wij willen gewoon lid van die éne

gemeente zijn. Wij sluiten niemand uit, want allen die

door Christus aangenomen zijn, zijn lid van Zijn

gemeente. Zijn gemeente is wel de enige juiste, en wij

willen van geen andere zijn!

Hoe wordt men lid van Christus ' gemeente? Men kan zich

niet zomaar aansluiten. Een levensverandering is vereist.

 

Men moet in Christus geloven. "En Hij zeide tot hen: Gij

zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze

wereld, Ik ben niet van deze wereld. Ik heb u dan gezegd,

dat gij in uw zonden zult sterven; want indien gij niet

gelooft, dat Ik het ben, zult gij in uw zonden sterven"

(Johannes 8:23,24).

"Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al

de leden van het lichaam, hoe vele dan ook, één lichaam

vormen, zo ook Christus; want door één Geest zijn wij

allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij

Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met

één Geest gedrenkt" (1 Korintiërs 12:12,13).

 

Men wordt gedoopt tot het lichaam van Christus. Of de

plaatselijke gemeente nu groot is of klein, men beërft het

koninkrijk, men is verzegeld door de Heilige Geest, men

heeft hoop op eeuwig leven. Wat kan grootser zijn?

 

Verkorte preek van Roy Davison

 

deBron Feb 17 '19

De winkel van de Hemel

 

Vele jaren geleden liep ik op het levenspad en zag plotseling

een uithangbord waarop stond: "De winkel van de Hemel." lk

liep er naar toe en de Deur ging langzaam open. Voor ik er

erg in had was ik binnen. Overal stonden engelen. Een van

hen gaf me een mand en zei: "Koop met zorg; alles wat een

christen nodig heeft vind u in deze winkel".

Als eerste kocht ik Geduld, de Liefde stond op dezelfde rij.

Verder zag ik Begrip dat heb je nodig waar je ook komt. lk

kocht twee dozen Kennis en twee zakken Geloof en het pakje

met Vergeving vond ik geweldig. lk stopte om Kracht en

Moed te kopen, om te helpen op mijn levensreis. Mijn mand

was bijna vol toen ik er plotseling aandacht dat ik Genade en

Redding nodig had. Dat werd aangeboden. lk nam er genoeg

van voor jouw en mijn redding.

 

lk liep naar de kassier om te betalen, want ik dacht dat ik

alles had. Maar toen zag ik het Gebed en ik zette het in mijn

overvolle mand. lk wist dat ik dat direct zou gebruiken zodra

ik de winkel verlaten had. De Vrede en het Geluk stonden op

een klein rekje naast de kassa en ik nam er ook wat van. De

Vreugde hing aan het plafond en ik nam er eentje voor

mezelf.

 

lk kwam bij de kassier en vroeg:

"Wat ben ik schuldig?" Hij glimlachte en zei: "Neem je mand

overal waar je gaat met je mee".

Hij glimlachte nogmaals en zei: "Maak u zich daarover niet

druk, JEZUS HEEFT UW SCHULD LANG GELEDEN

AL BETAALD. "

 

deBron Feb 17 '19

De violen

 

Vanmorgen zag ik iets in de tuin, dat me tot nadenken stemde,

Toen we opstonden, bemerkten we dat het regende. Die regen

was zeer welkom na de vele weken zonneschijn. Zo moeten de

grond en de planten het ook ervaren hebben. Het was

tenminste te zien. Alles zag er gelijk een stuk frisser uit.

Alles, behalve één van de potten met violen. Wat vreemd. Eerst

snapte ik er niets van, maar toen ineens zag ik het. Deze violen

stonden precies onder een pot hangende petunia 's. lk wist niet

hoe snel ik buiten moest komen, om de pot violen te verzetten,

zodat ook zij de regen konden indrinken.

 

De les die we er uitmogen meenemen.

Maken we ons er druk over als we zien dat iemand niet

floreert? Bieden we, waar mogelijk, de helpende hand om de

ander beter tot zijn recht te laten komen ?

 

We mogen de regen zien als de zegen van God.

De bedoeling is dat ieder daarvan geniet.

Soms hebben we daarin de helpende hand van elkaar nodig,

zodat ieder tot betere bloei komt.

 

L. van Oostenbrugge

deBron Feb 17 '19

"Jezus Christus is gisteren en heden

dezelfde en tot in eeuwigheid". Hebreeën 13:8

 

Jezus kennen is niet alleen weten wat Hij vroeger

heeft gedaan, maar ook vertrouwen op Zijn macht

vandaag.

Is Hij niet gisteren en heden Dezelfde?

 


deBron Feb 17 '19

DE HEMELSE HOVENIER

 

De Hovenier des Hemels, stond in zijn bloemengaard,

de bloemen, die zijn liefde geplant had en bewaard.

Hij zag zijn schone bloemen met droefheid in het oog,

haar knopjes hingen neder, haar blaadjes waren droog.

Mijn bloemen sprak de meester, verwelken in de zon,

Doch waarmee zal Ik ‘t water toch scheppen uit de bron.

Dicht bij zijn voeten lag daar een eenvoudig aarden vat,

Hij had het maar voor ‘t grijpen, zo dicht lag het bij het pad.

De Meester zag het en beurde het op uit het vuil waar het lag,

En zei: Dit kan mij dienen bij het werk van deze dag.

Al is het slechts een aarden vat, het is juist wat ik nodig had.

Hij nam het met zich mede en vulde aan het bron,

wat was het vaatje dankbaar dat het Hem dienen kon.

Hij goot van 't Levenswater op alle bloemen neer,

En was het vaatje ledig? Dan vulde Hij het weer.

De bloemen hieven spoedig hun kopjes weer omhoog;

Een stille reine vreugde blonk in des Meesters oog.

Ofschoon Zijn hand de bloemen haar bloei hergeven had,

was het middel in Zijn handen toch het kleine vat.

En het fluisterde in zich zelve, zo dankbaar en zo blij,

de Meester had mij nodig..... ja mij... zelfs mij ……….

Dicht blijf ik bij de Meester, en steeds wil ik ledig zijn,

misschien kan ik dan nogmaals Hem wel ten dienste zijn.

deBron Feb 17 '19

ALS………..

 

*Als Paulus  -  vergeten wat achter me ligt, en me

uitstrekken naar hetgeen voor me ligt.

*Als David  -  mijn ogen opheffen naar de bergen,

vanwaar mijn hulp komen zal.

*Als Abraham  -  volkomen op mijn God vertrouwen.

*Als Henoch   - in dagelijkse gemeenschap met God leven.

*Als Josafat  -  mijn hart erop richten de Heer te zoeken.

*Als Mozes  -  de beslissing nemen om liever te lijden dan

tijdelijk van de zonde te genieten.

*Als Daniël  -  met God altijd en overal praten.

*Als Job  -  onder alle omstandigheden geduldig zijn.

*Als Kaleb en Jozua  -  weigeren om me door een groot

aantal tegenstanders te laten ontmoedigen.

*Als Jozef  -  alle verleidelijke toenaderingspogingen de

rug toekeren.

*Als Gideon  -  doorgaan, ook als ik maar weinig vrienden

heb.

*Als Aëron en Hur  -  de handen van mijn voorganger en

van de leiders van de gemeente door mijn gebed en mijn

ondersteuning omhoog houden.

*Als Andreas  -  proberen mijn broer tot Christus leiden.

*Als Stefanus  -  een vergevingsgezind hart tonen aan allen

die me kwaad willen doen.

*Als Jezus  -  overal goed doen.

 

deBron Feb 17 '19

Ik begrijp niet wat U doet; toch weet ik, het is goed.

Wil mijn geloof versterken, leer mij in smart en pijn.

Wat ook mijn deel zal zijn, Uw liefde op te merken.

deBron Feb 17 '19

Vacature, Godsstad uitzendbureau

 

Het Koninkrijk der Hemelen is met onmiddellijke ingang

op zoek naar: Medewerkers (m/v).

Taakomschrijving

De taak van deze medewerkers is de komst van het Koninkrijk

aankondigen en voorbereiden. Het is een fulltime functie. Er wordt

van medewerkers verwacht dat ze zowel in teamverband als

zelfstandig goed uit de voeten kunnen.

*Salaris

De salariëring is volgens de overeenkomt CAO-normen: Gratis

burgerschap van het Koninkrijk, aangenomen worden als kind van

God, bevrijd van zorgen. Bovendien wordt voor een gratis

dienstwoning gezorgd.

*Profielomschrijving

Liefdevol, vredelievend, geduldig, vol vreugde, vriendelijk, goed voor

anderen, vol vertrouwen op God, zachtmoedig, beschikt over

voldoende zelfbeheersing, niet verwaand.

*Interesse?

Je kunt je aanmelden via een bereidverklaring in een persoonlijk

onderhoud met de koning. Hij houdt daarvoor dagelijks onbeperkt

zitting. Een afspraak hoefje niet van te voren te maken.

 

deBron Feb 17 '19

Lichtend zout

 

Zout van kracht, zout van pit

Smaak bepalend, smaak versterkend

Zo wilde de Heiland dat zijn

discipelen zouden zijn

Geen mooie woorden of schone schijn

Maar transparant, eerlijk,

duidelijk en herkenbaar

Niet lichtvoetig leven, maar zwaar

Aanzettend om verschil te maken

Dat sporen nalaat, mensen te raken

 

Het zout licht op, ligt zwaar op mensen

Het raakt hen, raakt hen aan

Verandert hen, blijft niet hetzelfde

Maakt voor het evangelie baan

Heilzame kracht van God is zout

Dat Hij heeft gewild

Wij zijn tot 's werelds behoud

Aan Jezus' hoede toevertrouwd

 

Koert Koster

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    23 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17