Loading...

Gemeenteblad augustus 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Feb 17 '19

Beste mensen,

 

lk doe sinds kort vrijwilligers werk bij Staatsbosbeheer te Lauwersoog.

Zoals u misschien weet is men nogal lyrisch daar over de geboorte van

een zeearend jong. Toen ik begon met dit werk heb ik aangegeven dat ik

niet op zondag kan/wil werken omdat ik nog wel eens preek en naar de

kerk wil. Dus de laatste keer werd daar naar gevraagd en ik liet dan ook

uit mijn mond vallen, wijzend naar een verkleinde afbeelding van een

arend, ik zou daar wel een hele preek over kunnen houden.

Oh ja? was de vragende reactie. Hoe trouw een arend is en hoe z'n

jongen op hem kunnen rekenen.

In het kort vertelde ik het verhaal van een arend.

Een arend wordt ook veel genoemd in de bijbel, b.v. Gelijk uw jeugd zich

verjongd als een arend enz. enz. Een arend bouwt zijn nest in de bergen

hoog op de rotsen, daar krijgt hij z'n jongen en daar voedt hij ze.

Als ze klaar zijn om uit te vliegen hebben ze daar om zo te zeggen wat

moed voor nodig.( ik was de 9e juli op zaterdag bij Staatsbosbeheer

(SBB) en hoorde daar dat ze op de dag er voor het jong op de rand

van het nest hadden zien zitten, hij zal wel binnen een paar dagen

uitvliegen zei men, ik noem dat dan wat moed verzamelen om de eerste

keer te gaan vliegen) Maar de arenden in die hoge bergen zijn wat

minder geduldig en vernielen een deel van het nest en gooien het jong

(jongen) er uit. Die fladdert naar beneden en als hij denkt dit gaat fout,

ik val te pletter, duikt de ouder arend onder hem en vangt hem op en

brengt hem weer terug naar het nest en de les gaat zo weer verder,

nog een keer.

Zo goed als die arend voor z'n jongen zorgt zo wil ook God voor ons

zorgen. Soms denken we dit wordt teveel, hier ga ik onder door, en dan

is daar God, die ons op wil vangen en ons bij Hem laat schuilen. We

kunnen daar op rekenen, net zoals die jongen op de ouder arend kunnen

rekenen, al weten ze dat de eerste keer natuurlijk niet, maar de tweede

keer hebben ze daar wat meer rust over het is de 1e keer toch ook

goed gegaan!. Zo wil God ook met ons omgaan, op die manier een

vertrouwens relatie opbouwen.

Gelijk uw jeugd zich vernieuwt als een arend: Een arend kan heel oud

worden, maar als hij zo ongeveer op de helft van z'n leeftijd is, heeft hij

een lelijk verenpak, z'n snavel is verkalkt, hij is gewoon oud. Maar dan,

op een gegeven ogenblik vliegt hij met z'n snavel tegen een rotswand, de

kalk breekt af en er ontstaat een nieuwe snavel, hij krijgt nieuwe veren

en ziet er weer als herboren uit. Gelijk uw jeugd zich vernieuwd

als die van een arend.

Als God ons opnieuw geboren laat worden, worden we ook een

nieuw/ander mens. Zonder hier verder op in te gaan, want dan wordt

het wel een hele preek, willen we wel dat God ons opnieuw geboren laat

worden, Hij doet dat niet zomaar, we moeten daar wel een keus voor

maken en eigenlijk God daar toestemming voorgeven. Heer maak mij

een nieuw mens, verander mij!, dat zou je eigenlijk moeten zeggen

Als je dat nog niet gedaan heb, doe dat dan nu, je leven zal veranderen

zoals ook de arend veranderde in een nieuwe jonge vogel. Je leven zal

nooit meer het zelfde zijn. Je gaat dan met God leven!

Ik wens u Gods zegen toe.

P.K.

 

deBron Feb 17 '19

Leven uit en met God (gebed naar Romeinen 12:9-21)

 

HEER, help me alstublieft om U oprecht lief te hebben,

mijn medemensen te achten en te eren,

in liefde met hen verbonden te zijn en help me

om het kwade te haten en het goede aan te nemen.

 

HEER, doordring me met Uw geest,

opdat ik standvastig ben en U steeds trouw blijf,

in blijde hoop Uw komst verwacht en

en ik mij door niets van het gebed laat afbrengen.

 

HEER, help me om gastvrij, hulpvaardig en

vredelievend te zijn, dat ik niemand iets slechts

toe wens en voor mijn vijanden bid en ieder

persoonlijk in Uw naam kan zegenen.

 

HEER, geef me een nederig hart, opdat ik

niet denk dat ik wijs ben, of trots en ingebeeld

aan zelfoverschatting en betweterigheid lijdt

en dat ik me voor kleine dingen niet te goed voel.

 

HEER, laat me blij zijn met de blijden en met

verdrietige mensen huilen, onrecht nooit met nieuw

onrecht vergelden, maar erop bedacht zijn om het goede

te doen en voor zover het aan mij ligt, vrede te bewaren.

 

HEER, herinner me er steeds aan dat het Uw zaak is

om me recht te verschaffen en geef me de kracht

om me nooit door het kwade te laten overwinnen, maar

al het kwaad in Uw genade met goedheid te overwinnen.

 

Karl-Heinz Gries

deBron Feb 17 '19

“Wees in geen ding bezorgd, maar Laat uw

verlangens in alles, door bidden smeken,

met dankzegging bekend worden bij God; en

de vrede van God, die alle begrip te boven

gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken

in Jezus Christus".   Filippenzen 4:6-7

 

 

"Houd sterk aan in het gebed, en wees

waakzaam met dankzegging".   Kolossenzen 4:2

 

deBron Feb 17 '19

God heeft lief wie blijmoedig geeft.

 

Ik weet niet waarom de klaproos klaproos heet, maar ik weet wel dat

deze fraaie bloem geen applaus nodig heeft om te kunnen bloeien. Hoe

ik dat weet? Heel eenvoudig, omdat deze bloem net als alle andere

bloemen zijn pracht toch wel ontvouwt, of er nu iemand kijkt of niet.

Toch bloeien bloemen vooral om mensen blij te maken. Hoe ik dat dan

weer weet? Omdat God de Schepper alle bloemen op deze aarde

geschapen heeft. Hij heeft ze de kern van wie Hij is meegegeven - de

liefde.

God is liefde, en de liefde geeft zich, of nu iemand er acht op slaat of niet.

Misschien ligt daar ook voor ons mensen de sleutel tot geluk.

Het klinkt tegenstrijdig, maar het is een feit: de liefde is aan de ene kant

zo sterk dat ze rust in zichzelf en niet afhankelijk is van aandacht, maar

tegelijkertijd schept ze grote vreugde in het geven.

Ze wordt gelukkig door anderen gelukkig te maken. En boven deze

cyclus van geven en ontvangen straalt vriendelijk de zon

van Gods liefde.

 

deBron Feb 17 '19

Spreuken en Nadenkertjes!!!

 

De kerken hebben geen gebrek aan grote geleerden en grote

geesten, zij missen mannen en vrouwen, die kanalen voor de

kracht Gods kunnen en willen zijn.

 

Maak u geen zorgen over wat u niet begrijpt van de bijbel.

Maak u zorgen over wat u wel begrijpt, maar niet in praktijk brengt.

deBron Feb 17 '19

KEER OM TOT GOD

 

Het gebeurde enkele jaren geleden.

In die tijd - soms zie ik ze nog wel – hingen er nogal opvallende

reclames op stations. Heel grote billboards op opvallende plaatsen.

Het waren mooie gevoelig uitgebeelde platen of foto’s met een

duidelijk in het oog springende tekst. Geregeld werden ze verwisseld,

zodat de aandacht er op gericht bleef. Op grote stations hingen er

meerdere, maar ook op kleine stations hingen deze grote borden.

Eén van de billboards droeg als tekst: KEER OM TOT GOD.

 

De hele dag liepen er mensen langs deze woorden. Uiteraard waren

de reacties heel verschillend. Waar de één er niets-ziend langs rende om

de trein niet te missen, bleef een ander er voor stilstaan en zag je de

gedachten bijna gaan. En alles daartussenin natuurlijk.

Veel werd er gespot met de woorden op de plaat. Zo waren er bijvoorbeeld

wel eens spoorweglui die net hun schaft hadden gehad en langs het grote

billboard terugliepen. Toen ze de tekst hardop lazen, riep één van hen

overmoedig: “O, dat ga ik doen, ik ga terug!” En hij voegde de daad bij het

woord. Luid gelach en gejoel…

Hoe zouden deze mensen gekeken hebben als hij wérkelijk had gedaan wat

hij zei? Want hij deed natuurlijk maar de helft van wat er stond. Hij keerde

om, ja. Maar hij keerde niet om “tot God”...

 

Soms ook wisten mensen niet goed wat ze er mee moesten. Dat waren vaak

mensen die best gelovig waren, misschien zelfs regelmatige kerkgangers. Zij

hoefden zich toch niet om te keren tot God? Toch maakte deze directe

confrontatie hen wat onrustig… Ontbrak er iets bij hen? Ze deden toch hun

best voor kerk en maatschappij? En in hun gezin hadden ze toch ook alles

goed geregeld? En toch… KEER OM TOT GOD… Zo'n dringende oproep…

Daarbij ergerden vooral zij zich aan het vele spotten om hen heen – want de

spoorweglui waren niet de enigen die het belachelijk probeerden te maken.

Dat kwetste hen en ze gaven de schuld daarvan aan de tekst die zo dominant

op het board stond.

Moest dat nou? Zó direct? Dat kon toch veel beter op een andere manier?

Dit was zo confronterend, dan kreeg je dat gespot...

 

En weg was de boodschap die toch ook in hun hart wilde binnenkomen…

Ze bleven staan bij hun gekwetstheid en verontwaardiging. Ze kwamen er niet

aan toe om zich af te vragen waarin zij zich tot God zouden moeten omkeren.

Ze sloten hun hart daarvoor; ze hádden immers al hun geloof?

En toch… ze keken vaak nog eens om of lazen vanuit de stilstaande trein nog

weer eens die tekst… KEER OM TOT GOD…

 

Een wat ouder echtpaar stond met tranen in de ogen naar de grote plaat met

de tekst te kijken. Ze keken elkaar aan en zagen de ontroering van de ander.

Ze wisten dat ze aan hetzelfde dachten: Irene…

In beider hart klom een gebed omhoog: Heer, laat Irene deze woorden lezen…

Laat het in háár hart neerdalen… Vader, ontferm U.

Even stonden ze zo, dicht tegen elkaar aan, verdriet straalde uit hun wezen.

Irene – hun lieve oudste dochter… Zó door en door verslaafd, wonend in een

kraakpand. Irene had God volledig uit haar leven gebannen na een groot

verdriet waar ze doorheen moest en ze wilde niets meer van dat vrome onechte

gedoe, zoals zij het omschreef, weten. Een enkele keer kwam ze nog thuis –

meestal als ze geld nodig had of eten. Want werken of studeren deed ze niet meer.

 

Haar ouders hadden veel verdriet van alles wat er gebeurd was. Zoveel ruzie,

zoveel verwijten. Zoveel stelen, zoveel kapotmaken – soms leek er geen eind aan

te komen. En ze hielden nog altijd zóveel van haar. Misschien nog wel meer dan

eerder. Elke ochtend, elke avond brachten ze haar bij God, hun hemelse Vader

Die zijn maaksel immers nooit loslaat. Met een zucht stapten ze in de trein…

Vanuit het raam keken ze nog één keer naar het billboard: KEER OM TOT GOD…

 

Thuisgekomen wachtte hen een verrassing: diep weggedoken in een stoel hing

Een heel verdrietig huilend figuurtje.

“Irene… ben jij hier?” Gealarmeerd keek haar vader naar zijn dochter. Wat zou er

nu weer zijn? Wat hing hen nu weer boven het hoofd. Een gebed maakte zich los

uit zijn ziel: “Heer, help!”

Stil liet Irene haar tranen lopen – intens verdrietig probeerde ze te praten. Met

horten en stoten kwam het verhaal er uit. Soms was het onverstaanbaar en het

was moeilijk het hele verhaal te volgen.

Ineens spitsten beide ouders hun oren: “…… Ik rende op het station naar het

andere perron. Ineens gleed ik uit. …. Ik viel en toen ik op keek, zag ik alleen maar

die 4 woorden: KEER OM TOT GOD. En opnieuw begon ze hevig te huilen…

Toch werd ze wat kalmer nu ze haar verhaal kwijt kon aan intensief luisterende

ouders.

“Pap, Mam, dat stond er voor mij! Ik lees nóóit die dingen, ik moet altijd rennen

om de trein te halen. En nu… ik lag daar…, en alles is zó rot. Ik zag geen uitweg –

allang niet meer – ik wil eigenlijk steeds liever niet meer leven…

En…, en…, en…, … toen stonden daar die woorden….”

 

Met tranen van blijdschap rende haar moeder naar haar toe: “Irene…!!!” Samen

huilden en lachten ze in elkaars armen. “Wat een verhoring van ons gebed”, en

haar moeder vertelde aan Irene wat ze op het station die middag hadden gebeden.

Samen dankten ze God dat Hij zo direct had gesproken tot het hart van Irene en dat

haar hart open was om de boodschap te verstaan.

 

Irene heeft zich daadwerkelijk omgekeerd.

Ze heeft de Here Jezus leren kennen als haar Verlosser en haar leven aan Hem

gegeven. Ze ging een zware weg van afkicken en opnieuw leren leven. Het was pijnlijk

in veel opzichten Toch ging ze haar weg met steeds meer blijdschap, want Jezus was

haar Leidsman geworden.

Ja, ook zíj voegde de daad bij het Woord…. Maar wát een verschil! Want zij deed

werkelijk wat er stond: zij keerde om tot God!

 

deBron Feb 17 '19

Lief en Leed.

 

"Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten "

Hebreeën 15 : 5b

 

Een mooi gedicht als bemoediging.

 

 

Mijn God, de Rots, bij Wie ik schuil. 2 Samuël 22:30

 

Bouw op de Rots. Dit moet je nooit vergeten:

dat Christus Zelf Zich alles heeft ontzegd

om voor Zijn kind een Rots des Heils te heten,

Zijn leven zelfs voor ons heeft afgelegd.

 

E IJskes-Kooger

 

deBron Feb 17 '19

"Komt tot mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en lk zal

u rust geven". Mattheüs 11 : 28

 

Een grotere en eeuwige rust is alleen bij de Here Jezus te

vinden. Zelfs nu al ondanks alle pijn, ziekte, en verdriet.

Maar ooit zal ook dit verdwijnen, en wordt alles nieuw,

volmaakt, en daar mogen we met blijdschap naar uitkijken.

 

deBron Feb 17 '19

WORD VERNIEUWD IN UW DENKEN

 

'Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede,

omdat men op U vertrouwt. '

Jesaja 26:3

 

Een vernieuwd denken speelt een belangrijke rol om een overwinnend

leven te leiden in een wereld van verwarring en verdrukking. Gord

daarom uw verstand aan met de waarheid van Gods Woord. Ontwikkel

een goede mentale houding of een goed verstand. Dan hebt u ten eerste

een gezonde leer nodig. Paulus zegt in Romeinen 12:2: 'Wordt niet

gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de

vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van

God is, het goede, welgevallige en volkomene. ' Wanneer er problemen

en moeilijkheden komen, is een gezond geestelijk verstand van zeer

groot belang. En dat krijg je door Gods Woord niet alleen te lezen, maar

door er ook over te mediteren. Als je dat doet, stroomt het vanzelf naar

je hart. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Als je de

problemen in het leven met negatieve gedachten tegemoet gaat, zul je

niet in staat zijn te overwinnen. Want dan is je hart vervuld met twijfel,

angst en negativiteit. Maar als je je verstand omgordt met de waarheid

van Gods Woord, dan zal het geloof in je hartje de overwinning geven.

Je hart zegt dan: 'lk kom eruit! Ik kom erdoorheen! lk zal overwinnen!'

En dat is het geheim: je verstand werkt dan samen met je hart. Als je in

een situatie terechtkomt, begint het verstand, geleid door de Heilige

Geest, direct Schriftgedeelten te belijden en je hart voegt daar het geloof

aan toe. Wat dat betreft hebben vele christenen strijd! Het hart zegt:

'Mijn God zal in al mijn behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in

Christus Jezus' (zie Filippenzen 4:19), maar het hoofd zegt: 'Het kan

niet, het gaat niet. ' Een feit is dat het zich binnenin ons hoofd afspeelt.

Wij moeten, wanneer er problemen komen, ons verstand omgorden met

de waarheid uit Gods Woord. Dat geeft je de wilskracht om door te

zetten en te overwinnen. Je gelooft het dan met je hart, je wilt het met je

hoofd (het denkvermogen) en de Heilige Geest doet het je gelukken!

 

 

Uit: ledere dag met God Volume 2 Door: David Maasbach

 

deBron Feb 17 '19

Stille Tijd

 

Stilte  is afwezigheid van lawaai.

In de stilte kun je luisteren naar God en

opklimmen naar Hem, maar in de stilte kun je ook

Gods zwijgen ervaren.

Stilte  is een keuze, het valt niet altijd mee om

voor de stilte te kiezen, stilte kan strijd zijn.

Stilte  is wachten op God, het is

een vindplaats van God.

Stilte  is tijd nemen en aandacht hebben.

Stilte  kan eenzaam zijn, maar in de Stilte kun je

ook de Ander ontdekken, en de ander.

Stilte  is een weg van loslaten.

Stilte  is dichter bij God komen.

 

deBron Feb 17 '19

Samen op weg

 

Samen zijn we Koningskind 'ren

van het hemelse paleis.

Laat dus niemand je verhind'ren

om met God te gaan op reis.

 

Onderweg zijn hindernissen,

vind je stenen op de weg;

kun je 't smalle pad soms missen;

word je overspoeld door pech.

 

Wel, dan word je hulp geboden:

Medetrekkers op de tocht

weten óók van vele noden,

worden óók door 't kwaad verzocht.

 

Sterke, ondersteun de zwakke!

Leen maar eens een luist'rend oor!

Overmand door ongemakken

reis je tóch weer dapper door!

 

Iedereen die mee wil reizen

en die Jezus' naam belijdt;

zich door Hem laat onderwijzen,

trekt mee in saamhorigheid.

 

Zou dit slechts een wensdroom wezen?

Utopie of werk'lijkheid?

Wie Gods opdracht heeft gelezen,

gaat op weg, dwars door de strijd.

 

Koningsdochters, Koningszonen,

op de weg naar 't Vaderhuis,

waar we eeuwig mogen wonen,

samen, bij de Koning thuis!

 

Jelly Verwaal

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. -- Micha 6:8
    10 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17