Loading...

Gemeenteblad juli 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Feb 17 '19

Beste broeders en zusters,

 

Op het moment dat ik dit schrijf is het 1e Pinksterdag. Veel mensen zijn

naar allerlei Pinksterconferenties en anderen naar strand of bos

vanwege een lang weekend vrij.

Ik denk dat het tegenwoordig een moeilijke vraag zal zijn voor veel

mensen als je zou vragen wat is Pinksteren? Kerstfeest is voor veel

mensen al een nadenker, Paasfeest nog meer, maar Pinksteren.....?

 

Toen Jezus op Hemelvaartsdag opvoer naar de hemel zei Hij, Ik zal jullie

niet als wezen achterlaten maar niet lang na deze de Heilige Geest

sturen. De Heilige Geest.... wat is dat? vraagje je dan af.

Toen Jezus opvoer naar de hemel zei Hij tegen zijn discipelen dat ze

moesten wachten op kracht van boven, de Heilige Geest en die zou hun

alles te binnen brengen wat ze zeggen moesten,

De Heilige Geest, de Geest van Jezus, en als je dan vraagt hoe dan verder,

dan hoor je vaak alleen maar praten over wonderen doen, in tongen

spreken en profeteren. Maar er is meer, misschien wel belangrijker, als

je dat zou kunnen zeggen tenminste.

In Han.4 vers 31b lezen we: "En zij werden allen vervult met de Heilige

Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid"!.

In Han. 2 vers 11 lezen we nadat de Geest was uitgestort en de

discipelen in allerlei talen spraken en de mensen zich daarover

verwonderde dat ze het allemaal in hun eigen taal hoorden, dat de

discipelen spraken "van de grote daden Gods”.

Zou dit niet een van de belangrijkste taken voor ons als Christen zijn,

door onder leiding van de Heilige Geest de wereld te vertellen van de

"grote daden Gods?" De Heilige Geest is denk ik niet iets voor jou of mij

alleen, we moeten er wat mee doen.

In vers 8 van Han. 1 staat: "maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de

Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuigen zijn, TE JERUZALEM

EN IN GEHEEL JUDEA EN SAMARIA ......EN TOT HET UITERSTE DER

AARDE!” De Heilige Geest is dus iets waar we mee moeten werken, mee

moeten samenwerken om Gods woord over de aarde te verkondigen.

Daarnaast is uiteraard de Heilige Geest er ook om ons persoonlijk te

bemoedigen, te leiden en te leren, maar uiteindelijk moeten we er iets

mee gaan doen, praktisch: De grote daden Gods verkondigen!

 

 

Als u dit leest is het Pinksterfeest (12-06-11) al lang voorbij, maar de

uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen beschreven is ook al

2000 jaar geleden, maar het gaat steeds door, de heilige Geest wordt

nog steeds uitgestort/uitgedeeld elke dag opnieuw wanneer iemand

zich bekeerd, dus Pinksteren kunnen we altijd, elke zondag,

vieren/gedenken.

Tot slot: Han.2 vers 37/38, als Petrus de menigte Gods grote daden heeft

verkondigd vraagt de menigte wat moeten wij doen? Misschien vraagt u

zich dat ook wel af, wat moet ik doen?

Het antwoord van Petrus, vers 38: "Bekeert u en een ieder van u late

zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden,

en GIJ ZULT DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST ONTVANGEN!"

Er staat hier de GAVE van de Heilige Geest ontvangen, dit nu niet gaan

ontleden wat die gaven zijn, maar lezen als: "Gij zult het GESCHENK van

de HEILIGE GEEST ontvangen”. Een gave is een geschenk en in die gave

die je dan ontvangt, de Heilige Geest, zitten allerlei elementen tot

opbouw van jezelf en de Gemeente.

lk wil nog even de nadruk leggen op het woordje “en gij ZULT de Heilige

Geest ontvangen”. Dus het is niet afwachten of je bij de uitgekozene

hoort die de Heilige Geest ontvangen, maar een ieder die zich bekeert

zal deze Heilige Geest ontvangen. Gelukkig maar toch, dat het voor een

ieder is en niet voor enkelen! Prijst de Heer!

Ik wens u allen Gods onmisbare zegen toe.

P.K.

deBron Feb 17 '19

 “Werp uw bekommernis op de Here,

Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmer

toelaten, dat de rechtvaardige wankelt".

Psalm 55:23

 

Het is voldoende voor één dag, te bidden en te zorgen.

Wat heden u ontmoeten mag, de Heer regeert ook morgen.

Het is genoeg dat elke dag, zijn last is toegemeten.

Die heden zorgt, zal stellig u ook morgen niet vergeten.

 

deBron Feb 17 '19

Vaders Liefdesbrief

 

Mijn kind,

 

*Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je. Psalm 139:1

*Ik weet het wanneer je zit en als je weer opstaat. Psalm 139:2

*Alles watje doet is bij mij bekend. Psalm 139:3

*Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Mattheüs 10:29-31

*Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld. Genesis 1:27

*In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan. Handelingen 17:28

*Je bent uit Mij voortgekomen. Handelingen 17:28

*Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. Jeremia 1:5

*Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Efeziërs 1:4

*Je bent geen vergissing. Psalm 139:15

*Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. Psalm 139:16

*Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Handelingen 17:26

*Je bent prachtig gemaakt. Psalm 139:14

*Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder. Psalm 139:13

*Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd. Psalm 71:6

*Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen.

Johannes 8:41-44

*lk ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde. 1 Johannes 4:16

*Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde. 1 Johannes 3:1

*Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent. 1 Johannes 3:1

*Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Mattheüs 7:11

*Want Ik ben de perfecte vader. Mattheüs 5:48

*Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. Jacobus 1:17

*Ik geef je wat je nodig hebt. Mattheüs 6:31-33

*Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Jeremia 29:11

*Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. Jeremia 31:3

*Ik denk ontelbaar veel aan je. Psalm 139:17-18

*En lk zing een lied van blijdschap over je. Zefanja 3:17

*Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Jeremia 32:40

*Want je bent Mijn kostbare bezit. Exodus 19:5

*Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen. Jeremia 32:41

*En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien. Jeremia 33:3

*Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden. Deuteronomium 4:29

*Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven. Psalm 37:4

*Want Ik heb die verlangens in je gelegd. Filippenzen 2:13

*Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen. Efeziërs 3:20

*Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt. 2 Thessalonicenzen 2:16-17

*En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet. 2 Korintiërs 1:3-4

*Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. Psalm 34:19

*Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. Jesaja 40:11

*Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen. Openbaring 21:3-4

*En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen. Openbaring 21:3-4

*Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Johannes 17:23

*Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien. Johannes 17:26

*Hij is het exacte evenbeeld van Mij. Hebreeën 1:3

*Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant en niet tegenover je sta. Romeinen 8:31

*En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk. 2 Corinthiërs 5:18-19

*Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen. 2 Corinthiërs 5:18-19

*Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. 1 Johannes 4:10

*Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien je liefde zou winnen. Romeinen 8:31

*Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook. 1 Johannes 2:23

*En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde. Romeinen 8:38-39

 

deBron Feb 17 '19

Spreuken en nadenkertjes!

 

Wie ermee volstaat Christus op een afstand te volgen,

zal nooit het stralende wonder van Zijn nabijheid ervaren.

 

Opwekking begint wanneer mensen stoppen over andermans

zonden te praten en hun eigen zonden gaan belijden.

 

Waar over kerkmuren gesproken wordt, verdwijnt de Heilige

Geest; waar over de Heilige Geest gesproken wordt,

verdwijnen kerkmuren.

 

We hebben verschillende achtergronden, maar dezelfde

voorgrond: Jezus aan het kruis.

 

Bidden is... tevoorschijn komen.

 

De Bijbel is niet gegeven om ons meer kennis te geven,

maar om levens te veranderen.

 

Het is goed als de mensen weten dat je christen bent, nog

beter is het als ze het ook zien.

deBron Feb 17 '19

1 Timotheüs 6 : 3-5,Waarschuwing voor ons,

 

"Als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde

woorden van onze Heere Jezus Christus en aan de leer die in

overeenstemming is met de godsvrucht, dan is hij verwaand, weet niets,

maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen en woordenstrijd.

Daaruit komen voort: afgunst, ruzie, lasteringen en kwaadaardige

verdachtmakingen, voortdurend geruzie van mensen die een verdorven

gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken

dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort

mensen (…)

 

deBron Feb 17 '19

Nooit meer alleen

 

Trouwe Vader in de Hemel

U bent het tot wie ik mij keer

bij U vind ik geen dichte deur

en Heer, U stelt mij nooit teleur

ik mag bij U komen telkens weer.

 

Vaak voel ik mij zo hulpeloos

toch bent U juist dan steeds nabij

in U hervind ik nieuwe kracht

voorbij is nu de donkere nacht

want U verlicht mijn pad voor mij.

 

En zijn er toch nog zoveel zorgen

mijn hoofd vervuld met vele vragen

U wijst de weg die ik moet gaan

ik weet, U blijft er bij voortaan

helpt mij mijn last te dragen.

 

Mijn Heer, mijn Redder, Metgezel

op U alleen Heer mag ik bouwen

ik houd van U met heel mijn hart

een stroom van liefde is gestart

in U Heer stel ik mijn vertrouwen.

 

                           Grietje Boersma-de Ruiter

deBron Feb 17 '19

Het is maar één stap tot Jezus

 

Een jonge voorganger was 's avonds laat onderweg van

de kerk naar zijn huis. Hij stapte in een volle bus,

met zijn Bijbel onder de arm. Hij was nog maar net in

de bus of er klonken spottende opmerkingen. Een

groepje jonge mannen was ook op weg naar huis, maar

het stel kwam uit een café en had behoorlijk

gedronken. De voorganger was wijs en hij hield zich

stil. Maar de hele tijd moest hij de opmerkingen

aanhoren, tot groot vermaak van de jongelui. Toen hij

wilde uitstappen zei één van de jonge mannen tegen

hem: 'Zeg eens, meneer, hoe ver is het naar de hemel?'

De voorganger, die zich tot nu toe stil had gehouden,

maar wel had gebeden om wijsheid in deze situatie, zei

voordat hij uitstapte heel vriendelijk tegen de jonge

man: 'Het is maar één stap naar de hemel. Zou jij die

stap willen doen?' De andere mannen gingen door met

plezier maken, maar de bewuste jonge man was opeens

stil geworden. Die woorden hadden zijn hart geraakt.

Hij dacht na over die woorden. Hij kon ze niet

vergeten. Deze vriendelijke uitnodiging was voor hem

de aanleiding om niet lang daarna die ene stap tot

Jezus en naar de hemel te zetten.

 

deBron Feb 17 '19

Een tuin van vrede

 

Maak mij Heer tot een tuin van vrede

waar liefde woont en haat vergaat

maak mij tot een werktuig in Uw Handen

waar Jezus hoog in 't vaandel staat.

 

Maak mij een boom geplant aan water

die vruchten geeft gaaf en zoet

waar een mens in nood zich mee kan laven

omdat zij hem leven doet.

 

Maak mij Heer tot een bloem, die stralend

alleen nog maar Uw geur verspreidt

een geur van Christus, van hier boven

die mensen blij maakt en bevrijdt.

 

Maak mij Heer zoals U mij bedoeld hebt

een kind van U nederig en klein

maak mij sterk Heer in mijn zwakheid

zodat U in mij Overwinnaar kunt zijn.

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. -- Micha 6:8
    10 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17