Loading...

Gemeenteblad mei 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Jan 1 '19

Beste mensen

 

Geweldig dat we 24 april, Pasen, weer mogen gedenken dat onze Heer

Jezus Christus voor onze zonden is gestorven aan het kruis, maar vooral

dat Hij na drie dagen weer is opgestaan. Juist omdat Hij weer is

opgestaan geeft ook ons dat de mogelijkheid ook eens weer met/door

Hem op te staan uit de dood, door de kracht van de Heilige Geest.

De dood is overwonnen door Jezus. En een ieder die Hem heeft

aangenomen als zijn Heiland en Verlosser, zal ook eens weer opstaan. In

de Thessalonicenzen brief staat dat geweldig verwoord:

'Hij (Jezus) zal weer komen op de wolken en op het geluid van een

aartsengel zullen de graven van gelovigen zich openen en zij

zullen opstaan en de Heer tegemoet gaan in de lucht en daarna de

nog levende gelovigen'.

Wat een geweldige belofte!

Helaas zijn er ook nu, net als vroeger de Sadduceeën, mensen die niet in

de lichamelijke opstanding van Jezus geloven. In zo'n discussie met de

Sadduceeën zei Jezus: (Marc. 12:26 en 27):

"Wat de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in

het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak,

zeggende Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak en de God

van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. "GIJ

DWAALT WEL ZEER!" Dit zegt Jezus tegen mensen die niet geloven in

de opstanding. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan? welk perspectief

hebben wij dan? De Heer zij dank Hij is opgestaan. Soli Deo Gloria!

Ik wens u allen gezegende Paasdagen, De Heer is waarlijk opgestaan!!!


Met vriendelijke groet, P.K.

deBron Jan 1 '19

De Heer is mij een Helper, ik zal niet vrezen;

Wat zou een mens mij doen?

Hebreeën 13 :6b

 

deBron Jan 1 '19

Wees waakzaam!

 

Jezus zegt tegen mensen die in Hem geloven: Wees niet bang

Richt je niet op de wereld. Maar richt je op Mij!

Investeer in je relatie met Mij! Rust bij Mij!

Laat je denken vernieuwen en veranderen door Mij!

Ik zal je een hoopvolle toekomst geven!

 

'Want wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.' (Jes 40:31)

 

Verlang Jij naar de terugkomst van Jezus?

Of ben je er nog niet klaar voor? Keer je dan om naar Jezus.

Bid tot Hem, verdiep je in de Bijbel. Stel het niet uit.

Want misschien komt er wel geen kans meer.

En het kan verschil maken voor eeuwig.

deBron Jan 1 '19

Er is een naam, die ik niet kan vergeten,

Zelfs in de diepste wanhoop niet..

Als alles wat ik liefheb wordt gebroken,

Geen enkel woord mij uitzicht biedt,

Dan is die Naam mijn enige houvast,

Dan vind ik daarin toch weer kracht,

Want alles waar ik nog voor huiver,

is in Die Naam voor mij volbracht.

 

deBron Jan 1 '19

DE HEILIGE GEEST HELPT ONS BIDDEN

 

"En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten

niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit

voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten

doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de

wil van God voor heiligen pleit."   Romeinen 8:26-27

 

Het gebeurt wel dat een kind van God zo moedeloos wordt, dat hij het

bidden wil opgeven. "Bidden helpt niet. God hoort mij toch niet. Hoe

moet ik nu verder?"

Voor dergelijke mensen is bovenstaand Bijbelgedeelte heel belangrijk.

De Heilige Geest doet als 't ware twee belangrijke dingen als wij bidden.

1) De Heilige Geest leert ons hoe wij moeten bidden. Het is de Heilige

Geest die het juiste gebed in ons hart legt. Het bidden is dan een werk

van de Heilige Geest en niet van onszelf. God Zelf legt door Zijn Heilige

Geest het ware gebed in ons hart en wij leggen de gebeden weer voor de

genadetroon van God. Het gebed dat God zélf in ons hart heeft gelegd,

zal altijd verhoord worden;

2) De Heilige Geest leert ons niet alleen bidden, maar helpt ons ook

daarbij. De Heilige Geest is Zelf ook een Voorbidder. De Heilige Geest

bidt in ons en voor ons. Naast het bloed van Zijn Zoon Jezus Christus dat

ons reinigt van alle zonden, heeft God ons ook de Heilige Geest gegeven

als de Trooster. De Heilige Geest vertroost ons niet alleen. Hij leidt,

versterkt, leert, spreekt enz.

De Heilige Geest vervangt niet ons gebed maar ondersteunt het. De

Heilige Geest moeten we toelaten om door ons heen te bidden. God

ontheft ons niet van de taak om te bidden, maar wil ons helpen door

Zijn Geest.

Je moet zélf eerst zoeken, dan vinden. Je moet zelf eerst kloppen, dan

word je opengedaan, Je moet zelf eerst bidden, dan ontvang je.

 

uit: 'ledere Dag met God' door: David Maasbach

deBron Jan 1 '19

Zou ik één seconde

 

Zou ik één seconde door Uw ogen kunnen kijken,

dan zou ik zien wat omgaat in het hart

dan zag ik de momenten van vreugde, van verlangens

zag ik van de mensen hun pijnen en hun smart.

 

Zou ik één seconde Uw oren mogen lenen

dan zou ik horen de wanhoop in de nacht,

dan hoorde ik de roep van hen in nood gezeten

dan wist ik zeker waar men mijn hulp verwacht.

 

Zou ik één seconde Uw armen Heer bezitten

dan zou ik doen het geen U deed voor mij,

ik zou Uw armen gebruiken Heer ten zegen

'k had net als U hersteld en ook bevrijd.

 

Ik moet het doen Heer gewoon met eigen ogen

met eigen oren met dat wat ik bezit,

maar geef mij Heer Uw Geest, Uw kracht en wijsheid

Heer maak mij bruikbaar dat is waar ik om bid.

 

Ali Holman

deBron Jan 1 '19

Troostende armen

Wat er ook is, Bij Hem kan je altijd terecht.

Bij Hem heb je niet veel woorden nodig.

Jezelf overgeven is genoeg, vertel het hem maar.

Hij begrijpt het. En Hij slaat troostend Zijn armen om je heen.

Vol begrip, vol liefde. Zo is God. Zo is Jezus.

Intens meelevend. Intens begrijpend. Intens vol liefde.

Voor jou!

deBron Jan 1 '19

Wat als …


Wat als, God geen tijd kon vinden om ons te zegenen omdat wij

gisteren geen tijd konden vinden om Hem te danken?

Wat als, God besloot om ons morgen niet meer te leiden omdat wij

Hem vandaag niet volgen?

Wat als, we nooit meer een bloem zouden zien bloeien omdat we

mopperden toen God het liet regenen?

Wat als, God niet meer met ons wandelde vandaag omdat we de

dag niet erkend hebben als dag van God?

Wat als, God morgen de bijbel weg zou nemen omdat we er

vandaag niet in wilden lezen?

Wat als, God ons Zijn boodschap afnam omdat we niet luisterden

naar de boodschapper?

Wat als, God niet Zijn eniggeboren Zoon had gegeven omdat Hij

wilde dat we bereid waren om de prijs voor onze zonden te

betalen?

Wat als, de kerkdeuren gesloten waren omdat wij de deuren van

ons hart niet wilden openen?

Wat als, God ophield met ons lief te hebben en voor ons te zorgen

omdat wij niet bereid waren anderen lief te hebben en voor

anderen te zorgen?

Wat als, God ons vandaag niet kon horen omdat we gisteren niet

naar Hem wilden luisteren?

Wat als, God onze gebeden zou verhoren op dezelfde manier

waarop wij Zijn roep beantwoorden?

Wat als, God Zijn hulp aan ons zou afmeten aan de mate waarin

wij onze levens aan Hem geven??

WAT DAN???

deBron Jan 1 '19

Bouw op de Rots

 

Paulus zegt dat er geen ander fundament kan zijn: "Naar de genade

Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het

fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie

wel toe, hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament, dan dat

er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Korintiërs

3:10,11). Christus is het fundament van Zijn gemeente.

Tegenwoordig zijn er allerlei traditionele kerken en godsdienstige

groeperingen die zich christelijk noemen, maar die een fundament

hebben anders dan Christus, Paulus waarschuwt: "Maar vermijd de

onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder

drijven..., "En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit

merk: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren

noemt, breke met de ongerechtigheid" (2 Timoteüs 2:16 t/m 19).

Jezus bouwt Zijn gemeente op de Rots. Gods fundament staat vast.

Ondanks al de afvallige leerstellingen en praktijken die het geloof van

sommigen afbreken, en de vernietigende onzedelijkheid die de gemeente

soms binnensluipt, Gods vaste fundament blijft altoos staan.

De Here kent de zijnen. Hij weet wie op de Rots bouwt en wie op het

zand, Hij weet wie gelooft en wie ongehoorzaam is.

Bouwen wij op de Rots of op het zand? In hoeverre zijn wij echt

gehoorzaam aan Christus en Zijn apostelen? Christen-zijn betekent zich

voortdurend verbeteren naar het voorbeeld van Christus, naar het

woord van God. "En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen

bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen

naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de

Here, die Geest is" (2 Korintiërs 3:18), "Bewaart uzelf in de liefde Gods,

door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof' (Judas 20).

God is de Rots van ons heil. Voor God bouwen is voor de eeuwigheid

bouwen. Jezus bouwt Zijn gemeente op de Rots. Hij is het fundament Op

de Rots bouwen betekent doen wat Jezus zegt,

"Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk

ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem

welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een

verterend vuur" (Hebreeën 12:28,29).

"Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de

toekomstige" (Hebreeën 13:14).

 

Verkorte preek van: Roy Davison

 

deBron Jan 1 '19

LIEF en LEED

 

Volgende maand is er weer een lief en leed. Zijn er mensen die

gebed en hulp nodig hebben of een blijk van medeleven

kunnen gebruiken, laat het ons weten. Dat wij allen één

mogen zijn in de kracht, sterkte en liefde van onze

Here Jezus Christus.

 

deBron Jan 1 '19

Nadenkertjes

 

• We leren Gods kracht pas echt kennen als

alle steun van buitenaf ons ontvalt.

 

• We hebben niet het christendom, maar

Jezus nodig.

 

• Zonde kun je niet ongedaan maken. Zonden

kunnen wel vergeven worden.

 

• Niet: levende kinderen van God, maar:

kinderen van de levende God.

 

• Wie als mens staande wil blijven, moet eerst

voor God willen buigen.

deBron Jan 1 '19

U, die het licht heet en groeiende helderheid zijt.

Verwijder de nevel die onze blik verduisterd.

Geef ons de moed, om tastend en proberend,

verder te zoeken.

Geen rechte weg vragen we, alleen maar dit:

Het spoor niet bijster te raken, in de wirwar,

van het dagelijks bestaan.

 

deBron Jan 1 '19

Dubbel kompas

 

Een zekere David Devoir heeft in vroeger tijd eens het volgende

verteld:

 

Toen ik de Atlantische Oceaan overstak ontdekte ik dat het schip was

uitgerust met twee kompassen. Het ene was geplaatst op het dek en

wel zo dat de man bij het roer erop kon kijken. Het andere kompas zat

halverwege de mast. Vaak klom een matroos in de mast om op het

kompas daar te kijken. lk vroeg de kapitein : 'Waarom gebruikt u twee

kompassen?’. Hij antwoordde: 'Dit schip is van ijzer en het kompas op

het dek wordt soms beïnvloed door zijn omgeving. Dat is niet het geval

met het kompas in de mast. Op dat kompas bepalen we in feite onze

koers'.

 

Devoir geeft hier de volgende les bij: Op de levensreis hebben we ook

twee kompassen. Het ene kompas kun je 'gevoel' noemen. Dat wordt

vaak beïnvloed door onze omstandigheden. Het andere kompas kun je

'geloof’ noemen. Dat kompas gaat uit boven de omstandigheden en

geeft te midden van welk weertype ook de koers aan op de levenszee.

Laten we op dat kompas varen!

 

deBron Jan 1 '19

De beste verzekering.

 

Bent U verzekerd tegen inbraak?

Bent U verzekerd tegen brand?

Je moét wel een verzeek 'ring hebben,

want leven zónder is riskant.

 

Wie kan er in de toekomst kijken?

Wie weet wat hem of haar geschiedt?

Je kunt je door verzekeringen

beveiligen op elk gebied.

 

U kunt uw leven zelfs verzeek 'ren,

zodat uw partner, als U sterft,

toch onbezorgd kan verder leven,

die dan een flink bedrag verwerft.

 

Doch elk van die verzekeringen

is waardevol zolang U leeft.

Maar er is ook nog een verzeek' ring

die zekerheid na 't leven geeft.

 

Als U de Here Jezus liefheeft

-want Die staat boven elk terrein-

dan mag U daarvan zijn verzekerd

altijd bij Hem te zullen zijn!

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. -- Micha 6:8
    10 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17