Loading...

Gemeenteblad maart 2011 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Okt 27 '18

WATER IS LEVEN

 

In al haar schoonheid stond ze op mijn vensterbank. Haar minuscule

blaadjes spreidend als een stukje kantwerk. Het babyroosje, een klein

koninginnetje, met vlammend rode bloemen. 'lk heb er ook één,' zei mijn

moeder. 'Je moet haar elke dag een scheutje water geven, dan blijft ze

bloeien. Maar wel elke dag hoor, anders verdroogt ze.' Trouw volgde ik

haar raad op - een rijke bloei was het resultaat. Totdat er drukke dagen

kwamen. Het eerste wat er dan bij inschiet, is het begieten van je

planten. Al gauw kwamen er gele blaadjes. Mijn babyroosje was niet

meer wat het was. Ze kwijnde weg; langzaam maar zeker. Zo'n kleine

gebeurtenis heeft je soms best wel iets te zeggen. Ook mensen hebben

het nodig elke dag 'begoten' te worden; elke dag dat scheutje water te

ontvangen dat ze nodig hebben om te kunnen bloeien. Gelukkig zijn wij

geen plantjes die afhankelijk zijn van de zorg van een ander. Wij zijn in

staat zélf Gods Woord ter hand te nemen, te drinken uit die bron van

leven. Maar....doen we dat niet, dan zal dat ook aan ons al heel gauw te

zien zijn. We zullen verdorren en verdrogen. Mijn moeder zal dat niet

overkomen, daarvoor is ze te trouw. Zij weet te goed hoe onontbeerlijk

WATER is. Haar babyroosje was daarvan het LEVENDE bewijs.

 

deBron Okt 27 '18

Spreuken om goed over na te denken

 

Het evangelie is veel te ingewikkeld voor volwassenen.

Alleen een kind kan het begrijpen.

 

De waarheid heeft slechts één gezicht... maar de

leugen verschuilt zich achter vele maskers.

 

Ooit liet God het voorhangsel in de tempel van boven

tot beneden scheuren. Tegenwoordig zijn veel

christenen echter druk bezig om dit voorhangsel weer

dicht te naaien.

 

Opdracht van satan aan zijn generaals: "Hou de

evangelische christenen massaal bezig met een

evangelie dat geen evangelie is en je zult geen last van

ze hebben".

 

Echte Bijbelkennis is die kennis die in onze handel en

wandel voor anderen zichtbaar is.

 

deBron Okt 27 '18

Jezus U bent anders

 

U ging naast de echtbreekster staan, toen iedereen haar uit de weg ging.

U ging op bezoek bij een tollenaar, toen iedereen boos op hem was.

U riep de kinderen bij U, toen iedereen hen weg wilde sturen.

U vergaf Petrus, toen hij zichzelf veroordeelde.

U prees de weduwe, die haar offer bracht, toen iedereen haar negeerde.

U verjoeg de duivel, waar iedereen in zijn val gelopen zou zijn.

U beloofde de moordenaar aan het kruis het hemelrijk, toen iedereen hem

in de hel wenste.

U riep Paulus om U te volgen, toen iedereen hem vreesde vanwege zijn

vervolgingen.

U ging alle roem uit de weg, toen iedereen U tot koning wilde maken.

U had de armen lief, terwijl iedereen rijkdom najoeg.

U genas de zieken, toen iedereen hen opgegeven had.

U zweeg, toen iedereen U beschuldigde, bespotte en bespuugde.

U nam alle schuld op U, toen iedereen de handen waste in onschuld.

U stond op uit de dood, toen iedereen dacht, dat het afgelopen was.

 

Jezus, ik dank U dat U er bent!!

deBron Okt 27 '18

Mijn relatie tot God:

 

Ik ben Gods kind.  Joh. 1 : 12

Ik ben een vriend van Christus.  Joh. 15 : 15

Ik ben rechtvaardig verklaard.    Rom. 5 : 1

Ik ben verbonden met de Heer, en een geest met Hem.  1 Kor. 6 : 17

Ik ben gekocht en betaald, ik ben Gods eigendom.  1 Kor. 6 : 20

Ik ben een deel van het lichaam van Jezus.  1 Kor. 12 : 27

Ik ben een heilige.  Ef. 1 : 1

Ik ben door God als Zijn kind geadopteerd.  Ef. 1 : 5

Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest.  Ef. 2 : 8

Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.  Kol. 1 : 14

Ik heb volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.  Kol. 2 : 10

 

Mijn positie in God:

 

Ik ben voor altijd vrij van veroordeling.  Rom. 8 : 1, 2

Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.  Rom. 8 : 28

Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen.  Rom. 8 : 31-34

Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van God.  Rom. 8 : 34-39

Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.  2 Kor. 1 : 21, 22

Ik ben met Christus in God verborgen.  Kol. 3 : 3

Ik ben er van overtuigd dat God het goede werk dat Hij in mij begonnen is, ook zal afmaken. Fil. 1 : 6

Ik ben een burger van de hemel.   Fil. 3 : 20

Ik heb geen geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht, liefde, en bezonnenheid. 2 Tim. 1 : 7

Ik ontvang barmhartigheid en genade wanneer ik ze nodig heb.  Heb. 4 : 16

Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.  1 Joh. 5 : 18

 

 

Mijn waarde in God:

 

Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.  Matt. 5 : 13, 14

Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn vracht.  Joh.  15 : 1, 5

Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.  Joh. 15 : 16

Ik ben een persoonlijk getuige van God de Vader.  Hand. 1 : 8

Ik ben Gods tempel.  1 Kor. 3 : 16

Ik ben een nieuwe schepping in Christus.  2 Kor. 5 : 17

Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus.  2 Kor. 5 : 18

Ik ben Gods medewerker( 1 kor 3:9)  2 Kor. 6 : 1

Ik bekleed in Christus een plaats in de Hemelse gewesten.  Ef. 2 : 6

Ik ben Gods maaksel.  Ef. 2 : 10

Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen.  Ef. 3 : 12

Ik ben in staat, om in de kracht van Christus, alle dingen te doen.  Fil. 4 : 13

 


deBron Okt 27 '18

Lief en leed in de gemeente.

 

"Ik zal u geenzins begeven, Ik zal u geenszins verlaten

Hebreeën 13 : 5b

 

Op de pagina hiernaast staat een heel bijzonder gedicht, voor

iedereen die leed en verdriet te dragen heeft. Dat zelfs de

dood ons niet kan scheiden van de liefde van God door middel

van de Here Jezus Christus. Laten we nooit vergeten dat het

leed, de eenzaamheid, ziekte, en zelfs de dood ooit zal

verdwijnen als Jezus terugkomt. En dat ook nu, in deze

verbroken wereld, de Here God door middel van Zijn Zoon, het

Lam dat geslacht is voor onze zonden en onze ongerechtigheid,

Jezus Christus, bij een ieder wil zijn die de Heer aanroepen,

zowel in blijdschap als ook in verdriet.

 

deBron Okt 27 '18

Romeinen 8:37-39

 

De liefde in Jezus Christus

 

Niets kan ons scheiden van de liefde van God

De dood niet en het leven ook niet

Want God blijft bewogen met ons aller lot

Hij is met ons in vreugde en verdriet.

 

Niets kan ons scheiden van de liefde van God

Engelen niet en ook regeringen niet

Want God blijft bewogen met ons aller lot

Hij die altijd in liefde naar ons omziet.

 

Niets kan ons scheiden van de liefde van God

De dingen van vandaag en van morgen niet

Want God blijft bewogen met ons aller lot

Voor Hem mogen we zingen het hoogste lied.

 

Geen enkele kracht die ons kan scheiden

Waar we ons ook zouden bevinden

God wil ons overal en altijd begeleiden

Hij blijft zorgen voor al zijn beminden.

 

Wat een grote troost kan dit ons geven

Wanneer we in droeve tijden verkeren

En het soms zo moeilijk is in ons leven

God zij geprezen, Hem mogen we eren,

 

deBron Okt 27 '18

"Want dit is de boodschap die u vanaf

het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten

liefhebben"; 1 Johannes 3: 11

 

"Geliefden, als God ons zo liefhad,

moeten ook wij elkaar liefhebben". 1 Johannes 4: 11

deBron Okt 27 '18

Heden – Toekomst

 

Morgen heeft zijn eigen zorgen.

Morgen, dat is niet vandaag.

Heden wil God aan mij geven,

wat ik hem ootmoedig vraag.

 

Morgen is voor mij verborgen,

maar God weet wat komen zal.

Ik mag op Zijn Woord vertrouwen.

Hij is Heer van ’t groot heelal.

 

Leven heeft Hij mij gegeven,

’t leven van Zijn eigen Zoon,

want Hij stierf voor al mijn zonden;

Hij ontving mijn zondeloon.

 

Heden leef ik bij de blijdschap

van wat Christus voor mij is.

Voor de toekomst ben ‘k geborgen.

in Hem die mijn Redder is.

 

 

deBron Okt 27 '18

Martha en Maria

 

Tijdens hun reis naar Jeruzalem kwamen Jezus en Zijn

discipelen in een dorp waar zij gastvrij werden ontvangen

door een zekere Martha. De zuster van deze vrouw, Maria,

ging meteen bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren. Maar

Martha had het veel te druk met het klaarmaken van het

eten. Op een gegeven ogenblik werd het haar teveel. Zij

kwam bij Jezus staan en zei: "Here, hoe kunt U het goed

vinden dat mijn zuster hier maar zit en ik al het werk moet

doen! Zeg toch tegen haar dat zij mij moet helpen. " "Martha,

Martha", antwoordde Jezus. "Wat maak je je toch druk! In het

leven heb je niet zoveel nodig. Eigenlijk maar één ding. Maria

heeft dat ene ontdekt en het zal haar niet worden

afgenomen. " (Lukas 10:38-42)

Ons leven is vaak zo gericht op dingen DOEN. We zijn altijd

druk, we vliegen van het een naar het ander. Ons werk, het

huishouden, de administratie bijhouden, mails

beantwoorden... En ook onze vrije tijd wordt vaak nog

opgevuld door allerlei activiteiten.

 

En zelfs in de relatie met God kunnen we de neiging hebben

om druk bezig te zijn met alle dingen die wij voor Hem willen

doen. En er is altijd wel iets te doen, er is altijd wel ergens

hulp nodig, en binnen de kerk zijn vaak allerlei activiteiten te

doen, en zo rennen we maar door...

 

En natuurlijk is er niks mis met dingen doen voor de Heer,

integendeel dat is prima. Maar die dingen doen is niet het

belangrijkste en moet niet de basis zijn!

 

Jezus zegt hier zelfs dat er eigenlijk maar één ding echt

belangrijk is in het leven. En dat ene ding is niet al het werk

wat Martha deed, hoe goed zij het ook bedoelde en hoe graag

zij ook de Heer wilde dienen daarmee. Maar dat ene wat écht

belangrijk is, is wat Maria deed, tijd nemen om bij Jezus te

zijn, naar Hem te luisteren...

 

 

 

deBron Okt 27 '18

Als de Heiland mijn Gast wilde zijn ...

 

Zou ik Hem dan met open armen aan de deur begroeten?

Of zou ik me moeten verkleden, voordat ik Hem binnen kan laten?

Of een paar tijdschriften verstoppen en er betere lectuur voor in de

plaats leggen?

 

Zou ik mijn wereldse muziek door goede vervangen?

Zou ik trots zijn op de dingen die aan de muur te kijk hangen?

Of zou ik het een en ander uit willen leggen en allerlei excuses maken?

 

En als de Heiland een paar dagen met me doorbracht, zou ik dan zeggen

wat ik altijd zeg?

Zou het leven voor mij gewoon doorgaan?

Zou ik Jezus meenemen waarheen in van plan was te gaan?

Of zou ik mijn plannen voor een paar dagen wijzigen?

Zou ik blij zijn als Hij mijn naaste vrienden ontmoette?

Of zou ik hopen dat ze wegbleven tot Zijn bezoek voorbij was?

 

Zou ik blij zijn als Hij steeds zou blijven?

Of zou ik me opgelucht voelen als Hij tenslotte wegging?

Laat ik proberen er precies achter te komen hoe ik zou zijn, als de Heere

Jezus persoonlijk kwam om een poosje met mij op te trekken.

 

 

deBron Okt 27 '18

Biddag

 

Wij kunnen wel spitten, planten en ploegen.

Wij kunnen wel eggen, zaaien en zwoegen,

Maar wie geeft het leven aan 't uitgestrooid zaad?

Niet één is zo machtig, niet één geeft hier raad.

 

Wij kunnen wel werken, sjouwen en wroeten.

Vroeg opstaan, de komende dag gaan begroeten,

Maar wie geeft de warmte voor de kiemkracht en groei?

Wie zet onze planten in weelderige bloei?

 

Wij kunnen wel wijs, dit en dat te bespreken.

Het goed, het kwaad, en de vele gebreken.

Maar als het ons tegenloopt, wie helpt ons dan uit?

Wie vormt dan in 't kort een verstandig besluit?

 

Wij kunnen niets beginnen zonder God.

Hij is de Heere en bestuurt ons lot.

Hij alleen geeft regen en de zonneschijn.

Hij maakt ons water tot een goede wijn.

 

Laat ons dan tot Hem gaan met onze nood.

Hij vormt uit onze akkers voedzaam brood.

Smeek Hem om hulp, Hij hoort om Christus wil.

Vertrouw op Hem en woon gerust en stil.

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. -- Jeremia 17:9-10
    15 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17