Loading...

Gemeenteblad december 2010 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Okt 20 '18

Beste mensen

 

We schrijven al (bijna) de maand december als u dit leest. De maand van

Sinterklaas en Kerst en Oud en Nieuw.

Voor veel mensen zijn de vrije dagen met Kerst het belangrijkst, met de

opmerking erbij: "valt verkeerd dit jaar, in het weekend!".

Wat dat betreft valt het inderdaad niet gunstig, maar hoeveel houden we

ons bezig met wat het Kerstfeest eigenlijk inhoud?

Veel mensen weten helaas niet meer de betekenis van Kerst, Pasen en/of

Pinksteren.

Kerst is voor veel mensen een mooi en romantisch verhaal, een kindje

geboren, herders in het veld, engelen die zingen, ja je kan daar een heel

mooi sfeertje omheen bouwen. Op zich wil ik daar nog niets van zeggen,

hangt natuurlijk van onze eigen hart gesteldheid af. Beleven/geloven we

ook echt in de geboorte van Jezus op aarde als Zoon van God? Mens

geworden en op aarde neergedaald?

We mogen dat dan allemaal op onze eigen manier vieren, zoals we ook

op onze eigen manier onze verjaardagen vieren. Maar laten we wel in

gedachte houden, dat we geestelijk gezien, wel optrekken naar

Bethlehem om de Koning der Joden, Jezus Christus, te aanbidden.

De herders waren in het veld en kregen van de engel te horen dat de

Heiland geboren was en ze zeiden tot elkaar laten we naar

Bethlehem gaan en zien wat daar geschied is en ze maakten het aan

ieder bekend wat tot hen gezegd was!

Een legende verteld van een oude opa die allerlei verhalen aan zijn

kleinkinderen verteld, maar zeggen zij, als u dat verhaal verteld,

over die engelen in het veld, toen je met je kameraden op de schapen

paste daar in het veld van Efrata en dat de legermacht zong;

"Ere zij God in de hoge en vrede op aarde in mensen des welbehagen".

Maar iedere keer opa, zeiden de kinderen, dan kijk je daar zo

verdrietig bij, hoe komt dat? En met tranen in de ogen zei de oude man:

"we hoorden van de engel wat er gebeurd was, mijn vrienden en

kameraden zijn naar Bethlehem gegaan, enthousiast vanwege wat ze

gehoord hadden, om te zien wat er gebeurd was, maar ik……ik vond het

onzin en ben niet gegaan om het kindje te zien, om het kindje Jezus te

aanbidden, nu is het te laat".

Mensen, ik heb goed nieuws voor u!!!! HET IS NOOIT TE LAAT! Wanneer u

dat nog nooit gedaan heb, ga op uw knieën om het Kindje Jezus te

aanbidden en je zal met net zoveel blijdschap en vreugde opstaan als ook

al die anderen die op de knieën gegaan zijn om Hem, Jezus te aanbidden!

"Want alzo lief had God de wereld, dat Hij zijn eniggeboren Zoon op

aarde heeft gezonden (Kerst), opdat een ieder die in Hem geloofd niet

verloren zal gaan, maar eeuwig leven heeft!

Ja, klinkt mooi, maar wat moet ik zeggen als ik op mijn knieën ga, maakt

niet uit watje zegt, de Heer ziet je hart aan. Maar je zou kunnen zeggen:

"Vader in de hemel, ik weet dat ik veel verkeerd gedaan heb, ik heb daar

berouw over, en vraag U vergeef mij en vul mij met uw Geest, ik aanbid u

voor wie u bent en wat u ook voor mij gedaan heb aan het kruis, kom in

mijn hart wonen en vervul mij met uw Geest, Amen!"

 

lk wens u allen, een Goed en Gezegend Kerstfeest toe, de Heer zegenen u!

Met vr. groet, P.K.

deBron Okt 20 '18

Kleine Wijsheden

 

---   ---   ---


Jezus werd in deze wereld geboren,

en niet uit deze wereld,

Hij kwam van buitenaf

de geschiedenis binnen.

 

---   ---   ---

 

Christus kan pas de leiding hebben in ons leven,

wanneer Gods Woord de zeggenschap heeft gekregen

over ons denken en ons geweten.

 

---   ---   ---

 

Hij, die uw hart gemaakt heeft, weet ook hoe

Hij het moet vertroosten.

 

deBron Okt 20 '18

Donkere dagen.

 

Donker zijn de dagen, storm en regenvlagen, het dorre vallend blad

dwarrelt naar de grond, langer worden nachten, en wij moeten wachten

op het Licht dat komt.

Man en vrouw in 't duister, gingen zonder luister op naar Bethlehem,

luisterend naar Augustus 'stem.

Nog is het donker in de stal, maar het Licht dat komen zal is niet ver

meer, 't is Advent. lieve mensen, 't is Advent, wie van U het Licht niet

kent, dat gekomen is tot mensen, met hun verlangen en hun wensen, 't Is

nog steeds dezelfde ster die gekomen is van ver.

Het Licht dat komt na donk 're tijd en ons van druk en last bevrijd.

deBron Okt 20 '18

Geleend


"Jezus werd geboren in een geleende stal.

Hij predikte vanaf een geleende boot.

Hij reed Jeruzalem binnen op een geleende ezel.

Hij gebruikte het laatste avondmaal in een geleende

bovenzaal.

Hij werd begraven in een geleend graf.

Nu wil Hij de levens van christenen lenen om de rest

van de wereld te bereiken.

Als wij niet spreken, heeft Hij geen stem"

 

Door Dr. Leighton Ford

 

deBron Okt 20 '18

                          HET DOEL VAN HET ECHTE KERSTFEEST

           "God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis"

                                                 1 Johannes 1:5

 

Het doel van het echte kerstfeest is dat het Licht des levens binnenkomt

bij mensen die nog in het duisternis leven. Jezus Christus is het Licht der

wereld.

Het geweldige mysterie van Jezus Christus is dat Hij in ons hart wil komen

wonen. Jezus zegt in Johannes 14:23: "Indien iemand Mij liefheeft, zal hij

mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot

hem komen en bij hem wonen. "

Wat vreselijk armzalig om kerst te vieren zonder de levende Christus, de

Zoon van God, die in de wereld is gekomen om mensen het eeuwige leven

te geven. Het machtigste en grootste kerstcadeau is van God gekomen.

Het gaat alle rijkdommen van de wereld verre te boven. Een mens die

zonder Christus leeft, is verloren. God wil echter dat de mens behouden

wordt. Hij heeft ons Zijn Zoon gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft

niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe. Er is echter veel meer in het

christen-zijn dan niet verloren gaan. Het stopt niet bij het zich bekeren, in

God geloven en naar de kerk gaan. God wil niet dat wij Hem dienen uit

traditie. Hij wil een liefdesrelatie met ons hebben. Hij wil ook dat wij die

liefde doorgeven, Paulus zegt in Handelingen 17:28: "Want in Hem leven

wij, bewegen wij ons en zijn wij. "

Zonder God is het kerstverhaal leeg. Zonder God is ons hele leven leeg.

Het doel van ons leven is dat God in ons geopenbaard zal worden. Gods

hoogste doel is om Zijn Goddelijk karakter, Zijn eigenschappen, Zijn aard

in onze ziel en wezen over te brengen.

Bent u blij en gelukkig? Of viert u een surrogaatkerstfeest? Er is niets mis

met een gezellig etentje of kerstversiering. Er is wel iets mis als dat de

plaats heeft ingenomen van de ware betekenis.

De Vredevorst wil in ons hart wonen. Hij is ook de grote Heelmeester en

Hij is de grote onveranderlijke Veranderaar van mensenlevens.

 

uit: ledere Dag met God door: David Maasbach

 

deBron Okt 20 '18

Intens stralend licht...

 

Johannes heeft het in de Bijbel over:

Het ware Licht dat ieder mens verlicht

en naar de wereld kwam.

En dat intens stralende Licht is Jezus Christus. Hij is de Zoon

van God. Hij werd geboren in Betlehem in Israël Als een

gewone baby.

Een uniek moment in de wereldgeschiedenis!

 

Jezus heeft een indrukwekkend leven gehad.

Tussen de mensen hier op aarde.

Daarover staat veel in de bijbel.

Uiteindelijk stierf Hij aan een kruis. Om jou en mij te redden.

Wat daarna gebeurde is een groot wonder.

JEZUS LEEFT OOK NU !!!!!!!!!!

 

Bron: OpenHands

 

deBron Okt 20 '18

Het rijkste gezin in de kerk

 

Nooit zal ik het Kerstfeest van 1946 vergeten. Ik was veertien jaar oud,

mijn zusje Ocy was twaalf, en mijn oudere zus, Darlene, was 16 jaar. Wij

woonden bij onze moeder en waren gewend om met weinig dingen toe

te kunnen. Mijn vader was vijf jaar daarvoor overleden. Hij liet mijn

moeder achter met zeven schoolkinderen om op te voeden, en weinig

geld daarvoor.

 

In 1946 waren mijn oudste zussen getrouwd en mijn broers het huis uit.

Een maand voor Kerst kondigde de voorganger van onze kerk aan dat

er een speciale Kerstinzameling zou worden gehouden voor een arm

gezin in onze gemeente. Hij verzocht iedereen om flink te sparen en veel

te offeren voor dit gezin.

 

Eenmaal thuisgekomen, spraken we er met elkaar over wat wij konden

doen om dit gezin te helpen. We besloten om vijfentwintig kilo

aardappelen te kopen en om daar de rest van de maand van te leven.

Dit gaf ons gelegenheid om twintig dollar aan kruideniers geld uit te

sparen voor ons Kerstoffer. Wanneer we ons elektrisch licht zo weinig

mogelijk zouden gebruiken, en het gebruik van de radio tot een

minimum zouden beperken, dan zouden we de elektriciteitsrekening

van die maand kunnen uitsparen. Darlene nam zoveel mogelijk huis-

tuin- en keukenklusjes aan als ze maar kon, en samen gingen we

babysitten voor wie ons maar wilde gebruiken. Voor vijftien cent

konden we genoeg katoen kopen om drie pannenlappen te maken die

konden we verkopen voor een dollar per drie. We verkochten voor 20

dollar aan pannenlappen. Het was één van de fijnste maanden van ons

leven.

 

Elke dag telden we het geld om te zien hoeveel we bij elkaar hadden

Gespaard. 's Avonds zaten we ons in het donker te verheugen over het

arme gezin die het geld zo hard nodig had, en wat de kerk hun zou

geven. We hadden ongeveer tachtig mensen in de kerk, dus dachten we,

dat wét wij ook te geven hadden... het zou toch zeker twintig maal

meer zijn. De voorganger had immers elke zondag de noodzaak van de

actie in de kerk herhaald,

De dag vóór Kerst, liepen Ocy en ik naar de kruidenier om al ons kleine

geld voor drie knisperen twintig dollarbiljetten en één tien dollarbiljet

om te laten te laten wisselen. We renden snel naar huis om ze aan

mam en Darlene te laten zien. We hadden nog nooit zoveel geld gehad!

We konden die nacht amper slapen. Het raakte ons niet dat we geen

nieuwe kleren voor Kerst hadden, we hadden zeventig dollar voor de

speciale Kerst-inzameling.

 

We konden haast niet wachten tot we bij de kerk waren! Die

zondagmorgen regende het pijpenstelen. We hadden geen paraplu en

de kerk lag ongeveer anderhalve kilometer van ons huis af; maar het

maakte ons niet uit hoe nat we werden. Darlene had een stuk karton in

haar schoenen om de gaten mee te vullen, Het karton viel uit elkaar en

haar voeten werden nat.

 

Maar we zaten maar wát trots in de kerk. lk hoorde een paar tieners

praten over de meisjes van Smith en dat die hun oude jurken

aanhadden. Ik keek naar hoe ze daar zaten in hun nieuwe kleren en

voelde me rijk.

 

Toen de speciale inzameling begon, zaten we op de tweede rij vooraan.

Mam gaf het tien dollarbiljet en ieder van ons gaf de twintig dollar. We

zongen de hele weg naar huis. Tegen etenstijd had mam nog een

verrassing voor ons. Ze had een dozijn eieren gekocht, en we hadden

dus gekookte eieren bij onze gebakken aardappel!

 

In de middag kwam er een auto voorrijden. Het was onze voorganger.

Mam ging naar de deur, en praatte even met hem, en kwam toen terug

met een envelop in haar hand. We vroegen wat het was, maar ze zei

geen woord. Toen ze de envelop openmaakte kwam er een smak geld uit

rollen. Er waren drie twintig dollarbiljetten, eentje van tien en

zeventien één dollarbiljetten.

 

Mam stopte het geld terug in de envelop. We zeiden niets, maar

staarden allemaal naar de vloer. Ons miljonairsgevoel was in één klap

veranderd in het gevoel van straatarme mensen te zijn. Wij hadden als

kinderen zelf zo'n gelukkig leven, dat we erg mee konden voelen met

mensen die geen vader en moeder hadden en een huis vol broers en

zussen en waar andere kinderen doorlopend over de vloer kwamen. Wij

hadden er plezier in om bestek te delen en om te zien wie ditmaal de

vork of de lepel kreeg om mee te eten. We hadden twee messen die

doorgegeven werd aan diegene die hem nodig had. Ik wist best wel dat

we een boel dingen niet hadden die andere mensen wel hadden, maar ik

had er nooit bij stil gestaan dat we arm waren. Het was dat Kerst dat ik

ontdekte dat we dat waren. De voorganger bracht ons het geld voor het

arme gezin, dus moesten we wel arm zijn. lk keek naar mijn kleren en

mijn versleten schoenen en ik schaamde mij erg. Ik wilde niet eens meer

terug naar de kerk. Iedereen zou daar waarschijnlijk inmiddels wel

weten dat we arm waren.

 

lk dacht aan school. Ik zat in de eerste klas van het voorgezet onderwijs

en hoorde bij de top van de meer dan honderd leerlingen. Ik vroeg mij

af, of de kinderen van school wisten dat we arm waren. Ik besloot dat ik

van school kon gaan, omdat ik toch al het basisonderwijs had gevolgd.

Meer verlangde de wet niet van mij, in die tijd.

 

We zaten een hele tijd in stilte bij elkaar. Toen werd het donker, en

gingen we naar bed De rest van de week gingen de meisjes naar school

en kwamen weer thuis. Er werd verder niet veel gesproken. Uiteindelijk

vroeg mam ons op zaterdag wat wij wilden doen met het geld. Wat

doen arme mensen met geld? We wisten het niet we hadden nooit

geweten dat we arm waren.

 

We wilden niet naar de kerk, de volgende zondag, maar mam zei dat we

moesten gaan. Hoewel het een redelijke zonnige dag was, werd er

onderweg niet gepraat. Mam begon te zingen, maar niemand zong mee,

en ze zong maar één couplet.

 

We hadden een zendeling als voorganger. Hij vertelde over hoe kerken

in Afrika werden gebouwd met zongedroogde stenen, maar dat ze geld

nodig hadden voor daken. Hij zei dat er voor honderd dollar een dak op

een kerk kan worden geplaatst.

 

De voorganger zei: "Kunnen wij een offer brengen om deze arme mensen

te helpen?" We keken elkaar aan en voor het eerst die week werd er

door ons gelachen. Mam pakte haar tas en nam de envelop er uit. Ze gaf

hem door aan Darlene. Darlene gaf hem aan mij, en ik overhandigde

hem aan Ocy. Ocy gaf de envelop voor de inzameling.

 

Toen het resultaat van de inzameling werd geteld, zei de voorganger

dat het iets meer dan honderd dollar had opgeleverd. De zendeling was

erg blij. Hij had niet zulke grote gaven verwacht van zo'n kleine kerk.

Hij zei: "Jullie moeten vast wel rijke mensen in jullie kerk hebben!"

 

En ineens werd het ons duidelijk! Wij hadden zevenentachtig dollar

gegeven van de 'iets meer dan honderd dollar'. Wij waren de rijkste

familie in de kerk! Had de zendeling het niet zelf gezegd? Vanaf die dag

ben ik nooit meer arm geweest. Ik wist voor altijd hoe rijk ik was, omdat

ik Jezus had!

 

Eddy Ogan

 

deBron Okt 20 '18

Wat we echt nodig hebben

 

Als kennis onze grootste behoefte was, dan zou

God ons een alles wetend genie hebben gestuurd.

Als techniek onze grote behoefte was, dan zou God

ons een wetenschapper hebben gestuurd.

Als geld onze grootste behoefte was, dan zou God

ons  een econoom hebben gestuurd.

Als ontspanning onze grootste behoefte was, dan zou

God  ons een artiest hebben gestuurd.

Maar omdat vergeving onze grootste behoefte is,

heeft God ons een Redder gestuurd.

 

Uit: De Stem

 

deBron Okt 20 '18

GOD HEEFT IEDER MENS IETS GEGEVEN,

WAARMEE JE ANDEREN GELUKKIG KAN MAKEN.

GOD HEEFT AL VOOR JOU GEKOZEN;

KIES JIJ OOK VOOR HEM?

deBron Okt 20 '18

"Want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad

en geloofd hebt, dat lk van God ben uitgegaan".

Johannes 16:27

 

Er is een plaats van troost en moed,

dicht bij het hart van God,

een plaats, waar Jezus wordt ontmoet,

dicht bij het hart van God.

 

O, Jezus, die als Redder-

kwam van het hart van God,

houd ons die op U wachten,

dicht bij het hart van God.

 

H. Smallegange

deBron Okt 20 '18

Kerst

 

Het is zo gemakkelijk gezegd. Het zijn vijf letters.

Het roept sfeer op.

Het roept eenzaamheid op.

Het roept actie op.

Het is een woord met vele accepten.

Het is voor iedereen weer anders.

Maar wat is Kerst voor mij ?

Een religie of toch meer?

 

Kvan kerst is komen, want Hij Jezus Christus kwam

voor mij als kind zo klein.

E van engelen die waren daar bij, brachten

verwachtingen voor jou en mij.

Rvan rust en vertrouwen, daar kan ik op bouwen.

S van stilte in de stormen van mijn leven

T is troost en tastbaar voor mij geworden, in dit leven.

Niet als een kind is Hij voor mij gebleven.

Niet als een gekruisigde die in dood is gebleven.

Maar als de opgestane Heer en Koning,

Die voor mij bid en pleit bij de Vader in de hemel.

Mij een plaats bereid voor in de Eeuwigheid.

Dat is Kerst voor mij.

deBron Okt 20 '18

Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard,

dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden...

1 Timotheüs 1:15a

 

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

Hebreeën 13 : 8

 

deBron Okt 20 '18

Lichtdrager...

 

Jezus heeft ons de opdracht gegeven

een licht te zijn in deze donkere wereld.

Niet als een klein beetje licht

dat onder een emmer vandaan komt.

Nee, ons licht moet helder stralen,

als een licht op een standaard,

zodat het voor iedereen om ons heen

duidelijk te zien is.

Ik wil ook jou oproepen

om je licht te laten stralen,

zodat de mensen Het Licht

door ons heen mogen zien.

 

Wil jij ook een lichtdrager zijn voor Hem?

deBron Okt 20 '18

Immanuël: God met ons

 

Een naam vol vreugde: God, Die met ons is,

Die naast je loopt; Hij Die Zich wil ontfermen,

al ga je door een dal vol duisternis,

Hij is erbij: Zijn arm zal je beschermen.

 

Immanuël: een naam vol warmte en licht,

een grote God, Die een klein mens kan wezen,

Die al zijn liefde op ons heeft gericht

om ons geschonden leven te genezen.

 

Immanuël: Hij is ons zeer nabij,

een mens als wij, Die onder ons wil wonen

en Zoon van God. Wie kan er, zoals Hij,

het beeld des Vaders beter aan ons tonen?

 

In Betlehem is 't englenlied gehoord

dat zong van vrede, vreugde, welbehagen;

en nog weerklinkt dit lied in Jezus ' woord:

'Vrees niet! Zie ik ben met u, alle dagen! '

 

Nel Benschop

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient. -- Jeremia 17:9-10
    15 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17