Loading...

Gemeenteblad november 2010 - de Bron

Gemaakt: Aug 24 '18 Administrator: deBron

‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Johannes 7:37-38

deBron Okt 19 '18

Om over na te denken:

 

Een Islamitisch commentator zei het volgende over de invloed van de

Franciscaner monniken in het Midden-Oosten met betrekking tot

evangelisatie;

De enige zendelingen waar we bang voor zijn, zijn de Franciscaner

monniken. Al zevenhonderd jaar krijgen we de zenuwen van hen.

(schrijft dus deze Islamitische commentator).

Wij benaderen potentiële bekeerlingen altijd met apologetische

(=verdedigend) argumenten. Wij kunnen heel goed redeneren, maar dat

werkt niet bij de Franciscanen.

In plaats van de discussie aan te gaan, gaan ze stilletjes onze steden

door om te werken en mensen te helpen. Als mensen dat eenmaal

hebben meegemaakt, raken ze geïnteresseerd in het Christendom en

voor je het weet zijn het volgelingen van Jezus geworden.

Die Franciscaner Christenen vechten niet eerlijk met ons.

Tot zover de commentator.

Even een paar zaken er uit halen: Discuteren we als Christenen niet

teveel? Zouden we niet gewoon onze boodschap moeten brengen en

het daarbij laten? Alleen als er een duidelijke opening is in een open

gesprek er over praten c.q. discuteren?

M.a.w. als iemand ook open staat voor een andere mening er dan over

doorpraten/discuteren? Maar meestal is discuteren een ander jouw

mening opleggen.

Misschien dat we daar als Christenen meer aandacht aan moeten geven?

 

Een laatste opmerking: de commentator zegt "de franciscaner Christenen

vechten niet eerlijk met ons". Een typische uitdrukking zou je zeggen,

"vechten" als je over geloven praat. In deze context dan.

Er is een gevecht in de hemelse gewesten om de mens, dat is duidelijk.

Satan wil mensen op welke manier dan ook verleiden om zijn kant te

zoeken en dat gaat lang niet altijd op een eerlijke manier. Hij probeert

ons te pakken vooral op die momenten dat we niet goed "in ons vel

zitten”.

Dus wat dat betreft en in deze zin heeft de commentator gelijk: een

gevecht om zielen van mensen, en daar gaat het uiteindelijk om, is ook

nooit eerlijk, satan zal je pakken op elk moment dat het hem past.

Aan de andere kant is er de zachte stem van God die zegt: lk wil niet dat

er maar iemand verloren gaat, maar dat ALLEN behouden worden! Laten

we vooral naar deze stem luisteren en bidden om kracht en leiding om te

weerstaan aan de verleidingen van satan. En staat er: mochten we eens

bezwijken, Hij is genadig om ons de zonden te vergeven wanneer we die

belijden. Wat een geweldig en genadig God hebben we.

Laten we Hem daarvoor de dank en eer brengen en vooral hem

aannemen als onze Heiland en Verlosser, in Zijn kracht zijn we sterk om

de duivel te weerstaan. De duivel heeft geen hekel aan Christenen, maar

wel aan actieve Christenen die staan voor hun geloof en dat ook aan

anderen over willen brengen!

 

Met vr. groet aan u allen, P.K.

deBron Okt 19 '18

'Dat een ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden

ontvangt door Zijn naam'. Handelingen 10:43

 

'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze

ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons

de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is

ons genezing geworden'. Jesaja 53 :5

 

deBron Okt 19 '18

Een mooie gedicht voor een ieder die daar kracht en bemoediging

uithaalt.

 

'Met Zijn vlerken beschermt Hij u, en onder Zijn

vleugelen vind u een toevlucht". Psalm 91:4a

 

Wanneer de zorgen mij doen zuchten, en drukt mij neer,

het levensleed.

Dan mag ik onder vleug'len vluchten van Hem,

die alles van mij weet.

deBron Okt 19 '18

                          WEES TEVREDEN MET WA T U HEBT

 

  "Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met

  wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik

                   zal u geenszins verlaten. " Hebreeën 13:5

 

Als de Here God zegt: “Wees tevreden met wat je hebt", dan betekent

het: wees dankbaar, blij en gelukkig onder alle omstandigheden. Kom

niet in opstand als het minder wordt. Begin niet te mopperen of te

klagen. Wij in Nederland maken ons zo druk, maken zoveel ophef, over

alles wat we niet hebben. Hoe vaak horen we nu eens spreken over alles

wat we wél hebben. Ik zou u graag eens willen meenemen naar die

landen waar men niets heeft, waar geldt: als je niet werkt, krijg je geen

cent. Als je ziek bent is er geen hulp, omdat men geen geld heeft, Als je

weer in Nederland komt, zie je wat een rijkdom we hebben. Van de wieg

tot aan het graf word je verzorgd. Tel uw zegeningen één voor één. Tel

ze alle en vergeet er geen! Uw geluk hangt niet af van de omstandigheden,

hangt niet af van aardse rijkdom. U bent gelukkig als uw hart recht staat

tegenover God. Wees tevreden met wat u hebt en geniet ervan.

Net zoals u weet wat het beste is voor uw kind, zo weet God wat het

beste is voor Zijn kind. En God is de beste Vader van alle vaders! Soms

denken kinderen Gods wel eens dat God een harde Vader is, omdat Hij

niet altijd de dingen geeft waarop zij recht denken te hebben. Een goede

vader weet echter wat goed of niet goed is voor zijn kind. Velen kunnen

helaas de verzoekingen die de zegeningen vergezellen niet aan en gaan

dan weer - net als Israël - hun eigen weg.

Wees tevreden met wat u hebt, want de Here zal in al uw noden voorzien.

 

Uit: 'Iedere Dag met God' Door: David Maasbach

deBron Okt 19 '18

Zijn barmhartigheden houden niet op,

elke morgen zijn zij nieuw, groot is

Uw trouw! Klaagliederen 3:22b en 23

deBron Okt 19 '18

Rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden.

Zij zongen lofliederen voor God en de andere gevangenen

luisterden naar hen. Handelingen 16:25

 

 

Lofzangen in de nacht

 

Zij zongen de lofzang te middernacht,

gekerkerd, in boeien geslagen.

Zo, prijzend en lovend hun Redder, hun Heer,

begon hun bevrijding te dagen.

 

Ook tijdens het laatste Avondmaal,

voorafgaand aan 't vreselijk lijden,

kon Jezus met zijn discipelen

zijn Vader een lofzang nog wijden.

 

Vaak zijn we geketend in zorgen en leed.

Ons lofgezang komt dan tot zwijgen.....

Tóch is er een weg uit de duisternis,

als 't loflied omhoog gaat stijgen.

 

Zing tóch maar een loflied, de Vader ter eer,

al is het met bevende klanken.

Zing tóch maar een loflied  en prijs zijn naam,

al zie je geen reden tot danken.

 

Wanneer je gaat zingen in donkere nacht,

dan zal zich het wonder voltrekken:

Dan wijken je zorgen omdat Hij zélf

zijn hand naar je uit zal strekken.

 

Jelly Verwaal

 

deBron Okt 19 '18

Twintig keer: 'Ik kan'!!!

 

1, Waarom zou ik nog zeggen: "dat kan ik niet", als in de bijbel staat:

"ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft". (Fil. 4:13)

 

2. Waarom zou ik nog iets tekort komen, als ik weet dat God in al mijn

behoeften naar zijn rijkdom heerlijk zal voorzien in Christus Jezus? (Fil. 4:19)

 

3. Waarom zou ik bang zijn, als in de bijbel staat dat God mij geen geest

van lafhartigheid heeft gegeven, maar een geest van kracht, liefde en

bezonnenheid? (2 Tim. 1:7)

 

4, Waarom zou ik denken dat ik te slecht ben; ik weet toch dat God mij

een bepaalde mate van geloof heeft toebedeeld? (Rom. 12:3)

 

5. Waarom zou ik zwak zijn, als de bijbel zegt dat de Here mijn sterkte is, en

dat ik sterk zal zijn en daden doen, omdat ik God ken? (Ps, 27:2 Dan. 11:32)

 

6, Waarom zou ik mijn leven laten beheersen door Satan; ik weet toch

dat Hij die in mij is meerder is dan die in de wereld is? (1 Joh. 4:4)

 

7, Waarom zou ik nederlagen voor lief nemen, als er in de bijbel staat

dat God mij altijd naar de overwinning leidt? (2 Kor. 2:14)

 

8. Waarom zou ik Wijsheid tekort komen, als Christus voor mij Gods

wijsheid is geworden en God mij wijsheid geeft als ik Hem erom vraag?

(1Kor.1:30 Jak. 1:5)

 

9. Waarom zou ik neerslachtig zijn, als ik mij Gods liefde, zorg, medelijden

en trouw kan herinneren; dat geeft mij hoop? (Klaagliederen 3:21-23)

 

10. Waarom zou ik me zorgen maken, als ik al mijn bekommernissen op

Christus kan werpen, want Hij zorgt voor mij? (1 Petr. 5:7)

 

11, Waarom zou ik een gevangene zijn, als ik weet dat ik door de

Heilige Geest vrij ben? (Gal. 5:1)

 

12. Waarom zou ik mij afgewezen voelen, als erin de bijbel staat dat ik

niet veroordeeld ben, omdat ik in Christus ben? (Rom.8:1)

 

13. Waarom zou ik me eenzaam voelen; Jezus heeft immers gezegd dat Hij

altijd met mij is en mij niet zal begeven, noch verlaten? (Mat. 28:20 Hebr.13:5)

 

14. Waarom zou ik mij vervloekt voelen of terneergeslagen; in (Gal 3: 13,14)

staat toch dat Christus mij vrijgekocht heeft van de vloek der wet, opdat ik de

belofte van de Heilige Geest ontvangen zou?

 

15. Waarom zou ik ontevreden zijn, als ik, net als Paulus, kan leren

genoegen te nemen met de omstandigheden waarin ik verkeer? (Fil. 4:11)

 

16. Waarom zou ik mij onwaardig voelen, als Christus voor mij tot zonde

gemaakt is, opdat ik gerechtvaardigd in Hem zou worden? (2 Kor. 5:21)

 

17. Waarom zou ik aan achtervolgingswaanzin lijden, niemand kan

immers tegen mij zijn, als God voor mij is? (Rom. 8:31)

 

18. Waarom zou ik verward zijn? God is geen God van wanorde, maar van vrede.

Door de Geest die in mij woont, geeft Hij mij wijsheid. (1 Kor. 14:33 1 Kor. 2:12)

 

19. Waarom zou ik mezelf als een mislukkeling zien? Door Christus ben

ik in alles een overwinnaar. (Rom 8:37)

 

20. Waarom zou ik mij door het leven terneer laten drukken?

Jezus heeft de wereld overwonnen; dat geeft mij moed. (Joh. 16:33)

 

 

deBron Okt 19 '18

De ware schuilplaats

 

Op adelaars vleugels mogen wij schuilen in Zijn naam

Op bergen en door dalen, blijft Hij naast ons staan.

 

Zie je het even niet zitten, is de berg te hoog,

De Heer is altijd bij je, kijk maar naar de regenboog.

 

Hij heeft een plan, met jou en mij.

Vertrouw maar op hem, alleen Hij maakt ons vrij.

deBron Okt 19 '18

Jezus is de Hoeksteen

Ons fundament waar wij op gebouwd zijn, (Handelingen 4 :11,

Psalm 118:22, Efeziërs 2 : 20)

In de Schrift staat immers: 'In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb

uitgekozen om zijn kostbaarheid; wie daarop vertrouwt, komt niet

bedrogen uit.' Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwen. Voor wie er

niet op vertrouwen, geldt echter: De steen die de bouwers afkeurden is

de hoeksteen geworden, " (1 Petrus 2:6.-7)

 

Jezus is de Bron van eeuwige redding,

(Joh. 7 : 37-38) En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus

en riep, zeggende: Indien iemand dors heeft, hij kome tot Mij en drinke.

Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van 'Levend water'

zullen uit zijn binnenste vloeien.

 

Een tweede voorbeeld! (Jes. 55 : 1) - "O, alle gij dorstigen, komt tot de

wateren,…”. God is de bron, waaruit we kracht en moed kunnen

putten. Hij houdt ons vast, en geeft ons inspiratie.

 

Jezus is het ware Licht.

Want het echte licht, dat is Christus, kwam in de wereld om iedereen te

verlichten. (Johannes 1: 9)

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: "Ik ben het licht der wereld;

wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het

licht des levens hebben". (Johannes 8: 12) Psalm 119 : 105 "Uw woord

is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad". In Jesaja 60 :20

lezen we "De HEERE zal u tot een eeuwig licht wezen".

 

Jezus is de ware Wijnstok.

'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.' (Johannes

15:1) Jezus is de wijnstok. De ranken die geen vruchten dragen snijdt

de Vader weg en de ranken die vruchten dragen snoeit Hij bij, zodat zij

meer vruchten dragen. Maar de ranken zullen zelf geen vruchten

kunnen dragen zonder wijnstok. Zonder Jezus kunnen wij niets.

 

Jezus is de Weg.

Johannes 14: 6 Jezus zei: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij'.

 

Jezus is de Rots

'en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een

geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.'

(1 Korintiërs 10: 4)

Ook in Jesaja 26 : 4 lezen we over de rots; "Vertrouw op de Here voor

immer, want de Here Here is een eeuwige 'Rots'.

 

deBron Okt 19 '18

Berqbeklimmer

 

Een bergbeklimmer was bijna aan de top van een 620 meter hoge berg,

toen hij zijn evenwicht verloor en viel.

 

Enkele meters lager kon hij zich nog net vastklampen aan een uitstekende

tak en riep om hulp.

 

Na enkele seconden reeds klonk een stem van boven. De man vroeg: 'Wie

bent U ? ' De stem antwoordde: 'lk ben God en zal je redden, mijn zoon. '

'Laat de tak los en lk zal je opvangen' , waarop de bergbeklimmer prompt

antwoordde: 'Is daar nog iemand anders met een beter idee?'

 

Nu, dit klinkt misschien lachwekkend, maar hoe groot is jouw vertrouwen

in God?

Zou jij die tak loslaten en er op vertrouwen dat God je zal opvangen?

Velen zullen antwoorden: 'Jazeker!'

Hoeveel mensen zijn heden ten dage niet depressief? Hoeveel mensen zijn

heden ten dage bezorgt over dingen, waarvan zij nog niet eens zeker

weten dat ze daadwerkelijk zullen gebeuren? Hoeveel mensen weten

vandaag niet hoe zij morgen hun rekeningen zullen betalen? Hoeveel

mensen zijn er niet die zich constant zorgen maken over hun familie, hun

gezondheid, hun job, enz. .. Is dit vertrouwen?

 

Heeft Jezus niet gezegd in Matthéüs 7:7-8 ; 'Bidt en u zal gegeven

worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.

Want eenieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem

zal opengedaan worden. '

 

En in Matthéüs 6:33-34 ; 'Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles

behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles

zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgt tegen de

dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben;

elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. '

 

Heb vertrouwen in God!!

deBron Okt 19 '18

Waarachtig Gebed.

 

De gebeden van de meeste 'christenen' cirkelen om de

vierde bede van het Onze Vader: 'geef ons heden ons

dagelijks brood' dit in de ruimste zin: geef me dit, geef me

dat, verhinder dit, verhinder dat. Vaak ook in onschuld.

Hoe weinigen bedenken, dat in een passend gebed drie

andere beden voorafgaan.

"Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil

geschiede, gelijk in de Hemel, alzo ook op aarde".

In elk der beden staat God Zelf in het middelpunt.

Zolang het zwaartepunt van ons leven in ons zelf ligt, ligt

het verkeerd — het behoort in God de Schepper en Rechter

Zelf te liggen. Dan pas hebben wij ook de vrede van God.

Een stroom van zegen en nieuwe kracht zou er door het

leven van de christenen gaan als zij leerden God de

aanbidding in Geest en Waarheid te brengen die Hij bij ons

zoekt.

 

Johannes 4 : 23-24

"De ure komt en is nu, dat de waarachtige aanbidders de

Vader aanbidden zullen in Geest en Waarheid".

 

deBron Okt 19 '18

Nadenkertje !!!

 

Alleen wanneer mijn schuld Christus

aangerekend wordt, kan zijn gerechtigheid

mij toegerekend worden.

deBron Okt 19 '18

Rooksignaal

 

Een schipbreukeling was aangespoeld op een

onbewoond eiland. Nadat hij er een paar dagen had

rondgezworven, bouwde hij een hut en bad tot God

om redding. Elke dag keek hij met onrustig

verlangen naar de horizon of hij ook de verhoring

van zijn gebed zou ontvangen in de vorm van een

passerend schip. Op een dag, toen hij terugkeerde

van een zoektocht naar voedsel, ontdekte hij dat

zijn hut totaal was verwoest door een brand. Hij

was geruïneerd en dacht dat dat het ergste was wat

hem op dat eiland kon overkomen; hij was alles

kwijt wat hij had. Maar de volgende dag kwam er

een schip aan en de kapitein zei: "We hebben je

rooksignaal gezien."

 

Soms, wanneer wij onze hele wereld in zien

storten, is het moeilijk te geloven dat God namens

ons aan het werk is. Maar juist wanneer wij denken

dat alles verloren is, ontvouwt God zijn plan en

leert ons dat Hij te allen tijde alles onder

controle heeft.

 

Bron: Everts' blog

 

deBron Okt 19 '18

  Eerst

 

 “Eerst” gaan wij ons des morgens kleden.

 Dat is dan weer ’t begin van “heden.”

 De één heeft in ’t gezin een taak.

 De ander moet “eerst” naar de zaak.

 

 Zo gaat het heel de dag maar door.

 Alles moet “eerst” en “eerst” gaat voor.

 En ’s avonds gaan wij “eerst” naar bed.

 En doen misschien “eerst” ons gebed.

 

Dan “eerst” maar vlug weer slapen gaan.

Zo is ’t met deze dag gedaan…

Maar voor elk, op deze aarde,

Heeft ’t woordje “eerst”, de grootste waarde.

 

Wij hebben het allen wel gehoord:

“Zoek eerst“ Gods Koninkrijk, Zijn Woord.

Dat Woord heeft Hij ons meegegeven.

In dit vaak druk en moeilijk leven!

 

Wij mogen wandelen met Hem

En “eerst”, in grote en kleine dingen.

Dan kunnen we ook in droefheid zingen.

Hij zegt: “Ik werp U alle dingen toe,

‘k ben U het geven nimmer moe.”

 

Hij , die ons “eerst” heeft lief gehad.

Moet voor ons zijn , de grootste schat.

Die trouwe Vriend, in vreugd en pijn.

Moet steeds voor ons “de Eerste” zijn!

 

O zoek Hem “eerst” in heel uw leven.

Hij heeft zo eind ‘loos veel te geven.

Zoek met uw hart Zijn Koninkrijk,

Hij maakt U dan voor altijd rijk!

 

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17