Loading...

Verhalen en Stories - Christelijke verhalen

Gemaakt: Sep 26 '13 Administrator: Siska

Hier kun je mooie christelijke verhalen lezen of plaatsen.

Pagina's: « 1 2 3 4 5
Siska Nov 14 '15

Tien Redenen om God te Prijzen (Efeziërs 1 : 3-14)


Het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs beschrijft de zegeningen die God aan jouw en alle gelovigen in Christus Jezus geeft. Moge deze tien redenen om God te prijzen dikwijls in je gedachten komen, als je er aan denkt wat God allemaal voor jouw gedaan heeft.

 

 

1. Omdat Hij Jou Gezegend Heeft met Allerlei Geestelijke Zegen

“Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus”(vs.3).

God houdt ervan om Zijn volk te zegenen. Omdat Zijn geestelijke zegeningen weggelegd zijn in de hemel, zijn zij niet begrensd door onze handel en wandel op aarde. Zij zijn gebaseerd op Zijn karakter en plan voor jouw.

 

2. Omdat Hij Jou Heeft Uitgekozen

“Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht”(vs.4).

Geen Christen begrijpt waarom God hen uitverkoren heeft, maar in Zijn genade heeft Hij het gedaan. Jij werd een deel van Zijn goddelijke plan vóórdat de wereld begon. Doet deze genade je niet aansporen om Hem meer lief te hebben en voor Hem te leven.

 

3. Omdat Hij Jou Heeft Voorbestemd en Aangenomen

“In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil”(vs.5).

Voorbestemd betekent “vooraf gekozen? Gods Werk in jouw leven geeft de verzekering, dat Hij Zijn volmaakt plan voor jouw leven zal vervullen- dat je bent aangenomen in Zijn Gezin. Als je gelooft wat Jezus voor jouw gedaan heeft aan het Kruis, dan wordt je een zoon af dochter van de Levende God.

 

4. Omdat Hij Jou Heeft Verlost

“tot lof van de heerlijkheid Zijner genade, waarmede Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde. En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed”(vs.6-7a)

God zond Zijn Zoon om de prijs te betalen, dat jouw zou terug kopen om je vrij te maken uit de gevangenis van het zondige geweten. De prijs die God betaald heeft is niet in zilver of goud, maar met het bloed van Zijn eigen Zoon (1 Petrus 1:18-19). God heeft je vrijgemaakt!

 

5. Omdat Hij Jou Heeft Vergeven

“de vergeving van de overtredingen”(vs.7b).

Door het offer van Jezus, houdt God ons niet langer schuldig om de zonden, die jij gedaan hebt. Hij heeft al jouw zonden vergeven. Dit betekent dat Hij niet langer aan één van je zonden (overtredingen) denkt. Jij bent onberispelijk voor Hem. Je kunt verzekerd zijn van Zijn voortdurende vergeving vandaag …… en zelfs morgen.

 

6. Omdat Hij Jou Zijn Genade Overvloedig Heeft Bewezen

“naar de rijkdom zijner genade, welke Hij overvloedig heeft bewezen”(vs.8a)

Gods genade betekent “Zijn onverdiende gunst” God geeft jou wat je niet verdient. Jij bent gezegend met leven, adem en gemeenschap met Hem, en nog veel meer. God verlangt ernaar om aan mensen genade te schenken, en wanneer Hij geeft, geeft Hij in overvloed en in buitengewoonheid.

 

7. Omdat Hij Jou het Geheimenis van Zijn Wil Laat Kennen

“in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten”(vs.8b-10).

Het geheimenis dat God openbaarde door Jezus is Zijn verlossingsplan. God heeft ook Zijn verlangen bekent gemaakt, dat alle gelovigen verenigd zijn in één Lichaam, de Gemeente. Er is geen verschil tussen man en vrouw, gebonden of vrij, Jood of Heiden. Wij zijn één in Christus.

 

8. Omdat Hij Voorzien Heeft in een Eeuwige Erfenis

“in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van Zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof Zijner heerlijkheid, wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd”(vs.10b-12).

Nu heeft God alles gegeven wat bij je verlossing behoort, met inbegrip van vrede met God en mede-erfgenaam met Christus. In de toekomst zul je al de geestelijke zegen in de Hemel ontvangen. Deze gave is voor jou bestwil en Zijn Glorie.

 

9. Omdat Hij Jou Verzegeld Heeft in Christus

“In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord de waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest de belofte”(vs.13).

God “verzegelde”of markeerde jouw als Zijn eigendom door de aanwezigheid van de Heilige Geest in jouw leven. De verzegeling is een blijvende handeling die jouw de zekerheid geeft, dat jij een kind van God bent, recht hebbende op Zijn rijkdom en goedheid.

 

10. Omdat Hij Jou Erfenis Bewaart

“[de Heilige Geest] die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid”(vs.14).

De tegenwoordigheid van de Heilige Geest in jouw leven is een onderpand, een eerste betaling van de schatten die voor jouw zijn weggelegd in de Hemel. Wanneer je naar de Hemel gaat, zal je te midden van God in Zijn volheid verkeren. Er zal nog meer komen. Wat een geweldige reden om God te prijzen.

 

 

 

Tekst: Ten Reasons To Give God Praise, Insight for Living. 2001

Vertaald door: W. van Riesen - Beek (LB)

Gevonden op: Credible

Siska Nov 14 '15

Vacature


Godsstad uitzendbureau

 

Het Koninkrijk der Hemelen is met onmiddellijke ingang op zoek naar: Medewerkers (m/v)

 

Taakomschrijving

De taak van deze medewerkers is de komst van het Koninkrijk aankondigen en voorbereiden. Het is een fulltime functie. Er wordt van medewerkers verwacht dat ze zowel in teamverband als zelfstandig goed uit de voeten kunnen.

 

Salaris

De salariëring is volgens de overeenkomt CAO-normen: Gratis burgerschap van het Koninkrijk, aangenomen worden als kind van God, bevrijd van zorgen. Bovendien wordt voor een gratis dienstwoning gezorgd.

 

Profielomschrijving

Liefdevol, vredelievend, geduldig, vol vreugde, vriendelijk, goed voor anderen, vol vertrouwen op God, zachtmoedig, beschikt over voldoende zelfbeheersing, niet verwaand.

 

Interesse?

Je kunt je aanmelden via een bereidverklaring in een persoonlijk onderhoud met de koning. Hij houdt daarvoor dagelijks onbeperkt zitting. Een afspraak hoef je niet van te voren te maken

 

Siska Nov 14 '15

Vaders Liefdesbrief

 

Mijn kind,

 

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je Psalm 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Psalm 139:2

Alles wat je doet is bij mij bekend Psalm 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Mattheüs 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld Genesis 1:27

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan Handelingen 17:28

Je bent uit Mij voortgekomen Handelingen 17:28

Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Jeremia 1:5

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Efeziërs 1:4

Je bent geen vergissing Psalm 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek Psalm 139:16

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven Handelingen 17:26

Je bent prachtig gemaakt Psalm 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Psalm 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen Johannes 8:41-44

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde 1 Johannes 4:16

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde 1 Johannes 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent 1 Johannes 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Matthéüs 7:11

Want Ik ben de perfecte vader Matthéüs 5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand Jacobus 1:17

Ik geef je wat je nodig hebt Matthéüs 6:31-33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Jeremia 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Jeremia 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je Psalm 139:17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je Zefanja 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen Jeremia 32:40

Want je bent Mijn kostbare bezit Exodus 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen Jeremia 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Jeremia 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Deuteronomium 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Psalm 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd Filippenzen 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Efeziërs 3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt 2 Thessalonicenzen 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet 2 Corinthiërs 1:3-4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Psalm 34:19

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen Jesaja 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen Openbaring 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Openbaring 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus Johannes 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van Mij Hebreeën 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta Romeinen 8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk 2 Corinthiërs 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen 2 Corinthiërs 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou 1 Johannes 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen Romeinen 8:31-32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook 1 Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Romeinen 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Lucas 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven Efeziërs 3:14-15

Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? Johannes 1:12-13

Ik wacht op je Lucas 15:11-32

 

je Vader

 

Almachtig God

 

 

 

"Father's Love Letter Compiled by Barry Adams Copyright 1999 Translated by Bart De Krijger

Visit The Interactive Website at Fathers LoveLetter"

 

Info: Wil je deze Liefdesbrief gebruiken voor evangelisatiewerk? Kijk dan eens op Evangelisatie Materiaal

 

 

Siska Nov 14 '15

Het verschil tussen Jezus en de kerstman


De Kerstman leeft op de noordpool ...

JEZUS is overal

 

De Kerstman rijdt op een slede ...

JEZUS rijdt op de wind en wandelt op water

 

De Kerstman komt eens per jaar ...

JEZUS is altijd aanwezig om te helpen

 

De Kerstman vult je kasten met spullen ...

JEZUS voorziet in al je noden

 

De Kerstman komt ongevraagd binnen door je schoorsteen ...

JEZUS staat bij de deur van je hart en komt pas binnen als jij opendoet

 

De Kerstman kun je pas bezoeken als je in een lange rij staat ...

JEZUS is bij je zodra je zijn naam noemt

 

De Kerstman laat je eventjes op zijn schoot zitten ...

JEZUS laat je rusten in zijn armen, zolang als nodig is

 

De Kerstman kent je naam niet. Al wat hij kan zeggen is:

"Dag kleine jongen of meid, hoe is je naam?" ...

JEZUS kende jouw naam al eerder dan jijzelf

Niet alleen kent hij je naam, hij kent ook je adres,

je verleden en je toekomst en zelfs alle haren op je hoofd.

 

De Kerstman heeft een buik als een pot vol pudding ...

JEZUS heeft een hart vol liefde

 

De Kerstman zegt: 'Huil maar niet..."

JEZUS zegt: 'Werp al je zorgen op Mij, want Ik zal voor je zorgen!'

 

De Kerstman heeft knechtjes die nieuw speelgoed maken ...

JEZUS schenkt nieuw leven, geneest verwonde harten,

en herstelt gebroken gezinnen

 

De Kerstman laat je verlegen grinniken...

JEZUS geeft je een vreugde die je kracht is in moeilijkheden

 

De Kerstman antwoordt niet op je briefjes met wensen voor kerst ...

JEZUS hoort al je gebeden en helpt je dan ook echt

 

De Kerstman legt je cadeautjes onder een boom ...

JEZUS werd jouw cadeau en stierf aan een boom

 

Je kunt de twee niet vergelijken.

Het grootste verschil is echter dat De Kerstman een verzinsel is,

terwijl JEZUS de werkelijkheid zelf is!

 

Overgenomen uit: LifeLetter - E-zine van Real-Life

Geschreven door David Sorensen

 

Siska Nov 14 '15

Een oude vogelkooi


Er was eens een man, genaamd George Thomas. Hij was dominee in een kleine stad in Engeland. Op Paasmorgen ging hij naar de kerk met een oude, roestige vogelkooi en zette deze op de preekstoel. Vele wenkbrauwen werden gefronst.

 

Dominee Thomas begon te vertellen.

 

Gemeente, ik liep gisteren in de stad, toen ik een kleine jongen zag met deze kooi in zijn handen. Op de bodem van de kooi zaten drie vogeltjes te bibberen van angst. Ik stopte en vroeg hem: "Wat heb je daar bij je, jongen?"

 

"Een paar oude vogels", zei de jongen. "Wat ga je met ze doen?", vroeg ik. "Ik neem ze mee naar huis en ga er plezier mee maken", antwoordde hij. "Ik trek ze de veren uit en laat ze met elkaar vechten. Daar heb ik plezier in". "En als je genoeg hebt van deze vogels, wat doe je dan met ze?", vroeg ik hem. "O, we hebben een paar katten", zei de jongen, "en die houden wel van een vogeltje".

 

Ik was even sprakeloos en vroeg toen: "hoeveel wil je voor die vogels hebben?" Hij vroeg: "Waarom wilt u deze vogels hebben, meneer? 'Ze zijn oud en lelijk en zingen niet eens". Opnieuw vroeg ik hem: "Hoeveel wil je er voor hebben?' De jongen keek me aan en dacht vast: "Die is gek", en zei: "Tien gulden".

 

Ik betaalde hem tien gulden en in minder dan geen tijd was hij verdwenen. Ik ben toen naar het eind van de straat gewandeld, naar een plantsoen met bomen. Ik heb de kooi op de grond gezet en de vogels vrijgelaten. Daarom die lege vogelkooi op de preekstoel. Toen begon hij aan zijn preek.

 

 

 

Op een dag waren satan en Jezus aan het converseren. Satan was net terug van een bezoek aan de aarde en pochte: "Ik heb net de aarde en alle mensen gekocht. Ik heb een valstrik gezet die ze niet konden weerstaan, en ik heb ze allemaal".

 

"Wat ben je van plan met ze te doen?", vroeg Jezus

 

Satan antwoordde: "O, ik ga plezier met ze maken! Ik ga ze leren hoe ze kunnen trouwen en weer kunnen scheiden, hoe ze elkaar moeten haten, en hoe ze elkaar moeten misbruiken. Hoe ze kunnen roken en drinken, ik ga ze leren hoe ze wapens en bommen moeten maken en hoe ze elkaar moeten vermoorden. Dus ik heb echt veel plezier met ze!"

 

"En wat ga je met ze doen als je klaar bent met hun?", vroeg Jezus.

 

"Oh, ik vermoord ze allemaal", zei satan trots

 

"Hoeveel wil je voor hen hebben?", vroeg Jezus

 

"Wat wil je met deze mensen", vroeg satan. "Ze zijn slecht, waarom wil je ze hebben? Ze haten je en ze spugen je in het gezicht, ze vervloeken en vermoorden je! Je wilt deze mensen niet!".

 

"Hoeveel", vroeg Jezus weer.

 

satan keek Jezus aan en lachte, "Al je tranen en je bloed", zei hij.

 

Jezus zei: "DEAL", en Hij betaalde de prijs.

 

 

 

Toen pakte dominee Thomas de oude vogelkooi en liep de preekstoel af.

 

 

 

Is het niet erg eenvoudig om God de schuld te geven dat de wereld ten onder gaat? Is het niet droevig dat wij alles geloven wat de kranten schrijven en kwesties in de kiem smoren die de Bijbel stelt?

 

Is het niet droevig dat iedereen verwacht naar de hemel te gaan, terwijl ze niet eens in Christus geloven, nooit denken of spreken over hun geloof in God, of iets doen wat God van hen vraagt?

 

Is het niet beangstigend hoe sommigen zeggen: "Ik geloof in God", en toch satan volgen? Terwijl satan wel degelijk in God gelooft.

 

Het is droevig dat je duizend grappen per e-mail kan versturen en iedereen neemt ze over, maar als je iets met betrekking tot God verstuurt, dan zullen maar weinig mensen het doorsturen.

 

Is het niet droevig hoe gemeenheid, grofheid, ordinaire dingen, onzedelijkheid en porno vrije doorgang krijgen, maar een gesprek over Jezus op school en op het werk wordt afgehouden?

 

Is het niet droevig dat iemand op zondag in vuur en vlam kan staan voor Christus, maar door de week een onzichtbare christen is?

 

Lach je nu?

 

Is het niet droevig, dat je dit verhaal niet naar iedereen in je adresboek durft te sturen, omdat je niet weet of hij of zij geloven, of hoe ze over je zullen denken, als je ze deze e-mail toestuurt.

 

Is het niet droevig dat je bezorgder bent over de vraag hoe mensen over je denken,

dan hoe God over jou denkt?

Siska Nov 14 '15

wie kies jij?


satan zegt: kijk eens om je heen

Maar Jezus zegt: zie op naar Mij.

 

satan zegt: hier kom je nooit meer uit

Maar Jezus zegt: Ik maak je vrij

 

satan zegt: je struikelt telkens weer

Maar Jezus zegt: Ik hou je vast

 

satan zegt: je bent zo minderwaardig

Maar Jezus zegt:kostbaar ben je in Mijn ogen

 

satan zegt: je schiet altijd te kort

Maar Jezus zegt:in Mij ben je volmaakt

 

satan zegt: je woorden zijn zo krachteloos

Maar Jezus zegt: Ik ben het die harten raakt

 

satan zegt: je bent zo onzeker en angstig

Maar Jezus zegt: vrees niet, je bent van Mij

 

satan zegt: toe maar, trek op die muur

Maar Jezus zegt: niets kan jou van Mijn liefde scheiden

 

satan zegt: zoveel zorgen drukken je naar beneden

Maar Jezus zegt: geef Mij dan je last


Voor wie kies jij?

 

Siska Nov 14 '15

Vreemd en Merkwaardig


Vreemd,

dat 100 Euro zo veel lijkt als je naar de kerk gaat,

maar zo weinig als je ermee gaat shoppen.

 

Vreemd,

hoe lang het duurt God een uur te dienen,

maar hoe snel 60 minuten voetbal omgaan.

 

Vreemd,

hoe lang een paar uren in de kerk zijn,

en hoe kort ze zijn, als je een film kijkt.

 

Vreemd,

dat we niet weten wat we bidden moeten,

maar dat we onze vriend altijd wel wat te vertellen hebben.

 

Vreemd,

dat het zo spannend is als de voetbalwedstrijd in de verlenging gaat,

en hoe we zuchtend op ons horloge kijken als de kerkdienst langer duurt dan anders.

 

Vreemd,

hoe moeilijk het is om een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen,

maar hoe makkelijk het is om 100 bladzijden van een bestseller te verslinden.

 

Vreemd,

hoe mensen bij een concert dolgraag de voorste plaats willen,

en zich in de kerk om een achterste plaats verdringen.

 

Vreemd,

dat we 2 tot 3 weken nodig hebben om een kerkelijke aangelegenheid

in ons plan te brengen, maar een andere aangelegenheid op het laatste moment beslist kan worden.

 

Vreemd,

hoe moeilijk het is voor de mensen om het Goede Nieuws te vertellen,

maar hoe makkelijk het is om de laatste roddels verder te vertellen.

 

Vreemd,

dat we de krant geloven,

maar twijfelen aan wat de Bijbel zegt.

 

Vreemd,

dat zich grappen snel over internet verspreiden,

maar als iemand begint nieuws dat God verheerlijkt te verzenden, denken mensen wel twee keer na of ze het wel door zullen sturen.

 

Vreemd, of niet?

Lach je?

Denk je na?

Verspreid het goede nieuws en geef God de eer, want Hij is goed!

 

Vreemd,

hoeveel mensen uit jouw adresboek dit verhaal niet ontvangen,

omdat jij niet zeker bent of ze dit wel zullen waarderen.

 

Vreemd?

Treurig !!

 

Merkwaardig,

hoe makkelijk mensen God verloochenen en zich erover

verwonderen waarom de wereld naar de hel gaat.

 

Merkwaardig,

dat wij kunnen geloven wat er in de krant staat

maar twijfelen aan de Bijbel.

 

Merkwaardig,

dat iedereen in de hemel komen wil

en dan ook maar aanneemt dat ze niet hoeven te geloven, te denken, te zeggen en te doen wat er in de Bijbel staat.

 

Merkwaardig,

hoe iemand zeggen kan: "Ik geloof in God", maar

desondanks ook nog de duivel (die, ook in God "gelooft") volgt.

 

Merkwaardig,

hoe het obscene, vulgaire, gewelddadige, en occulte vrij de cyberspace passeren kan,

maar een openlijke discussie over Jezus in de scholen en werkplaatsen

onderdrukt wordt.

 

Merkwaardig,

dat je in vuur en vlam kan staan voor God in de kerkdienst,

maar de rest van de week een onzichtbare christen bent.

 

Merkwaardig,

dat ik me meer bezorgd maak over wat de mensen van mij denken,

dan wat God van mij denkt.

 

Merkwaardig,

hoe makkelijk mensen het vinden om God eenvoudig in de prullenmand te gooien

en zich dan afvragen waarom de wereld naar de hel gaat.

 

Doe met dit verhaal wat je zelf het beste vind,

denk daarbij aan het onderstaande:

 

JA, ik houd van God. Hij is mijn leven en mijn Redder.

Hij zorgt er elke dag voor, dat ik functioneer.

Zonder Hem was ik niets.

 

Zonder Hem ben ik niets,

maar met Hem kan ik alle dingen doen door Hem,

die mij sterk maakt: Christus.

 

Denk er dus goed over na,

ook voor hen, die niet "geloven" kan dit een belangrijke boodschap zijn

Siska Nov 14 '15

Interview


Was het een droom?

 

Ik had een droom. In mijn droom had ik een interview met Jezus. Jezus zei: “Je hebt vragen te stellen.” Ik vroeg: “Hebt U tijd voor mij?” “Natuurlijk” zei Hij “Ik heb de eeuwigheid… en meer voor jou! In liefde spreek ik tot mijn kinderen, vraag me alles!”

 

Ik vroeg Hem: “Wat denkt U van ons?… Mensen bedoel ik.” Jezus glimlachte, maar ik dacht dat ik tranen in Zijn ogen zag opwellen. Hij sprak: “Mijn hart huilt om de mensen. De Vader heeft alles gegeven voor zijn kinderen, maar zoveel weigeren zijn liefde. Ze hebben dorst, maar ze drinken niet. Ze hebben honger, maar ze eten niet. Ze zijn uitgeput, maar ze rusten niet”

 

Jezus nam mij bij de hand zodat ik zelf de littekens kon voelen. Hij troostte me aangezien ik huilde

 

“Maar Heer, hoe worden we vol? Hoe kennen we de liefde van de Vader?” Jezus antwoordde: “Ik ben het brood om te eten, Ik ben het water voor eeuwige verfrissing, Ik ben de weg, de waarheid en het leven! Ik ben bij je, roep Mij aan!

 

Word wakker, Mijn kind!”

 

  

Jezus

Siska Nov 14 '15

Wachten op redding ?


Een enorme overstroming, in het dorp. Het water stroomt door de straten en komt steeds hoger te staan. Een man is zo slim om op het dak van zijn huis te vluchten. Al snel komt er een vlot aan en degene op de vlot roept: "Meneer, kom met me mee, het is hier levensgevaarlijk!" Maar de man riep: "Nee, want God zal me redden!" De vlot vaart daarom weer verder.

 

Even later wordt het hem nat onder de voeten, zó hoog is het water al. Het water stijgt vrij snel als er een boot langskomt, waarvan de bestuurder roept: "Meneer, klim op de boot, u verdrinkt nog!" "Nee," zegt de man, "De Heer zal me redden!" De bestuurder kan hem niet overtuigen en vaart door.

 

Het water staat de man nu aan zijn lippen. Een helikopter hangt nu boven hem en er wordt een touw uitgeworpen. De piloot roept: "Meneer, we verzoeken u onmiddellijk op te klimmen, want u gaat het anders niet redden hier! Dit is niet verantwoord!" Maar het antwoord van de man blijft hetzelfde: "Beste piloot, ik blijf hier, want God zal me redden!"

 

Uiteindelijk verdrinkt de man tóch en komt in de hemel voor God te staan. Erg verontwaardigt roept hij: "Mijn Heer, ik heb al die tijd op U vertrouwd en om u geroepen! Waar was u? Waarom redde u mij niet?" God zucht daarop diep en antwoordt net zo verontwaardigt: "Beste man, nu stuurde ik een vlot, een boot en zelfs een complete helikopter op u af..."

Siska Nov 14 '15

Wat als ...

 

Wat als, God geen tijd kon vinden om ons te zegenen omdat wij gisteren geen tijd konden vinden om Hem te danken?

 

Wat als, God besloot om ons morgen niet meer te leiden omdat wij Hem vandaag niet volgen?

 

Wat als, we nooit meer een bloem zouden zien bloeien omdat we mopperden toen God het liet regenen?

 

Wat als, God niet meer met ons wandelde vandaag omdat we de dag niet erkend hebben als dag van God?

 

Wat als, God morgen de bijbel weg zou nemen omdat we er vandaag niet in wilden lezen?

 

Wat als, God ons Zijn boodschap afnam omdat we niet luisterden naar de boodschapper?

 

Wat als, God niet Zijn eniggeboren Zoon had gegeven omdat Hij wilde dat we bereid waren om de prijs voor onze zonden te betalen?

 

Wat als, de kerkdeuren gesloten waren omdat wij de deuren van ons hart niet wilden openen?

 

Wat als, God ophield met ons lief te hebben en voor ons te zorgen omdat wij niet bereid waren anderen lief te hebben en voor anderen te zorgen?

 

Wat als, God ons vandaag niet kon horen omdat we gisteren niet naar Hem wilden luisteren?

 

Wat als, God onze gebeden zou verhoren op dezelfde manier waarop wij Zijn roep beantwoorden?

 

Wat als, God Zijn hulp aan ons zou afmeten aan de mate waarin wij onze levens aan Hem geven??

 

WAT DAN ???

 

 

Siska Nov 14 '15

Wat verontrust je meer?

 

Wat verontrust je meer?

 

Een mens die verloren gaat

of een schram op je nieuwe auto?

 

De gemiste kerkdienst

of de vergeefse inspanningen van een werkdag?

 

Dat de gemeente niet groeit

of dat de kool in je tuin het niet doet?

 

Dat je niet in de Bijbel gelezen hebt

of dat je aan je krant niet bent toegekomen?

 

Dat je een goede bijbelstudie hebt gemist

of je favoriete Tv-programma?

 

Dat je bijdrage voor het werk in het Koninkrijk Gods lager uitvalt

of je inkomen?

 

Dat u kinderen te laat in de kerk of op de zondagsschool komen

of dat ze niet op tijd op school zijn?

 

Wanneer u denkt aan de miljoenen mensen die de Heere Jezus niet kennen

of het feit dat u zich niet zo veel kunt veroorloven als u buren?

 

Wat verontrust je meer?

 

Siska Nov 14 '15

Werken & Bidden


We kunnen U niet domweg bidden, o God,

om aan de oorlog een eind te maken;

want wij weten dat U de wereld zo gemaakt hebt

dat de mens zijn eigen weg naar de vrede moet vinden,

bij zichzelf en bij zijn naaste.

 

We kunnen U niet domweg bidden, o God,

om een eind te maken aan de hongersnood;

want U hebt ons de middelen al gegeven

om de hele wereld van voedsel te voorzien,

als we er maar een wijs gebruik van maken.

 

We kunnen U niet domweg bidden, o God,

om vooroordelen uit te roeien,

want U hebt ons al ogen gegeven

om in ieder mens het goede te zien,

als we er maar een juist gebruik van maken.

 

We kunnen U niet domweg bidden, o God,

om een einde te maken aan de wanhoop,

want U hebt ons de macht al gegeven

om sloppenwijken op te ruimen en weer hoop te schenken,

als we die macht maar rechtvaardig gebruiken.

 

We kunnen U niet domweg bidden, o God,

om een einde te maken aan ziekten,

want U hebt ons al een geweldig verstand gegeven

waarmee we geneesmiddelen en therapieën kunnen uitdenken,

als we er maar een constructief gebruik van maken.

 

Daarom bidden we U in plaats daarvan, o God,

om kracht, vastberadenheid en een sterke wil,

om te doen, in plaats van alleen maar te bidden,

om te worden, in plaats van uitsluitend te wensen.

 

Siska Nov 14 '15

Wie ben IK?


Ik ben het zout der aarde (Matth.. 5:13)

Ik ben het licht der wereld (Matth.. 5:14)

Ik ben een kind van God (John. 1:12)

Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (Joh.. 15:1,5)

Ik ben een vriend van Christus (Joh.. 15:15)

Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (Rom. 6:18)

Ik ben een dienaar van God (Rom. 6:22)

Ik ben een zoon/dochter van God; God is mijn Vader (Rom. 8:14,15; Gal. 3:26; 4:6)

Ik ben een mede-erfgenaam van Christus, en heb deel aan het erfgoed van Christus (Rom. 8:17)

Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en zijn leven wonen in mijn. (1Kor. 3:16; 6:19)

Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben één geest met Hem (1 Kor. 6:17)

Ik ben een lid van het lichaam van Christus ( Kor. 12:27; Ef. 5:30)

Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17)

Ik ben een verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven (2 Kor. 5:18,19)

Ik ben een zoon/dochter van God en ik ben in Christus één met andere christenen (Gal. 3:26,28)

Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon/dochter van God ben (Gal. 4:6,7)

Ik ben een heilige (Ef. 1:1; 1 Kor. 1:2)

Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (Ef. 2:10)

Ik ben een huisgenoot van God (Ef. 2:19)

Ik ben een gevangene in de Heer (Ef. 3:1; 4:1)

Ik ben een rechtvaardige en heilig (Ef. 4:24)

Ik ben een burger van een rijk in de hemel, en ik heb nu al een plaats in de hemelse gewesten (Fil.3:20; Ef. 2:6)

Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3)

Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn leven is (Kol. 3:4)

Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind (Kol. 3:12; 1 Tess. 5:5)

Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (1 tess. 5:5)

Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petr. 2:5)

Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom (1 Petr. 2:11)

Ik ben een vijand van de duivel (1 Petr. 5:8)

Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terug komt op de aarde (1 Joh. 3:1,2)

Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (1 Joh. 5:18)

Door de genade van God ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10)

Siska Nov 14 '15

Zeesterren op het droge


Op een strand in India liggen honderden zoniet duizenden zeesterren. Door de brandende zon, drogen ze uit en gaan dood. Op een dag loopt een jongen langs het strand en gebukt speurt hij naar nog levende zeesterren. Hij pakt ze op en gooit ze terug in zee. Op een gegeven moment komt er een grijze, wijze, verstandige man aanlopen. Hij bekijkt het tafereel van een afstand en loopt vervolgens op de jongen af.

 

De Verstandige, wijze, grijze man vraagt ‘jongen, wat ben je daar aan het doen??‘Ik vis de levende zeesterren ertussen uit en gooi ze terug in zee. ‘Ja, maar moet je zien hoeveel er op het strand liggen. Het is water naar de zee dragen, wat maakt het voor verschil. De jongen kijkt rond en pakt zoekt een levende zeester, pakt hem op en zegt. Voor al die andere zeesterren maakt het misschien niet zoveel uit, maar voor deze wel en hij gooit hem terug in zee.

 

Het gaat om de enkeling.

Je kan niet de wereld veranderen, maar wel het leven van die andere persoon.

 

 

 

Artikel uit E-news OM (Operatie Mobilisatie)

Siska Nov 14 '15

Zie ik sta aan de deur en ik klop


Zeker tien mannen, marconisten, zitten in de wachtkamer van de telegraafmaatschappij. Ze komen solliciteren op een advertentie. Tussen negen en twaalf uur ´s morgens moeten ze zich melden op het kantoor van de maatschappij. Zo zitten ze te wachten, terwijl ze een praatje maken. De een vertelt, waar hij momenteel werkt; een ander maakt duidelijk, wat hij van de nieuwe baan verwacht. En iedereen pocht dat hij zo´n goede radiotelegrafist is.

 

Als ze ruim anderhalf uur hebben gewacht en gewacht zonder dat iemand van hen was binnen geroepen, beginnen ze te mopperen: 'Een mooie boel hier: word je om negen uur uitgenodigd en ondertussen loopt het al tegen elven en er is niemand die naar ons omziet. Als het er hier zo aan toe gaat, wordt het voddenwerk ...

 

Zo zitten ze te praten en te mopperen. Om elf uur komt er nog een verlate - sollicitant binnen. Hij wordt met hoongelach ontvangen: 'U zit hier vanavond om zeven uur nog, hoor!'

 

De man gaat rustig zitten; maar na enkele ogenblikken staat hij op en gaat zonder kloppen de directiekamer binnen. Iedereen kijkt verbaasd. Na korte tijd komt hij met een stralend gezicht naar buiten en zegt: 'Mijne heren, u kunt wel naar huis gaan, want ik ben aangenomen.' Geërgerd en verbaasd vragen de anderen hoe dat nu toch mogelijk is. 'Wel, mijne heren, de zaak is heel eenvoudig: zodra ik binnen kwam, hoorde ik door de luidspreker in de hoek van deze wachtkamer heel zachtjes in morsetekens

 

'Indien u dit sein hebt vernomen, mag u binnen komen en wordt u aangenomen'.

 

Dit bericht werd al vanaf negen uur vanmorgen over de luidspreker uitgezonden. Hebben jullie dat dan niet gehoord?

 

Geen van de mannen had aandachtig geluisterd. leder was veel te veel vervuld geweest van zichzelf, om naar de boodschap te kunnen luisteren. En daarom ging de betrekking aan hen voorbij.

 

Zo gaat het ook met het kloppen van de Heere Jezus aan de deur van je hart. Misschien zeg ook jij: 'ik heb de Heere Jezus nog nooit horen kloppen!' Als je niet aandachtig luistert, hoor je Hem niet. Als je te druk met jezelf, je carrière, je hobby's, enzovoorts bezig bent, hoor je Hem niet.

 

Misschien wil je Hem ook liever niet horen; want je moet dan wel al het andere loslaten; ja, je moet dan jezelf loslaten.

 

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. Openbaring 3:20

 

 

 

Neem ook eens een kijkje op Jongerenavonden.nl


Siska Nov 14 '15

(On)smakelijk onderwijs


Er was eens een man die deel uitmaakte van een kerkenraad, ofwel hij was medebestuurder van een kerkelijke gemeente. Veelvuldig probeerde hij tijdens de vergaderingen de andere kerkenraadsleden ervan te overtuigen dat ook het evangelisatiewerk zo belangrijk was. Meestal werd daarop instemmend geknikt, maar van daadwerkelijke plannen maken en het uitvoeren daarvan kwam het niet. Hoe hij het ook probeerde, het lukte niet.

 

Op een dag krijgt hij een idee. Als de kerkenraad weer vergadert, vraagt de man: ‘Volgende week vrijdagavond nodig ik de hele kerkenraad uit om bij mij thuis te komen eten. Ik heb iets bijzonders te vertellen, maar dat vertel ik pas op die avond.’

 

De meesten hadden het eigenlijk te druk om elders te gaan eten, maar vanwege de nieuwsgierigheid blijkt toch dat de meesten voor deze zaak belangstelling hebben. En zie daar, op de bewuste vrijdagavond komt het grootste gedeelte van de kerkenraad, plus de predikant, die avond bij de man eten. Nadat iedereen eerst een kopje koffie gedronken heeft en ieder druk met elkaar in gesprek is gewikkeld, roept de man iedereen voor het eten. 'Is je vrouw niet thuis?' 'Nee, vanavond niet, dus ik heb het eten klaar gemaakt.' 'Nou we hopen dat het smaken zal, maar jou kennende zal dat best goed komen'.

 

Nadat er gebeden is, wordt de soep opgediend. De soep ruikt goed. 'Nou dat belooft veel goeds', wordt er gezegd. Als ieder een bord met soep gekregen heeft, begint men te eten. Maar de soep is erg lauw. Ze is niet heet genoeg en bovendien smaakt ze ook erg flauw; ze is veel te weinig gekruid of er is te weinig of geheel geen zout in verwerkt. Als de gastheer nog en tweede bord aanbiedt, zegt iedereen beleefd: 'Nee, hoor dank je wel, het was heerlijk, maar één bord is voor mij genoeg.'

 

Plotseling gaat de bel. De gastheer verontschuldigt zich en opent de deur. De gasten zitten nu alleen en al snel mompelen ze tegen elkaar: 'Wat was er met die soep aan de hand?' 'Ik weet het ook niet, maar ik durfde niks te zeggen. Je moet een gegeven paard niet in de bek kijken, maar volgens mij was er geen zout in verwerkt.

 

Nee, dat was net wat ik dacht...trouwens, erg heet was ze ook niet... Na de eerste hap dacht ik bij mezelf: Als je zo soep moet eten, hoeft het voor mij helemaal niet...’

 

'Zo excuus heren. Het ging om en deurcollecte. We gaan verder met eten', zegt de gastheer. Een pan met aardappels, een pan met bonen en een pan met de vlees wordt opgediend. Ieder krijgt naar behoefte en begint te eten. Maar ook nu blijkt hetzelfde euvel. De aardappels zijn ongezouten, evenals de sperziebonen en ook het vlees is ongekruid. Toch doet ieder zijn best om de gastheer niet het gevoel te geven dat het niet smaakt. Niemand durft om zout te vragen, want ze willen de gastheer niet beledigen.

 

Nadat ze nog wat na hebben gegeten, zitten ze weer druk met elkaar te praten over allerlei kerkelijke zaken. Het wordt al Iaat en buiten begint het al wat donker te worden. 'Zullen we de maaltijd besluiten heren?' De gastheer pakt een kaars en steekt die aan, vervolgens doet hij de lampen uit en pakt de Bijbel. 'Nou, jij houdt van sfeer zeg', wordt er opgemerkt. 'Ach ja', zegt de gastheer. Opeens staat hij op en pakt een grote en hoge pan uit een van de keukenkastjes. Tot ieders verbazing plaatst hij die over de kaars heen. 'Wat ga je nou doen? Wat heb je zo aan die kaars man? Zo had je die kaars net zo goed niet kunnen aansteken? Zo kun je toch niet lezen?' 'Jawel hoor, wat ik wil gaan lezen, kan ik met mijn ogen dicht nog wel lezen.' Iedereen kijkt in het schemerdonker elkaar verbaasd aan. En dan begint de ouderling te spreken.

 

Ik wil deze maaltijd met twee schriftgedeelten besluiten; en hij begint: 'En schrijf aan de engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods; Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Och of gij koud waart of heet! Zo dan omdat gij lauw zijt en noch koud noch heet, Ik zal u uit mijn Mond spuwen.’

 

Vervolgens bladert hij terug en leest: 'Gij zijt het zout der aarde indien nu het zout smakeloos wordt, waarmede zal het gezouten worden Het deugt nergens meer toe dan om buiten geworpen te worden en van de mensen vertreden te worden. Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende kan niet verborgen zijn. Noch steekt men een kaars aan en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar en zij schijnt allen die in hert huis zijn.’

 

Zonder een woord te zeggen sluit de man zijn Bijbel en gaat voor in dankgebed. Hij dankt God voor de spijze en bidt om een zegen voor het onderwijs uit Zijn Woord.

 

Na het gebed wenst de gastheer ieder een goede bekomst en zegt: ‘Nu weten we hoe wij smaken en hoe dwaas we omgaan met het Licht, Zijn licht…!’

 

Er wordt niet meer zo druk gepraat. Ieder dankt de gastheer beschaamd voor deze uitnodiging en voor het smakelijke onderwijs.

Pagina's: « 1 2 3 4 5
Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. -- Efeziers 2:19-21
    16 uur geleden

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17