Loading...

Wat is “het geheimenis” waar Paulus het over heeft?! - Johannes 3

Gemaakt: Aug 15 '13 Administrator: deBron

Iedereen die de liefde van onze Heiland wil delen is welkom bij de groep.

Jezus stierf voor ieder mens, Hij stierf aan het kruis om onze zonden te dragen. Jezus is de enige weg naar God. En het enigste wat de Almachtige God aan ons mensen vraagt is: Geloof in mijn Zoon. Het is zelfs een belofte van God zelf, we kunnen dat lezen in Johannes 3 : 16, waar staat: Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

 

 

deBron Aug 24 '13

Wat is “het geheimenis” waar Paulus het over heeft?!

 

We gaan naar vijf aspecten van het geheimenis kijken. Het woord geheimenis in de Bijbel komt van het Griekse woord “musterion”, mysterie. Wat betekent het woord geheimenis nu eigenlijk?

In het Grieks betekent het “de mond houden”. Een geheim is, als je je mond houdt en iets niet vertelt wat je weet. Dit deed God van voor de grondlegging der wereld, totdat Hij het openbaarde aan Paulus. God had iets in Zijn gedachten. Hij had een plan tot redding, een manier om alle mensen van deze aarde te redden. Maar Hij vertelde het aan niemand, Hij hield Zijn mond en het bleef geheim. Toen God dit geheim openbaarde aan Paulus, schreef Paulus het voor ons op zodat wij het zouden begrijpen en er ons in zouden verblijden. Het eerste gedeelte van het geheimenis waar we naar willen kijken heeft te maken met het volk Israël en haar toestand in deze tijd. Romeinen 11:25 “Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij opdat  gij niet wijs zijt, bij uzelven, dat de verharding voor een deel over  Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.”

Als u teruggaat naar de profeten wat leest u dan over Israël? U leest dat Israël een zegen zal worden voor de gehele aarde. U leest dat door de opgang van Israël de volkeren tot het licht van God zullen komen (Jesaja 60:1-3). Maar u kunt nergens vinden wat er zal gebeuren als Israël zou vallen. Voorzegt de Bijbel in het Oude Testament dat Israël blind zal worden? Ja, maar dit is niet het geheimenis. Het feit dat Israël blind zou worden is voorzegd door de profeten. Maar daar laten ze het dan ook bij. Zij vertellen u niet hoe God de volkeren gaat bereiken terwijl Israël blind is. Overéénkomstig het profetische programma was er geen andere weg. Er was geen ander plan. God’s plan, profetisch gezien, was dat Israël het licht zou zijn voor de wereld. Dus als je de profeten volgt blijf je zitten met een soort dilemma. Israël zal de zegening voor de wereld zijn, maar nu zijn ze blind. Hoe gaat God de heidenen bereiken? En nu komt het geheimenis te sprake.

Het geheimenis is dat de blindheid over Israël tijdelijk is, en terwijl Israël blind is werkt God een werk onder de heidenen. Hij noemt het de volheid der heidenen. Daar zijn wij nu in betrokken als leden van het lichaam van Christus. Want ziet u, onder het geheimenisprogramma is Israël niet langer het unieke en speciale volk. Israël is niet helemaal afgeschreven. Israël is één van de volkeren geworden en moet nu tot God komen op dezelfde manier zoals iedereen tot God moet komen: door geloof in Jezus Christus en Zijn volbrachte werk aan het kruis, Zijn dood, Zijn begrafenis en Zijn opstanding voor onze zonden.

Dit is het eerste deel van het geheimenis. God heeft ons verteld wat Hij gaat doen en hoe Hij het gaat doen om de volkeren te bereiken terwijl Israël blind is. Het tweede deel van het geheimenis is misschien het belangrijkste deel van alles. Het heeft te maken met de volle betekenis van het kruis van Christus. Heeft het Oude Testament gesproken over het kruis van Christus? Ja, lees Psalm 22, hier wordt tot in kleine details over de kruisiging van Christus geschreven, al wist David niet over Wie en wat hij schreef door de inspiratie van de Heilige Geest. Het beschrijft de kruisiging, de dorst, het werpen van het lot om Zijn kleed, alle uiterlijke details van Christus’ kruisiging. Het wordt allemaal vermeldt. Jesaja zegt dat Hij veracht was en dat Hij gestraft zou worden voor Zijn mensen. En toch geeft dit ons niet de belangrijkste details. Als de profeten spreken over Christus’ komst en lijden voor de zonden is dat altijd in de context van het lijden voor Israël,  “om de overtreding Mijns volks”, zegt Jesaja (Jesaja 53:8).

Maar, God had een geheim! Hij had een geheim met betrekking tot de rest van de volkeren.

1 Korinthe 2:2 zegt: “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus,  en Dien gekruisigd.” Dit is de evangelieboodschap. Dit predikte Paulus toen hij in Korinthe kwam. Vers 6, “En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet  dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, die te niet worden;” Paulus zegt dat hij spreekt over het kruis van Christus met degenen die de Heere niet kennen. Hij predikt hen het evangelie. Maar voor de volmaakten heeft hij een andere boodschap. Wie zijn die volmaakten? Zij die volmaakt zijn in Christus. Tegen hen zegt Paulus,  “Maar wij spreken de wijsheid Gods, [bestaande] in verborgenheid, die  bedekt was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van  ons, eer de wereld was;” ( 1 Korinthe 2:7).

Paulus zegt dat hij het evangelie predikt aan de ongelovigen en dan aan degenen die gered zijn, zij die volmaakt in Christus zijn, predikt hij het geheimenis.

Wat is het geheimenis? Vers 8, “Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij  ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist  hebben.” Dit gedeelte van het geheimenis bevat het feit dat de dood van Christus voor alle mensen is, zonder onderscheid, en dat wij door geloof in het evangelie gered kunnen worden. Dit is het hart van het geheimenis. Paulus vertelt dat als de oversten dezer wereld dat hadden geweten zij de Heere der heerlijkheid niet hadden gekruist. De oversten dezer wereld bevat ook de duivel. Satan zelf wist de volle omvang niet van waarin het kruis zou voorzien.

Dit verklaard onder andere waarom God bepaalde dingen geheim moest houden.  Daarom hield Hij dat geheim omdat overéénkomstig Zijn plan Christus moest sterven. Zelfs de duivel, die de Bijbel soms beter kent dan wij, wist niet wat het kruis zou bewerken. Waarom? Omdat deze dingen nooit in het Oude Testament zijn geopenbaard. De profeten spreken niet over deze dingen. God heeft het niet geopenbaard in die tijd. Maar toen Paulus kwam koos God hem uit als het vat door wie Hij het aan ons zou openbaren.

Het derde deel van het geheimenis is de Opname in 1 Korinthe 1:15, het grote opstandingshoofdstuk waarin Paulus de opstandingsvolgorde uitlegt. Ten eerste: Christus.

Zie 1 Korinthe 15:23  “Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus.” De Heere Jezus Christus is de eerste Die waarlijk is opgewekt. Er waren mensen in het Oude Testament die opgewekt waren, maar zij zijn opnieuw gestorven. Zij waren niet opgewekt tot onsterfelijkheid zoals Christus. Christus is de eersteling. En dan zegt hij: “… daarna die van  Christus zijn, in Zijn toekomst.” Lees ook vers 24,  “Daarna zal het einde zijn, wanneer Hij het Koninkrijk aan God en den  Vader zal overgegeven hebben”. Paulus spreekt over de profetische heiligen en hun opstanding. Als u teruggaat naar het Oude Testament en de profeten leest spreken zij dan over de opstanding van Christus? Ja, daar spreken zij vele malen over. David schrijft: “Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten”. (Psalm 16:10).

Deze verklaring wordt toegepast op Christus in Handelingen 2:17. Ja, de opstanding van Christus was geprofeteerd. Profeteerde het Oude Testament de opstanding van de Oud Testamentische heiligen? Absoluut. Daniël spreekt over een opstanding ten eeuwigen leven  en een opstanding tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing (Daniel 12:2). U leest hier over de profetische opstanding van de Koninkrijksheiligen. Daar spreekt Paulus hier over, “…daarna die van  Christus zijn, in Zijn toekomst.” ( 1 Korinthe 15:23).

Maar is iedereen daarbij? Is er nog een andere groep mensen die opgewekt zullen worden en waarvan de profeten niets weten? Het antwoord is jazeker. Vers 51 zegt, “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen,  maar wij zullen allen veranderd worden; “In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de  bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en  wij zullen veranderd worden.” Dit gaat niet over de opstanding van Christus en niet over de Oud Testamentische gelovigen. Dit is de opwekking van het lichaam van Christus: zij die hun geloof hebben geplaatst in het volbrachte werk van Christus. Wisten de Oud Testamentische gelovigen daar dan niets van? Geen woord. Zij wisten niets over de opname. Wij moedigen u aan om de Bijbel hierin te onderzoeken. Er zijn veel mensen die denken dat zij de opname kunnen vinden in het Oude Testament, maar dat kan niet. Het is er niet. Het was een geheimenis en werd eerst geopenbaard aan Paulus.

Een vierde aspect van het geheimenis vinden we in Efeze 5:31,32  “Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw  aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en  op de Gemeente.” Wat is de relatie tussen Christus en de gemeente? Christus is het Hoofd, de gemeente is het Lichaam. Dat is het punt waar Paulus over spreekt met mannen en vrouwen.

Er is zoveel verwarring over dit punt. Veel kerken en theologen zullen u vertellen dat de gemeente de Bruid van Christus is. Zij zeggen dat op basis van Efeze 5, waar hij spreekt over echtgenoten, mannen die hun vrouwen liefhebben zoals Christus de gemeente liefheeft. Maar Paulus’ punt is dat Christus het Hoofd is van het lichaam en hij maakt dat heel duidelijk in vers 23,  “Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der  Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.” Dit is het punt dat Paulus eerst wil vaststellen. Christus is het Hoofd, de gemeente is het lichaam. Daarna vergelijkt hij de man en de vrouw daarmee en niet andersom.

Paulus zegt tot de mannen: “Ik wil dat jullie je vrouw behandelen op de manier zoals Christus, het Hoofd, de gemeente behandelt”. Hoe doet Hij dat? Hij hield van haar, Hij stierf voor haar, Hij offerde Zichzelf voor haar, Hij gaf alles voor haar. Daar heeft Paulus het over. Hij zegt niet dat de gemeente de Bruid is. Hij zegt dat mannen hun vrouwen moeten behandelen zoals Christus Zijn lichaam. Mannen, behandel je vrouw als je eigen lichaam. Heb dezelfde zorg voor haar die je hebt voor jezelf.

De éénheid tussen Jood en heiden is het vijfde deel van het geheimenis, iets dat niet bekend was bij de profeten. De Jood en de heiden staan nu op gelijke voet. Efeze 3:3  “Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid,  gelijk ik met weinige woorden te voren geschreven heb;” Wat is die verborgenheid? Vers 6  “Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam,  en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;” Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat hij daarover met weinige woorden tevoren geschreven heeft? De interpretatie hiervan is vaak dat men zegt dat Paulus mondeling tot hen gepredikt heeft of dat hij ze eerder geschreven heeft en dat hij daarnaar verwijst. Maar, hij verwijst naar wat hij net heeft geschreven. Terug naar Efeze 2:11-14, “Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en  die voorhuid genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in  het vlees, die met handen geschiedt; Dat gij in dien tijd ( onder de profeten, onder het Oud Testamentische systeem, onder het Koninkrijksprogramma)waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap  Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop  hebbende, en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij  geworden door het bloed van Christus. “Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft” (één lichaam in Christus).

Daar spreekt Paulus over in hoofdstuk 3 als hij zegt dat hij met weinige woorden daarover met hen heeft gesproken.Dit is het geheimenis: Jood en heiden zijn niet langer gescheiden, het was eerst de Jood en de heiden volgde. Paulus zegt dat zij nu gelijk zijn gemaakt in één lichaam. Medeërfgenamen.  Dit is een heel mooi onderdeel van het geheimenis, dat Jood en heiden één zijn gemaakt.

Als u éénmaal op Christus heeft vertrouwd maakt het opeens niet meer uit welke nationaliteit u heeft. Als u een lid bent van het lichaam van Christus dan mag u het misschien niet eens zijn met iemand anders maar u zult niet langer angst of haat hebben ten opzicht van hen. U zult ze liefhebben. Het zal niet uitmaken of zijn huidskleur anders is, of zijn achtergrond of nationaliteit is. In Christus is dat allemaal weggedaan. Dit is één van de mooiste onderdelen van het geheimenis.

Genade bijbel stichting - nieuwegein 2013

 

Bron: http://www.bijbel.nl/

 

 

Dit forum bericht wordt bewerkt door deBron Aug 24 '13
DeHoeksteen Sep 13 '13
Geweldig, wat is dit een grote waarheid. Lieve groet, Esther
Siska Sep 14 '13
Ja Esther, samen één in Christus, wat een rijkdom, geweldig hé! Liefs Siska
Lichtje Feb 12 '17
mooi he die beelden, en de muziek, echt om rustig van te worden. dank je voor het plaatsen lieve Esther en Siska :-)

Je moet een groepslid zijn om een bericht te kunnen plaatsen.

Zoeken op site

Dagelijks Woord

  • Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. -- 1 Korintiers 13:12-13
    22 uur geleden

Christelijk Nieuws

Geen inhoud

Forum Onderwerpen

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog... Meer
Siska Okt 19 '18
Het volk Israël door de zee...Exodus... Meer
DeHoeksteen Okt 1 '18
Mooie filmpjes... bewijzen , "de verwoesting... Meer
DeHoeksteen Nov 2 '17
GEHEIMEN VAN DE MUMMIES Specialisten in deze... Meer
Siska Okt 15 '17